home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Old_East_Slavic-Birchbark

UD_Old_East_Slavic-RNC

UD_Old_East_Slavic-Ruthenian

UD_Old_East_Slavic-TOROT

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 3114 sentences and 27269 tokens.
 • This corpus contains 3528 sentences and 95551 tokens.
 • This corpus contains 3523 sentences and 96803 tokens.
 • This corpus contains 26496 sentences and 246850 tokens.
 • This corpus contains 6 tokens (0%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 14072 tokens (15%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 14095 tokens (15%) that are not followed by a space.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 4705 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: ·в҃·, ·г҃·, :в҃:, :в:, ·г·, (ѿ), :г҃:, [а], ·ӏ҃·, (ѿ, [и, …а, …и, :е҃:, ·в·, а], :д҃:, ·д҃·, [ѿ], ·е҃·, [и], :ꙅ҃:, [а, ·е·, ·ѳ҃·, в…, н…, :е:, :ꙅ:, и], к[ъ], м…, (а, (къ), (ѹ), ·к·, ·ꙅ҃·, н[е], ѿ), …ъ, (и, (на), ·и҃·, ·ӏ·, п…, …е, (а), :г:, :з҃:, :ѕ҃:
 • This corpus contains 1523 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: г., де[нь], 178-г(о), полот(ь), д(е)р(е)вни, о(т), роспис(ь), кн[ѧ]зю, т., Кон(ь)кова, де(нь), х., </em>, де(н), велет(ь), 160-го, д., Васил[ь]ю, Тел(ь)чеи, кн[ѧ]зѧ, коров(ь)я, пят(ь), Савел(ь)ев, л., ч(е)л(о)в(е)к, кн[ѧ]зи, кнꙗз[ь], об., титулъ], великог[о], донят(ь), Her., [имя, Васил[ь]евичю, кн[ѧ]зѣ, кр(е)стьян, моег[о], противен(ь), ч(е)л(о)в(е)ка, Кон(ь)кове, дес., ког[о], кр(е)стьянин, с., се(м), скол(ь)ко, 177-г(о), 3-х, Кан(ь)кова, ал(тын)
 • This corpus contains 2046 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: м(и)л(о)сти, м(и)л(о)сть, мают(ь), д(е)нь, тог(о), корол(ь), полоцког(о), ег(о), м(и)л(о)стью, Бож(ъ)ю, ризког(о), ваш(а), кн(ѧ)зь, ден(ь), будет(ь), м(е)с(е)ца, индик(т), кнѧз(ь), гр(о)шеи, ес(ть), мает(ь), нам(естник), нашог(о), кн(ѧ)зю, с(вѧ)т(о)го, печат(ь), Вил(ь)ни, люд(ь)ми, здес(е), княз(ь), пан(а), поспол(ь)ства, п(а)н, ц(е)ркви, брат(ь)ею, м(и)л(о)ст(ь)ю, тол(ь)ко, Б(о)га, мар(шалок), сел(ь)цо, ѡсп(о)д(а)рь, великог(о), г(о)с(по)д(а)рѧ, своег(о), н(ы)нѣ, нашег(о), Пол(о)цкꙋ, Самъ., кн(ѧ)зѧ, м(и)л(о)стъ
 • This corpus contains 301 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: в’, к’, зем’ли, д҃.хъ, в҃·е, д҃.и, е҃.и, по., с’, т]и, ѕ҃.ю, а., в҃.и, гор’ко, г҃.го, г҃.и, г҃·ми, з҃.и, р’кучи, ѕ҃.и, ѡлгер’довичев’, --а, -ечали, -коже, -ѧди, ...рожни, .в҃, .г҃.и, .е҃, [Дороѳеи], [бѣ], [всеѧ, [за], [и], [из], [изыде], [имѣхом, [печалꙋите], [поскорбѣлъ], [пристраныа], [х]лѣвъ, [юрь]евъ, «Богь, «Ты, ·в҃·е, ·з҃і, Бѣла-града, Глѣбову!, Даждь-Божа, Дажь-Божа

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 81 word types tagged as particles (PART): (н)[е], (н)е, (не, (с)[е], (с)е, (т)[и], -е, [ли, [н](е), [н]е, [н]и, [н]ѣ, [не, [не], [нь], [се, [сь, [т]и, [ти, бꙑ, васидъпизд[ъ]…, да, ж, ж(е, ж(е), ж[е], ж], же, жи, жо, жь, зе, зь, и, ка, ли, ли), ли], ль, лю·бо, любо, н(е), не, н[е, н[е], н[и, н[ь, н[ь], не, не], ни, нь, нѣ, ото, па(къ, пако, пакъ, пакꙑ, пусти, се, се], си, сь, т)и, т[и, т[и], т]и, те, ти, ти…, ти…, то, толико, тъ, ть, хот[ѧ], хотѧ, ци, ѣда, …же, …ти
 • This corpus contains 52 word types tagged as particles (PART): Сице, аж, аже, аки, бо, будетъ, будто, веть, да, даже, де, дее, деи, еже, ж, жа, же, жо, жъ, жь, з, и, имены, ли, ль, не, негли, ни, нибудь, нибуть, ниже, нѣ, с, се, си, та, таки, ти, то, то(л)ко, токмо, токъмо, тол(ь)ко, толко, только, убо, хоти, хотя, ци, ш, ясъ, і
 • This corpus contains 69 word types tagged as particles (PART): [ж]е, Недеи, Недѣи, С[е], Сѣ, Хоч(ь), ажъ, алиж, алижь, бо, бы, бꙋдци, вед, вед(ь), вже, вид, вид(ь), да, деи, дей, деі, дѣи, ж, ж(е), же, жо, жъ, жь, жѣ, и, ида, кол(ь)ве, кол(ь)век, кол(ь)векъ, колве, колвекъ, коли, кольве, кольвекъ, л(и), л(ь), ли, либо, лише, ль, любо, лѣ, на, надто, не, нехаи, ни, нибудъ, нъ, нь, ні, нѣ, пусть, се, си, сь, таки, то, тол(ь)ко, толко, только, хотѧ, і, ѡлижъ
 • This corpus contains 18 lemmas tagged as pronouns (PRON): азъ, вы, вѣ, и, иже, коробьꙗ, кто, мы, ничто, себе, себя, сѧ, то, ты, что, чьто, ꙗ, ꙗзъ
 • This corpus contains 37 lemmas tagged as pronouns (PRON): азъ, вся, второй, вы, другъ, ему, и, иже, ими, имъ, кождо, кто, мы, никто, никтоже, ничто, ничтоже, нѣкто, нѣчто, она, оне, они, оно, онъ, онѣ, се, себя, сей, сие, ся, то, тожде, тоже, ты, что, што, я
 • This corpus contains 28 lemmas tagged as pronouns (PRON): азъ, все, вы, и, иже, который, мы, нихто, ничий, ничто, ништо, о, она, они, оно, онъ, приятель, се, себе, ся, твой, то, ты, хто, хто+бы, что, што, я
 • This corpus contains 73 lemmas tagged as pronouns (PRON): азъ, акыиже, ва, вашь, вы, вьсь, вѣ, другъ, еже, елико, еликыи, етеръ, ж, же, жь, ж҃, и, иже, иныи, каковыи, какыи, колико, коликыи, колькыи, которому, которыи, къжьдо, къто, кътоже, кыи, кыиже, кыижьдо, мои, мы, нашь, никаковъ, никъто, никътоже, ничьто, ничьтоже, нѣкакыи, нѣколикыи, нѣкоторыи, нѣкъто, нѣкыи, нѣчьто, овъ, онъ, онъжде, оныи, отъколѣ, самъ, свои, себе, сии, сииже, сколькыи, сь, сьсь, твои, толикыиже, тътъ, ты, тыи, тыиже, чии, чьто, чьтоже, я, язъ, язь, яковыи, якыиже
 • This corpus contains 36 lemmas tagged as determiners (DET): азъ, вашь, весь, вохъ, всѧкии, всѧкыи, вы, другыи, же, и, иже, иныи, какыи, которыи, кыи, мои, нашь, никои, никто, ничто, нѣкто, нѣчто, онъ, самъ, свои, сеи, сь, такъ, такыи, твои, то, тотъ, ты, чии, что, ꙗзъ
 • This corpus contains 55 lemmas tagged as determiners (DET): вашъ, весь, всякий, всяческий, достальной, другой, единъ, еликий, етотъ, злодѣй, инный, иной, каковой, каковъ, какой, кий, кийждо, кой, кой+же, коликий, который, многий, мой, нашъ, некоторый, немногий, ниединъ, никакой, никоторый, нѣкакий, нѣкий, нѣкоторый, одинъ, онже, оный, премногий, прочий, самъ, самый, свой, сей, сей+же, сицевый, сколький, смѣкальный, таковой, такой, твой, той, тойжде, толикий, тотже, тотъ, чей, яковый
 • This corpus contains 39 lemmas tagged as determiners (DET): вашъ, весь, всякий, другий, жадный, инший, иный, каждый, какий, кождый, кой, который, многий, мой, нашъ, некий, некоторый, никакий, никоторый, ничей, ниякий, одинъ, онъ, оный, самъ, самый, свой, сей, сесь, такий, таковский, таковый, твой, тежъ, той, тотъ, чей, што, який
 • This corpus contains 49 lemmas tagged as determiners (DET): вашь, вьсь, еликыи, етеръ, иже, иныи, каковыи, какыи, коликыи, которыи, къжьдо, къто, кыи, кыиже, кыижьдо, мои, нашь, никаковъ, никакыи, никакыиже, никоторыи, никъто, никътоже, никыи, никыиже, ничьто, ничьтоже, нѣкакыи, нѣколикыи, нѣкоторыи, нѣкъто, нѣкыи, нѣчьто, овъ, онъ, онъсица, оныи, отъ, самъ, свои, сии, сииже, сь, твои, тътъ, тыи, тыиже, чии, чьто
 • Out of the above, 9 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: азъ, вы, и, иже, ничто, то, ты, что, ꙗзъ
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: сей
 • Out of the above, 4 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: который, онъ, твой, што
 • Out of the above, 42 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: вашь, вьсь, еликыи, етеръ, иже, иныи, каковыи, какыи, коликыи, которыи, къжьдо, къто, кыи, кыиже, кыижьдо, мои, нашь, никаковъ, никъто, никътоже, ничьто, ничьтоже, нѣкакыи, нѣколикыи, нѣкоторыи, нѣкъто, нѣкыи, нѣчьто, овъ, онъ, оныи, самъ, свои, сии, сииже, сь, твои, тътъ, тыи, тыиже, чии, чьто
 • This corpus contains 2 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): бы, быти
 • This corpus contains 4 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): бъ, бы, быти, яти
 • This corpus contains 3 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): бъ, бы, быти
 • This corpus contains 2 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): быти, стати
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: быти
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: быти, яти
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: быти
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: быти, стати
 • Conv
  • AUX: будучи
  • VERB: перелезчи, видя, прося, сидя, бивъ, боронясь, выслушав, вышед, хотя, взяв
 • Conv
  • AUX: бꙋдꙋчи, будучи, бꙋдꙋчы
  • VERB: чтучи, чтꙋчи, маючи, розꙋмеючи, досмотревшы, хотѧ, чтучы, досмотревши, выслухавши, розꙋмеючы
 • Fin
  • AUX: еси, ѥси, есмь, ѥсмь, есте, есть, есемо, бꙑ, ѥсме, есме
  • VERB: даи, возми, възьми, пришли, посли, присъли, иди, кланѧюсѧ, купи, молови
 • Fin
  • AUX: есть, будет, еси, бысть, будетъ, есми, есте, бы, буди, есмь
  • VERB: пожалуй, вели, рече, есть, бьет, прошу, бьетъ, бью, называют, пожалꙋи
 • Fin
  • AUX: есмо, есми, есте, бꙋдеть, есть, будет(ь), будеть, ес(ть), еси, бꙋдꙋть
  • VERB: мають, мают(ь), маеть, мает(ь), чинимъ, потвержаемъ, чиним, вѣдаете, маемъ, стоить
 • Fin
  • AUX: бѣ, есть, бы, быс, бѧше, бысть, будеть, ѥсть, бꙑс҃, еси
  • VERB: реч, приде, иде, посла, рече, повелѣ, поиде, придоша, престави, рѣша
 • Inf
  • VERB: дати, ѧти, взѧти, возѧти, възѧти, дать, ити, взѧть, давати, давать
 • Inf
  • AUX: быти, быть, быт(ь), быт[и]
  • VERB: имати, дати, взять, писать, велет(ь), платить, сбирать, быть, быти, прислать
 • Inf
  • AUX: быти, быть, быт(и), быт(ь), бытъ
  • VERB: держати, дати, давати, сꙋдити, ведати, продати, мети, ѡтдати, брати, знати
 • Inf
  • AUX: быти, быть, бꙑти, быт, бꙑтї
  • VERB: дати, ити, платити, творити, бити, жити, видѣти, имѣти, молити, створити
 • Part
  • VERB: сътворѧ, водѧ, възьмъши, куплено, пеюци, платѧце, створѧ, стоѧ, (п)[рисл]а[в]о, (полу)чеше
