home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Sanskrit-UFAL

UD_Sanskrit-Vedic

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 230 sentences, 1474 tokens and 1843 syntactic words.
 • This corpus contains 27182 sentences and 206440 tokens.
 • This corpus contains 186 tokens (13%) that are not followed by a space.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words that contain both letters and punctuation.
 • This corpus does not contain words that contain both letters and punctuation.
 • This corpus contains 259 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.42 syntactic words.
 • There are 250 types of multi-word tokens. Examples: चेति, अस्मत्स्वामी, मासषट्केन, यस्यार्थाः, यस्यार्थास्तस्य, वरमपि, शासनशतेन, अजातमृतमूर्खेभ्यो, अतो'हं, अत्रास्ति, अथासौ, अदितिसुता, अनन्तपारं, अनुचितस्थानप्रवेशाद्, अन्तःपुरमध्याद्, अप्राप्तकालं, अभयप्रदानं, अभिमतसिद्धये, आवयोर्भक्षितशेष, आहारो'स्त्येव, इवात्मानं, इहागमनम्, इहागमनेनानुगृहीतास्मि, उदकग्रहणार्थम्, उदकपानार्थम्, एकप्रदेशे, एतस्मिन्नन्तरे, एवञ्च, एवेदम्, कठोरहृदयम्, कदाचिद्रात्रौ, कन्यैव, कर्तव्याश्चेति, कर्मकराः, कलितचरणो, कस्मिंश्चिन्नगराभ्यासे, किंनिमित्तम्, किञ्चिदर्थेन, किञ्चिद्यदर्थेन, कियन्मात्रम्, कीलिकापनीयते, कूटतुलामानम्, कृतघ्नः, कृतनिश्चयः, कोऽप्युपायोऽनुष्ठीयताम्, क्षीरमिवाम्बुमध्यात्, क्षुत्क्षामेण, गणवसुमुनयः, गतिविषयः, गम्भीरतररावम्.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 4 word types tagged as particles (PART): किम्, न, नहि, मा
 • This corpus contains 46 word types tagged as particles (PART): a, aha, an, api, aṅga, cana, cit, eva, evā, gha, ghā, ha, hi, id, iti, iva, ivā, kam, khalu, kila, kilā, kimu, kuvid, mā, na, nahi, nakir, nanu, no, nu, nvai, nvāva, nā, nū, samaha, sma, smā, svid, tu, u, vai, vāva, yatha, yathā, ū, ṇa
 • This corpus contains 18 lemmas tagged as pronouns (PRON): अदस्, अस्मद्, अहम्, आत्मन्, इदम्, एतद्, एन, क, किम्, किम्-चिद्, तद्, त्वद्, भव, भवत्, यद्, युष्मद्, सर्व, स्व
 • This corpus contains 53 lemmas tagged as pronouns (PRON): adas, ama, aneka, anya, anyatara, anyonya, apara, atas, bahu, cana, eka, ekaika, ekaścana, enad, etad, eva, idam, itara, ka, katama, katara, kati, kaya, kaścana, kaścit, kiṃca, kutas, loga, mad, nakir, nima, para, pramara, pūrva, sa, sama, sarva, sima, tad, taka, tatas, tena, tva, tvad, tya, ubh, upa, viśva, yad, yaka, yat, yatama, yatara
 • This corpus contains 12 lemmas tagged as determiners (DET): अदस्, इदम्, एतद्, एन, कति, किम्, किम्-चिद्, कियत्, तद्, यद्, सर्व, स्व
 • This corpus contains 27 lemmas tagged as determiners (DET): anyaka, anyatama, bahu, bhūri, bhūyiṣṭha, etāvat, ititha, iyat, jīva, kṛtsna, nikhila, nitya, pratyakṣa, puru, sakala, samāna, sva, svaka, tatitha, tāvaka, tāvat, ubhaya, viśva, yatitha, yādṛś, yāvat, āmuṣyāyaṇa
 • Out of the above, 10 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: अदस्, इदम्, एतद्, एन, किम्, किम्-चिद्, तद्, यद्, सर्व, स्व
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: bahu, viśva
 • This corpus contains 2 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): अस्, भू
 • This corpus contains 7 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): as, bhū, car, e, i, sthā, ās
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: अस्, भू
 • Out of the above, 7 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: as, bhū, car, e, i, sthā, ās
 • Conv
  • ADJ: आकर्ण्य
  • VERB: गत्वा, श्रुत्वा, आदाय, आलोक्य, आहूय, समालोक्य, अवधार्य, अस्य, आकर्ण्य, आरुह्य
 • Conv
  • VERB: kṛtvā, hutvā, ādāya, bhūtvā, nidhāya, gṛhītvā, iṣṭvā, gatvā, ādhāya, upasamādhāya
 • Fin
  • ADJ: वह
  • AUX: अस्ति, अस्तु, अस्मि, भवति, स्यात्
  • VERB: अब्रवीत्, आह, भवति, करिष्यामि, उच्यते, करोमि, प्रोवाच, अनुष्ठीयताम्, उवाच, करिष्यति
 • Gdv
  • VERB: ādheyaḥ, deyam, hotavyam, ādṛtyam, anūcyaḥ, etavyam, upajīvanīyaḥ, kāryam, īḍyam, havyaḥ
 • Inf
  • VERB: कर्तुम्, अनुएष्टुम्, क्रीडितुम्, वक्तु, संदर्शयितुम्
 • Inf
  • VERB: avase, jīvase, dṛśe, pītaye, grahītum, vītaye, jīvitum, bhuje, dāvane, janayitavai
 • Part
  • ADJ: अप्राप्तस्य, ज्ञातम्, परिचित, पीड्यमानानि, प्राप्तस्य, हीनाः
  • AUX: सत्त्वम्
  • NOUN: जीवति, जीवित, प्लावितम्, वाच्यम्
  • VERB: उक्तं, आरब्धम्, अभिहितम्, उक्ते, कृत, गतः, प्रस्थितः, मृत, अगतः, अगम्यम्
 • Part
