home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Sanskrit-UFAL

UD_Sanskrit-Vedic

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 230 sentences, 1474 tokens and 1843 syntactic words.
 • This corpus contains 3997 sentences and 27117 tokens.
 • This corpus contains 186 tokens (13%) that are not followed by a space.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words that contain both letters and punctuation.
 • This corpus does not contain words that contain both letters and punctuation.
 • This corpus contains 259 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.42 syntactic words.
 • There are 250 types of multi-word tokens. Examples: चेति, अस्मत्स्वामी, मासषट्केन, यस्यार्थाः, यस्यार्थास्तस्य, वरमपि, शासनशतेन, अजातमृतमूर्खेभ्यो, अतो'हं, अत्रास्ति, अथासौ, अदितिसुता, अनन्तपारं, अनुचितस्थानप्रवेशाद्, अन्तःपुरमध्याद्, अप्राप्तकालं, अभयप्रदानं, अभिमतसिद्धये, आवयोर्भक्षितशेष, आहारो'स्त्येव, इवात्मानं, इहागमनम्, इहागमनेनानुगृहीतास्मि, उदकग्रहणार्थम्, उदकपानार्थम्, एकप्रदेशे, एतस्मिन्नन्तरे, एवञ्च, एवेदम्, कठोरहृदयम्, कदाचिद्रात्रौ, कन्यैव, कर्तव्याश्चेति, कर्मकराः, कलितचरणो, कस्मिंश्चिन्नगराभ्यासे, किंनिमित्तम्, किञ्चिदर्थेन, किञ्चिद्यदर्थेन, कियन्मात्रम्, कीलिकापनीयते, कूटतुलामानम्, कृतघ्नः, कृतनिश्चयः, कोऽप्युपायोऽनुष्ठीयताम्, क्षीरमिवाम्बुमध्यात्, क्षुत्क्षामेण, गणवसुमुनयः, गतिविषयः, गम्भीरतररावम्.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 4 word types tagged as particles (PART): किम्, न, नहि, मा
 • This corpus contains 14 word types tagged as particles (PART): a, aṅga, cit, eva, evā, ha, id, iti, iva, mā, na, nā, u, yathā
 • This corpus contains 18 lemmas tagged as pronouns (PRON): अदस्, अस्मद्, अहम्, आत्मन्, इदम्, एतद्, एन, क, किम्, किम्-चिद्, तद्, त्वद्, भव, भवत्, यद्, युष्मद्, सर्व, स्व
 • This corpus contains 27 lemmas tagged as pronouns (PRON): adas, anya, anyatara, apara, atas, eka, enad, etad, idam, itara, ka, katama, kaścana, kaścit, kiṃca, mad, nima, para, pūrva, sama, tad, tva, tvad, tya, ubh, yad, yatama
 • This corpus contains 12 lemmas tagged as determiners (DET): अदस्, इदम्, एतद्, एन, कति, किम्, किम्-चिद्, कियत्, तद्, यद्, सर्व, स्व
 • This corpus contains 10 lemmas tagged as determiners (DET): anyaka, bahu, ititha, puru, sarva, sva, tatitha, ubhaya, viśva, yatitha
 • Out of the above, 10 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: अदस्, इदम्, एतद्, एन, किम्, किम्-चिद्, तद्, यद्, सर्व, स्व
 • This corpus contains 2 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): अस्, भू
 • This corpus contains 5 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): as, bhū, i, kṛ, śak
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: अस्, भू
 • Out of the above, 5 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: as, bhū, i, kṛ, śak
 • Conv
  • ADJ: आकर्ण्य
  • VERB: गत्वा, श्रुत्वा, आदाय, आलोक्य, आहूय, समालोक्य, अवधार्य, अस्य, आकर्ण्य, आरुह्य
 • Conv
  • VERB: bhūtvā, kṛtvā, āptvā, iṣṭvā, paryetya, grāhayitvā, apahatya, dṛṣṭvā, sambhūya, upakalpya
 • Fin
  • ADJ: वह
  • AUX: अस्ति, अस्तु, अस्मि, भवति, स्यात्
  • VERB: अब्रवीत्, आह, भवति, करिष्यामि, उच्यते, करोमि, प्रोवाच, अनुष्ठीयताम्, उवाच, करिष्यति
 • Gdv
  • VERB: anūcyaḥ, anūcyam, kartavyam, ādṛtyam, anūcyāni, kartavyaḥ, atikramya, aśitavyam, deyam, havya
 • Inf
  • VERB: कर्तुम्, अनुएष्टुम्, क्रीडितुम्, वक्तु, संदर्शयितुम्
 • Inf
  • VERB: jīvase, dṛśe, janitoḥ, starītave, attave, bhartave, bhavitoḥ, cakṣase, etum, hiṃsitoḥ
 • Part
  • ADJ: अप्राप्तस्य, ज्ञातम्, परिचित, पीड्यमानानि, प्राप्तस्य, हीनाः
  • AUX: सत्त्वम्
  • NOUN: जीवति, जीवित, प्लावितम्, वाच्यम्
  • VERB: उक्तं, आरब्धम्, अभिहितम्, उक्ते, कृत, गतः, प्रस्थितः, मृत, अगतः, अगम्यम्
 • Part
  • AUX: san, santam, satīm, bhavantaḥ, sataḥ, satī