 • Part
  • AUX: сущу, бывше, бывши, бывших, бывшу, бывшіꙗ, сушу, сущий, сущъ, сꙋщꙋ
  • VERB: смерено, взято, принето, велѣно, умолочено, дано, написано, велено, писано, взят
 • Part
  • VERB: псан, писан, выписано, писаныи, записано, писаные, писанъ, псанъ, дано, дан
 • Part
  • AUX: сыи, сущю, бывъ, сѹщю, бывшю, сѹще, бывше, сѹща, сѹщи, соуще
  • VERB: гл҃ѧ, слышавъ, хотѧ, видѣвъ, рекъ, река, пришедъ, рекуще, писано, пришед
 • PartRes
  • AUX: бꙑло, бꙑлъ, бꙑле, бꙑла, (бꙑ)ло, ·є·смꙑ, б[ꙑ]ло, б]ꙑ[лъ], бꙑли, бꙑл
  • VERB: далъ, шло, възѧле, дале, послале, въдале, дала, взѧле, бꙑло, велѣлъ
 • PartRes
  • AUX: было, были, былъ, был, была
  • VERB: послал, велѣлъ, сказал, писал, пришли, привез, пожаловал, велел, дал, приложил
 • PartRes
  • AUX: были, было, был, былъ, была, был(и)
  • VERB: дали, дал, казали, послали, далъ, бил, жаловал, жаловали, били, билъ
 • PartRes
  • AUX: было, былъ, была, были, был, бꙑлъ, бꙑло, бꙑли, былѡ, стало
  • VERB: далъ, велѣлъ, пришелъ, дал, пришли, послалъ, стало, сталъ, стал, створилъ
 • Sup
  • VERB: битъ, кнѧжитъ, ставитъ, искатъ, воеватъ, воѥватъ, посадницитъ, блюстъ, молит, прогонитъ

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: ст҃ѣ, бѣлонога, дворнюю, десѧтаꙗ, добре, другую, новаѧ, пуста, пѧте, пѧть
  • AUX-PartRes: бꙑла
  • DET: моѧ, свою, мою, ту, моѥи, сама, своеи, твоѧ, моѥӏ, своѥи
  • NOUN: ржи, кѹно, соли, кѹнъ, грамота, гривьнѣ, гривьнъ, рожи, гривено, гривна
  • NUM: три, двь, дви, дове, двѣ, дъвѣ, две, дови, полутори, в҃е
  • PRON: ю, ее, …ю, еи, е]ѥ, еи, еѣ, єи, ѥи, ѥӏ
  • PROPN: мариѧ, ѧна, маренѣ, настасиѧ, куролѣ, лаидиколѣ, лугу, марие, мароѳу, милославь
  • VERB-Part: пеюци, (се)[д]ѧци, [ѿ](им)ана, възьмъши, дан…, дана, дьланаꙗ, едѹц, едѹци, енюци
  • VERB-PartRes: дала, задѣла, рекла, ѧла, (-)шьла, -----ила, [бꙑл]а, Рѣкла, блодила, бꙑла
 • Fem
  • ADJ: оржанои, приказной, люцкои, стрѣлецкіе, ситнои, медная, пречистые, пречистыя, святыя, Малыя
  • AUX-PartRes: была
  • DET: всеа, свою, сей, те, тое, всея, своею, той, тои, тѣ
  • NOUN: чети, гривенок, гривенки, земли, деревни, денегъ, руку, муки, ржи, денги
  • NUM: две, три, 2, 3, обе, двои, четыре, дву, 4, двѣ
  • PRON: неи, них, ее, ея, нею, еи, ней, она, нихъ, их
  • PROPN: Москве, Русии, Москвѣ, Москвы, Руси, Асторохани, Москву, Тел(ь)чеи, Росіи, Россіи
  • VERB-Part: дана, писана, послана, писаны, благословенной, лужана, отпущена, записаны, прислана, битых
  • VERB-PartRes: была, учинилась, пожаловала, пришла, сказала, стала, Ізволила, дала, имѣла, послала
 • Fem
  • ADJ: Бож(ъ)ю, пашными, полоцкое, великаѧ, вѣрнаѧ, светое, третюю, полоцкои, великии, доброи
  • AUX-PartRes: была
  • DET: ваша, тую, свою, тое, тои, ваш(а), вашеи, тыи, свои, своею
  • NOUN: м(и)л(о)сти, м(и)л(о)сть, земли, копъ, землю, м(и)л(о)стью, ласки, жоне, справедливость, сторонѣ
  • NUM: ѡбѣ, три, две, ѡбе, двꙋ, обѣ, двѣ, обу, 4, обею
  • PRON: ее, еи, ѡна, нее, них, неи, их, нихъ, которою, нею
  • PROPN: Ризѣ, Ризе, Вил(ь)ни, Риги, Ригу, Вильни, Софеи, Двиною, Двине, Двины
  • VERB-Part: писаныи, писана, дана, всказаныи, выписана, завешона, купленые, менены, названы, написана
  • VERB-PartRes: стала, была, записала, продала, пришла, кꙋпила, пошла, ѡстала, Сказила, выпоустила
 • Fem
  • ADJ: ст҃ѣи, велика, ст҃ꙑꙗ, ст҃ѹю, ст҃ыѧ, велику, камѧнѹ, ст҃аꙗ, ст҃ыя, великою
  • AUX-Part: сѹщи, бывши, сѹщю, соущи, сущи, сущю, сущюю, сѹщѹ, бывшюю, бывшꙋю
  • AUX-PartRes: была, были
  • DET: свою, всю, своеи, своею, всѧ, тои, ту, мою, своѥи, сеи
  • NOUN: землю, земли, цр҃кви, црк҃вь, землѧ, нощи, жены, црк҃ви, дружиною, жена
  • NUM: тысѧч, двѣ, тысѧщь, три, тысѧчь, шесть, двою, десѧт, пѧти, десѧте
  • PRON: ю, юже, неи, ея, же, еи, ѡна, яже, ѥи, еѧ
  • PROPN: русь, руси, москвѣ, ѡльга, чюдь, ризѣ, рѹси, москвы, софии, рѹсь
  • VERB-Part: заложена, наставши, положена, слышавъши, биющи, гл҃щи, гл҃ющи, ркучи, дана, избита
  • VERB-PartRes: пришла, знала, прислала, стала, дала, брела, бывала, оумѣла, слышала, стали
 • Fem,Masc
  • ADJ: мнѡгымъ, мнѡгыхъ, печалныѧ, сирыхъ, страннымъ, безгласнымъ, беслѡвеснымь, бесплѡдным, бл҃гымъ, всѧкїе
  • AUX-Part: соущим
  • DET: всѣмъ, сихъ, всѣм, наши, самѣхъ, своими
  • NOUN: псалтырь, печати, печатьми, пособе, сажень, фатисы, ѹшь, бабогѹры, гати, девѧкꙋши
  • NUM: пятнадцать, пѧтьнадесѧт
  • PRON: намъ, кто, нас, ны, насъ, имъ, вамъ, вы, ихъ, васъ
  • PROPN: божьскы, вефилѣ, коломцах, коломци, севасть, ѹстьꙗнѣхъ
  • VERB-Part: слышащим, вземши, входѧщим, гѡнѧщимъ, живоущими, живꙋщим, заблоуждьшимъ, избранными, изжившимъ, имоущимъ
 • Fem,Neut
  • ADJ: старческыхъ
  • VERB-PartRes: ѡстали
 • Masc
  • ADJ: велика, гнѣд, пѧта, ст҃го, бж҃и, ворон, добра, добръ, желѣзен, зелоного
  • AUX-Fin: былъ
  • AUX-PartRes: бꙑлъ, бꙑле, бꙑло, б]ꙑ[лъ], бꙑли, бꙑл
  • DET: своѥму, мои, свои, твои, того, моѥго, моѥму, саме, самь, сего
  • NOUN: поклонъ, гн҃е, поклоно, конь, попа, рубль, сн҃а, кони, приказъ, господине
  • NUM: поло, полъ, пло, два, дова, полѹ, пол, три, (п)олъ, по
  • PRON: ѥго, его, емѹ, него, емꙋ, ѥму, нь, и, немь, нимо
  • PROPN: ивана, петра, бориса, евана, степана, павла, смена, завида, лѹкѣ, михалѧ
  • VERB: далъ, възѧле, дале, послале, въдале, взѧле, велѣлъ, взѧлъ, взѧлѣ, възѧлъ
  • VERB-Part: сътворѧ, водѧ, платѧце, створѧ, стоѧ, (п)[рисл]а[в]о, [зал]ѧко, [с]т[вор]ѧ, блг҃ословлено, боѧ
  • VERB-PartRes: далъ, възѧле, дале, послале, въдале, взѧле, велѣлъ, взѧлъ, взѧлѣ, възѧлъ
 • Masc
  • ADJ: великого, великому, великии, великий, 178-г(о), 205, великихъ, вытным, великій, прошломъ
  • AUX-Part: сущу, бывше, бывши, бывших, бывшу, бывшіꙗ, сушу, сущий, сущъ, сꙋщꙋ
  • AUX-PartRes: былъ, был
  • DET: того, твой, своего, которые, мои, тот, твоему, твои, тех, своих
  • NOUN: день, году, весу, государь, князь, князя, государю, господине, государя, людей
  • NUM: два, один, 2, три, 3, 4, дву, полтора, 1, трех
  • PRON: его, ево, ему, их, онъ, ихъ, они, него, имъ, им
  • PROPN: Ивана, Иван, Кунгурѣ, Иванъ, Ивашко, Ивановича, Ивановичю, Оска, Аѳонка, Борис
  • VERB: послал, велѣлъ, сказал, писал, привез, пожаловал, велел, дал, приложил, приложилъ
  • VERB-Part: взят, битых, отпущены, сажены, посланы, поставлен, отпущен, послан, писанъ, пытанъ
  • VERB-PartRes: послал, велѣлъ, сказал, писал, привез, пожаловал, велел, дал, приложил, приложилъ
 • Masc
  • ADJ: полоцкии, великии, полоцкого, милым, полоцких, полоцког(о), великого, полоцком, полоцкомъ, добрым
  • AUX-PartRes: был, былъ
  • DET: нашим, нашого, тыи, тот, тых, того, сами, которыи, нашъ, вси
  • NOUN: люди, пан, людеи, панъ, листъ, пана, брата, пану, ратманом, грошеи
  • NUM: два, три, чотыри, трех, ѡдин, 3, 4, четыри, 12, 14
  • PRON: его, их, ему, ихъ, имъ, ѡни, емꙋ, хто, им, ѡн
  • PROPN: Полоцку, Ивана, Иван, Полоцкꙋ, Александръ, Станиславъ, Жикгимонт, Иванъ, Полтескъ, Николы
  • VERB-Part: псан, писан, писанъ, псанъ, писаныи, дан, писаные, писаным, писаных, выписаны
  • VERB-PartRes: дал, далъ, бил, жаловал, билъ, кꙋпил, поведил, просил, держал, был
 • Masc
  • ADJ: ст҃го, великъ, мнози, блаженыи, стг҃о, стаг, прпдбныи, друзии, ст҃ыи, великыи
  • AUX-Part: сыи, бывъ, сущю, бывшю, бывше, сѹщю, сѹща, соуще, сы, суще
  • AUX-PartRes: былъ, были, был, бꙑлъ, была, бꙑло, бꙑли, был꙽, бꙑле
  • DET: своѥго, свои, мои, вси, своего, сего, нашь, своимъ, всѧ, нашего
  • NOUN: дн҃ь, б҃ъ, дн҃и, б҃а, кнѧзь, бг҃ъ, брата, сн҃а, бг҃а, половци
  • NUM: единъ, два, ѥдинъ, три, ѡба, един, единого, ѡдинъ, ѡбои, ѥдиного
  • PRON: его, ѥго, и, ихъ, имъ, иже, ѥму, я, мнѣ, ми
  • PROPN: володимеръ, изѧславъ, всеволодъ, ст҃ополкъ, новъгородъ, гюрги, ѡлегъ, дв҃дъ, новѣгородѣ, мьстиславъ
  • VERB-Part: гл҃ѧ, слышавъ, хотѧ, видѣвъ, рекъ, река, пришедъ, рекуще, пришед, слышавше
  • VERB-PartRes: далъ, велѣлъ, пришелъ, дал, послалъ, пришли, сталъ, стал, створилъ, взѧли
 • Masc,Neut
  • ADJ: боярскихъ, оугоднаѧ, посадничьи, романовъскаго
 • Neut
  • ADJ: добро, проста, здорово, борзи, борзѣ, годьнъ, лживꙑѧ, (д)анилово, (до)ро[г]а[ѧ], (т)[о]тарьского
  • AUX-PartRes: бꙑло, (бꙑ)ло, б[ꙑ]ло
  • DET: то, томъ, того, томо, все, моего, томь, [т]о, вохо, мое
  • NOUN: покланѧние, жита, села, серебра, слово, село, челомъ, серебро, целомъ, цоломъ
  • NUM: три, д[ъ]ва, два, дова, дъва, одиномо, сотъ
  • PRON: то, е, томъ, что, [ц]ьто, [ѥ]же, его, не, ничимо, томо
  • PROPN: городищи, ------скь, -----ина, --руньского, -остер…, [гр]од[и], [сл]а[в]…, бабине, бологожь, болъсинѣ
  • VERB-Part: куплено, [п]окладено, вода[н]о, водано, возѧто, возѧтъ, въда[но], възѧто, вѣлѣно, заглажьно
  • VERB-PartRes: шло, бꙑло, пошло, (шло, диꙗлось, погибло, (пог)[ꙑб]ло, (соро)слосѧ, бꙑвало, деѧло
 • Neut
  • ADJ: медные, государева, вытным, доброе, коров(ь)я, крестному, великое, здорово, 1, доброму
  • AUX-PartRes: было, была
  • DET: того, то, все, свое, твое, всем, всꙗ, тово, своего, своему
  • NOUN: челом, челомъ, числа, лета, села, имя, слово, лѣта, время, сукно
  • NUM: два, едино, 2, оба, дву, однем, 3, три, 4, двое
  • PRON: что, то, того, томъ, тому, том, семъ, сего, чем, чемъ
  • PROPN: Кон(ь)кова, Предтечинскомъ, Тихоновского, Павловском, Кон(ь)кове, Павловское, Кан(ь)кова, Назаркова, Назаркове, Полво
  • VERB: смерено, взято, принето, велѣно, умолочено, дано, написано, велено, писано, было
  • VERB-Part: смерено, взято, принето, велѣно, умолочено, дано, написано, велено, писано, послано
  • VERB-PartRes: было, стало, пошло, пришло, бывало, изошло, осталос(ь), осталось, потягло, явилось