  • AUX: san, santam, sat, sataḥ, satī, satām, satīm, bhavantaḥ, sadbhyaḥ, santaḥ
  • VERB: vidvān, yajamānaḥ, _, yajamānam, yajamānasya, jātaḥ, uktam, samṛddham, yajamānāya, hutam

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: एकाकिनी, कन्या, परां, मानुषी, वन्ध्या, शुभायाम्, श्लक्ष्णया, सकलाम्
  • DET: तया, असौ, एषा, तस्याम्, तां
  • NOUN: भद्रे, भार्या, संसदि, अटवीम्, अटव्याम्, इच्छया, इच्छा, उत्पत्तिः, कन्या, कीलिका
  • NUM: तिस्रः, पञ्चशती
  • PRON: सा, तया, अस्याम्, एनाम्, तस्याः, या
  • PROPN: आद्या, चंडिका, दितिर्, मथुरा, श्रीर्
  • VERB-Part: अनुगृहीता, असंभाव्यां, करणीया, जनिता, परिणीता, समुत्पन्ना
 • Fem
  • ADJ: uttarām, uttarayā, prācīm, uttamām, prathamām, udīcīm, dhruvā, mahī, prathamā, revatīḥ
  • AUX-Part: satī, satīm, satīḥ
  • DET: viśvāḥ, svayā, pūrvīḥ, svā, svām, svāyai, svāyām, svāḥ, bahūḥ, tāvatīm
  • NOUN: āpaḥ, apaḥ, vāc, vācam, prajāḥ, prāyaścittiḥ, devatāḥ, vācā, apām, pṛthivī
  • NUM: tisraḥ, dvābhyām, catasraḥ, dve, tisṛbhiḥ, pañca, ekā, ekām, catasṛbhiḥ, daśa
  • PRON: sā, tām, tāḥ, eṣā, yā, iyam, yāḥ, etāḥ, etām, kā
  • VERB-Gdv: kāryā, dīkṣaṇīyāyāḥ, paridhānīyā, hotavye, dīkṣaṇīyāyām, havyā, kartavyāḥ, anugeyāḥ, anvārambhaṇīyām, anvārambhaṇīyāyām
  • VERB-Part: kṛtā, upahūtā, anvārabdhāyām, hutāyām, uśatīḥ, anvāyattā, anūktāyām, hutāḥ, jātāḥ, pratiṣṭhitā
 • Masc
  • ADJ: महान्, अजातौ, अतिरस्कृतः, अत्यन्तं, अद्यतनः, अप्रधानः, अप्राप्तस्य, अविद्वान्, अशाश्वतो, आद्यः
  • ADJ-Part: अप्राप्तस्य, प्राप्तस्य, हीनाः
  • DET: अयम्, तम्, स, एनम्, कः, तस्य, तान्, ते, अनेन, असौ
  • NOUN: अर्थम्, देव, अर्थाः, राजा, कौलिकः, लोके, अर्थः, उपायम्, ब्राह्मणः, भद्र
  • NOUN-Part: जीवति, प्लावितम्
  • NUM: एकः, त्रयः, एकम्, षट्केन
  • PRON: तस्य, स, सः, भवान्, यस्या, अयम्, असौ, एतान्, तस्मै, यः
  • PROPN: दमनकः, पिङ्गलकः, करटकः, विष्णुशर्मा, सञ्जीवकस्य, अनन्तशक्तिश्, अमरशक्तिर्, आदित्यौ, इद्रः, उग्रशक्तिः
  • VERB-Part: गतः, प्रस्थितः, अगतः, अधिरूढः, अनुज्ञातः, अनुमतः, अन्वितः, अपृष्टः, अप्रयुज्यमानः, अभीष्ट
 • Masc
  • ADJ: prathamaḥ, dakṣiṇam, viśve, mayaḥ, uttaram, vid, pratyaṅ, ūrdhvaḥ, dakṣiṇena, priyaḥ
  • ADV: sa, saḥ, tad, pūrvam, tasmāt, tam
  • AUX-Part: san, santam, sataḥ, satām, bhavantaḥ, sadbhyaḥ, santaḥ, tiṣṭhan
  • DET: viśve, sve, ubhayoḥ, bahavaḥ, svena, svāt, viśvāḥ, tāvantam, tāvataḥ, viśvebhiḥ
  • NOUN: agniḥ, devāḥ, agnim, agne, indraḥ, indra, prajāpatiḥ, lokam, yajñam, agneḥ
  • NUM: eke, ekaḥ, trayaḥ, dvau, pañca, sapta, ṣaṭ, trīn, ekam, catvāraḥ
  • PRON: yaḥ, saḥ, sa, tam, asya, enam, te, eṣa, ayam, tasya
  • VERB-Gdv: ādheyaḥ, anūcyaḥ, upajīvanīyaḥ, īḍyam, havyaḥ, īḍyaḥ, cityaḥ, kāryaḥ, labhyaḥ, anumādyaḥ
  • VERB-Part: vidvān, yajamānaḥ, yajamānam, yajamānasya, jātaḥ, yajamānāya, udite, yuktaḥ, jātam, pratiṣṭhitaḥ
 • Neut
  • ADJ: प्रथमम्, अगामीनि, अङ्गी, ज्ञातम्, दाक्षिणात्ये, नित्यम्, परम्, पीड्यमानानि, पूरम्, प्रभूते
  • ADJ-Part: ज्ञातम्, पीड्यमानानि
  • ADV: आदि, यतः
  • AUX-Part: सत्त्वम्
  • DET: तत्, इदम्, किम्, एतत्, एतस्मिन्, कस्मिंश्चिद्, किं, किंचिद्, तेन, यत्
  • NOUN: नाम, अर्थम्, नमः, शास्त्रम्, कथामुखम्, करणात्, क्षीरम्, नगरम्, पुस्तकम्, प्रयोजनम्
  • NOUN-Part: वाच्यम्
  • NUM: शतेन
  • PART: किम्
  • PRON: तत्, किम्, एतत्, इदम्, किं, तस्मात्, यत्, एतद्, एतेषां, किंचिद्
  • PROPN: कामशास्त्राणि, महिलारोप्यं, अपरीक्षितकारकाणि, अर्थशास्त्रं, अर्थशास्त्राणि, चाणक्यादीनि, धर्मशास्त्राणि, नीतिशस्त्रम्, पञ्चतन्त्रकम्, पञ्चतन्त्रम्
  • VERB-Part: उक्तं, आरब्धम्, अभिहितम्, उक्ते, अगम्यम्, अभिहितं, आलम्बितम्, कर्तव्यम्, कार्यम्, कृतम्
 • Neut
  • ADJ: priyam, bṛhat, uru, bhūyaḥ, paramam, mahat, samānam, mahi, tṛtīyam, parame
  • ADV: tat, etat, tad, idam, etad, adaḥ, kad, kim, aparam, pūrvam
  • AUX-Part: sat, sataḥ, sati, satā
  • DET: svena, viśvā, viśvāni, viśvam, svam, sve, viśvasmāt, bahu, purū, viśvasya
  • NOUN: brahma, annam, manaḥ, namaḥ, manasā, rūpam, agnihotram, ahar, jyotiḥ, cakṣuḥ
  • NUM: śatam, sapta, ekam, dvādaśa, trīṇi, sahasram, daśa, dve, nava, pañca
  • PRON: tat, yat, etat, idam, sarvam, tena, kim, tāni, enat, etāni
  • VERB-Gdv: deyam, hotavyam, ādṛtyam, etavyam, kāryam, bhogyam, pramaditavyam, anūcyam, kartavyam, bhavyam
  • VERB-Part: samṛddham, uktam, hutam, kṛtam, bhūtam, sat, iṣṭam, pratiṣṭhitam, adhyūḍham, gṛhītam
 • Dual