  • VERB: vidvān, samṛddham, yajamānaḥ, jātaḥ, upahūtā, kriyamāṇam, yajamānasya, yajamānāya, yajamānam, gṛhītaḥ

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: एकाकिनी, कन्या, परां, मानुषी, वन्ध्या, शुभायाम्, श्लक्ष्णया, सकलाम्
  • DET: तया, असौ, एषा, तस्याम्, तां
  • NOUN: भद्रे, भार्या, संसदि, अटवीम्, अटव्याम्, इच्छया, इच्छा, उत्पत्तिः, कन्या, कीलिका
  • NUM: तिस्रः, पञ्चशती
  • PRON: सा, तया, अस्याम्, एनाम्, तस्याः, या
  • PROPN: आद्या, चंडिका, दितिर्, मथुरा, श्रीर्
  • VERB-Part: अनुगृहीता, असंभाव्यां, करणीया, जनिता, परिणीता, समुत्पन्ना
 • Fem
  • ADJ: uttamām, svayā, prathamām, apagā, kāminī, uttamayā, vichandasaḥ, abhirūpā, atithimatī, brāhmaṇaspatyām
  • AUX-Part: satīm, satī
  • DET: sarvāḥ, sarvābhyaḥ, sarvābhiḥ, viśvāḥ, itithīm, sarvasyai, sarvāsām, svayā, ubhayyaḥ, sarvāsu
  • NOUN: kṛtyā, vaśā, devatāḥ, diśaḥ, āpaḥ, iḍā, vāc, prajā, devatayā, diśam
  • NUM: tisraḥ, trayastriṃśat, aṣṭau, aṣṭābhiḥ, dvayoḥ, catasraḥ, catasṛbhiḥ, pañca, ekayā, pañcāśat
  • PRON: sā, tāḥ, tām, yāḥ, iyam, etāḥ, eṣā, yām, imāḥ, yā
  • VERB-Gdv: kartavyāḥ, anūcyāḥ, dveṣyā, kalpayitavyāḥ, kartavye
  • VERB-Part: upahūtā, kṛtā, samṛddhāḥ, jātā, bibhratī, pratibuddhāḥ, abhīṣṭāḥ, avasṛṣṭā, avattā, bhūtayā
 • Masc
  • ADJ: महान्, अजातौ, अतिरस्कृतः, अत्यन्तं, अद्यतनः, अप्रधानः, अप्राप्तस्य, अविद्वान्, अशाश्वतो, आद्यः
  • ADJ-Part: अप्राप्तस्य, प्राप्तस्य, हीनाः
  • DET: अयम्, तम्, स, एनम्, कः, तस्य, तान्, ते, अनेन, असौ
  • NOUN: अर्थम्, देव, अर्थाः, राजा, कौलिकः, लोके, अर्थः, उपायम्, ब्राह्मणः, भद्र
  • NOUN-Part: जीवति, प्लावितम्
  • NUM: एकः, त्रयः, एकम्, षट्केन
  • PRON: तस्य, स, सः, भवान्, यस्या, अयम्, असौ, एतान्, तस्मै, यः
  • PROPN: दमनकः, पिङ्गलकः, करटकः, विष्णुशर्मा, सञ्जीवकस्य, अनन्तशक्तिश्, अमरशक्तिर्, आदित्यौ, इद्रः, उग्रशक्तिः
  • VERB-Part: गतः, प्रस्थितः, अगतः, अधिरूढः, अनुज्ञातः, अनुमतः, अन्वितः, अपृष्टः, अप्रयुज्यमानः, अभीष्ट
 • Masc
  • ADJ: prathamaḥ, ūrdhvaḥ, medhyaḥ, priyaḥ, jāḥ, kṛtam, sarve, aindram, devatyaḥ, pāpmā
  • ADV: tena, sam, etena, tasya, sa
  • AUX-Part: san, santam, bhavantaḥ, sataḥ
  • DET: sarvān, sarve, sarveṣām, viśve, ubhayoḥ, sarvam, viśvaiḥ, viśvebhiḥ, anyake, bahave
  • NOUN: devāḥ, agniḥ, deva, indraḥ, indra, yajñasya, devānām, agne, kāmaḥ, paśavaḥ
  • NUM: sapta, trayaḥ, dvau, pañca, aṣṭau, caturaḥ, dvādaśā, ekam, ekaḥ, trīn
  • PRON: yaḥ, sa, enam, tam, asya, saḥ, asmai, ye, te, eṣa
  • VERB-Gdv: anūcyaḥ, kartavyaḥ, anumeyāḥ, asyāḥ, deyaḥ, dīkṣaṇīyam, guhyam, kartavyau, meyāḥ, pramocanīyaḥ
  • VERB-Part: vidvān, yajamānaḥ, jātaḥ, yajamānasya, yajamānāya, yajamānam, gṛhītaḥ, upahūtaḥ, upāptaḥ, samṛddhaḥ
 • Neut
  • ADJ: प्रथमम्, अगामीनि, अङ्गी, ज्ञातम्, दाक्षिणात्ये, नित्यम्, परम्, पीड्यमानानि, पूरम्, प्रभूते
  • ADJ-Part: ज्ञातम्, पीड्यमानानि
  • ADV: आदि, यतः
  • AUX-Part: सत्त्वम्
  • DET: तत्, इदम्, किम्, एतत्, एतस्मिन्, कस्मिंश्चिद्, किं, किंचिद्, तेन, यत्
  • NOUN: नाम, अर्थम्, नमः, शास्त्रम्, कथामुखम्, करणात्, क्षीरम्, नगरम्, पुस्तकम्, प्रयोजनम्
  • NOUN-Part: वाच्यम्
  • NUM: शतेन
  • PART: किम्
  • PRON: तत्, किम्, एतत्, इदम्, किं, तस्मात्, यत्, एतद्, एतेषां, किंचिद्
  • PROPN: कामशास्त्राणि, महिलारोप्यं, अपरीक्षितकारकाणि, अर्थशास्त्रं, अर्थशास्त्राणि, चाणक्यादीनि, धर्मशास्त्राणि, नीतिशस्त्रम्, पञ्चतन्त्रकम्, पञ्चतन्त्रम्
  • VERB-Part: उक्तं, आरब्धम्, अभिहितम्, उक्ते, अगम्यम्, अभिहितं, आलम्बितम्, कर्तव्यम्, कार्यम्, कृतम्
 • Neut
  • ADJ: priyam, sarvam, arasam, abhirūpam, parokṣam, pratyakṣam, mahat, svena, bṛhat, indriyam
  • ADV: tat, etat, yat, tena, idam, adaḥ, aparam, catuḥ, etad, tasmāt
  • DET: viśvā, sarvāṇi, viśvam, sarvam, sarvaiḥ, sarveṣām, sarvā, viśvāni, sarvasya, svena
  • NOUN: anna, rūpa, brahma, vīryam, namaḥ, rūpam, manaḥ, annam, viṣam, dhāma
  • NUM: śatam, śata, sahasra, sapta, dvādaśa, sahasram, nava, śatāni, ekādaśa, trīṇi