 • Neut
  • ADJ: Ризког(о), Ризкого, знаменито, Полоцкого, Полоцког(о), Бож(ъ)его, Ризького, великого, Полоцъкомъ, Рызкого
  • AUX-PartRes: было
  • DET: того, тое, которое, все, всего, том, всим, всимъ, тых, тыи
  • NOUN: мѣста, имѧ, права, право, места, имя, чоломъ, месте, чолом, детеи
  • NUM: две, три, двое, два, одно, тры, 10-ро, 12, 4, [416]
  • PRON: то, што, того, том, томъ, тому, тым, томꙋ, тог(о), тымъ
  • PROPN: Берести, Берестьи, Берест(ь)и, Ладосно, Стукачева, Берестью, Доложцо, Лыкошковѣ, Ѡбеле, Встретен(ь)е
  • VERB-Part: выписано, записано, дано, писаные, заплачено, написано, писано, держано, описано, даных
  • VERB-PartRes: было, стало, бывало, прислухало, тѧгло, виделосѧ, прыслухало, слушало, стоѧло, ѡстало
 • Neut
  • ADJ: много, мало, многа, всѧкое, добро, лѣпо, боле, велико, всѧкого, ст҃го
  • AUX-Part: сѹще, бывшаго, бывшая, бывъшеѥ, сущаго, сѹщю, сущю, бывшее, бывшемъ, бывшеє
  • AUX-PartRes: было, была, были, былъ, былѡ, стало, былы, был҃о, бꙑло
  • DET: то, тож҃, все, се, всѧ, томьж҃, тог҃же, свое, мое, того
  • NOUN: лѣт, лѣт҃, мѣсто, лѣто, имѧ, времѧ, слово, дѣти, мѣста, мѣстѣ
  • NUM: едино, два, двое, три, сотъ, сто, ѡдно, двѣ, двою, едине
  • PRON: что, то, се, еже, все, же, того, сего, ѥже, тѣмь
  • PROPN: берестовѣмь, городищи, льто, берестию, берестью, городище, бѣлѣѡзерѣ, городища, берестовое, бѣлоѡзеро
  • VERB-Part: писано, приказано, рекше, велено, послано, положено, написано, покрыто, въсходѧщю, вѣдомо
  • VERB-PartRes: стало, вышло, достало, бывало, затхло, попортило, погибло, ѡстало, накапало, слегло
 • Anim
  • ADJ: смирного
  • DET: моего, моӏхъ
  • NOUN: (с)[н҃а], сиротокъ, хрѣстьꙗнъ
  • PROPN: глѧденцевъ, зуба
 • Anim
  • ADJ: великого, Донскихъ, даурскихъ, святых, Казанских, Святаго, боярского, выборныхъ, служилых, бедных
  • DET: своего, своих, своихъ, того, твоего, иных, тѣхъ, всех, всѣх, моего
  • NOUN: людей, князя, сына, царя, отца, человѣка, государя, Бога, брата, послов
  • NUM: трех, дву, обоих, однова, одново, ѡдинѡг[о]
  • PROPN: Ивана, Григорья, Ивашка, Семиона, Васильевича, Василья, Гермогена, Дербыша, Ивановича, Михаила
  • VERB-Part: битого, пребывающаго, рожде(н)наго, бесѣдующа, благоугодивших, боящихся, взятыхъ, водимых, враждующихъ, вышеписанныхъ
 • Anim
  • ADJ: полоцких, полоцкого, богатого, кровного, полоцъкого, вбогого, виноватог(о), добрых, заховалого, полоцкихъ
  • DET: нашого, того, своег(о), своего, тых, вашего, нашег(о), наших, тог(о), ваших
  • NOUN: особъ, пана, людеи, людей, бояр, братанича, мѣчан, намѣсника, посла, языков
  • NUM: чотырохъ, одного, 2, пяти, трехъ, чотырох
  • PRON: того, ег(о), которого, никого
  • PROPN: Ивана, Кортенѧ, Богдана, Васка, Гридка, Станислава, Глебовича, Ивашка, Петра, Радивона
  • VERB-Part: выбраных, подданых, речоног(о)
 • Inan
  • ADJ: третіи
 • Count
  • ADJ: бѣла, вецѣрашенеи, воислали, къромьнье, недьланꙑ, просолни, сидърови, цереленаѧ, шестокрїленаѧ
  • NOUN: грв҃нѣ, гривьнѣ, кнѣ, кꙋници, гривене, кад, грвне, гривне, гривни, гривнь
 • Count
  • ADJ: верных, глухие, дългѣи
  • NOUN: чети, гривенки, верха, барана, пучни, оси, лопаты, полтя, пуда, стороне
 • Count
  • NOUN: годы, рꙋбли, копы, села, гривны, мили, роубли, рубли, стꙋки, тисячи
 • Dual
  • ADJ: б]ол[ъ]шии, виновата, ладьнѣ, лѹбоцеве, обои, пълънѣ, сморочьва, стова, сторова, сторова{а}
  • AUX-Fin: есвѣ, еста, бꙑховь, есвѣ, есве, есевь, ѥсм[о
  • DET: моѧ, мое, сама, сама, тию, тѣ
  • NOUN: (бьрковьс)ка, [к]руж[ивѣ, бьрькъвьскѹ, г)осподина, гривен[е], гривнама, гривнѣ, гривьнѹ, же-[ебе]цѧ, икѹнокѹ
  • NUM: дьсѧть, в҃е, десѧтьма, дъвои, дьсѧт…
  • PRON: ва, (вꙑ, в[а]ю, ва:ма, вꙑ, на, нама, нѧ
  • VERB-Fin: (исправит-), [б]ерита, [мъ](л)[ви]та, ведаета, водаита, восол[и]та, въдаита, вꙑправита, д]ьлаета, жѧлѹӏта
  • VERB-Part: ръспꙑтав[ъ]шѧ
  • VERB-PartRes: торговала, [в]ъзѧла, вь]з[л]а, заплатила, и]з[ѧла, изꙋмѣласѧ, кѹпила, кꙋпила, пограбила, под[ъ](п)р[од]ала
 • Dual
  • DET: оныꙗ, твоему
  • NOUN: сынома, жени, краи, оброку, очеса, половинѣ, руце, рꙋцѣхъ, устнѣ, щеке
  • VERB-Fin: полꙋчи(с)те, уставистася, хотѣсте
 • Dual
  • ADJ: ѡбапол(ь)ныма
  • AUX-Fin: есва
  • DET: дроугоу
  • NOUN: стороне, селе, сторонѣ, сторон(е), сторону, копѣ, очима, оуха, очи, стороноу
  • NUM: ѡбою
  • PRON: има, нама
 • Dual
  • ADJ: ст҃ою, ст҃ѹю, бж҃ии, блаженаꙗ, предобраѧ, Святъславля, анг҃льския, багряная, багубарсова, блжн҃ая
  • AUX-Fin: быста, ѥста, еста, бѧста, есвѣ, бѣста, бꙑста, будевѣ, бꙑс҃, беста
  • AUX-Part: бывъшю, соуща, бывшею, суща, сѹщема, сѹщю
  • AUX-PartRes: была
  • DET: своима, свои, своею, мои, своꙗ, моима, наши, своѧ, твоею, твои
  • NOUN: руцѣ, ѡчи, брата, рѹцѣ, рѹкама, очима, руку, ѡчима, сн҃а, кнѧзѧ
  • NUM: два, двѣ, двою, ѡба, двѣма, оба, ѡбѣма, дву, трема, обѣма
  • PRON: има, ею, ваю, нима, наю, нама, я, ѡна, вѣ, ѥю
  • PROPN: ст҃ослава, ростиславичема, ростиславича, володимира, гюргевича, двд҃вичема, Святъславлича, Святъславличя, василия, володимирицѧ
  • VERB-Fin: придоста, рекоста, сѣдоста, поидоста, радуита, видѣста, начаста, яста, взѧста, посласта
  • VERB-Part: гл҃ща, молѧща, рекшема, сѣдѧщема, ѿгонѧща, видѣвъша, глщ҃а, ицѣлѧюща, молѧщима, оумолена
  • VERB-PartRes: пожила, пришла, створила, вѣдала, избила, метала, начала, ошьла, пришьла, рекла
 • Plur
  • ADJ: коневꙑхъ, лживꙑѧ, лоньскиѥ, страднꙑх, турабьѥвꙑх, (до)ро[г]а[ѧ], (ко)невꙑхъ, (л)юдними, (с)тар[ѣ]шимъ, (с)траднꙑх
  • AUX-Fin: есте, есме, ѥсме, ѥсте, есмꙑ, есть, ѥсми, ѥсмь, (ѥ)[с]ми, бѹдьть
  • AUX-PartRes: ·є·смꙑ, бꙑли
  • DET: моӏ, свои, тѣ, вашь, вохе, всихъ, всѣхъ, которꙑѥ, мое, моими
  • NOUN: кѹно, кѹнъ, гривьнъ, гривено, блъ, кони, гривьно, кно, грв҃нъ, деже
  • NUM: двои, десѧте, десѧтъ, дьсѧ, дьсѧто, [д]-сѧтъ, двои, двое, десѧ, десѧто
  • PRON: намъ, насъ, вꙑ, вамъ, вамо, мꙑ, васо, васъ, имъ, намо
  • PROPN: кшетахъ, мълъвотицѣхъ, озеревахъ, шидовицихъ, (д)[орож]иньжичь, [п]елемчѧхъ, алюѥвиць, братиловиць, бриханици, вавоцо
  • VERB-Fin: бѹдѹ, хотѧ, бью, даите, дасте, даӏте, можемъ, поѣдите, пришлете, продаите
  • VERB-Part: платѧце, (полу)чеше, боѧць, вонемъшши, въдавоше, зоби]жонꙑ, избавлѧющес, изꙑманꙑ, кѹпленꙑ, мѧтꙑхъ
  • VERB-PartRes: взѧлѣ, послали, пришли, били, взѧли, дали, изловили, имали, крали, носилѣ
 • Plur
  • ADJ: великихъ, медные, святых, стрѣлецкіе, земскимъ, гречишных, золочены, люцких, государевы, посадскихъ
  • AUX-Fin: есте, суть, есмя, будутъ, будут, будемъ, есмы, будете, бꙋдꙋт, быхом
  • AUX-Part: бывше, бывши, бывших, бывшіꙗ
  • AUX-PartRes: были
  • DET: те, которые, тех, тѣхъ, тѣ, своих, твои, всѣхъ, всех, вся
  • NOUN: людей, гривенок, чети, люди, денегъ, рублевъ, товарыщи, денги, баранов, куров
  • NUM: единеми, отнех
  • PRON: их, ихъ, они, них, имъ, нам, нас, им, мы, нихъ
  • PROPN: Нагаи, Ивановы, Ногаи, Ондреевых, Федоровых, Хопор, Чамовскихъ, Іаили, Іеффаевъ, Іꙋдиѳи
  • VERB-Fin: называют, сказывают, учнутъ, живут, емлют, учнут, станутъ, хотят, дают, живутъ
  • VERB-Part: битых, посланы, отпущены, сажены, взяты, писаны, присланы, будущими, глаголюще, построены
  • VERB-PartRes: пришли, пошли, били, велели, привезли, отняли, сказали, померли, шли, пригнали
 • Plur
  • ADJ: милым, полоцких, полоцкии, полоцкых, бобровыми, пашными, добрым, бортными, почестливым, бꙋдꙋчымъ
  • AUX: есмо, были, есте, бꙋдꙋть, быхмо, естѣ, будуть, есмы, суть, будут(ь)
  • AUX-Fin: есмо, есте, бꙋдꙋть, естѣ, будуть, есмы, суть, будут(ь), будꙋть, бꙋдем
  • AUX-PartRes: были, был(и)
  • DET: тыи, нашим, тых, тые, вси, свои, сами, наши, которые, наших
  • NOUN: люди, копъ, людеи, ратманом, грошеи, паном, листы, земли, бояръ, приятелем
  • NUM: ѡдины
  • PRON: мы, их, намъ, нам, ихъ, нами, нас, имъ, ѡни, им
  • PROPN: Троцех, Дернцы, Кгердꙋтишки, Александровых, Болдавицах, Глѣбовичи, Индрици, Рылковичох, Санники, Шатеевъ
  • SCONJ: абыхмо, ажбыхмо, абысте, абысьмы, абыхъмо, ижбыхом, ижбыхѡм, штобыхмо, штобыхомъ
  • VERB-Fin: мають, мают(ь), чинимъ, потвержаемъ, чиним, вѣдаете, маемъ, можем, потвержаем, дають
  • VERB-Part: писаныи, писаные, писаным, писаных, выписаны, вроженым, даных, держаны, менены, названы
  • VERB-PartRes: дали, казали, послали, жаловали, били, были, потвердили, смотрели, стояли, писали
 • Plur
  • ADJ: мнози, многы, всѧкїе, друзии, многа, многи, ради, ст҃ых, мнѡѕи, прочая
  • AUX-Fin: суть, быша, бѣша, бꙑша, бѧху, сѹть, есте, бѧхѹ, есмѧ, ѥсмы
  • AUX-Part: бывше, соуще, суще, сѹще, сѹщемъ, сущая, бывшая, сущим, сѹщиимъ, сѹщиихъ
  • AUX-PartRes: были, бꙑли, была
  • DET: всѧ, вси, своими, своихъ, всѣхъ, своя, своих, тѣхъ, всѣ, всѣми
  • NOUN: дн҃и, половци, новгородци, люди, вои, лѣт, новгородьци, людье, дѣти, людеи
  • NUM: три, тысѧч, тысѧщь, ѡбои, четыре, тысѧчь, сотъ, треми, трех, трии
  • PRON: ихъ, имъ, их, мы, намъ, вы, нас, ны, них, ѡни
  • PROPN: ѡлговичи, лѹкꙑ, володимеричи, олговичи, ѡлговичем, деревѣхъ, мстиславичи, ѡлговичь, дауръ, дауры
  • VERB-Fin: придоша, рѣша, послаша, начаша, поидоша, даша, идоша, положиша, сташа, взѧша
  • VERB-Part: рекуще, слышавше, гл҃юще, видѣвше, вземше, пришедше, гл҃ще, хотѧще, шедше, глщ҃е
  • VERB-PartRes: пришли, взѧли, стали, пошли, били, взяли, поехали, привели, привезли, шли
 • Sing
  • ADJ: добро, проста, велика, ст҃ѣ, гнѣд, добра, здорово, ст҃го, ѡстровескои, бж҃и
  • AUX: еси, ѥси, есмь, ѥсмь, есть, есемо, бꙑ, бꙑло, бꙑлъ, есте
  • AUX-Fin: еси, ѥси, есмь, ѥсмь, есть, есемо, бꙑ, есте, есьмъ, ѥсемь
  • AUX-PartRes: бꙑло, бꙑлъ, бꙑле, бꙑла, (бꙑ)ло, б[ꙑ]ло, б]ꙑ[лъ], бꙑл, е:с]и, е:си