  • ADJ: अजातौ
  • NOUN: गोवृषयोः, नामानौ, प्रभृती, वृषभौ, सुतौ
  • PRON: तौ, आवयोः, तयोर्
  • PROPN: आदित्यौ
  • VERB-Fin: ऐव, वोढारौ
  • VERB-Part: आरब्धौ, उत्पन्नौ, स्थितौ
 • Dual
  • ADJ: uttarābhyām, ubhayoḥ, goptārau, mahī, uttare, vārtraghnau, īśvarau, mayyau, mithunau, samanasau
  • AUX: bhavataḥ, syātām, sthaḥ, āstām, asāva, svaḥ, abhūtām, babhūvatuḥ, bhavathaḥ, bhūtas
  • AUX-Part: satī
  • DET: ubhayoḥ, ubhaye, purū, sve
  • NOUN: aśvinā, dyāvāpṛthivī, agnī, rodasī, apānau, bāhubhyām, hastābhyām, pavitre, ājyabhāgau, agnibhyām
  • NUM: dve, dvābhyām, dvau, dvayoḥ, dvā, śate, dvādaśau, trayastriṃśatau
  • PRON: vām, tau, yuvam, ete, ubhe, ubhau, te, tayoḥ, tābhyām, etau
  • VERB: bhavataḥ, sthaḥ, yātam, gopāyetām, pibatam, gopāyataḥ, pātam, aśnīyātām, bhavatam, gatam
  • VERB-Gdv: hotavye, caryau, havyā, kartavyau, kartavye, kāryau, pratiṣṭhāpye, saṃsṛjye, tyājyau, upasaṃgrāhyau
  • VERB-Part: aktau, akte, alaṃkṛtau, pariṣkṛtau, pūte, saṃpṛñcānau, saṃvidānau, jātau, praṇīyamānābhyām, samṛddhe
 • Plur
  • ADJ: अगामीनि, दुर्मेधसः, पीड्यमानानि, प्रबुद्धान्, मूर्खेभ्यः, विमुखा, विमुखान्, विरला, सदृशान्, स्था
  • ADJ-Part: पीड्यमानानि, हीनाः
  • DET: तान्, ते, एते, कतिभिः, ये, सर्वे
  • NOUN: अर्थाः, पुत्राः, पुत्रान्, अपत्यानि, उपायैः, ऋतुषु, कञ्चुकिनः, कराः, कर्तृभ्यः, कविभ्यो
  • NUM: त्रयः, तिस्रः, द्वादशभिर्, पञ्चभिः, षड्भिः
  • PRON: एतान्, अस्माकम्, अस्मत्, अस्माभिः, एते, एतेषां, एतेषाम्, तानि, तान्, ते
  • PROPN: कामशास्त्राणि, अपरीक्षितकारकाणि, अर्थशास्त्राणि, चाणक्यादीनि, धर्मशास्त्राणि, पञ्चतन्त्राणि, मन्वादीनि, वात्स्यायनादीनि
  • VERB-Fin: बभूवुः, इष्यन्ते, कुर्वन्ति, गच्छन्ति, जायन्ते, जीवन्ति, ज्ञायन्ते, तिष्ठत, प्रोचुः, भवन्ति
  • VERB-Part: अलब्धाः, कर्तव्याः, चिन्तनीयाः, ज्ञेयानि, पाठिताः, भुञ्जानानां, रक्षणीयाः, रक्षिताः, लब्धाः, लभ्याः
 • Plur
  • ADJ: viśve, amṛtāḥ, sudānavaḥ, vidaḥ, viśvā, śucayaḥ, kṛtaḥ, revatīḥ, priyāḥ, viśvadevyāvatīḥ
  • AUX: bhavanti, syuḥ, santu, syāma, stha, āsan, santi, bhavantu, yanti, āsuḥ
  • AUX-Part: satām, bhavantaḥ, sadbhyaḥ, santaḥ, satīḥ
  • DET: viśvāḥ, viśvā, viśve, viśvāni, bahavaḥ, pūrvīḥ, viśveṣu, purū, viśvebhiḥ, svāḥ
  • NOUN: devāḥ, āpaḥ, apaḥ, devānām, paśavaḥ, devān, prajāḥ, devebhyaḥ, paśūn, devatāḥ
  • NUM: eke, pañca, tisraḥ, trayaḥ, trīṇi, sapta, catasraḥ, ṣaṭ, tisṛbhiḥ, aṣṭau
  • PRON: naḥ, te, ye, vaḥ, tāḥ, tān, vayam, yāḥ, ete, eṣām
  • VERB: āhuḥ, bhavanti, abruvan, yanti, ācakṣate, abhavan, juhvati, āyan, viduḥ, stha
  • VERB-Gdv: kāryāḥ, anūcyāni, vaktavyāḥ, kartavyāḥ, pacanīyaiḥ, abhijayyāḥ, abhivādyāḥ, abhiyaṣṭavyāḥ, anugeyāḥ, anumeyāḥ
  • VERB-Part: vadantaḥ, vidvāṃsaḥ, devayantaḥ, jātāḥ, yuktāḥ, uśatīḥ, vājayantaḥ, śuddhāḥ, hutāḥ, sutāsaḥ
 • Sing
  • ADJ: महान्, परम्, प्रथमम्, अङ्गी, अतिरस्कृतः, अत्यन्तं, अद्यतनः, अप्रधानः, अप्राप्तस्य, अविद्वान्
  • ADJ-Fin: वह
  • ADJ-Part: अप्राप्तस्य, ज्ञातम्, प्राप्तस्य
  • ADV: आदि, यतः
  • AUX-Fin: अस्ति, अस्तु, अस्मि, भवति, स्यात्
  • AUX-Part: सत्त्वम्
  • DET: तत्, इदम्, अयम्, तम्, स, असौ, एनम्, कः, किम्, तया
  • NOUN: अर्थम्, नाम, देव, राजा, कौलिकः, लोके, अर्थः, उपायम्, नमः, ब्राह्मणः
  • NOUN-Part: जीवति, प्लावितम्, वाच्यम्
  • NUM: एकः, शतेन, एकम्, पञ्चशती, षट्केन
  • PART: किम्
  • PRON: अहम्, तत्, तस्य, मम, किम्, स, सः, भवान्, एतत्, मया
  • PROPN: दमनकः, पिङ्गलकः, करटकः, महिलारोप्यं, विष्णुशर्मा, सञ्जीवकस्य, अनन्तशक्तिश्, अमरशक्तिर्, अर्थशास्त्रं, आद्या
  • VERB-Fin: अब्रवीत्, आह, भवति, करिष्यामि, उच्यते, करोमि, प्रोवाच, अनुष्ठीयताम्, उवाच, करिष्यति
  • VERB-Part: उक्तं, आरब्धम्, अभिहितम्, उक्ते, गतः, प्रस्थितः, अगतः, अगम्यम्, अधिरूढः, अनुगृहीता
 • Sing
  • ADJ: dakṣiṇam, priyam, prathamaḥ, uttaram, mayaḥ, bṛhat, uttarām, uttamam, samānam, paramam
  • ADV: tat, etat, tad, idam, etad, sa, adaḥ, pūrvam, saḥ, kad
  • AUX: bhavati, asi, syāt, āsīt, astu, asmi, san, asti, santam, asat
  • AUX-Part: san, santam, sat, sataḥ, satī, satīm, sati, satā, tiṣṭhan
  • DET: svena, svayā, sve, viśvam, svam, viśvasmāt, bahu, svā, viśvasya, svām
  • NOUN: agniḥ, agnim, agne, brahma, indraḥ, indra, prajāpatiḥ, lokam, annam, yajñam
  • NUM: śatam, ekaḥ, ekam, sapta, dvādaśa, sahasram, daśa, nava, ekā, ekām
  • PRON: yaḥ, tat, saḥ, yat, sa, te, tvā, tam, asya, enam
  • VERB: bhavati, veda, asi, uvāca, āha, juhoti, juhuyāt, karoti, vidvān, yajamānaḥ