  • PRON: tat, yat, etat, idam, tena, tāni, etena, kim, yena, aparam
  • VERB-Gdv: anūcyam, kartavyam, ādṛtyam, anūcyāni, aśitavyam, deyam, abhicaraṇīyam, avadānīyāni, caritavyam, drogdhavyam
  • VERB-Part: samṛddham, kriyamāṇam, kṛtam, otāni, upahūtam, avadīyamānasya, parimitam, saṃśitam, śrutam, bhaviṣyat
 • Dual
  • ADJ: अजातौ
  • NOUN: गोवृषयोः, नामानौ, प्रभृती, वृषभौ, सुतौ
  • PRON: तौ, आवयोः, तयोर्
  • PROPN: आदित्यौ
  • VERB-Fin: ऐव, वोढारौ
  • VERB-Part: आरब्धौ, उत्पन्नौ, स्थितौ
 • Dual
  • ADJ: goptārau, haritau, niyutvatī, vāhau, graiṣmau, haimanau, mahī, mithunau, puraḥsarau, ubhayoḥ
  • AUX: āstām, bhavataḥ, syātām
  • DET: ubhayoḥ, ubhaye
  • NOUN: aśvinau, dyāvāpṛthivī, aśvinā, māsau, mitrāvaruṇau, triṣṭubhau, ahorātre, anuṣṭhātārau, barsau, gāyatryau
  • NUM: dvau, dvayoḥ, dvābhyām, dve
  • PRON: tau, vām, te, ete, ene, yuvam, enau, ime, etau, yau
  • VERB: bhavataḥ, anutiṣṭhataḥ, gopāyataḥ, pibatam, praṇīyamānābhyām, pātam, samṛddhe, īśāte, abrūtām, apāghnātām
  • VERB-Gdv: kartavyau, kartavye
  • VERB-Part: praṇīyamānābhyām, samṛddhe, prohyamāṇābhyām, saṃpariśrite, upahūte, bhiyāne, bhīte, bhūtau, prattau, pratte
 • Plur
  • ADJ: अगामीनि, दुर्मेधसः, पीड्यमानानि, प्रबुद्धान्, मूर्खेभ्यः, विमुखा, विमुखान्, विरला, सदृशान्, स्था
  • ADJ-Part: पीड्यमानानि, हीनाः
  • DET: तान्, ते, एते, कतिभिः, ये, सर्वे
  • NOUN: अर्थाः, पुत्राः, पुत्रान्, अपत्यानि, उपायैः, ऋतुषु, कञ्चुकिनः, कराः, कर्तृभ्यः, कविभ्यो
  • NUM: त्रयः, तिस्रः, द्वादशभिर्, पञ्चभिः, षड्भिः
  • PRON: एतान्, अस्माकम्, अस्मत्, अस्माभिः, एते, एतेषां, एतेषाम्, तानि, तान्, ते
  • PROPN: कामशास्त्राणि, अपरीक्षितकारकाणि, अर्थशास्त्राणि, चाणक्यादीनि, धर्मशास्त्राणि, पञ्चतन्त्राणि, मन्वादीनि, वात्स्यायनादीनि
  • VERB-Fin: बभूवुः, इष्यन्ते, कुर्वन्ति, गच्छन्ति, जायन्ते, जीवन्ति, ज्ञायन्ते, तिष्ठत, प्रोचुः, भवन्ति
  • VERB-Part: अलब्धाः, कर्तव्याः, चिन्तनीयाः, ज्ञेयानि, पाठिताः, भुञ्जानानां, रक्षणीयाः, रक्षिताः, लब्धाः, लभ्याः
 • Plur
  • ADJ: sarve, samānān, arasān, puṇyāḥ, vichandasaḥ, viśve, adhare, daivyāḥ, revatīḥ, sarvān
  • AUX: bhavanti, santu, āsan, stha, bhavantu, syāma, abhūtana, sthana, syuḥ, āsuḥ
  • AUX-Part: bhavantaḥ
  • DET: sarvāḥ, sarveṣām, sarvān, sarve, viśve, viśvā, sarvāṇi, sarvaiḥ, sarvābhyaḥ, sarvā
  • NOUN: devāḥ, devānām, paśavaḥ, paśūn, devatāḥ, āpaḥ, marutaḥ, paśūnām, asurāḥ, devān
  • NUM: tisraḥ, aṣṭau, pañca, sapta, śatāni, trayaḥ, trīṇi, aṣṭābhiḥ, saptabhiḥ, catasraḥ
  • PRON: naḥ, ye, te, tāḥ, vaḥ, eṣām, tān, yāḥ, etāḥ, vayam
  • VERB: āhuḥ, akurvan, anuvyacalan, abruvan, yanti, bhavanti, abhavan, abhiśaṃsanti, yantu, ālabhanta
  • VERB-Gdv: anūcyāni, kartavyāḥ, anumeyāḥ, anūcyāḥ, asyāḥ, avadānīyāni, kalpayitavyāḥ, kartvāni, meyāḥ, rādhyāḥ
  • VERB-Part: samṛddhāḥ, devayantaḥ, otāni, bibhrataḥ, dipsataḥ, jātān, pratibuddhāḥ, upahūtāḥ, śatrūyatām, abhīṣṭāḥ
 • Sing
  • ADJ: महान्, परम्, प्रथमम्, अङ्गी, अतिरस्कृतः, अत्यन्तं, अद्यतनः, अप्रधानः, अप्राप्तस्य, अविद्वान्
  • ADJ-Fin: वह
  • ADJ-Part: अप्राप्तस्य, ज्ञातम्, प्राप्तस्य
  • ADV: आदि, यतः
  • AUX-Fin: अस्ति, अस्तु, अस्मि, भवति, स्यात्
  • AUX-Part: सत्त्वम्
  • DET: तत्, इदम्, अयम्, तम्, स, असौ, एनम्, कः, किम्, तया
  • NOUN: अर्थम्, नाम, देव, राजा, कौलिकः, लोके, अर्थः, उपायम्, नमः, ब्राह्मणः
  • NOUN-Part: जीवति, प्लावितम्, वाच्यम्
  • NUM: एकः, शतेन, एकम्, पञ्चशती, षट्केन
  • PART: किम्
  • PRON: अहम्, तत्, तस्य, मम, किम्, स, सः, भवान्, एतत्, मया
  • PROPN: दमनकः, पिङ्गलकः, करटकः, महिलारोप्यं, विष्णुशर्मा, सञ्जीवकस्य, अनन्तशक्तिश्, अमरशक्तिर्, अर्थशास्त्रं, आद्या
  • VERB-Fin: अब्रवीत्, आह, भवति, करिष्यामि, उच्यते, करोमि, प्रोवाच, अनुष्ठीयताम्, उवाच, करिष्यति
  • VERB-Part: उक्तं, आरब्धम्, अभिहितम्, उक्ते, गतः, प्रस्थितः, अगतः, अगम्यम्, अधिरूढः, अनुगृहीता