  • DET: то, своѥму, того, томъ, мои, моѧ, свою, мою, моѥго, свои
  • NOUN: ржи, поклонъ, гн҃е, поклоно, соли, покланѧние, грамота, жита, конь, рожи
  • NUM: поло, полъ, пло, полѹ, десѧте, десѧть, пол, (п)олъ, двоѥ, одинои
  • PRON: ми, тꙑ, ти, ѧ, мене, тобѣ, мнѣ, ѧзъ, мѧ, тѧ
  • PROPN: ивана, петра, бориса, евана, мариѧ, степана, павла, смена, завида, лѹкѣ
  • VERB: даи, далъ, возми, шло, възьми, пришли, посли, присъли, възѧле, дале
  • VERB-Fin: даи, возми, възьми, пришли, посли, присъли, иди, кланѧюсѧ, молови, присли
  • VERB-Part: сътворѧ, водѧ, куплено, пеюци, створѧ, стоѧ, (п)[рисл]а[в]о, (се)[д]ѧци, [зал]ѧко, [п]окладено
  • VERB-PartRes: далъ, шло, възѧле, дале, послале, въдале, дала, взѧле, бꙑло, велѣлъ
 • Sing
  • ADJ: великого, великому, великий, великии, оржанои, 178-г(о), вытным, 205, государева, приказной
  • AUX-Fin: есть, будет, еси, бысть, будетъ, есми, бы, буди, есмь, бꙋдет
  • AUX-Part: сущу, бывшу, сушу, сущий, сущъ, сꙋщꙋ
  • AUX-PartRes: было, былъ, был, была
  • DET: того, всеа, своего, сей, твой, свою, то, той, твоему, тот
  • NOUN: день, году, весу, государь, князь, князя, государю, господине, государя, воза
  • NUM: один, 1, едино, одна, 21, единъ, одинъ, одну, однем, одном
  • PRON: его, что, ево, ему, онъ, тебѣ, ты, то, я, мнѣ
  • PROPN: Москве, Русии, Ивана, Иван, Москвѣ, Кунгурѣ, Иванъ, Ивашко, Ивановича, Ивановичю
  • VERB: смерено, взято, принето, велѣно, послал, велѣлъ, умолочено, сказал, дано, писал
  • VERB-Fin: пожалуй, вели, рече, бьет, есть, прошу, бьетъ, бью, пожалꙋи, вѣдаетъ
  • VERB-Part: смерено, взято, принето, велѣно, умолочено, дано, написано, велено, писано, взят
  • VERB-PartRes: послал, велѣлъ, сказал, писал, привез, пожаловал, велел, дал, приложил, приложилъ
 • Sing
  • ADJ: полоцкого, великии, полоцкии, полоцког(о), Бож(ъ)ю, ризког(о), ризкого, великого, полоцкомъ, полоцком
  • AUX: было, был, есми, бꙋдеть, есть, будет(ь), будеть, былъ, ес(ть), еси
  • AUX-Fin: есми, бꙋдеть, есть, будет(ь), будеть, ес(ть), еси, естъ, будет, бꙋдет(ь)
  • AUX-PartRes: было, был, былъ, была
  • DET: того, нашого, ваша, тот, тое, нашъ, тотъ, тую, наш, своего
  • NOUN: м(и)л(о)сти, м(и)л(о)сть, мѣста, пан, земли, имѧ, панъ, листъ, пана, брата
  • NUM: ѡдин, ѡдна, ѡдного, ѡдинъ, ѡдног(о), одно, одного, ѡдному, ѡдномꙋ, 11
  • PRON: его, то, што, ему, того, емꙋ, хто, том, томъ, ѡн
  • PROPN: Полоцку, Ризѣ, Ивана, Иван, Полоцкꙋ, Александръ, Ризе, Станиславъ, Жикгимонт, Иванъ
  • SCONJ: абых, абыхъ
  • VERB-Fin: маеть, мает(ь), стоить, бꙋдеть, посмотрит(ь), вслышить, дасть, держить, иметь, хочеть
  • VERB-Part: псан, писан, выписано, записано, писанъ, псанъ, дано, дан, заплачено, написано
  • VERB-PartRes: дал, далъ, бил, жаловал, билъ, было, кꙋпил, поведил, стало, просил
 • Sing
  • ADJ: много, ст҃го, мало, велика, великъ, стг҃о, ст҃ѣи, блаженыи, стаг, всѧкого
  • AUX-Fin: бѣ, есть, бы, быс, бѧше, бысть, будеть, ѥсть, бꙑс҃, еси
  • AUX-Part: сыи, сущю, бывъ, сѹщю, бывшю, сѹщи, сѹща, сы, сѹще, бывши
  • AUX-PartRes: было, былъ, была, был, бꙑлъ, бꙑло, былѡ, стало, былы, был҃о
  • DET: свою, своѥго, то, свои, сего, своего, мои, того, тож҃, все
  • NOUN: лѣт҃, лѣт, дн҃ь, б҃ъ, землю, земли, б҃а, бг҃ъ, кнѧзь, мѣсто
  • NUM: единъ, ѥдинъ, едино, единого, един, ѡдинъ, ѥдиного, ѥдиномѹ, двое, единомѹ
  • PRON: сѧ, его, ѥго, и, ся, что, ѥму, то, мнѣ, сꙗ
  • PROPN: володимеръ, изѧславъ, всеволодъ, ст҃ополкъ, новъгородъ, гюрги, русь, ѡлегъ, дв҃дъ, новѣгородѣ
  • VERB-Fin: реч, приде, иде, посла, рече, повелѣ, поиде, престави, нача, створи
  • VERB-Part: гл҃ѧ, слышавъ, хотѧ, видѣвъ, рекъ, река, пришедъ, писано, пришед, пришедшю
  • VERB-PartRes: далъ, велѣлъ, пришелъ, дал, послалъ, стало, сталъ, стал, створилъ, взѧлъ
 • Acc
  • ADJ: дворнюю, другую, (в)ѣ[чьн](у), (д)анилово, --------вуѥва, --[х]имовѣ, [тре]теее, Вьцерьнѧѧ, бесудну(ю), бесудную
  • DET: то, свои, свою, мою, ту, мое, твою, твоѥ, того, [т]о
  • NOUN: землю, конь, рубль, грамоту, село, грамотѹ, дворъ, коне, кони, слово
  • NUM: три, поло, полъ, два, цетꙑри, дова, колико, двь, осмь, дви
  • PRON: сѧ, мѧ, тѧ, мене, что, ю, цто, се, ѥго, его
  • PROPN: евана, ѳедора, ивана, лугу, (с)[мо]на, ---[и]ж[ин](а), [сл]а[в]…, борана, бꙑковщи[н]у, в]игуѧ
  • VERB-Part: д[ѣ](ржа)ща, зап[е]…, имуще, летѧща, шити
 • Acc
  • ADJ: 23, стрѣлецкіе, 29, 12, 27, 1, 11, 18, 22, 20
  • AUX-Part: бывшіꙗ
  • DET: свою, то, тѣ, своего, те, свое, вся, своих, все, всꙗ
  • NOUN: день, де[нь], верх, руку, денги, верха, грамоту, землю, людей, де(нь)
  • NUM: два, один, две, три, 2, 3, обе, полтора, 4, 5
  • PRON: что, то, ево, его, их, меня, нас, ихъ, него, тя
  • PROPN: Савку, Ивана, Андрюшку, Григорья, Чамовскихъ, Кунгуръ, Москву, Аѳонку, Азовъ, Озовъ
  • VERB: битого, будущий, данные, пребывающаго, рожде(н)наго, спасеная, Покаряющаяся, бесѣдующа, благоугодивших, боящихся
  • VERB-Part: битого, будущий, данные, пребывающаго, рожде(н)наго, спасеная, Покаряющаяся, бесѣдующа, благоугодивших, боящихся
 • Acc
  • ADJ: великии, 12, третюю, 20, 22, 5, 9, Бож(ъ)е, верную, кꙋпчии
  • DET: свои, тыи, тую, тот, тые, тое, свою, вси, тꙋю, тотъ
  • NOUN: имѧ, листъ, землю, люди, д(е)нь, право, имя, земли, листы, ден(ь)
  • NUM: три, два, две, ѡбе, двесте, обѣ, сто, 4, тры, чотыриста
  • PRON: то, што, его, него, нас, насъ, их, тое, ихъ, себе
  • PROPN: Ивана, Полтескъ, Ригу, Кортенѧ, Богдана, Васка, Гридка, Дернцы, Микитꙋ, Станислава
  • VERB-Part: писаныи, писаные, вызнаныи, дозволеныи, запечатованыи, купленые, писаное, Ознаимуем, вмешканную, вмешканую
 • Acc
  • ADJ: много, многы, мало, ст҃ѹю, велику, камѧнѹ, всѧкое, всѧкїе, многа, рускую
  • AUX-Part: сѹщь, сѹщю, сѹще, сущая, будущии, бывшая, бывъшеѥ, сущю, сущюю, сѹща
  • DET: свою, свои, всѧ, то, тож҃, всю, своя, се, все, свое
  • NOUN: лѣт, дн҃ь, лѣт҃, землю, дн҃и, мѣсто, миръ, црк҃вь, лѣто, времѧ
  • NUM: три, два, двѣ, единъ, ѥдинъ, едино, четыре, двое, едину, шесть
  • PRON: сѧ, и, ся, сꙗ, что, мѧ, с, то, се, тѧ
  • PROPN: новъгородъ, русь, кыевъ, володимерь, днѣпръ, переꙗславль, чюдь, новъгород, рѹсь, луку
  • VERB-Part: рекше, приходѧщая, повелѣнаꙗ, початое, варено, гыблющее, дѣлающа, дѣюще, идуща, идущь
  • VERB-Sup: битъ, кнѧжитъ, ставитъ, искатъ, воеватъ, воѥватъ, посадницитъ, блюстъ, молит, прогонитъ
 • Acc,Gen
  • ADJ: дроздова, ꙩнцифорова
  • DET: моѥго, своѥго
  • NOUN: братана, исца, отро{ӏ}ка, родника, сꙑна, трет[ь], ѹѥча
  • PRON: ме, ѥго, васъ, насъ, нихъ
  • PROPN: вицка, ивана, иванца, мꙑсла…, орка, теретиѧ
 • Acc,Nom
  • NOUN: гривнѣ
  • NUM: (т)ри
 • Dat
  • ADJ: варѧж…, ст҃ѣ, турабьѥвѣ, (с)тар[ѣ]шимъ, -----скини, [ст҃](м)[у], Микулиньскому, бьсудьнои, вьликомѹ, вѣликее
  • DET: своѥму, моѥму, семѹ, моѥи, никому, никомѹ, тому, моѥӏ, своему, своѥи
  • NOUN: гн҃у, брату, кꙋне, матери, братѹ, бц҃и, дѣтемъ, дѣтемь, жене, жени
  • NUM: бьма, полѹ, пѧти, двема, девѧти, десѧтьма, дъвѣма, дь)[в]ѧти, дьсѧти, одинои
  • PRON: ми, ти, тобѣ, мнѣ, собѣ, намъ, тобе, тоби, вамъ, емѹ
  • PROPN: ивану, максиму, сидору, юрью, гюргю, иванѹ, михаилу, петръкѹ, савѣ, смену
  • VERB-Part: воскрьсошьмѹ
 • Dat
  • ADJ: великому, великомꙋ, земскимъ, государеву, доброму, великои, крестному, уѣзднымъ, посадскимъ, юръевъскому
  • AUX-Part: сущу, бывши, бывшу, сушу, сꙋщꙋ
  • DET: твоему, нашему, тому, своему, сей, тем, моему, тѣмъ, всем, нашей
  • NOUN: государю, князю, указу, царю, богу, людемъ, кн[ѧ]зю, людем, старостамъ, целованью
  • NUM: 7, десяти, обеим, пяти, семи, сту, 10, 3, 5, 9
  • PRON: ему, тебѣ, мнѣ, имъ, нам, им, тебе, намъ, ти, мне
  • PROPN: Москве, Москвѣ, Ивановичю, Борису, Ивану, Василью, Васил[ь]ю, Васильевичю, Петру, Асторохани
  • VERB-Part: требꙋющꙋ, нареченному, обретающимся, попущающу, благословенной, гиблющи, глаголющему, гремꙗщи(м), зачинающим, званому
 • Dat
  • ADJ: милым, полоцкомꙋ, добрым, полоцкому, почестливым, бꙋдꙋчымъ, ростропным, старому, полоцким, ризкимъ
  • DET: нашим, всим, нашимъ, нашому, тому, вашеи, нашомꙋ, своему, томꙋ, всѣмъ
  • NOUN: м(и)л(о)сти, пану, ратманом, паном, приятелем, ратманомъ, панꙋ, полочаном, мѣщаном, жоне
  • NUM: ѡдному, ѡдномꙋ, десѧти, 16, 20, 5, двѣ, пяти, сороку, трема
  • PRON: намъ, нам, ему, имъ, емꙋ, им, вам, вамъ, тому, томꙋ
  • PROPN: Ризѣ, Ивану, Полоцкꙋ, Иванꙋ, Пол(о)цкꙋ, Станиславу, Епимаховичꙋ, Полоцку, Андрею, Ивашкꙋ
  • VERB: писаным, вроженым, писанымъ, реченому, требоующим, владѣющю, некомꙋ, писаному, помогшемꙋ, седячимъ
  • VERB-Part: писаным, вроженым, писанымъ, реченому, требоующим, владѣющю, писаному, помогшемꙋ, седячимъ
 • Dat
  • ADJ: всѧкомѹ, великому, ст҃ѣи, блаженомѹ, бж҃їю, латинескомоу, великомѹ, другому, Руской, бж҃їимъ
  • AUX-Part: сущю, бывшю, сѹщю, сѹщи, бывъшю, сѹщемъ, бывши, сѹщꙋ, сѹщѹ, соущоу
  • DET: своимъ, всѣмъ, своему, своѥму, своеи, всѣм, всеи, томѹ, нашемѹ, нашимъ
  • NOUN: бг҃ѹ, земли, кнѧзю, б҃у, брату, граду, братии, ѡц҃ю, людемъ, бг҃у
  • NUM: ѥдиномѹ, единомѹ, ѡбѣма, ѡбоимъ, обѣма, единому, единомꙋ, десѧти, пѧти, двѣма
  • PRON: имъ, ѥму, мнѣ, ми, ему, ти, намъ, ѥмѹ, емѹ, си
  • PROPN: изѧславу, володимеру, кыеву, володимерю, чернигову, новугороду, кыѥву, новѹгородѹ, переꙗславлю, всеволоду
  • VERB-Part: пришедшю, сѣдѧщю, хотѧщю, идущю, приспѣвшю, стрѣлѧющим, сѣдъшю, гл҃ющоу, держащю, наставши
 • Dat,Gen
  • NOUN: б҃цѣ, мирѹ
 • Gen
  • ADJ: проста, трьтиѧ, велика, пѧта, добра, зелоного, пѧте, пѧть, пѧтѣ, семѣ
  • DET: того, моего, моѥго, сего, твоѥго, всѣхъ, вхого, мъихъ, нашихо, св[о]…