  • VERB-Gdv: ādheyaḥ, deyam, hotavyam, ādṛtyam, anūcyaḥ, etavyam, upajīvanīyaḥ, kāryam, īḍyam, havyaḥ
  • VERB-Part: vidvān, yajamānaḥ, yajamānam, yajamānasya, jātaḥ, uktam, samṛddham, yajamānāya, hutam, jātam
 • Abl
  • ADJ: मूर्खेभ्यः
  • ADV: यतः
  • DET: तस्मात्, यस्मात्
  • NOUN: करणात्, अध्यापकात्, देशांतराद्, प्रवेशात्, मध्यात्, मध्याद्, राज्ञः, वशात्
  • PRON: तस्मात्, अस्मत्, तस्याः
  • PROPN: शक्रात्
 • Abl
  • ADJ: caturviṃśāt, ṣoḍaśāt, asataḥ, bhadrāt, uttarāt, bṛhataḥ, dvāviṃśāt, savyāt, uttarasmāt, ṣaṣṭhāt
  • ADV: tasmāt
  • DET: viśvasmāt, svāt, viśvebhyaḥ, viśvāt
  • NOUN: divaḥ, agneḥ, lokāt, aṃhasaḥ, pṛthivyāḥ, tvāt, madhyāt, devebhyaḥ, pāśāt, yoneḥ
  • NUM: sahasrāt, dvāviṃśateḥ, pañcabhyaḥ, saptabhyaḥ, tisṛbhyaḥ, trayastriṃśataḥ, tribhyaḥ, śatāt
  • PRON: asmāt, tasmāt, asmat, mat, tvat, etasmāt, ebhyaḥ, tasyāḥ, sarvasmāt, yasmāt
  • VERB-Gdv: dīkṣaṇīyāyāḥ, saṃdeśyāt, bībhatseyāt, prasneyāt
  • VERB-Part: ālabdhāt, yajamānāt, abhitaptebhyaḥ, chinnāt, hutāt, jvalataḥ, nikhātāt, sataḥ, sthitāt, taptāt
 • Acc
  • ADJ: अगामीनि, अत्यन्तं, कालं, कुधीः, केवलम्, नित्यम्, निरतिशयं, परम्, परस्परम्, परां
  • ADJ-Part: पीड्यमानानि
  • DET: तत्, तम्, एनम्, किम्, तान्, इदम्, कियन्तम्, तां, यत्, सर्वम्
  • NOUN: अर्थम्, अध्वानम्, उपकारम्, उपायम्, पुत्रान्, पुस्तकम्, राजानम्, अटवीम्, अध्यापकम्, अपत्यानि
  • NOUN-Part: प्लावितम्, वाच्यम्
  • NUM: एकम्
  • PRON: तत्, एतत्, एतान्, किम्, त्वाम्, आत्मानः, इदम्, इमम्, एनम्, एनाम्
  • PROPN: कामशास्त्राणि, अर्थशास्त्रं, अर्थशास्त्राणि, चाणक्यादीनि, धर्मशास्त्राणि, नीतिशस्त्रम्, मन्वादीनि, यमुना, वात्स्यायनादीनि, विष्णुशर्माणम्
  • VERB-Part: असंभाव्यां, आरब्धम्, परिणीता
 • Acc
  • ADJ: dakṣiṇam, uttaram, priyam, uttarām, prāñcam, uru, bṛhat, udañcam, uttamam, tṛtīyam
  • ADV: tat, etat, tad, idam, etad, adaḥ, kad, pūrvam, aparam, kim
  • AUX-Part: santam, sat, satīm, satīḥ
  • DET: viśvā, viśvāḥ, viśvāni, viśvam, svam, purū, svām, tāvantam, tāvataḥ, bahu
  • NOUN: agnim, lokam, yajñam, apaḥ, devān, vācam, indram, ātmānam, svargam, paśūn
  • NUM: sapta, śatam, tisraḥ, pañca, ekam, trīṇi, dve, sahasram, trīn, daśa
  • PRON: tvā, tam, enam, tat, naḥ, tām, yat, mā, etat, yam
  • VERB-Gdv: īḍyam, bhogyam, hotavyam, praṇayanīyam, saṃbhāryam, vedyam, abhivādanīyam, darśanīyam, havyam, kāryam
  • VERB-Part: yajamānam, jātam, juṣṭam, sutam, bhūtam, saṃmitam, kriyamāṇam, gṛhītam, sahamānam, yuktam
 • Dat
  • NOUN: आगमाय, कर्तृभ्यः, कविभ्यो, गुरुभ्यः, दुःखाय, पायाः, राज्ञे, विदुषे, सिद्धये
  • PRON: तस्मै, ते, वः
  • PROPN: चाणक्याय, पराशराय, मनवे, वाचस्पतये, शुक्राय, ससुताय
 • Dat
  • ADJ: mahe, mahate, sviṣṭakṛte, niyutvate, catuṣpade, kṛte, viśvebhyaḥ, bṛhate, dātre, ghne
  • AUX-Part: sadbhyaḥ
  • DET: svāyai, viśvasmai, bahave, svāya, ubhayāya, viśvebhyaḥ, yāvadbhyaḥ
  • NOUN: agnaye, devebhyaḥ, indrāya, tvāya, brahmaṇe, pitṛbhyaḥ, ūtaye, somāya, samṛddhyai, ātmane
  • NUM: śatāya, sahasrāya, caturbhyaḥ, dvābhyām, ekaviṃśataye, saptabhyaḥ, tribhyaḥ
  • PRON: naḥ, asmai, te, me, tasmai, vaḥ, tebhyaḥ, asyai, mahyam, asmabhyam
  • VERB-Gdv: madyāya, upasadyāya, vedyāya
  • VERB-Part: yajamānāya, dāśuṣe, mathyamānāya, dviṣate, jātāya, ajyamānāya, sunvate, ucchrīyamāṇāya, praṇīyamānāya, āsīnāya
 • Gen
  • ADJ: अप्राप्तस्य, प्राप्तस्य, विरोधिनः
  • ADJ-Part: अप्राप्तस्य, प्राप्तस्य
  • DET: तस्य, अस्य
  • NOUN: अर्थस्य, ब्राह्मण्स्य, अप्रियस्य, क्षत्रियस्य, गोवृषयोः, जनन्याः, द्विषतानम्, धर्मस्य, नाम्नः, पण्डितानां
  • PRON: तस्य, मम, यस्या, अस्माकम्, तव, मे, यस्य, आवयोः, एतेषां, एतेषाम्
  • PROPN: सञ्जीवकस्य
  • VERB-Part: आरूढस्य, पश्यतः, भुञ्जानानां
 • Gen
  • ADJ: viśvasya, mahaḥ, aryaḥ, bṛhataḥ, sviṣṭakṛtaḥ, uttarasya, svānām, samānānām, mahīnām, ubhayoḥ
  • AUX-Part: sataḥ, satām
  • DET: viśvasya, svasya, viśveṣām, bahūnām, ubhayoḥ, etāvataḥ, ubhayeṣām, viśvasyāḥ, viśvāsām, yāvatīnām
  • NOUN: yajñasya, devānām, agneḥ, apām, divaḥ, indrasya, pṛthivyāḥ, sūryasya, devasya, paśūnām
  • NUM: ekeṣām, dvayoḥ, sahasrasya, caturṇām, śatasya, ekasya, daśānām, ekasyāḥ, saptānām, trayāṇām
  • PRON: asya, te, tasya, me, naḥ, yasya, vaḥ, mama, eṣām, teṣām
  • VERB-Gdv: dīkṣaṇīyāyāḥ, geyānām, japyasya, prasthānīyāyāḥ, pratigṛhyasya, vadhyānām, īḍyasya