 • Sing
  • ADJ: priyam, prathamaḥ, sarvam, uttamām, arasam, ūrdhvaḥ, medhyaḥ, priyaḥ, svayā, āgneyam
  • ADV: tat, etat, tena, yat, idam, adaḥ, aparam, catuḥ, etad, etena
  • AUX: asi, bhavati, astu, syāt, asaḥ, san, āsīt, asat, asmi, asti
  • AUX-Part: san, santam, satīm, sataḥ, satī
  • DET: sarvam, viśvam, itithīm, sarvasya, sarvasyai, sarveṇa, svayā, sve, svena, viśvasya
  • NOUN: agniḥ, indraḥ, yajñasya, agne, kāmaḥ, yajñam, lokam, vīryam, yajñaḥ, brahma
  • NUM: śatam, sapta, dvādaśa, sahasram, nava, ekādaśa, daśa, ekam, sahasrasya, dvādaśā
  • PRON: yaḥ, sa, enam, tat, tam, te, yat, asya, saḥ, tvā
  • VERB: bhavati, veda, anvāha, ālabheta, āha, uvāca, vidvān, anuvyacalat, abhavat, dadhāti
  • VERB-Gdv: anūcyaḥ, anūcyam, kartavyam, ādṛtyam, kartavyaḥ, aśitavyam, deyam, abhicaraṇīyam, caritavyam, deyaḥ
  • VERB-Part: vidvān, samṛddham, yajamānaḥ, jātaḥ, upahūtā, kriyamāṇam, yajamānasya, yajamānāya, yajamānam, gṛhītaḥ
 • Abl
  • ADJ: मूर्खेभ्यः
  • ADV: यतः
  • DET: तस्मात्, यस्मात्
  • NOUN: करणात्, अध्यापकात्, देशांतराद्, प्रवेशात्, मध्यात्, मध्याद्, राज्ञः, वशात्
  • PRON: तस्मात्, अस्मत्, तस्याः
  • PROPN: शक्रात्
 • Abl
  • ADJ: bhadrāt, dakṣiṇāyāḥ, dhruvāt, dhruvāyāḥ, pratīcyāḥ, prācyāḥ, sarvebhyaḥ, udīcyāḥ, ūrdhvāyāḥ, asitāt
  • ADV: tasmāt
  • DET: sarvābhyaḥ
  • NOUN: antardeśāt, diśaḥ, rakṣobhyaḥ, araṇyāt, aṃhasaḥ, agneḥ, divaḥ, mukhataḥ, devebhyaḥ, pṛthivyāḥ
  • NUM: sahasrāt, trayodaśāt
  • PRON: asmat, tasmāt, mat, asmāt, tvat, ebhyaḥ, tasyāḥ, anyebhyaḥ, atas, etasyāḥ
  • VERB-Part: ālabdhāt, chinnāt, adhyastāt, jāyamānāt, mṛtāt, yajamānāt, āyataḥ
 • Acc
  • ADJ: अगामीनि, अत्यन्तं, कालं, कुधीः, केवलम्, नित्यम्, निरतिशयं, परम्, परस्परम्, परां
  • ADJ-Part: पीड्यमानानि
  • DET: तत्, तम्, एनम्, किम्, तान्, इदम्, कियन्तम्, तां, यत्, सर्वम्
  • NOUN: अर्थम्, अध्वानम्, उपकारम्, उपायम्, पुत्रान्, पुस्तकम्, राजानम्, अटवीम्, अध्यापकम्, अपत्यानि
  • NOUN-Part: प्लावितम्, वाच्यम्
  • NUM: एकम्
  • PRON: तत्, एतत्, एतान्, किम्, त्वाम्, आत्मानः, इदम्, इमम्, एनम्, एनाम्
  • PROPN: कामशास्त्राणि, अर्थशास्त्रं, अर्थशास्त्राणि, चाणक्यादीनि, धर्मशास्त्राणि, नीतिशस्त्रम्, मन्वादीनि, यमुना, वात्स्यायनादीनि, विष्णुशर्माणम्
  • VERB-Part: असंभाव्यां, आरब्धम्, परिणीता
 • Acc
  • ADJ: uttamām, priyam, āgneyam, prathamām, kṛtam, pratyakṣam, ādam, aindram, parokṣam, samānān
  • ADV: tat, etat, idam, adaḥ, yat, aparam, catuḥ, etad, kim, tad
  • AUX-Part: santam, satīm
  • DET: sarvān, sarvāḥ, sarvam, viśvā, viśvam, sarvā, viśvāḥ, itithīm, sarvāṇi, svam
  • NOUN: yajñam, lokam, paśūn, somam, agnim, svargam, vīryam, diśam, vācam, annam
  • NUM: sapta, śatam, tisraḥ, aṣṭau, dvādaśa, sahasram, ṣaḍ, caturaḥ, ekam, pañca
  • PRON: enam, tam, tvā, tat, naḥ, mā, tām, imam, yat, tān
  • VERB-Gdv: dīkṣaṇīyam, guhyam, saṃveśyam
  • VERB-Part: kriyamāṇam, yajamānam, samṛddhāḥ, sutam, vidvāṃsam, dipsataḥ, jātam, jātān, samṛddham, abhiśasyamānam
 • Dat
  • NOUN: आगमाय, कर्तृभ्यः, कविभ्यो, गुरुभ्यः, दुःखाय, पायाः, राज्ञे, विदुषे, सिद्धये
  • PRON: तस्मै, ते, वः
  • PROPN: चाणक्याय, पराशराय, मनवे, वाचस्पतये, शुक्राय, ससुताय
 • Dat
  • ADJ: kṛte, niyutvate, śaśvatībhyaḥ, dātre, ghne, mahate, yāvadbhyaḥ, arbhakebhyaḥ, avarāya, avyathyāya
  • DET: sarvasyai, sarvābhyaḥ, bahave, sarvebhyaḥ
  • NOUN: samṛddhyai, agnaye, indrāya, vāyave, devebhyaḥ, tvāya, bhūtyai, kāmāya, rājñe, balāya
  • NUM: caturbhyaḥ
  • PRON: asmai, te, naḥ, tasmai, me, mahyam, tubhyam, asmabhyam, asyai, tasyai
  • VERB-Part: yajamānāya, dāśuṣe, mathyamānāya, praṇīyamānābhyām, prohyamāṇābhyām, sunvate, upākṛtāya, śapathīyate, abhiṣiktāya, ajyamānāya
 • Gen
  • ADJ: अप्राप्तस्य, प्राप्तस्य, विरोधिनः
  • ADJ-Part: अप्राप्तस्य, प्राप्तस्य
  • DET: तस्य, अस्य