  • NOUN: ржи, кѹно, кѹнъ, соли, жита, гривьнъ, гривено, рожи, серебра, села
  • NUM: пѧти, полѹ, дву, девѧти, десѧтъ, довѹ, дьсѧ, дьсѧто, дьсѧть, шести
  • PRON: мене, тебе, ѥго, его, мьнь, насъ, него, себе, кого, васъ
  • PROPN: петра, ивана, бориса, степана, смена, евана, завида, михалѧ, павла, стьпана
  • VERB-Part: мѧтꙑхъ, рѹжьнꙑхо
 • Gen
  • ADJ: великого, оржанои, 178-г(о), великихъ, люцкои, государева, святых, ситнои, 205, оржанова
  • AUX-Part: бывших
  • DET: того, всеа, своего, тех, тѣхъ, всея, твоего, сего, нашего, тово
  • NOUN: весу, чети, году, государя, гривенок, князя, воза, людей, денегъ, муки
  • NUM: дву, четырех, пяти, трех, трехъ, 3-х, 10, 18, 20, двухъ
  • PRON: его, их, ево, ихъ, того, него, них, себя, нихъ, нас
  • PROPN: Русии, Ивана, Москвы, Ивановича, Кон(ь)кова, Новагорода, Петра, Азова, Руси, Андрюшки
  • VERB: битых, убитого, купленого, будущаго, купленых, немолоченого, паханые, благословенной, бывшихъ, ведущаго
  • VERB-Part: битых, убитого, купленого, будущаго, купленых, немолоченого, паханые, благословенной, бывшихъ, ведущаго
 • Gen
  • ADJ: полоцкого, полоцког(о), ризког(о), ризкого, великого, полоцких, полоцкых, с(вѧ)т(о)го, полоцъкого, великог(о)
  • DET: того, нашого, тых, наших, тое, своего, всего, тыхъ, вашее, ваших
  • NOUN: м(и)л(о)сти, мѣста, копъ, людеи, брата, пана, земли, грошеи, места, права
  • NUM: двꙋ, трех, ѡдного, обою, ѡдног(о), пѧти, ста, дву, обꙋ, чотырех
  • PRON: его, их, того, ихъ, нас, ег(о), насъ, него, вас, ее
  • PROPN: Ивана, Николы, Риги, Полоцка, Ѡлехна, Степана, Михаила, Александра, Ѡстиковича, Семена
  • VERB-Part: писаных, даных, писаного, писаныхъ, нареченного, сп(а)саемых, боящыхъсе, будꙋчого, вделаного, выбраных
 • Gen
  • ADJ: ст҃го, стг҃о, стаг, всѧкого, ст҃ꙑꙗ, великого, блаженааго, великаго, ст҃аго, ст҃ою
  • AUX-Part: сѹща, бывшаго, суща, сущаго, бывших, соуща, сѹщаго, сѹщиихъ, бывъшю, бꙑвша
  • DET: своѥго, сего, своего, того, нашего, своихъ, тог҃же, всѣхъ, моѥго, своих
  • NOUN: б҃а, сн҃а, бг҃а, града, брата, лѣт, кнѧзѧ, лѣт҃, мс҃цѧ, города
  • NUM: тысѧч, единого, тысѧщь, ѥдиного, двою, тысѧчь, сотъ, трии, ѡбою, ѡдиного
  • PRON: его, ѥго, ихъ, меня, того, него, их, нас, мене, сего
  • PROPN: бориса, глѣба, новагорода, изѧслава, михаила, х҃а, мстислава, володимера, всеволода, ст҃ослава
  • VERB-Part: гл҃юща, стоꙗща, творѧща, творѧщих, гл҃емаго, гл҃ща, идуща, давъшаго, имѹща, кованых
  • VERB-PartRes: съзьрѣла
 • Ins
  • ADJ: (л)юдними, [л]уговою, [с]ѣроӏ, болшимо, гу(р)ьѥвꙑм, доброю, добрꙑмъ, дубницкимъ, желутковꙑмъ, илиӏнскимъ
  • DET: ницимъ, же, моими, своими, тими, (моӏ)мо, [т]вое[ӏ], вашимъ, всимо, вхим[и]
  • NOUN: челомъ, целомъ, цоломъ, (челомъ, людми, людьми, братьею, гривьною, дѣтми, женою
  • NUM: :м҃:ми, [ос]м[ию, тримѧ
  • PRON: мною, тобою, вами, мъною, нами, кꙑмъ, ними, нимо, нимь, собою
  • PROPN: ѥлбугою, (кл)имом, (ѡк)сент[и]ѥмо, -----(-)вичомꙑ, --аномо, асафъмь, борисоглибомо, борисомо, васил[ь]ѥмъ, воелавомо
 • Ins
  • ADJ: вытным, великим, божиею, царскими, великимъ, медными, пьянымъ, божьею, голодною, кунгурскимъ
  • DET: своею, своими, всеми, своим, всѣми, всею, многими, своимъ, тѣмъ, тою
  • NOUN: товарыщи, челом, челомъ, осминою, братьею, деревнями, людми, женою, пожнями, товарищи
  • NUM: однем, двема, одною, четырмя, двома, двѣмя, единеми, единою, единымъ, полуторой
  • PRON: ними, ним, собою, нимъ, тобою, мною, нами, нею, ими, тѣмъ
  • PROPN: Андрюшкою, Савкою, Семеном, Сенкою, Чамовскимъ, Алексѣемъ, Волгою, Дономъ, Ивановичемъ, Иваномъ
  • VERB: будущими, нечимъ, собраннымъ, беснующимся, благословенной, бывшим, видимою, идущим, избраннымъ, некем
  • VERB-Part: будущими, собраннымъ, беснующимся, благословенной, бывшим, видимою, идущим, избраннымъ, писаннымъ, пребываюшими
 • Ins
  • ADJ: Бож(ъ)ю, бобровыми, пашными, бортными, полоцкими, грошовыми, медовыми, путными, грошовою, медовою
  • DET: нашим, симъ, всимъ, тыми, всими, своею, своими, нашими, сим, тым
  • NOUN: листом, м(и)л(о)стью, листомъ, чоломъ, чолом, землею, люд(ь)ми, паны, гоны, разы
  • NUM: обею, трема, двема, трима, чотырма, двѣма, одною, одным, полъторымъ, пят(ь)ма
  • PRON: нами, тым, тымъ, ними, собою, вами, чимъ, ним, кимъ, ничим
  • PROPN: Двиною, Иваном, Васкомъ, Гарманом, Глебовичом, Богданомъ, Герковичом, Микитою, Миною, Сопегою
  • VERB-Part: писаным, выдаными, выписаною, зложонымъ, описаными, писанымъ, прикозаными, речоною
 • Ins
  • ADJ: великою, многыми, ст҃ою, бж҃иѥю, добрыми, многими, ст҃ыми, бж҃иею, различными, бж҃ьимъ
  • AUX-Part: сѹщиими, сущими, сꙋщими
  • DET: своими, своимъ, своею, всѣми, своим, своима, всею, своѥю, своимь, всѣмъ
  • NOUN: дружиною, слезами, половци, силою, водою, вѣрою, дѣтми, братом, новгородци, новгородьци
  • NUM: двѣма, треми, трема, единымъ, пятью, четырми, г҃·ми, двема, дъвѣма, единою
  • PRON: ними, собою, тѣмь, ним, мною, тобою, нами, нимь, нимъ, тѣм
  • PROPN: володимером, русью, ст҃ополком, володимеромъ, всеволодомъ, всеволодомь, ꙗрославомь, володимиромь, двд҃мь, игоремъ
  • VERB-Part: золоченꙑми, изʼбранʼными, избранʼными, злачеными, калеными, съкрушенъмь, умиленама, въздрастъшим, възлежащими, възлюбленымь
 • Loc
  • ADJ: борзи, борзѣ, коневꙑхъ, (с)[т]арои, б[ор](зи), бо)рзѣхо, борзе, борожь, борозе, борозѣ
  • DET: томъ, томо, томь, своѥмь, своѥмъ, (т)омо, (то)мъ, [них, [т]омь, анихъ
  • NOUN: животѣ, городѣ, дни, землѣ, кони, рꙑбахъ, соли, бозѣ, дн҃и, дорѣ
  • NUM: дьсѧть, десѧте, десѧть, довѹ, дьсѧте, наца, нацате, [десѧ]ти, д-сѧ]ть, д[е]
  • PRON: собѣ, мнѣ, [соби], неи, немь, собе, томъ, в[а]ю, васо, васъ
  • PROPN: городищи, куролѣ, кшетахъ, лаидиколѣ, мълъвотицѣхъ, м…, озеревахъ, рѹсѣ, сидоре, шидовицихъ
  • VERB-Part: ꙑзьѣжьнои
 • Loc
  • ADJ: приказной, прошломъ, великом, нынѣшнемъ, 205, прошлом, великомъ, Ивашкове, московском, 206
  • DET: томъ, том, всем, той, сей, своемъ, твоей, тех, своем, тои
  • NOUN: году, жеребью, избѣ, оборотѣ, дворе, мере, селѣ, деревне, земли, грамоте
  • NUM: дву, обеих, одном, едино(м), 3-х, двухъ, единомъ, 15, 39, 4хъ
  • PRON: нем, томъ, том, них, семъ, неи, немъ, чем, чемъ, нихъ
  • PROPN: Кунгурѣ, Москве, Москвѣ, Иванѣ, Предтечинскомъ, Азове, Павловском, Кон(ь)кове, Ивановичѣ, Шавкуновѣ
  • VERB: рожде(н)номъ, порученных, благословенной, бывшемъ, велящих, воздѣланной, врученной, выгна(н)ныхъ, горꙗщей, дарова(н)ныхъ
  • VERB-Part: рожде(н)номъ, порученных, благословенной, бывшемъ, велящих, воздѣланной, врученной, выгна(н)ныхъ, горꙗщей, дарова(н)ныхъ
 • Loc
  • ADJ: Полоцкомъ, полоцком, Полоцъкомъ, великом, доброи, с(вѧ)т(е)мъ, Полоцкои, великомъ, Б(о)жии, Браславском
  • DET: том, томъ, тых, тои, нашомъ, своихъ, своих, нашом, нашои, всемъ
  • NOUN: повете, месте, земли, сторонѣ, повѣте, реце, листе, городе, границах, листу
  • NUM: ѡбѣ, однои, одномъ, двоу, дву, двꙋхъ, девѧсте, десяти, трех, ѡбе
  • PRON: том, томъ, них, себе, чом, т(ом), немъ, нем, чомъ, том)
  • PROPN: Полоцку, Ризѣ, Ризе, Полоцкꙋ, Вил(ь)ни, Вильни, Берести, Полоцъку, Троцех, Берестьи
  • VERB-Part: выписаномъ, мененом, мурованои, оумовленом, писаномъ, позвани, помененомъ
 • Loc
  • ADJ: всѧкомъ, велицѣ, ст҃ѣи, гочкомь, малѣ, бж҃їи, ѡтни, куликовѣ, ст҃ѣмь, всѧкихъ
  • AUX-Part: бывшемъ, бѹдѹщемъ, будущем, будущемъ, бѹдщемъ, бѹдꙋщем, бꙋдоущем, бꙑвшеи, сѹщиихъ
  • DET: томьж҃, семь, томь, своеи, тои, своѥмь, своемъ, том, сеи, семъ
  • NOUN: земли, лѣт҃, градѣ, мѣстѣ, столѣ, цр҃кви, дворѣ, мѣсте, городѣ, манастыри
  • NUM: ѥдиномь, двою, трех, ѥдинои, десѧте, единомь, единѣ, трьхъ, дву, д҃.хъ
  • PRON: немь, них, нем, немъ, семь, неи, себѣ, же, нихъ, томь
  • PROPN: новѣгородѣ, кыевѣ, володимери, новегородѣ, москвѣ, ризѣ, черниговѣ, кꙑѥвѣ, переꙗславли, руси
  • VERB-Part: покрыте, слышащих, бивши, болящихъ, бывающем, ведѹщиимь, взимающихъ, видѧщих, въ, данѣи
 • Nom
  • ADJ: добро, гнѣд, здорово, бж҃и, бѣла, бѣлонога, ворон, годьнъ, десѧтаꙗ, добръ
  • DET: то, моѧ, мои, твои, саме, самь, сама, твоѧ, иже, само
  • NOUN: поклонъ, поклоно, покланѧние, грамота, гривна, кад, приказъ, землѧ, полтин, полтина
  • NUM: поло, полъ, три, пло, пѧть, два, двь, шьсть, дви, десѧте
  • PRON: тꙑ, ѧ, ѧзъ, ѧзо, цто, что, азъ, вꙑ, ꙗзъ, мꙑ
  • PROPN: мариѧ, сихаилъ, хрс҃тъ, иване, ѧна, давꙑдъ, настасиѧ, сихаїлъ, ѧкиме, ӏѡ҃
  • VERB-Part: сътворѧ, водѧ, възьмъши, куплено, пеюци, платѧце, створѧ, стоѧ, (п)[рисл]а[в]о, (полу)чеше
 • Nom
  • ADJ: великии, великий, медные, великій, велики, медная, железная, золочены, белевскои, государевы
  • AUX-Part: бывше, сущий, сущъ
  • DET: твой, которые, мои, твои, все, те, тот, та, самъ, моя
  • NOUN: государь, князь, чети, царь, гривенки, люди, богъ, полот(ь), сын, роспис(ь)
  • NUM: 3, 2, 4, 10, 6, 5, 8, 9, два, 12
  • PRON: что, онъ, ты, они, я, мы, он, кто, яз, хто
  • PROPN: Иван, Иванъ, Ивашко, Оска, Аѳонка, Борис, Петр, Петрушка, Иванович, Савка
  • VERB-Part: смерено, взято, принето, велѣно, умолочено, дано, велено, написано, писано, взят
 • Nom
  • ADJ: полоцкии, великии, знаменито, троцкии, жомоитскии, 14, виноват, полоцъкии, виленскии, полоцкие
  • DET: ваша, сами, которыи, тыи, тот, наш, нашъ, вси, наши, тые
  • NOUN: м(и)л(о)сть, пан, люди, панъ, воевода, корол(ь), кн(ѧ)зь, мещане, бояре, индик(т)
  • NUM: 10, 5, два, 3, 7, двадцать, 12, 20, сто, чотыри
  • PRON: мы, ѡни, што, хто, то, ѡн, ѡнъ, вы, я, ты
  • PROPN: Иван, Александръ, Станиславъ, Жикгимонт, Иванъ, Станислав, Миколаи, Григореи, Ивашко, Михаило