  • VERB-Part: yajamānasya, kṛtasya, dīkṣitasya, sutasya, hutasya, uktasya, carataḥ, jātasya, bhūtasya, gṛhītasya
 • Ins
  • ADJ: गान्धर्वेण, प्रभूना, श्लक्ष्णया, समर्थेन
  • DET: तया, तेन, अनेन, कतिभिः, केनापि, येन
  • NOUN: अर्थेन, पुत्रेण, बहुना, विवाहेन, अभयेन, आगमनेन, इच्छया, उपायैः, उपार्जनेन, कर्मणा
  • NUM: शतेन, द्वादशभिर्, पञ्चभिः, षट्केन, षड्भिः
  • PRON: मया, तया, तेन, अस्माभिः, आत्मना, भवद्भिः, येन
  • PROPN: गरुडेन, विष्णुशर्मणा, विष्वामित्रेण
  • VERB-Part: जातेन, लुब्धेन, व्रजता
 • Ins
  • ADJ: uttarayā, dakṣiṇena, savyena, uttareṇa, gāyatreṇa, uttaraiḥ, uttarābhiḥ, uttarābhyām, jāgatena, parokṣeṇa
  • ADV: tad, tena
  • AUX-Part: satā
  • DET: svena, svayā, viśvebhiḥ, svebhiḥ, viśvena, viśvābhiḥ, bahunā, svaiḥ, viśvaiḥ
  • NOUN: manasā, vācā, adbhiḥ, paśubhiḥ, brahmaṇā, ṛcā, bhāgadheyena, chandasā, prajayā, devatayā
  • NUM: dvābhyām, tisṛbhiḥ, catasṛbhiḥ, tribhiḥ, ekena, pañcabhiḥ, ṣaḍbhiḥ, caturbhiḥ, ekayā, saptabhiḥ
  • PRON: tena, etena, yena, tayā, tvayā, etayā, anena, sarvaiḥ, tābhiḥ, kena
  • VERB-Gdv: dveṣyeṇa, pacanīyaiḥ, bhavyena, kartvena, nirmanthyena, saṃsarjanīyaiḥ, vadhyena, ācamanīyābhiḥ
  • VERB-Part: viduṣā, gṛhītena, yuktena, yajamānena, uditena, bhrājatā, bhūtayā, davidyutatyā, dīkṣitena, gatena
 • Loc
  • ADJ: उपयोगे, दक्षिणात्ये, दाक्षिणात्ये, परिवर्तिनि, प्रभूते, रक्षणे, विवर्धने, शुभायाम्
  • DET: एतस्मिन्, कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चिद्, तस्याम्, यस्मिन्
  • NOUN: लोके, जनपदे, मध्ये, वर्गे, संसदि, अटव्याम्, अधिष्ठाने, अन्तरे, अभ्यन्तरे, अभ्यासे
  • NOUN-Part: जीवति
  • PRON: अस्याम्, त्वयि
  • VERB-Part: उक्ते, उपपन्ने, गते
 • Loc
  • ADJ: dakṣiṇe, parame, uttame, tṛtīye, daghne, astamite, madhyame, mahati, puṇye, caturthe
  • AUX-Part: sati
  • DET: sve, ubhayoḥ, viśveṣu, svāyām, kṛtsne, nitye, samāne, tāvakeṣu, viśvāsu
  • NOUN: agnau, loke, agre, madhye, āhavanīye, apsu, divi, yajñe, ante, deveṣu
  • NUM: dvayoḥ, triṣu, ekasmin, pañcasu, tisṛṣu, catasṛṣu, daśasu, dvādaśasu, ekasyām, aṣṭāsu
  • PRON: asmin, tasmin, mayi, etasmin, asyām, yasmin, tasyām, teṣu, sarveṣu, tvayi
  • VERB-Gdv: dīkṣaṇīyāyām, anvārambhaṇīyāyām, bhavye, grāhye, jyeye
  • VERB-Part: udite, yajamāne, hute, anvārabdhāyām, hutāyām, jāte, pariśrite, anūktāyām, saṃsthite, vaṣaṭkṛte
 • Nom
  • ADJ: महान्, अङ्गी, अजातौ, अतिरस्कृतः, अद्यतनः, अप्रधानः, अविद्वान्, अशाश्वतो, आद्यः, एकाकिनी
  • ADJ-Part: ज्ञातम्, हीनाः
  • ADV: आदि
  • AUX-Part: सत्त्वम्
  • DET: तत्, अयम्, इदम्, स, असौ, कः, ते, एतत्, एते, एष
  • NOUN: नाम, अर्थाः, राजा, कौलिकः, अर्थः, नमः, ब्राह्मणः, कथामुखम्, देवः, नगरम्
  • NUM: एकः, त्रयः, तिस्रः, पञ्चशती
  • PART: किम्
  • PRON: अहम्, तत्, स, सः, किम्, भवान्, अयम्, असौ, त्वम्, यः
  • PROPN: दमनकः, पिङ्गलकः, करटकः, महिलारोप्यं, विष्णुशर्मा, अनन्तशक्तिश्, अपरीक्षितकारकाणि, अमरशक्तिर्, आदित्यौ, आद्या
  • VERB-Part: उक्तं, अभिहितम्, आरब्धम्, गतः, प्रस्थितः, अगतः, अगम्यम्, अधिरूढः, अनुगृहीता, अनुज्ञातः
 • Nom
  • ADJ: prathamaḥ, mayaḥ, viśve, vid, pratyaṅ, ūrdhvaḥ, priyaḥ, dāḥ, śuciḥ, bhūyaḥ
  • ADV: tat, sa, tad, idam, saḥ, etad, etat, adaḥ, kim, pūrvam
  • AUX-Part: san, satī, sat, bhavantaḥ, santaḥ, tiṣṭhan
  • DET: viśve, viśvāḥ, viśvam, viśvā, svam, bahavaḥ, svā, ubhaye, viśvāni, bahu
  • NOUN: agniḥ, devāḥ, indraḥ, prajāpatiḥ, prāṇaḥ, āpaḥ, brahma, vāc, yajñaḥ, kāmaḥ
  • NUM: eke, ekaḥ, sapta, trayaḥ, pañca, śatam, ekam, tisraḥ, dve, dvādaśa
  • PRON: yaḥ, saḥ, sa, tat, yat, te, sā, eṣa, etat, tvam
  • VERB-Gdv: ādheyaḥ, deyam, ādṛtyam, anūcyaḥ, etavyam, upajīvanīyaḥ, hotavyam, havyaḥ, kāryam, kāryā
  • VERB-Part: vidvān, yajamānaḥ, jātaḥ, samṛddham, uktam, hutam, yuktaḥ, pratiṣṭhitaḥ, tiṣṭhan, uktaḥ
 • Voc
  • NOUN: देव, भद्र, भद्रे, देवि, वयस्य
  • PROPN: करटक
 • Voc
  • ADJ: bhagavan, vaso, bhagavaḥ, somyaiḥ, subhage, sudānavaḥ, adrivas, girvaṇaḥ, maghavan, revatīḥ
  • NOUN: agne, indra, deva, aśvinā, soma, jātavedaḥ, devāḥ, marutaḥ, oṣadhe, āpaḥ
  • NUM: sapta
  • PRON: asau, pare, sarvāḥ
  • VERB-Gdv: ardhya, kāmyāḥ, śaṃsya
  • VERB-Part: yajamāna, jāta, pavamāna, khāte, bhṛta, cikitvaḥ, huta, hūta, iṣita, jñāte

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADV: वरं, वरम्
 • Equ
  • ADV: वल्मीकवत्
 • Sup
  • ADJ: कन्या
  • ADV: परम
 • Neg