  • NOUN: अर्थस्य, ब्राह्मण्स्य, अप्रियस्य, क्षत्रियस्य, गोवृषयोः, जनन्याः, द्विषतानम्, धर्मस्य, नाम्नः, पण्डितानां
  • PRON: तस्य, मम, यस्या, अस्माकम्, तव, मे, यस्य, आवयोः, एतेषां, एतेषाम्
  • PROPN: सञ्जीवकस्य
  • VERB-Part: आरूढस्य, पश्यतः, भुञ्जानानां
 • Gen
  • ADJ: prāyaṇīyasya, sviṣṭakṛtaḥ, sarvāsām, svānām, agnīṣomīyasya, amṛtānām, arasasya, bahūnām, dakṣiṇāyāḥ, dhruvāyāḥ
  • ADV: tasya
  • AUX-Part: sataḥ
  • DET: sarveṣām, sarvasya, sarvāsām, viśvasya, viśveṣām
  • NOUN: yajñasya, devānām, paśūnām, apām, somasya, agneḥ, diśaḥ, brahmaṇaḥ, chandasām, indrasya
  • NUM: sahasrasya, aṣṭānām, dvayoḥ, trayāṇām, śatasya
  • PRON: asya, te, tasya, naḥ, me, eṣām, yasya, vaḥ, mama, etasya
  • VERB-Part: yajamānasya, avadīyamānasya, carataḥ, dīkṣitasya, śatrūyatām, hutasya, jāyamānasya, kṛtasya, prasthitasya, samiddhasya
 • Ins
  • ADJ: गान्धर्वेण, प्रभूना, श्लक्ष्णया, समर्थेन
  • DET: तया, तेन, अनेन, कतिभिः, केनापि, येन
  • NOUN: अर्थेन, पुत्रेण, बहुना, विवाहेन, अभयेन, आगमनेन, इच्छया, उपायैः, उपार्जनेन, कर्मणा
  • NUM: शतेन, द्वादशभिर्, पञ्चभिः, षट्केन, षड्भिः
  • PRON: मया, तया, तेन, अस्माभिः, आत्मना, भवद्भिः, येन
  • PROPN: गरुडेन, विष्णुशर्मणा, विष्वामित्रेण
  • VERB-Part: जातेन, लुब्धेन, व्रजता
 • Ins
  • ADJ: svayā, svena, ādena, kevalena, uttamayā, aindreṇa, annādyā, annādībhiḥ, bhūyasībhiḥ, daivyena
  • ADV: tena, etena
  • DET: sarvaiḥ, sarvābhiḥ, sarveṇa, svayā, svena, viśvaiḥ, viśvebhiḥ
  • NOUN: devatayā, bhāgadheyena, brahmaṇā, manasā, indriyeṇa, vācā, haviṣā, agninā, paśunā, pāpmanā
  • NUM: aṣṭābhiḥ, saptabhiḥ, catasṛbhiḥ, dvābhyām, ekayā, daśabhiḥ, ekaviṃśatyā, ekena, pañcabhiḥ, tisṛbhiḥ
  • PRON: tena, etena, anena, yena, taiḥ, tayā, etayā, tvayā, etābhiḥ, tābhiḥ
  • VERB-Part: viduṣā, bhūtayā, śrutena, avaglāyatā, dattena, dīkṣitena, juṣāṇena, krīyamāṇena, pratibruvadbhiḥ, satā
 • Loc
  • ADJ: उपयोगे, दक्षिणात्ये, दाक्षिणात्ये, परिवर्तिनि, प्रभूते, रक्षणे, विवर्धने, शुभायाम्
  • DET: एतस्मिन्, कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चिद्, तस्याम्, यस्मिन्
  • NOUN: लोके, जनपदे, मध्ये, वर्गे, संसदि, अटव्याम्, अधिष्ठाने, अन्तरे, अभ्यन्तरे, अभ्यासे
  • NOUN-Part: जीवति
  • PRON: अस्याम्, त्वयि
  • VERB-Part: उक्ते, उपपन्ने, गते
 • Loc
  • ADJ: mahati, prācyām, sve, sveṣu, amāvāsye, hiraṇyaye, svāyām, ubhayoḥ, āśvine, amṛteṣu
  • DET: ubhayoḥ, sve, sarveṣu, sarvāsu
  • NOUN: yajñe, loke, gṛhe, agnau, apsu, ātman, agre, divi, araṇye, deveṣu
  • NUM: dvayoḥ, triṣu, daśame, dvādaśe
  • PRON: asmin, asyām, mayi, tasyām, tasmin, eṣu, tāsu, amuṣmin, anye, asmāsu
  • VERB-Part: yajamāne, āgate, praṇīyamāne, utthite, anuvakṣyati, hutāyām, uktāyām, śasyamāne, adhiśrite, anubruvati
 • Nom
  • ADJ: महान्, अङ्गी, अजातौ, अतिरस्कृतः, अद्यतनः, अप्रधानः, अविद्वान्, अशाश्वतो, आद्यः, एकाकिनी
  • ADJ-Part: ज्ञातम्, हीनाः
  • ADV: आदि
  • AUX-Part: सत्त्वम्
  • DET: तत्, अयम्, इदम्, स, असौ, कः, ते, एतत्, एते, एष
  • NOUN: नाम, अर्थाः, राजा, कौलिकः, अर्थः, नमः, ब्राह्मणः, कथामुखम्, देवः, नगरम्
  • NUM: एकः, त्रयः, तिस्रः, पञ्चशती
  • PART: किम्
  • PRON: अहम्, तत्, स, सः, किम्, भवान्, अयम्, असौ, त्वम्, यः
  • PROPN: दमनकः, पिङ्गलकः, करटकः, महिलारोप्यं, विष्णुशर्मा, अनन्तशक्तिश्, अपरीक्षितकारकाणि, अमरशक्तिर्, आदित्यौ, आद्या
  • VERB-Part: उक्तं, अभिहितम्, आरब्धम्, गतः, प्रस्थितः, अगतः, अगम्यम्, अधिरूढः, अनुगृहीता, अनुज्ञातः
 • Nom
  • ADJ: prathamaḥ, priyam, ūrdhvaḥ, medhyaḥ, priyaḥ, abhirūpam, arasam, jāḥ, sarvam, sarve
  • ADV: tat, yat, etat, sa
  • AUX-Part: san, bhavantaḥ, satī
  • DET: sarvāḥ, sarve, viśve, sarvāṇi, ubhayyaḥ, viśvam, viśvāni, anyake, bahu, sarvam
  • NOUN: agniḥ, devāḥ, indraḥ, kāmaḥ, paśavaḥ, yajñaḥ, prajāpatiḥ, somaḥ, vaśā, hotā
  • NUM: śatam, sapta, dvādaśa, nava, pañca, ekādaśa, sahasram, trayaḥ, aṣṭau, śatāni