  • VERB-Part: псан, писан, выписано, записано, писанъ, псанъ, дано, дан, заплачено, написано
 • Nom
  • ADJ: много, мнози, блаженыи, велика, великъ, прпдбныи, друзии, ради, добро, лѣпо
  • AUX-Part: сыи, бывъ, бывше, сѹще, соуще, сы, суще, соущи, бывыи, соущїи
  • AUX-PartRes: было, былъ, была, были, был, бꙑлъ, бꙑло, бꙑли, былѡ, стало
  • DET: мои, вси, нашь, всѧ, самъ, твои, все, си, моя, моѧ
  • NOUN: б҃ъ, бг҃ъ, кнѧзь, кн҃зь, сн҃ъ, новгородци, людье, половци, ц҃рь, г҃ь
  • NUM: единъ, два, ѥдинъ, един, ѡба, ѡбои, три, ѡдинъ, оба, едино
  • PRON: иже, кто, я, ты, мы, азъ, самъ, се, ѡн, то
  • PROPN: володимеръ, изѧславъ, всеволодъ, ст҃ополкъ, гюрги, ѡлегъ, дв҃дъ, мьстиславъ, ярославъ, ст҃ославъ
  • VERB-Part: гл҃ѧ, слышавъ, хотѧ, видѣвъ, рекъ, река, пришедъ, рекуще, писано, пришед
  • VERB-PartRes: далъ, велѣлъ, пришелъ, дал, пришли, послалъ, стало, сталъ, стал, створилъ
  • VERB-Sup: видѣтъ, съповѣдатъ, ѡпочивать
 • Voc
  • ADJ: (свѧ)тꙑе, злаѧ, поганꙑи
  • NOUN: гн҃е, господине, ѡсподине, ѻсподине, брате, брать, ги҃, ꙩсподине, сподине, ӧсподо
  • PROPN: [л]авре, ·ꙩ·стафе, Маренко, данило, захарие, илько, куре, марие, марке, милѧто
 • Voc
  • NOUN: господине, княже, царю, господи, де(р)жаво, Боже, государю, дню, отче, Імпера(т)рице
  • PROPN: Россіе, Сіоне, Упадыше, Упадыщче, Юрье
 • Voc
  • NOUN: боже, Б(о)же, кнѧж(е), местерю, мужу, Панѣ, братѣ
  • PROPN: Федоре, Чернѧто
 • Voc
  • ADJ: безумнѣ, безѹмьне, вѣрне, лютѣ, маловѣрїи, млтсве, оканьнѣ, правовѣрне, правовѣрнѣ, премилостиве
  • NOUN: г҃и, брате, кнѧже, гси, ги҃, ѡч҃е, б҃е, братїе, оч҃е, бж҃е
  • PROPN: х҃е, хсе, Игорю, борисе, исакие, хе҃, Василиѥ, Всеволоде, клименте, ꙇс҃е
  • VERB-Part: возлюбленне, возлюблен꙽не

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: болша, (с)тар[ѣ]шимъ, б]ол[ъ]шии, боле, болшимо, больши, большѣе, люче, лѹцьшаго, мьнешее
  • ADV: боль, боле, бол[е], лише, мьнь
  • NUM: боле
 • Cmp
  • ADJ: болше, болши, лутче, молодшемꙋ, больши, помен(ь)ши, прибылнѣе, ꙋдивителнѣе, меншой, безопаснѣі
  • ADV: паче, больше, выше, болше, больши, искꙋснѣе, наипаче, ниже, болши, менши
  • NUM: болше, болши, больше, меньше
 • Cmp
  • ADJ: болши, лепшому, бол(ь)ши, большое, лепшого, лепшомꙋ, лепъшому, лепъшомꙋ, бол(ь)шое, большьши
  • ADV: вышеи, налепеи, выше, болши, вышей, далеи, первеи, боле, первей, Напервеи
  • NUM: болши, больши
 • Cmp
  • ADJ: боле, болши, болѣ, пущи, больши, старѣи, старѣишии, лехче, старѣишаго, болше
  • ADV: паче, луче, выше, пач, множае, скорѣе, ближе, борзее, дале, далѣ
 • Pos
  • ADJ: Микулиньскому
 • Pos
  • ADJ: великого, великому, великии, великий, оржанои, вытным, государева, великихъ, приказной, люцкои
  • ADV: как, ныне, всего, тако, силно, какъ, еще, нынѣ, впредь, всегда
 • Pos
  • ADJ: полоцкии, полоцкого, великии, милым, полоцког(о), Бож(ъ)ю, ризког(о), полоцких, ризкого, великого
  • ADV: какъ, как, там, теж, вечно, тежъ, потомъ, тогды, тамъ, так
 • Pos
  • ADJ: много, ст҃го, мало, велика, великъ, мнози, стг҃о, ст҃ѣи, блаженыи, многы
  • ADV: много, добрѣ, скоро, добре, прилѣжно, крѣпко, мало, долго, рано, силно
 • Sup
  • ADJ: Бл҃гочестивѣйшаго, святѣйшій, мꙋжестве(н)нѣйшаго, святейши, Бл҃гочестивѣйшаꙗ, Бл҃гочестивѣйше(м), Бл҃гочестивѣйшіи, Всевысочаⸯшиⸯ, Вседража(й)шей, Вседражайшая
  • ADV: наипаче, бл҃гополꙋчнѣйше, всепо(д)данѣйше, должайше, прв(д)нѣйше, приличнѣйше, смире(н)нѣйше
 • Sup
  • ADJ: ѡхотнеишого, лацнейшую, навышшыи, наяснѣишего, наѡсвеценыи, наѡсвѣценеишог(о), наѡсвѣцѣнеишог(о), наѧснеишии, охотнейшого, пилнеишого
 • Sup
  • ADJ: старѣишеи
 • Neg
  • AUX-Fin: несть
  • CCONJ: ни, ниже
  • PART: не, ни, ниже, нѣ
  • VERB: нет, нѣтъ, нетъ, нѣт, нельзя, нелзе, нелзя, нечимъ, не, негде
  • VERB-Fin: несте, нету
  • VERB-Part: немолоченого, неизреченную
 • Neg
  • ADV: николи, нигде, нигдѣ
  • CCONJ: ни, ани, нижли, нежли, ниж
  • PART: не, ни, нѣ, на, нъ, нь, ні
  • VERB: нетъ, нѣтъ, нет, нѣт, нелга, нелзѣ, некомꙋ
 • Neg
  • ADV: не, ни, нѣ, но, ниже, нь, н, н[ь, на, нъ
  • AUX-Fin: нѣси, нѣсмь, нѣсть, нѣс
  • VERB: нѣс, нѣсть, нѣс҃, нѣ, нѣтѹ, нсѣ, нѣсмъ, нѣсмы, нѣсмь, нѣста
  • VERB-Fin: нѣс, нѣсть, нѣс҃, нѣ, нсѣ, нѣсмъ, нѣсмы, нѣсмь, нѣста, нѣстъ
 • Short
  • ADJ: добро, проста, велика, гнѣд, добра, здорово, пѧта, борзи, борзѣ, бѣла
  • DET: всѧка, таку
  • VERB-Part: (п)[рисл]а[в]о, въземо, вѣлѣно, вꙑведъ, дан…, заплачьно, налѣз[ъ], п[о]им[а]въ, пло[щ]…, погѹблене
 • Short
  • ADJ: государева, государеву, велики, государевы, золочены, коров(ь)я, Юрьева, Иванова, здорово, Христова
  • AUX-Part: бывше, бывши, бывшу, сушу, сущу, сущъ, сꙋщꙋ
  • DET: многи, мнози, таково, какова, каковы, многа, всякъ, ины, каково, такову
  • VERB-Part: смерено, взято, принето, велѣно, умолочено, дано, написано, велено, писано, взят
 • Short
  • ADJ: Бож(ъ)ю, знаменито, виноват, ради, воленъ, чистъ, виноватъ, волен, ч(и)стъ, Бож(ъ)е
  • DET: кожды, которъ, онъ, таковъ, таковы
  • VERB-Part: псан, писан, выписано, записано, писанъ, псанъ, дано, дан, заплачено, написано
 • Short
  • ADJ: много, мало, велика, великъ, мнози, многы, многа, добро, ради, велику
  • AUX-Part: сущю, бывъ, сѹщю, бывшю, сѹще, бывше, сѹща, сѹщи, соуще, сы
  • AUX-PartRes: было, былъ, была, были, был, бꙑлъ, бꙑло, бꙑли, былѡ, стало
  • VERB-Part: гл҃ѧ, слышавъ, хотѧ, видѣвъ, рекъ, река, пришедъ, рекуще, писано, пришед
  • VERB-PartRes: далъ, велѣлъ, пришелъ, дал, пришли, послалъ, стало, сталъ, стал, створилъ

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • AUX-Fin: есте
  • VERB-Conv: сидя, дожидаясь, смотря, поминая, предстоя, приличествꙋющаꙗ, Исполняя, браняся, вооружася, восписꙋюще
  • VERB-Fin: называют, сказывают, называет, дают, здравствꙋи, возвѣщаю, косят, бранят, бывают, бываютъ
  • VERB-Inf: сбирать, давать, служити, давати, сечь, вступаться, держать, дьржяти, бранитися, владѣти
  • VERB-Part: давано, допрашиванъ, осматриванъ, распрашиван, Покаряющаяся, Судяи, боящихся, возбꙋждающаꙗ, воздыхающе, воспитоваемо
  • VERB-PartRes: стоял, давали, приезжали, бивалъ, бывало, держалъ, стояли, лежалъ, приказывал, присылал
 • Imp
  • VERB-Conv: чтучи, чтꙋчи, маючи, розꙋмеючи, хотѧ, чтучы, розꙋмеючы, хотѧчи, хотячы, маючы
  • VERB-Fin: мають, мают(ь), маеть, мает(ь), чинимъ, потвержаемъ, чиним, вѣдаете, маемъ, стоить
  • VERB-Inf: давати, поискивати, вѣсити, продавати, заведати, куповати, въступатисѧ, вступатисѧ, въпоминати, въстꙋпатисѧ
  • VERB-Part: сп(а)саемых, требоующим, Ознаимуем, боящыхъсе, владѣющю, вписованы, выбираны, живучыи, зовомаа, обираны
  • VERB-PartRes: стояли, вказывал, давал, бывало, давали, посылали, вказывали, вказывалъ, бирали, бывали
 • Imp
  • AUX-Fin: бѣ, бѧше, бѣша, бѧху, бѧхѹ, бѧшеть, бѧхꙋ, бѧхуть, бѣхъ, бꙗше
  • VERB-Fin: хотѧше, молѧше, творѧше, имѧше, пребываше, стояше, гл҃ааше, гл҃аше, живѧше, стоꙗше
 • Perf
  • VERB-Conv: выслушав, вышед, взяв, взявъ, воспріꙗ(т), давъ, придавъ, выбравъ, выразумѣвъ, написавъ
  • VERB-Fin: пожалуй, рече, пожалꙋи, учнутъ, станет, учнут, пожалуи, смилуйся, станутъ, возри
  • VERB-Inf: взять, дати, прислать, учинить, послати, подать, послать, записать, дать, отпустить
  • VERB-Part: взято, принето, дано, написано, взят, послано, посланы, отпущены, дана, послана
  • VERB-PartRes: послал, привез, пожаловал, дал, приложил, пошли, приложилъ, привезли, прислал, далъ
 • Perf
  • VERB-Conv: досмотревшы, досмотревши, выслухавши, выслухавъшы, выслухавшы, выслꙋхавъшы, почонши, приехав, приехавши, вбачивши
  • VERB-Fin: посмотрит(ь), вслышить, дасть, вслышит(ь), даи, проступит(ь), простꙋпит(ь), вслышыть, посмотрите, пригодить
  • VERB-Inf: дати, продати, ѡтдати, заменити, ѡбернути, послати, заплатити, поити, привесити, вчинити
  • VERB-Part: выписано, записано, дано, дан, заплачено, написано, выписаны, описано, вроженым, данъ
  • VERB-PartRes: дали, дал, послали, далъ, поведил, потвердили, стало, вчинили, продали, поведилъ
 • Perf
  • AUX-Fin: бы, быс, бысть, бꙑс҃, быша, бꙑша, бых, быхъ, бꙑ, быста
  • VERB-Fin: реч, приде, иде, посла, рече, повелѣ, поиде, придоша, престави, рѣша
 • Cnd
  • AUX: бꙑ, бъ, би, бꙑхъ, [еси], б…, бꙑхо, ѥси
  • AUX-Fin: бꙑ, бꙑхъ, [еси], б…, бꙑхо, ѥси
  • SCONJ: бꙑ, би, бъ, абꙑ, аобꙑша, б]ꙑ, цто
  • VERB-Fin: бꙑ
  • VERB-PartRes: въдалъ, дале, далъ, дос)пѣле, доспѣлъ, жаловалѣ, жила, ихалъ, купилъ, нарадилъ
 • Cnd
  • AUX: бы, б, бъ, было, былъ, были
  • AUX-Fin: бы
  • AUX-PartRes: было, былъ, были
  • SCONJ: чтобъ, чтобы, чтоб, ежебы, естлибъ, кабы, чтопъ, обыся
  • VERB-PartRes: было, сбирали, высылали, платили, присылали, стала, сталъ
 • Cnd
  • AUX: бы, б, бъ, быхмо, быхомъ
  • PRON: хтобы
  • SCONJ: штобы, абы, абыхмо, ижбы, ажбы, ажъбы, ижъбы, штобъ, жебы, ажбыхмо
 • Imp
  • AUX: бꙋди, буди, бѫди
  • AUX-Fin: бꙋди, бѫди
  • VERB-Fin: даи, возми, възьми, пришли, посли, присъли, иди, молови, присли, въдаи
 • Imp
  • AUX-Fin: буди, еси, Буд[ь], бꙋд, бꙋдь, бꙋдꙋ
  • VERB-Fin: пожалуй, вели, пожалꙋи, смилуйся, здравствуй, отпиши, пожалуи, походи, буди, возми
 • Imp
  • AUX-Fin: буд(ь), буди, будъ, Боуди, Бꙋды, боудте, боудъ, буд(и), будь
  • VERB-Fin: даи, вѣлитѣ, заимаи, посмотрите, пишѣте, подаите, поможы, бороните, даите, даитѣ
 • Imp
  • AUX-Fin: буди, бѹди, бꙋди, бѹдь, боуди, бѹд, боуд, боудите, буд, будѣте
  • VERB-Fin: поиди, иди, даи, ходи, помилуи, твори, идѣте, моли, блюди, вижь
 • Ind
  • AUX-Fin: есть, будет, бысть, будетъ, еси, есми, есте, бы, есмь, суть
  • VERB-Fin: рече, есть, бьет, прошу, бьетъ, бью, называют, вѣдаетъ, сказывают, учнутъ
 • Ind