  • ADJ: अजात, अजातौ, अप्राप्तस्य, अविद्वान्, अशाश्वतो
  • ADJ-Part: अप्राप्तस्य
  • PART: न, नहि, मा
  • VERB-Part: अप्रयुज्यमानः, अलब्धाः, असंभाव्यां

Verbal Features

Verbal Features

 • Perf
  • VERB-Fin: आह, प्रोवाच, उवाच, प्राह, बभूवुः, आजगाम, ऊचे, चकार, निषसाद, प्रोचुः
  • VERB-Part: समर्प्य
 • Imp
  • ADJ-Fin: वह
  • AUX-Fin: अस्तु
  • VERB-Fin: अनुष्ठीयताम्, गृहाण, अस्तु, आगच्छ, कथ्यताम्, कुरु, क्रियताम्, गच्छतु, चिन्त्यताम्, जीवतु
 • Imp
  • AUX: astu, santu, bhava, edhi, bhavantu, bhavatu, bhūtu, asāni, bhūtana
  • VERB: dhehi, bhava, anubrūhi, pāhi, ehi, etu, pātu, astu, kṛdhi, gaccha
 • Ind
  • AUX-Fin: अस्ति, अस्मि, भवति
  • VERB-Fin: अब्रवीत्, आह, भवति, करिष्यामि, उच्यते, करोमि, प्रोवाच, उवाच, करिष्यति, तिष्ठति
  • VERB-Part: आरब्धौ
 • Ind
  • AUX: bhavati, asi, bhavanti, āsīt, asmi, asti, stha, bhavataḥ, āsan, āsa
  • VERB: bhavati, veda, asi, uvāca, āha, juhoti, āhuḥ, karoti, abravīt, abhavat
 • Jus
  • VERB-Fin: वोचः
 • Jus
  • AUX: bhūt, bhuvam, bhūma, bhūḥ, bhūta, bhūvan
  • VERB: hiṃsīḥ, dhāḥ, saṃvadiṣṭhāḥ, vidan, bhūt, vigāt, kaḥ, śaṃsiṣam, hāsiṣṭām, juṣanta
 • Opt
  • AUX-Fin: स्यात्
  • VERB-Fin: स्यात्, अवमन्येत, दहेत्, प्रसाधयेत्, विनश्येत्
 • Opt
  • AUX: syāt, syuḥ, syāma, syām, syātām, bhavet, syāḥ, bhūyāsam, bhūyāt, bhūyāma
  • VERB: juhuyāt, ālabheta, kuryāt, brūyāt, kāmayeta, kurvīta, dadyāt, japet, bhūyāsam, nirvapet
 • Pot
  • VERB: agrahaiṣyat, atrapsyat, abhaviṣyan, vyapatiṣyat, abhaviṣyat, abheṣyat, ajīviṣyam, aprākṣyaḥ, avakṣyam, avakṣyan
 • Sub
  • AUX: asat, asaḥ, asasi, asāni, asati, asan, bhavāti, asāma, asāva, bhuvat
  • VERB: asat, karat, kṛṇavat, parṣi, dadhat, pṛcchāsi, bhavāti, ciketati, dadat, dhāḥ
 • Fut
  • VERB-Fin: करिष्यामि, करिष्यति, भविष्यति, व्यापादयिष्यति, अनुभविष्यसि, आगमिष्यामि, करिष्यसि, नियोजयिष्यामि, वोढारौ
  • VERB-Part: अगम्यम्, असंभाव्यां, करणीया, कर्तव्यः, कर्तव्यम्, कर्तव्याः, कार्यम्, ग्राह्यम्, चिन्तनीयाः, ज्ञातव्यम्
 • Fut
  • AUX: bhaviṣyati, bhaviṣyanti, bhavitā, bhavitāraḥ, bhavitāsmi, bhaviṣyasi, bhaviṣyata, bhaviṣyāmi
  • VERB: vyākhyāsyāmaḥ, bhaviṣyati, yakṣyamāṇaḥ, kariṣyati, vipatiṣyati, agrahaiṣyat, atrapsyat, atyeṣyanti, vakṣyāmaḥ, avitā
  • VERB-Part: yakṣyamāṇaḥ, bhaviṣyat, hoṣyan, kariṣyataḥ, nirvapsyan, pravatsyan, snāsyan, kariṣyan, vetsyan, abhiṣṭoṣyan
 • Imp
  • VERB-Fin: अब्रवीत्, अकरोत्, अपठत्, अपठम्, अवदत्, आनं, आशृणोत्, आसीत्, ऐव
 • Past
  • ADJ-Part: अप्राप्तस्य, ज्ञातम्, परिचित, प्राप्तस्य, हीनाः
  • NOUN-Part: जीवित, प्लावितम्, वाच्यम्
  • VERB-Conv: अधीत्य
  • VERB-Fin: अगमत्, प्राह, प्रोचुः, प्रोवाच
  • VERB-Part: उक्तं, आरब्धम्, अभिहितम्, उक्ते, कृत, गतः, प्रस्थितः, मृत, अगतः, अधिरूढः
 • Past
  • AUX: āsīt, āsan, āsa, āsuḥ, āstām, abhūt, bhūt, abhūvam, babhūvuḥ, āyan
  • VERB: veda, uvāca, āha, āhuḥ, vidvān, abravīt, abhavat, _, asṛjata, anvāha
  • VERB-Part: vidvān, _, jātaḥ, uktam, samṛddham, hutam, jātam, udite, kṛtam, yuktaḥ
 • Pqp
  • VERB: avāvaśanta, aśiśrayuḥ, cākan, acakriran, acucyavuḥ, adadhāvat, ajabhartana, ajagan, ajagmiran, ajuhuvuḥ
 • Pres
  • ADJ-Part: पीड्यमानानि
  • AUX-Fin: अस्ति, अस्मि, भवति
  • AUX-Part: सत्त्वम्
  • NOUN-Part: जीवति
  • VERB-Fin: भवति, उच्यते, करोमि, गृहाण, तिष्ठति, ब्रवीमि, श्रूयते, अधीते, अनुश्रूयते, अपनीयते
  • VERB-Part: अप्रयुज्यमानः, पश्यतः, ब्रुवन्, भुञ्जानानां, मन्यमानः, रक्ष्यमाणः, व्रजता, संचीयमानः
 • Pres
  • AUX: bhavati, asi, syāt, bhavanti, astu, asmi, san, asti, santam, syuḥ
  • AUX-Part: san, santam, sat, sataḥ, satī, satām, satīm, bhavantaḥ, sadbhyaḥ, santaḥ
  • VERB: bhavati, asi, juhoti, juhuyāt, karoti, yajamānaḥ, ālabheta, dadhāti, kuryāt, eti
  • VERB-Part: yajamānaḥ, yajamānam, yajamānasya, yajamānāya, tiṣṭhan, sat, yajamāna, icchan, jāyamānaḥ, prajānan
 • Act
  • ADJ-Fin: वह
  • AUX-Fin: अस्ति, अस्तु, अस्मि, भवति, स्यात्
  • AUX-Part: सत्त्वम्
  • NOUN-Part: जीवति
  • VERB-Fin: अब्रवीत्, आह, भवति, करिष्यामि, करोमि, प्रोवाच, उवाच, करिष्यति, गृहाण, तिष्ठति
  • VERB-Part: पश्यतः, ब्रुवन्, व्रजता
 • Act,Cau
  • VERB-Fin: व्यापादयिष्यति, नियोजयिष्यामि, पाचयति, विवाहयामि, समर्पय
 • Cau
  • VERB-Fin: प्रसाधयेत्
  • VERB-Inf: संदर्शयितुम्
 • Cau,Pass
  • NOUN-Part: प्लावितम्
  • VERB-Part: दर्शितः, निवेदितम्, पाठिताः, विज्ञप्यम्, विनाशितः, समर्प्य
 • Mid