  • PRON: yaḥ, sa, saḥ, yat, tat, sā, te, ye, tvam, eṣa
  • VERB-Gdv: anūcyaḥ, anūcyam, kartavyam, ādṛtyam, anūcyāni, kartavyaḥ, aśitavyam, deyam, kartavyāḥ, abhicaraṇīyam
  • VERB-Part: vidvān, samṛddham, yajamānaḥ, jātaḥ, upahūtā, gṛhītaḥ, kṛtā, upahūtaḥ, upāptaḥ, samṛddhaḥ
 • Voc
  • NOUN: देव, भद्र, भद्रे, देवि, वयस्य
  • PROPN: करटक
 • Voc
  • ADJ: vaśin, revatīḥ, sahure, santya, subhage, vaso, vājin, yaviṣṭha, adhrigo, alīkāḥ
  • DET: viśve
  • NOUN: agne, indra, oṣadhe, vrātya, soma, aśvinā, deva, jātavedaḥ, vaśe, marutaḥ
  • NUM: sapta
  • PRON: pare
  • VERB-Part: khāte, hūta, iṣita, samṛddha, saṃśite

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADV: वरं, वरम्
 • Equ
  • ADV: वल्मीकवत्
 • Sup
  • ADJ: कन्या
  • ADV: परम
 • Neg
  • ADJ: अजात, अजातौ, अप्राप्तस्य, अविद्वान्, अशाश्वतो
  • ADJ-Part: अप्राप्तस्य
  • PART: न, नहि, मा
  • VERB-Part: अप्रयुज्यमानः, अलब्धाः, असंभाव्यां

Verbal Features

Verbal Features

 • Perf
  • VERB-Fin: आह, प्रोवाच, उवाच, प्राह, बभूवुः, आजगाम, ऊचे, चकार, निषसाद, प्रोचुः
  • VERB-Part: समर्प्य
 • Imp
  • ADJ-Fin: वह
  • AUX-Fin: अस्तु
  • VERB-Fin: अनुष्ठीयताम्, गृहाण, अस्तु, आगच्छ, कथ्यताम्, कुरु, क्रियताम्, गच्छतु, चिन्त्यताम्, जीवतु
 • Imp
  • AUX: astu, santu, bhavantu, edhi, bhava, bhavatu, bodhi
  • VERB: etu, jahi, cara, kṛdhi, dhehi, pātu, tiṣṭha, anubrūhi, kṛṇu, yajai
 • Ind
  • AUX-Fin: अस्ति, अस्मि, भवति
  • VERB-Fin: अब्रवीत्, आह, भवति, करिष्यामि, उच्यते, करोमि, प्रोवाच, उवाच, करिष्यति, तिष्ठति
  • VERB-Part: आरब्धौ
 • Ind
  • AUX: asi, bhavati, bhavanti, āsīt, āsan, asmi, asti, stha, abhūtana, sthana
  • VERB: bhavati, veda, anvāha, āhuḥ, āha, uvāca, anuvyacalat, abhavat, dadhāti, gacchati
 • Jus
  • VERB-Fin: वोचः
 • Jus
  • AUX: śakan
  • VERB: rūrupaḥ, dhāḥ, duḥ, karat, takṣan, vidan, vidat, anuvocaḥ, apagāḥ, bharan
 • Opt
  • AUX-Fin: स्यात्
  • VERB-Fin: स्यात्, अवमन्येत, दहेत्, प्रसाधयेत्, विनश्येत्
 • Opt
  • AUX: syāt, syāma, syām, syuḥ, syātām, syāḥ
  • VERB: ālabheta, yājayet, anubrūyāt, kurvīta, kuryāt, brūyāt, jāyeta, icchet, iyāt, kīrtayet
 • Sub
  • AUX: asaḥ, asat, asasi, asāni, asati, bhuvat
  • VERB: asat, kṛṇavat, dadhat, āyati, ativardhā, bhavāsi, bhavāti, bibharāsi, dhāḥ, dipsāt
 • Fut
  • VERB-Fin: करिष्यामि, करिष्यति, भविष्यति, व्यापादयिष्यति, अनुभविष्यसि, आगमिष्यामि, करिष्यसि, नियोजयिष्यामि, वोढारौ
  • VERB-Part: अगम्यम्, असंभाव्यां, करणीया, कर्तव्यः, कर्तव्यम्, कर्तव्याः, कार्यम्, ग्राह्यम्, चिन्तनीयाः, ज्ञातव्यम्
 • Fut
  • VERB: utsrakṣyāmaḥ, pārayitāsmi, anuvakṣyati, bhaviṣyat, eṣyati, āgantā, abhidhrokṣyan, anuprajñāsyanti, avakalpayiṣyasi, bhavitā
  • VERB-Part: anuvakṣyati, bhaviṣyat, abhidhrokṣyan, kariṣyataḥ, lapsyamānaḥ, nidhāsyantaḥ, nihaniṣyantaḥ, yakṣyamāṇaḥ, ālapsyamānaḥ, āsatsyan
 • Imp
  • VERB-Fin: अब्रवीत्, अकरोत्, अपठत्, अपठम्, अवदत्, आनं, आशृणोत्, आसीत्, ऐव
 • Past
  • ADJ-Part: अप्राप्तस्य, ज्ञातम्, परिचित, प्राप्तस्य, हीनाः
  • NOUN-Part: जीवित, प्लावितम्, वाच्यम्
  • VERB-Conv: अधीत्य
  • VERB-Fin: अगमत्, प्राह, प्रोचुः, प्रोवाच
  • VERB-Part: उक्तं, आरब्धम्, अभिहितम्, उक्ते, कृत, गतः, प्रस्थितः, मृत, अगतः, अधिरूढः
 • Past
  • AUX: āsīt, āsan, abhūtana, āstām, āsa, āsuḥ, āyan, abhavat, abhūt, abhūvan
  • VERB: veda, anvāha, āhuḥ, āha, uvāca, vidvān, anuvyacalat, abhavat, samṛddham, upāsarat
  • VERB-Part: vidvān, samṛddham, jātaḥ, upahūtā, gṛhītaḥ, kṛtā, upahūtaḥ, upāptaḥ, samṛddhaḥ, samṛddhāḥ
 • Pqp
  • VERB: anannamuḥ, jagrabham
 • Pres
  • ADJ-Part: पीड्यमानानि
  • AUX-Fin: अस्ति, अस्मि, भवति
  • AUX-Part: सत्त्वम्
  • NOUN-Part: जीवति
  • VERB-Fin: भवति, उच्यते, करोमि, गृहाण, तिष्ठति, ब्रवीमि, श्रूयते, अधीते, अनुश्रूयते, अपनीयते
  • VERB-Part: अप्रयुज्यमानः, पश्यतः, ब्रुवन्, भुञ्जानानां, मन्यमानः, रक्ष्यमाणः, व्रजता, संचीयमानः
 • Pres