  • AUX: есмо, есми, есте, бꙋдеть, есть, будет(ь), будеть, ес(ть), еси, бꙋдꙋть
  • AUX-Fin: есмо, есми, есте, бꙋдеть, есть, будет(ь), будеть, ес(ть), еси, бꙋдꙋть
  • VERB-Fin: мають, мают(ь), маеть, мает(ь), чинимъ, потвержаемъ, чиним, вѣдаете, маемъ, стоить
 • Ind
  • AUX-Fin: бѣ, есть, бы, быс, бѧше, бысть, будеть, ѥсть, бꙑс҃, еси
  • VERB-Fin: реч, приде, иде, посла, рече, повелѣ, поиде, придоша, престави, рѣша
 • Fut
  • AUX-Fin: буде, будешь, будь, бѹдѹ, бꙋде, б[уд]…, бу[де], бу[д]е, буд[еть], буде[ш]е
  • VERB-Fin: буду, буде, бѹде, бѹдѹ, бѹдьть, (бу)ду, (п)ришлю, будет[е], будете, будь
 • Fut
  • AUX-Fin: будет, будетъ, бꙋдет, будутъ, будут, будемъ, буду, бꙋдетъ, будете, будеть
  • VERB-Fin: учнутъ, будет, станет, учнут, станутъ, бꙋдет, укажешь, ѡтдасть, будетъ, поидетъ
  • VERB-Inf: вступаться, ослушаться
  • VERB-PartRes: взял, далъ, дошла, послал
 • Fut
  • AUX-Fin: бꙋдеть, будет(ь), будеть, бꙋдꙋть, будуть, будет, бꙋдет(ь), будут(ь), будетъ, бꙋдꙋт(ь)
  • VERB-Fin: бꙋдеть, посмотрит(ь), вслышить, дасть, будет(ь), будеть, вслышит(ь), проступит(ь), простꙋпит(ь), бꙋдет(ь)
  • VERB-Part: приидꙋчих
 • Fut
  • AUX-Fin: будеть, будет, бѹдет, бѹдеть, бѹдетъ, буду, будуть, бѹдеши, бѹдѹ, боудѣте
  • AUX-Part: будущии, бѹдѹщемъ, бѹдꙋщаѧ, буда, будущаго, будущая, будуще, будущем, будущемъ, будущи
  • VERB-Fin: станут
 • Imp
  • AUX-Fin: [бе]шь, бьшь
  • VERB-Fin: возꙑвахо, вьлѧшь, дѣѧшь, мълвлѧше, творѧхуо, шюмъ
 • Imp
  • AUX-Fin: бяху, бяше
  • VERB-Fin: глаголаху, возбраняше, восприимаху, вѣдаше, вѣдяше, даяху, здравствоваше, летяху, мышляху, покушахуся
 • Past
  • AUX-Fin: бꙑ, бꙑхъ, былъ, б…, бꙑ[хъ], бꙑс, бꙑхо, бꙑховь, бꙑша
  • AUX-PartRes: бꙑло, бꙑлъ, бꙑле, бꙑла, (бꙑ)ло, б[ꙑ]ло, б]ꙑ[лъ], бꙑли, бꙑл
  • VERB-Fin: въ, въскрьсѣ, возѧ, ста, (пос)лахомъ, [въ]змутисѧ, [ц]ита, бл҃гви, бꙑ, бꙑше
  • VERB-Part: възьмъши, куплено, (п)[рисл]а[в]о, (полу)чеше, [зал]ѧко, [п]окладено, [ѿ](им)ана, блг҃ословлено, взьмъ, взѧв·ъ
  • VERB-PartRes: далъ, шло, възѧле, дале, послале, въдале, дала, взѧле, бꙑло, велѣлъ
 • Past
  • AUX-Fin: бысть, бы, бы(ст), бѣ, бꙗше, бе, бех, быхом, быша, бых
  • AUX-Part: бывше, бывши, бывших, бывшу, бывшіꙗ
  • AUX-PartRes: было, были, былъ, был, была
  • VERB-Conv: перелезчи, бивъ, выслушав, вышед, взяв, взявъ, воспріꙗ(т), давъ, придавъ, възяѳъ
  • VERB-Fin: рече, бысть, возлюби, даде, созда, дарова, купи, прииде, сотвори, умре
  • VERB-Part: смерено, взято, принето, велѣно, умолочено, дано, написано, велено, писано, взят
  • VERB-PartRes: послал, велѣлъ, сказал, писал, пришли, привез, пожаловал, велел, дал, приложил
 • Past
  • AUX-Fin: быс(ть), бых, были, быстъ
  • AUX-PartRes: были, было, был, былъ, была, был(и)
  • VERB-Conv: досмотревшы, досмотревши, выслухавши, выслухавъшы, выслухавшы, выслꙋхавъшы, почонши, приехав, приехавши, вбачивши
  • VERB-Fin: мусели, обрали, Обачывали, Пишете, быва, были, выкручали, досмотрете, досталасе, ждучи
  • VERB-Part: псан, писан, выписано, писаныи, записано, писаные, писанъ, псанъ, дано, дан
  • VERB-PartRes: дали, дал, казали, послали, далъ, бил, жаловал, жаловали, били, билъ
 • Past
  • AUX-Fin: бѣ, бы, быс, бѧше, бысть, бꙑс҃, быша, бѣша, бꙑша, бѧху
  • AUX-Part: бывъ, бывшю, бывше, бывъшю, бывши, бывшаго, бывшая, бывъшеѥ, бывыи, бывших
  • AUX-PartRes: было, былъ, была, были, был, бꙑлъ, бꙑло, бꙑли, былѡ, стало
  • VERB-Fin: реч, приде, иде, посла, рече, повелѣ, поиде, придоша, престави, рѣша
  • VERB-Part: слышавъ, видѣвъ, рекъ, пришедъ, писано, пришед, слышавше, пришедшю, видѣвше, вземше
  • VERB-PartRes: далъ, велѣлъ, пришелъ, дал, пришли, послалъ, стало, сталъ, стал, створилъ
 • Pqp
  • VERB-PartRes: возилесь, возѧлъ, вꙑдалъ, наделиле, оставили, реклъ, рьклъ, сталь, ѧлъ, ѿказало
 • Pres
  • AUX-Fin: еси, ѥси, есмь, ѥсмь, есте, есть, есемо, ѥсме, есме, есвѣ
  • AUX-PartRes: ·є·смꙑ, е:с]и, е:си, е[с]мь, ес…, си
  • VERB-Fin: кланѧюсѧ, покланѧю, бию, бью, бью), бѣю, дасть, пишю, дасте, даю
  • VERB-Part: сътворѧ, водѧ, пеюци, платѧце, створѧ, стоѧ, (се)[д]ѧци, [с]т[вор]ѧ, бижа, боѧ
 • Pres
  • AUX-Conv: будучи
  • AUX-Fin: есть, еси, есми, есте, есмь, суть, есмя, есмы, е., имете
  • AUX-Part: сущу, сушу, сущий, сущъ, сꙋщꙋ
  • VERB-Conv: видя, прося, сидя, боронясь, хотя, дожидаясь, смотря, будучи, видꙗ, воспоминая
  • VERB-Fin: есть, бьет, прошу, бьетъ, бью, называют, вѣдаетъ, сказывают, желаю, живут
  • VERB-Part: будущими, глаголюще, требꙋющꙋ, будущаго, будущий, выбитъ, вѣдомы, живуща, обретающимся, попущающу
 • Pres
  • AUX-Conv: бꙋдꙋчи, будучи, бꙋдꙋчы
  • AUX-Fin: есмо, есми, есте, есть, ес(ть), еси, естѣ, естъ, есмы, суть
  • VERB-Conv: чтучи, чтꙋчи, маючи, розꙋмеючи, хотѧ, чтучы, розꙋмеючы, хотѧчи, хотячы, маючы
  • VERB-Fin: мають, мают(ь), маеть, мает(ь), чинимъ, потвержаемъ, чиним, вѣдаете, маемъ, стоить
  • VERB-Part: рекома, сп(а)саемых, требоующим, Ознаимуем, боящыхъсе, будꙋчого, бꙋдꙋчии, владѣющю, живучыи, зовомаа
 • Pres
  • AUX-Fin: есть, ѥсть, еси, суть, ѥси, ес, есмь, ѥсмь, есми, буди
  • AUX-Inf: быти, быть, бꙑти, быт, бꙑтї
  • AUX-Part: сыи, сущю, сѹщю, сѹще, сѹща, сѹщи, соуще, сы, суща, суще
  • VERB-Fin: поиди, иди, хощеши, дасть, даи, идеть, хощеть, имать, говорю, имамъ
  • VERB-Inf: дати, ити, платити, творити, бити, жити, видѣти, имѣти, молити, створити
  • VERB-Part: гл҃ѧ, хотѧ, река, рекуще, гл҃юще, гл҃ще, гл҃ꙗ, просѧ, хотѧще, вѣдыи
 • Act
  • AUX: еси, ѥси, есмь, ѥсмь, есте, есть, есемо, бꙑ, бꙑло, ѥсме
  • AUX-Fin: еси, ѥси, есмь, ѥсмь, есте, есть, есемо, бꙑ, ѥсме, есме
  • AUX-PartRes: бꙑло, бꙑлъ, бꙑле, бꙑла, (бꙑ)ло, ·є·смꙑ, б[ꙑ]ло, б]ꙑ[лъ], бꙑли, бꙑл
  • VERB: даи, далъ, возми, пришли, шло, възьми, посли, присъли, възѧле, дале
  • VERB-Fin: даи, возми, възьми, пришли, посли, присъли, иди, купи, молови, присли
  • VERB-Inf: дати, взѧти, ѧти, возѧти, възѧти, дать, ити, взѧть, давати, давать
  • VERB-Part: сътворѧ, водѧ, възьмъши, пеюци, платѧце, створѧ, стоѧ, (п)[рисл]а[в]о, (полу)чеше, (се)[д]ѧци
  • VERB-PartRes: далъ, шло, възѧле, дале, послале, въдале, дала, взѧле, бꙑло, велѣлъ
 • Act
  • AUX-Conv: будучи
  • AUX-Fin: есть, будет, еси, бысть, будетъ, есми, есте, бы, буди, есмь
  • AUX-Inf: быти, быть, быт(ь), быт[и]
  • AUX-Part: сущу, бывше, бывши, бывших, бывшу, бывшіꙗ, сушу, сущий, сущъ, сꙋщꙋ
  • AUX-PartRes: было, были, былъ, был, была
  • VERB-Conv: перелезчи, видя, прося, сидя, бивъ, выслушав, вышед, хотя, взяв, взявъ
  • VERB-Fin: пожалуй, вели, рече, есть, бьет, прошу, бьетъ, бью, называют, пожалꙋи
  • VERB-Inf: имати, дати, взять, писать, велет(ь), платить, сбирать, быть, быти, прислать
  • VERB-Part: будущими, глаголюще, требꙋющꙋ, будущаго, будущий, живуща, обретающимся, писавы, писавый, попущающу
  • VERB-PartRes: послал, велѣлъ, сказал, писал, пришли, привез, пожаловал, велел, дал, приложил
 • Act
  • AUX-Conv: бꙋдꙋчи, будучи, бꙋдꙋчы
  • AUX-Fin: есмо, есми, есте, бꙋдеть, есть, будет(ь), будеть, ес(ть), еси, бꙋдꙋть
  • AUX-Inf: быти, быть, быт(и), быт(ь), бытъ
  • AUX-PartRes: были, было, был, былъ, была, был(и)
  • VERB-Conv: чтучи, чтꙋчи, маючи, розꙋмеючи, досмотревшы, хотѧ, чтучы, досмотревши, выслухавши, розꙋмеючы
  • VERB-Fin: мають, мают(ь), маеть, мает(ь), чинимъ, потвержаемъ, чиним, вѣдаете, маемъ, стоить
  • VERB-Inf: держати, дати, давати, сꙋдити, ведати, продати, мети, ѡтдати, брати, знати
  • VERB-Part: требоующим, будꙋчого, бꙋдꙋчии, введ, владѣющю, живучыи, нашодше, поимавше, помогшемꙋ, посмотревшо
  • VERB-PartRes: дали, дал, казали, послали, далъ, бил, жаловал, жаловали, били, билъ
 • Act
  • AUX-Fin: бѣ, есть, бы, быс, бѧше, бысть, будеть, ѥсть, бꙑс҃, еси
  • AUX-Inf: быти, быть, бꙑти, быт, бꙑтї
  • AUX-Part: сыи, сущю, бывъ, сѹщю, бывшю, сѹще, бывше, сѹща, сѹщи, соуще
  • AUX-PartRes: было, былъ, была, были, был, бꙑлъ, бꙑло, бꙑли, былѡ, стало
  • VERB-Fin: реч, приде, иде, посла, рече, повелѣ, поиде, придоша, престави, рѣша
  • VERB-Inf: дати, ити, платити, творити, бити, жити, видѣти, имѣти, молити, створити
  • VERB-Part: гл҃ѧ, слышавъ, хотѧ, видѣвъ, рекъ, река, пришедъ, рекуще, пришед, слышавше
  • VERB-PartRes: далъ, велѣлъ, пришелъ, дал, пришли, послалъ, стало, сталъ, стал, створилъ
 • Mid
  • VERB: кланѧюсѧ, покланѧю, молисѧ, кланѧю, диꙗлось, за…, молю, порꙋчи(‐), потоснисѧ, (соро)слосѧ
  • VERB-Fin: кланѧюсѧ, покланѧю, молисѧ, кланѧю, молю, потоснисѧ, -----[ае]мо, [въ]змутисѧ, [к]ланѧю, [кл]анѧю
  • VERB-Inf: бл)устисе, блустись, вѣдатис[ѧ, жьнитисѧ, кормити, наболи[т]исѧ, наболити[сѧ, насмихати, ослѹшати, постꙑдѣтисѧ
  • VERB-Part: вꙑтьрьго, избавлѧющес
  • VERB-PartRes: диꙗлось, (соро)слосѧ, вег[лесе, венилесѧ, возилесь, деѧлось, изꙋмѣласѧ, осталосѧ, попецаловалесе, попецелилесѧ
 • Mid
  • VERB-Conv: боронясь, дожидаясь, сьѣхавсѧ, браняся, вооружася, встрѣтеся, дождався, мнꙗшесꙗ, наклоняс[ь], наслажающеся
  • VERB-Fin: смилуйся, доведетца, згодитца, родитца, доведется, радуемся, учинится, умножахуся, возвесели(м)сꙗ, возрадꙋе(м)сꙗ
  • VERB-Inf: вступаться, бранитися, встꙋпатис[ѧ], дратца, радоватисꙗ, явитца, поднятца, радоватися, задаватися, помолитися
  • VERB-Part: исполнꙗющеесꙗ, препирающіисꙗ, препирающіꙗсꙗ, родꙗщи(м)сꙗ, родꙗщіисꙗ, ꙋмножающіꙗсꙗ
  • VERB-PartRes: дрались, учинилась, почался, осталась, осталос(ь), осталось, явилось, венчалися, виделся, винились
 • Mid
  • VERB-Conv: боячисе, боечыся, боячися, боячисѧ, боячы, вернувся, выломивъшисѧ, доведавшисе, доведавшысе, доведавъшися
  • VERB-Fin: извинитьс(ѧ), изломѧтсѧ, надѣемсѧ, выдастьсѧ, дѣржимсѧ, кланѧюсѧ, повѣдает(ь)ся, правꙋетсѧ, пригодитсѧ, сотрутсѧ