  • VERB-Fin: अधीते, ऊचे, कुरुते, जायते, जायन्ते, ब्रूते, रमन्ते, लभते, वर्तते, वर्धते
 • Pass
  • ADJ-Part: अप्राप्तस्य, ज्ञातम्, परिचित, पीड्यमानानि, प्राप्तस्य, हीनाः
  • NOUN-Part: जीवित, वाच्यम्
  • VERB-Fin: उच्यते, अनुष्ठीयताम्, श्रूयते, अनुश्रूयते, अपनीयते, अवमन्येत, इष्यते, इष्यन्ते, कथ्यताम्, क्रियताम्
  • VERB-Part: उक्तं, आरब्धम्, अभिहितम्, उक्ते, कृत, गतः, प्रस्थितः, मृत, अगतः, अगम्यम्
 • Pass
  • VERB: kriyate, hūyate, gīyate, asṛjyata, mucyate, ucyate, kriyamāṇam, atimucyate, vidyate, vijñāyate
  • VERB-Part: kriyamāṇam, mathyamānāya, ajyamānāya, ucchrīyamāṇāya, duhyamānā, praṇīyamānāya, ucyamāne, nidhīyamānam, parivīyamāṇāya, prahriyamāṇāya

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • ADV: अत्र, तथा, ततो, तत्र, तत्, अधुना, इति, तदा, तावत्, एवम्
  • DET: तत्, इदम्, अयम्, तम्, स, असौ, तया, तस्य, तान्, ते
  • PRON: तत्, तस्य, स, सः, एतत्, अयम्, असौ, एतान्, तस्मात्, तस्मै
 • Ind
  • ADV: कदाचित्, कदाचिद्, कर्हिचित्, किञ्चित्
  • DET: किंचिद्, कः, कस्मिंश्चिद्
  • PRON: आत्मना, किंचिद्
 • Int
  • ADV: कथम्, कदाचिद्, कियत्
  • DET: किम्, कः, कतिभिः, कस्मिंश्चित्, किं, कियन्तम्, केनापि
  • PART: किम्
  • PRON: किम्, किं, को, कम्
 • Prs
  • DET: एनम्, स्व
  • PRON: अहम्, मम, भवान्, मया, अस्मत्, त्वम्, अस्माकम्, तव, त्वाम्, मे
 • Rel
  • ADV: यथा, यत्र, यतः, यत, यदा, यावत्
  • DET: यत्, यस्मात्, यस्मिन्, ये, येन
  • PRON: यस्या, यः, यत्, यस्य, य, यं, या, येन, यो
 • Tot
  • DET: सर्व, सर्वम्, सर्वे
  • PRON: सर्व, सर्वेषाम्
 • Card
  • NUM: एकः, त्रयः, शतेन, अशीति, एक, एकम्, तिस्रः, त्रि, द्वादशभिर्, पञ्चभिः
 • Ord
  • ADJ: प्रथमम्, आद्यः
 • Yes
  • DET: स्व
  • PRON: यस्या, तस्य, मे
 • Yes
  • DET: स्व
  • PRON: आत्मानः, स्वाः
 • 1
  • AUX-Fin: अस्मि
  • PRON: अहम्, मम, मया, अस्मत्, अस्माकम्, मे, अस्माभिः, अहं, आवयोः, मत्
  • VERB-Fin: करिष्यामि, करोमि, ब्रवीमि, अपठम्, आगमिष्यामि, आनं, ऐव, गृह्णामि, जानामि, नियोजयिष्यामि
 • 1
  • AUX: asmi, syāma, syām, asāni, smaḥ, abhūvam, asāma, asāva, bhuvam, bhūma
  • VERB: bhūyāsam, havāmahe, veda, īmahe, upāse, vidma, vṛṇīmahe, prapadye, huve, kṛṇomi
 • 2
  • ADJ-Fin: वह
  • PRON: त्वम्, तव, त्वाम्, ते, त्वत्, त्वयि, भवाम्, यूयम्, वः
  • VERB-Fin: गृहाण, अनुभविष्यसि, आगच्छ, इच्छसि, करिष्यसि, कुरु, तिष्ठ, तिष्ठत, तिष्ठसि, पश्यसि
 • 2
  • AUX: asi, stha, asaḥ, bhava, edhi, sthaḥ, asasi, sthana, abhūtana, syāḥ
  • VERB: asi, dhehi, bhava, anubrūhi, pāhi, ehi, kṛdhi, stha, gaccha, jahi
 • 3
  • AUX-Fin: अस्ति, अस्तु, भवति, स्यात्
  • DET: एनम्, तत्, तया, तस्य
  • PRON: तत्, भवान्, तस्य, एनम्, एनाम्, तौ, भवतः, भवत्, भवद्भिः, भवन्तम्
  • VERB-Fin: अब्रवीत्, आह, भवति, उच्यते, प्रोवाच, अनुष्ठीयताम्, उवाच, करिष्यति, तिष्ठति, प्राह
 • 3
  • AUX: bhavati, syāt, bhavanti, āsīt, astu, asti, syuḥ, santu, asat, bhavataḥ
  • VERB: bhavati, veda, uvāca, āha, juhoti, āhuḥ, juhuyāt, karoti, abravīt, abhavat
 • Form
  • PRON: भवान्, भवतः, भवत्, भवद्भिः, भवन्तम्, भवाम्

Other Features

Other Features

 • Compound
  • Yes
   • ADJ: गम्भीर, महा, सकल, सर्व, अनन्त, अनुचित, अप्राप्त, अहीन, आर्द्र, इन्द्रिय
   • ADJ-Part: परिचित
   • ADV: भूरि, मिथ्या, सं, सु, कियत्, परम
   • DET: तत्, तद्, सर्व, स्व
   • NOUN: मास, वणिक्, शास्त्र, सिंह, अर्थ, उदक, कर्म, काल, गुण, नगर
   • NOUN-Part: जीवित
   • NUM: अशीति, एक, त्रि, षट्, सप्त
   • PRON: त्वत्, अस्मत्, तत्, भवत्, मत्, मद्, सर्व
   • PROPN: सरस्वती, अदिति, अर्थ, अर्थशास्त्र, काकोलूकीय, गणपति, चन्द्र, धर्म, नन्दक, नयशास्त्र
   • VERB-Inf: वक्तु
   • VERB-Part: कृत, मृत, उपार्जित, प्रभूत, भक्षित, मूढ, लब्ध, व्यावृत्त, सिद्धि
 • Compound
  • Yes
   • ADJ: _, prāc, viśva, udak, uttara, mahā, dakṣiṇa, kṛṣṇa, prathama, ardha
   • ADV: pūrva, sarva, sama, tad
   • DET: viśva, bahu, sva, _, puru, bhūri, ubhaya, jīva, samāna
   • NOUN: _, deva, brahma, indra, yajña, soma, ājya, paśu, anna, aśva
   • NUM: _, tri, eka, dvi, sahasra, śata, catur, dvādaśa, pañca, aṣṭa
   • PRON: _, sarva, tad, pūrva, anya, yad, etad, apara, para, eka
   • VERB-Gdv: _, abhivānya, anubandhya, anvārambhaṇīya, bhogya, citya, havya, upya, āhṛtya, ārabhya
   • VERB-Part: _, yajamāna, huta, kṛta, saṃsthita, suta, chinna, dhṛta, jarat, pūta

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: अस्.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: as, bhū.