  • AUX: asi, bhavati, astu, syāt, asaḥ, san, bhavanti, santu, asat, asmi
  • AUX-Part: san, santam, satīm, bhavantaḥ, sataḥ, satī
  • VERB: bhavati, ālabheta, dadhāti, gacchati, yajati, yajamānaḥ, āśāste, avarunddhe, upahvayate, etu
  • VERB-Part: yajamānaḥ, kriyamāṇam, yajamānasya, yajamānāya, yajamānam, yajamāne, devayantaḥ, abhicaran, caran, avadīyamānasya
 • Act
  • ADJ-Fin: वह
  • AUX-Fin: अस्ति, अस्तु, अस्मि, भवति, स्यात्
  • AUX-Part: सत्त्वम्
  • NOUN-Part: जीवति
  • VERB-Fin: अब्रवीत्, आह, भवति, करिष्यामि, करोमि, प्रोवाच, उवाच, करिष्यति, गृहाण, तिष्ठति
  • VERB-Part: पश्यतः, ब्रुवन्, व्रजता
 • Act,Cau
  • VERB-Fin: व्यापादयिष्यति, नियोजयिष्यामि, पाचयति, विवाहयामि, समर्पय
 • Cau
  • VERB-Fin: प्रसाधयेत्
  • VERB-Inf: संदर्शयितुम्
 • Cau,Pass
  • NOUN-Part: प्लावितम्
  • VERB-Part: दर्शितः, निवेदितम्, पाठिताः, विज्ञप्यम्, विनाशितः, समर्प्य
 • Mid
  • VERB-Fin: अधीते, ऊचे, कुरुते, जायते, जायन्ते, ब्रूते, रमन्ते, लभते, वर्तते, वर्धते
 • Pass
  • ADJ-Part: अप्राप्तस्य, ज्ञातम्, परिचित, पीड्यमानानि, प्राप्तस्य, हीनाः
  • NOUN-Part: जीवित, वाच्यम्
  • VERB-Fin: उच्यते, अनुष्ठीयताम्, श्रूयते, अनुश्रूयते, अपनीयते, अवमन्येत, इष्यते, इष्यन्ते, कथ्यताम्, क्रियताम्
  • VERB-Part: उक्तं, आरब्धम्, अभिहितम्, उक्ते, कृत, गतः, प्रस्थितः, मृत, अगतः, अगम्यम्
 • Pass
  • VERB: kriyamāṇam, kriyate, ālabhyate, avadīyamānasya, mathyamānāya, praṇīyamāne, praṇīyamānābhyām, ālabhyante, abhiśasyamānam, anuvidyate
  • VERB-Part: kriyamāṇam, avadīyamānasya, mathyamānāya, praṇīyamāne, praṇīyamānābhyām, abhiśasyamānam, prohyamāṇābhyām, śasyamāne, ajyamānāya, hūyamānāyām

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • ADV: अत्र, तथा, ततो, तत्र, तत्, अधुना, इति, तदा, तावत्, एवम्
  • DET: तत्, इदम्, अयम्, तम्, स, असौ, तया, तस्य, तान्, ते
  • PRON: तत्, तस्य, स, सः, एतत्, अयम्, असौ, एतान्, तस्मात्, तस्मै
 • Ind
  • ADV: कदाचित्, कदाचिद्, कर्हिचित्, किञ्चित्
  • DET: किंचिद्, कः, कस्मिंश्चिद्
  • PRON: आत्मना, किंचिद्
 • Int
  • ADV: कथम्, कदाचिद्, कियत्
  • DET: किम्, कः, कतिभिः, कस्मिंश्चित्, किं, कियन्तम्, केनापि
  • PART: किम्
  • PRON: किम्, किं, को, कम्
 • Prs
  • DET: एनम्, स्व
  • PRON: अहम्, मम, भवान्, मया, अस्मत्, त्वम्, अस्माकम्, तव, त्वाम्, मे
 • Rel
  • ADV: यथा, यत्र, यतः, यत, यदा, यावत्
  • DET: यत्, यस्मात्, यस्मिन्, ये, येन
  • PRON: यस्या, यः, यत्, यस्य, य, यं, या, येन, यो
 • Tot
  • DET: सर्व, सर्वम्, सर्वे
  • PRON: सर्व, सर्वेषाम्
 • Card
  • NUM: एकः, त्रयः, शतेन, अशीति, एक, एकम्, तिस्रः, त्रि, द्वादशभिर्, पञ्चभिः
 • Ord
  • ADJ: प्रथमम्, आद्यः
 • Yes
  • DET: स्व
  • PRON: यस्या, तस्य, मे
 • Yes
  • DET: स्व
  • PRON: आत्मानः, स्वाः
 • 1
  • AUX-Fin: अस्मि
  • PRON: अहम्, मम, मया, अस्मत्, अस्माकम्, मे, अस्माभिः, अहं, आवयोः, मत्
  • VERB-Fin: करिष्यामि, करोमि, ब्रवीमि, अपठम्, आगमिष्यामि, आनं, ऐव, गृह्णामि, जानामि, नियोजयिष्यामि
 • 1
  • AUX: asmi, syāma, asāni, syām, bhavāmaḥ, smasi
  • VERB: yajai, kṛṇomi, utsrakṣyāmaḥ, vidma, agrabham, avocam, hanmi, havāmahe, muñcāmi, pārayitāsmi
 • 2
  • ADJ-Fin: वह
  • PRON: त्वम्, तव, त्वाम्, ते, त्वत्, त्वयि, भवाम्, यूयम्, वः
  • VERB-Fin: गृहाण, अनुभविष्यसि, आगच्छ, इच्छसि, करिष्यसि, कुरु, तिष्ठ, तिष्ठत, तिष्ठसि, पश्यसि
 • 2
  • AUX: asi, asaḥ, stha, asasi, edhi, abhūtana, sthana, bhava, bodhi, syāḥ
  • VERB: jahi, cara, kṛdhi, dhehi, tiṣṭha, anubrūhi, kṛṇu, bhava, piba, yajasva
 • 3
  • AUX-Fin: अस्ति, अस्तु, भवति, स्यात्
  • DET: एनम्, तत्, तया, तस्य
  • PRON: तत्, भवान्, तस्य, एनम्, एनाम्, तौ, भवतः, भवत्, भवद्भिः, भवन्तम्
  • VERB-Fin: अब्रवीत्, आह, भवति, उच्यते, प्रोवाच, अनुष्ठीयताम्, उवाच, करिष्यति, तिष्ठति, प्राह
 • 3
  • AUX: bhavati, astu, syāt, bhavanti, āsīt, santu, asat, āsan, asti, bhavantu
  • VERB: bhavati, veda, anvāha, ālabheta, āhuḥ, āha, uvāca, anuvyacalat, abhavat, dadhāti
 • Form
  • PRON: भवान्, भवतः, भवत्, भवद्भिः, भवन्तम्, भवाम्

Other Features

Other Features

 • Compound
  • Yes
   • ADJ: गम्भीर, महा, सकल, सर्व, अनन्त, अनुचित, अप्राप्त, अहीन, आर्द्र, इन्द्रिय
   • ADJ-Part: परिचित
   • ADV: भूरि, मिथ्या, सं, सु, कियत्, परम
   • DET: तत्, तद्, सर्व, स्व
   • NOUN: मास, वणिक्, शास्त्र, सिंह, अर्थ, उदक, कर्म, काल, गुण, नगर
   • NOUN-Part: जीवित
   • NUM: अशीति, एक, त्रि, षट्, सप्त
   • PRON: त्वत्, अस्मत्, तत्, भवत्, मत्, मद्, सर्व
   • PROPN: सरस्वती, अदिति, अर्थ, अर्थशास्त्र, काकोलूकीय, गणपति, चन्द्र, धर्म, नन्दक, नयशास्त्र
   • VERB-Inf: वक्तु
   • VERB-Part: कृत, मृत, उपार्जित, प्रभूत, भक्षित, मूढ, लब्ध, व्यावृत्त, सिद्धि

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: अस्.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: as, bhū.
 • This corpus uses 2 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: अस्, भू.
 • This corpus uses 5 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: as, bhū, i, śak, kṛ.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (44)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (38)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (10)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (7)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (12)
  • VERB--NOUN-Acc (1)
  • VERB--NOUN-Nom (957)
  • VERB--NOUN-Nom-ADP(iva) (1)
  • VERB--NOUN-Voc (2)
  • VERB--PRON-Acc (1)
  • VERB--PRON-Gen (2)
  • VERB--PRON-Nom (847)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (5)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (1)
  • VERB-Gdv--NOUN-Nom (17)
  • VERB-Gdv--PRON-Nom (13)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Part--NOUN (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (4)
  • VERB-Part--NOUN-Loc (25)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (103)
  • VERB-Part--PRON-Gen (2)
  • VERB-Part--PRON-Loc (6)
  • VERB-Part--PRON-Nom (73)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (16)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (35)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (11)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (11)
  • VERB-Part--PRON-Acc (2)
 • obj
  • VERB--NOUN (7)
  • VERB--NOUN-Acc (1141)
  • VERB--NOUN-Acc-ADP(apa) (1)
  • VERB--NOUN-Acc-ADP(upa) (1)
  • VERB--NOUN-Dat (1)
  • VERB--NOUN-Gen (11)
  • VERB--NOUN-Loc (1)
  • VERB--NOUN-Nom (2)
  • VERB--PRON-Acc (624)
  • VERB--PRON-Acc-ADP(anu) (1)
  • VERB--PRON-Acc-ADP(pari) (2)
  • VERB--PRON-Acc-ADP(prati) (1)
  • VERB--PRON-Acc-ADP(upa) (1)
  • VERB--PRON-Dat (2)
  • VERB--PRON-Gen (7)
  • VERB--PRON-Nom (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (56)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (22)
  • VERB-Gdv--PRON-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (4)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (64)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (10)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (2)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
 • iobj
  • VERB--NOUN (1)
  • VERB--NOUN-Acc (21)
  • VERB--NOUN-Dat (156)
  • VERB--NOUN-Gen (4)
  • VERB--NOUN-Ins (1)
  • VERB--NOUN-Loc (1)
  • VERB--PRON-Acc (62)
  • VERB--PRON-Dat (176)
  • VERB--PRON-Gen (5)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (1)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (4)
  • VERB-Gdv--NOUN-Dat (3)
  • VERB-Gdv--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Gdv--PRON-Dat (1)
  • VERB-Gdv--PRON-Gen (2)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (9)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (5)
  • VERB-Part--PRON-Gen (4)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: मन्यमत् आत्मानः

Relations Overview

Relations Overview