 • This corpus uses 2 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: अस्, भू.
 • This corpus uses 7 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: bhū, as, i, ās, sthā, car, e.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (44)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (38)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (10)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (7)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (4)
  • VERB--NOUN-Acc (7)
  • VERB--NOUN-Nom (5193)
  • VERB--PRON (1)
  • VERB--PRON-Acc (3)
  • VERB--PRON-Gen (2)
  • VERB--PRON-Nom (3985)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (45)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (17)
  • VERB-Gdv--NOUN-Nom (76)
  • VERB-Gdv--PRON-Nom (71)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (12)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (2)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (7)
  • VERB-Part--NOUN-Loc (181)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (614)
  • VERB-Part--PRON-Acc (2)
  • VERB-Part--PRON-Gen (11)
  • VERB-Part--PRON-Loc (20)
  • VERB-Part--PRON-Nom (350)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (16)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (35)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (11)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (11)
  • VERB-Part--PRON-Acc (2)
 • obj
  • VERB--NOUN (4)
  • VERB--NOUN-Abl (3)
  • VERB--NOUN-Acc (7177)
  • VERB--NOUN-Acc-ADP(anu) (1)
  • VERB--NOUN-Acc-ADP(apa) (1)
  • VERB--NOUN-Acc-ADP(cit) (1)
  • VERB--NOUN-Acc-ADP(upa) (1)
  • VERB--NOUN-Dat (6)
  • VERB--NOUN-Gen (118)
  • VERB--NOUN-Ins (7)
  • VERB--NOUN-Loc (5)
  • VERB--NOUN-Nom (19)
  • VERB--NOUN-Voc (1)
  • VERB--PRON-Acc (3438)
  • VERB--PRON-Acc-ADP(anu) (1)
  • VERB--PRON-Acc-ADP(upa) (1)
  • VERB--PRON-Dat (8)
  • VERB--PRON-Gen (53)
  • VERB--PRON-Loc (2)
  • VERB--PRON-Nom (7)
  • VERB-Conv--NOUN (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Abl (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (1398)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (14)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (190)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (3)
  • VERB-Gdv--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Gdv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Abl (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (28)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (8)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (8)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (29)
  • VERB-Part--NOUN (9)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (525)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(anu) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (11)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Part--NOUN-Loc (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (84)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (2)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (2)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
 • iobj
  • VERB--NOUN-Acc (238)
  • VERB--NOUN-Acc-ADP(prati) (1)
  • VERB--NOUN-Dat (530)
  • VERB--NOUN-Dat-ADP(kaṃ) (1)
  • VERB--NOUN-Gen (9)
  • VERB--NOUN-Loc (3)
  • VERB--PRON-Acc (393)
  • VERB--PRON-Acc-ADP(abhi) (1)
  • VERB--PRON-Dat (806)
  • VERB--PRON-Dat-ADP(kaṃ) (1)
  • VERB--PRON-Gen (15)
  • VERB--PRON-Ins (4)
  • VERB--PRON-Loc (3)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (37)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (28)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (5)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (17)
  • VERB-Gdv--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Gdv--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Gdv--PRON-Dat (2)
  • VERB-Gdv--PRON-Gen (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (2)
  • VERB-Part--NOUN (3)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (24)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (3)
  • VERB-Part--PRON-Dat (27)
  • VERB-Part--PRON-Gen (13)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: मन्यमत् आत्मानः

Relations Overview

Relations Overview