  • VERB-Inf: въступатисѧ, вступатисѧ, въстꙋпатисѧ, встꙋпатисѧ, становитисе, ꙋстꙋпатися, вступатися, вступоватися, встꙋпатися, въступатсѧ
  • VERB-Part: боящыхъсе
  • VERB-PartRes: виделосѧ, жаловалсѧ, записалис(ь), нѧлисѧ, сталисѧ, Жаловался, Сталосѧ, виделося, вступался, вступалсѧ
 • Pass
  • VERB-Part: куплено, [п]окладено, [ѿ](им)ана, блг҃ословлено, взѧтъ, вода[н]о, водано, возѧто, возѧтъ, восьѧно
 • Pass
  • VERB-Fin: ставится, вынимаетца, ставитца, взыщется, вмѣнится, возбꙋждахꙋси, вынимаются, дасться, осудится, отдастся
  • VERB-Part: смерено, взято, принето, велѣно, умолочено, дано, написано, велено, писано, взят
  • VERB-PartRes: порушилася
 • Pass
  • VERB-Part: псан, писан, выписано, писаныи, записано, писаные, писанъ, псанъ, дано, дан
 • Pass
  • VERB-Inf: поблюсть
  • VERB-Part: писано, поставленъ, положенъ, послании, заложена, побѣженъ, посланъ, приказано, любимъ, велено

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • ADV: тако, потому, тогда, такъ, здѣ, также, так, тут, такоже, здѣсь
  • DET: того, сей, те, тех, тѣхъ, то, тѣ, той, тое, тот
  • PRON: то, того, томъ, тому, том, семъ, сего, тово, сіе, тѣмъ
 • Dem
  • DET: тыи, того, тых, тот, тое, тые, тотъ, тую, тым, тои
  • PRON: то, того, том, томъ, тому, тым, томꙋ, тымъ, тог(о), сего
 • Emp
  • DET: самъ, сам, сами, самимъ, самого, самой, самаго, самим, самому, самомꙋ
 • Emp
  • DET: сами, самъ, сам, самого, самому, самомꙋ, самим, самих, сама, самимъ
 • Exc
  • ADV: коль, сколь
  • DET: каковое, колика, коликое
 • Exc
  • DET: какии
 • Ind
  • DET: которому
  • PRON: цого, цто, цего, (ч)етъ, кого, ц[т]о, цега, цето, цимо, ць:то
 • Ind
  • ADV: иногъда, нѣкогда, нѣчто
  • DET: которомъ, единому, однимъ, адно, аднꙋ, какими, какоя, которыхъ, некоторие, нѣкiя
  • PRON: нѣчто, что, комꙋ, кто, кѣм, нечто, нѣкто
 • Ind
  • DET: некоторые, ѡдна, некоторие, некоторыи, некоторых, ѡдинъ, которых, некоторое, якого, ѡдного
  • PRON: кимъ, кого, кому, комꙋ, чим
 • Int
  • ADV: како, какъ, (ка)къ, к)[а]к[о], какъ, камо
  • PRON: чемѹ, цему, цимъ, цому, цто, цто, цьмѹ, цьто, цьтъ, ч[т]о
 • Int
  • ADV: что, каково, какъ, почто
  • DET: каково, чей, какия, какая, какие, какими, какимъ, какова, каковъ, какомъ
  • PRON: что, кого, кто, чего, чемъ, чьто
 • Int
  • DET: которое, которыи, которым, какое, какая, каких, кое, которые, которымъ
  • PRON: Чому, хто
 • Int
  • ADV: како, ли, какъ, гдѣ, почто, как, колико, колко, камо, сколко
  • PRON: что, кто, чево, чему, чьто, кого, што, комѹ, кому, къто
 • Neg
  • ADV: нигдѣ, никогдаже, никако, какъ, никак, никогда, николи, нимала, ничтоже, почто
  • DET: никакова, никаких, никакихъ, никоторою, никакой, никоторого, никоторыми, которыхъ, никакими, никакимъ
  • PRON: никому, ничего, ничтоже, нихто, никто, никтоже, никогоже, ничево, ничто, чем
 • Neg
  • DET: никоторого, никоторых, никакое, никоторое, никоторыхъ, никакого, жадного, жадное, никаког(о), никоторыи
  • PRON: ничого, никому, нихто, ничим, никомꙋ, никого, ничего, нихъто, ничог(о), комꙋ
 • Prs
  • PRON: сѧ, (с)ѧ, [сѧ, мы, с(ѧ), сѧ]
 • Prs
  • DET: своего, твой, мои, свою, твоему, твои, твоего, своих, своею, нашего
  • PRON: его, ево, их, ему, онъ, тебѣ, ты, ихъ, они, я
 • Prs
  • DET: нашим, нашого, ваша, свои, нашъ, наши, нашимъ, наш, наших, своего
  • PRON: его, мы, их, намъ, нам, ему, ихъ, нами, нас, имъ
 • Prs
  • PRON: сѧ, его, ѥго, и, ся, ихъ, имъ, ѥму, я, мнѣ
 • Rcp
  • PRON: друг, другу
 • Rcp
  • PRON: дроуга, другъ, дроугъ, дрѹгъ, друга, дроуг, другу, дрѹга, дрꙋгъ, дрѹг҃
 • Rel
  • ADV: како, къде, г[д]ѣ, кудꙑ
  • DET: иже, ижь, ежь, которъ, которꙑѥ, [е]же, еже, котораго, которое, нее
  • PRON: что, цто, цето, цо, [ц]то, кто, чего, чето, чьто, [ц](ем)[ꙋ
 • Rel
  • ADV: как, какъ, гдѣ, како, куды, когда, где, коль, идѣже, сколь
  • DET: которые, которое, которыхъ, которой, которых, какова, которои, которомъ, которыя, каково
  • PRON: что, кто, хто, иже, кого, чем, кому, еже, чемъ, ково
 • Rel
  • DET: которыи, которые, которое, которых, которꙋю, которая, котории, которым, которие, которого
  • PRON: што, хто, кому, комꙋ, кого, чом, чимъ, ког(о), кто, чого
 • Rel
  • ADV: егда, ꙗкоже, ꙗко, яко, идеже, якоже, какъ, коли, гдѣ, толко
  • PRON: иже, еже, что, ѥже, елико, юже, ꙗже, ѥгоже, же, кто
 • Tot
  • ADV: всего, вездѣ, всево, болше, больше, больши, болши, все, менши, повсюду
  • DET: всеа, все, всем, всея, вся, всѣхъ, всех, всꙗ, многие, иные
  • PRON: вся, кождо
 • Tot
  • DET: вси, всим, всимъ, все, всего, всѣмъ, иных, всими, всѣм, иные
  • PRON: все, всем, том
 • Card
  • NUM: ·в҃·, три, ·г҃·, :в҃:, :в:, ·г·, в҃, ·ӏ҃·, :г҃:, г҃
 • Card
  • ADJ: 21, 22, 3, одна, одно
  • NUM: 3, 2, два, 4, две, 5, один, 10, 6, три
 • Card
  • NUM: два, три, две, 10, 5, сто, 4, двесте, чотыри, 3
 • Frac
  • NUM: полтора, полсемы, полтара, пол, полтрет(ь)и, полторы, полтораста, полутрет(ь)и, полчетверты, полдесяты
 • Frac
  • NUM: двѣ, полтораста, полъдевѧта, полтора, пол, полдванадцаты, полдеветаста, полдевѧта, полпѧтадесѧтъ, полтори
 • Ord
  • ADJ: 178-г(о), 205, 23, 1, 12, 18, 11, 160-го, 20, 27
 • Ord
  • ADJ: 14, 12, 11, 9, 13, 2, 5, 15, 10, 6
 • Sets
  • NUM: двои, обе, оба, обеих, двое, обеим, обѣ, трои, дво[и], пятеры
 • Sets
  • NUM: ѡбѣ, ѡбе, обѣ, обу, обею, обою, обꙋ, двое, ѡбою, ѡбема
 • Yes
  • ADJ: (д)митрову, бж҃и, домажи[р]ова, петровѹ, савина, сменова, турабьѥвѣ, турабьѥвꙑх, тѹдорове, ѥванова
 • Yes
  • ADJ: государева, государеву, государевы, бжиі, Иванова, Ивашкова, Петрова, Христову, Божіе, Божій
  • DET: своего, твой, мои, свою, твоему, твои, твоего, своих, своею, нашего
 • Yes
  • DET: нашим, нашого, ваша, свои, нашъ, наши, нашимъ, наш, наших, своего
 • Yes
  • DET: свою, своѥго, свои, мои, своего, своимъ, нашь, своими, своихъ, нашего
  • PRON: наши, своя, своꙗ, своѥ, своихъ, твои, мои, нашь, свое, свои
 • Yes
  • PRON: сѧ, (с)ѧ, [сѧ, с(ѧ), себѣ, сѧ]
 • Yes
  • DET: своего, свою, своих, своею, свое, своему, своими, своихъ, своим, своей
  • PRON: себя, себѣ, собою, себе, собя, ся, сѧ, собѣ, собе, си
  • VERB-Conv: дожидаясь, браняся, оборонясь, потщасꙗ, радꙋющесꙗ, сметесь, считаяся, сьѣхавсѧ
  • VERB-Fin: родитца, доведется, смилуйся, ꙋчинит, возвесели(м)сꙗ, возрадꙋе(м)сꙗ, крестихомся, лишашесꙗ, мни(т)сꙗ, повинуйтеся
  • VERB-Inf: вступаться, бранитися, радоватисꙗ, встꙋпатис[ѧ], задаватися, съступитися, Веселитисꙗ, бити, богатитися, бранитца
  • VERB-Part: обретающимся, Застарѣвшиеся, Покаряющаяся, беснующимся, боящиися, боящихся, веселящихся, гордящеися, застарѣвшияся, исполнꙗющеесꙗ
  • VERB-PartRes: учинилась, лишаласꙗ, состоялись, вступался, вызывался, дрались, женилися, замучились, извѣстилсꙗ, именовалосꙗ
 • Yes
  • DET: свои, своего, свою, своею, своими, своих, своему, своихъ, своимъ, своемꙋ
  • PRON: сѧ, себе, ся, собою, собе, собѣ, себѣ, се, сѣбѣ, [ся
 • Yes
  • DET: свою, своѥго, свои, своего, своимъ, своими, своихъ, своею, своя, своеи
  • PRON: сѧ, ся, сꙗ, с, себѣ, собѣ, си, собою, себе, ца
 • 1
  • AUX-Fin: есмь, ѥсмь, есемо, ѥсме, есме, есвѣ, есьмъ, ѥсемь, ѥсми, есмо
  • AUX-PartRes: ·є·смꙑ, е[с]мь
  • PRON: ми, ѧ, мене, мнѣ, ѧзъ, мѧ, ѧзо, намъ, мною, насъ
  • VERB-Fin: кланѧюсѧ, буду, покланѧю, бию, бью), бѣю, пишю, даю, кланѧю, молю
  • VERB-PartRes: дала, дос)пѣле, послале
 • 1
  • AUX-Fin: есми, есмь, есмя, будемъ, буду, есмы, бех, быхом, бых, есьмы
  • PRON: я, мнѣ, нам, нас, мы, меня, намъ, мне, яз, насъ
  • VERB-Fin: прошу, бью, желаю, пишу, чиню, бию, бьемъ, возвѣщаю, пойдемъ, посылаю
 • 1
  • AUX: есмо, есми, быхмо, есмы, бꙋдем, буду, есмь, есва, бых, быхомъ
  • AUX-Fin: есмо, есми, есмы, бꙋдем, буду, есмь, есва, бых, есме, есьмо
  • PRON: мы, намъ, нам, нами, нас, насъ, я, ми, мнѣ, мене
  • SCONJ: абыхмо, ажбыхмо, абысьмы, абых, абыхъ, абыхъмо, ижбыхом, ижбыхѡм, штобыхмо, штобыхомъ
  • VERB-Fin: чинимъ, потвержаемъ, чиним, маемъ, можем, потвержаем, потверъжаемъ, слышим, пишем, маем
  • VERB-PartRes: важыломъсе
 • 1
  • AUX-Fin: есмь, ѥсмь, есми, бых, быхъ, есмѧ, ѥсмы, есмы, буду, быхом
  • DET: мои, нашь, нашего, наша, мое, моѥго, наши, моя, мою, моѧ
  • PRON: мнѣ, ми, я, меня, мѧ, мы, азъ, намъ, нас, ны
  • VERB-Fin: говорю, имамъ, хочю, молю, гл҃ю, поидох, хочемъ, знаю, имам, можемъ
 • 2
  • AUX-Fin: еси, ѥси, есте, еста, ѥсте, будешь, еси, есть, (еси, (ѥ)[си]
  • AUX-PartRes: е:с]и, е:си, ес…, си
  • PRON: тꙑ, ти, тобѣ, тѧ, тебе, тобе, вꙑ, тоби, тобою, вамъ
  • VERB-Fin: даи, возми, възьми, пришли, посли, присъли, иди, купи, молови, присли
  • VERB-PartRes: (д)але, взѧла, помина[л]а, послалъ, пр](ислалъ), ѿда(л)…
 • 2
  • AUX-Fin: еси, есте, буди, будете, бꙋдеш[ь], имете, Буд[ь], будеши, бꙋд, бꙋдь
  • PRON: тебѣ, ты, тебе, ти, вам, вы, тебя, тобѣ, тобою, вас
  • VERB-Fin: пожалуй, вели, пожалꙋи, смилуйся, здравствуй, отпиши, пожалуи, хочешь, походи, укажешь
 • 2
  • AUX-Fin: есте, еси, естѣ, бꙋдете, буд(ь), буди, ѥсте, будъ, Боуди, Бꙋды
  • PRON: вам, вы, вамъ, вас, вами, васъ, ты, тобе, тобѣ, тебе
  • SCONJ: абысте
  • VERB-Fin: вѣдаете, вѣдаетѣ, чините, даи, всхочете, вѣлитѣ, заимаи, имете, маете, посмотрите
 • 2
  • AUX-Fin: еси, ѥси, есте, ѥсте, бѹди, бѹдеши, бы, бѹдете, ѥста, будете
  • DET: твои, твоѧ, твоего, ваша, твое, твою, твоя, вашь, твоѥго, вашего
  • PRON: ты, ти, вы, тѧ, тебѣ, тебе, вамъ, васъ, тобою, тобѣ
  • VERB-Fin: поиди, иди, хощеши, даи, ходи, имаши, вѣси, помилуи, твори, моли
 • 3
  • AUX: есть, бꙑ, есте, буде, е, будь, бꙋде, есть, [бе]шь, б]ѹде
  • AUX-Fin: есть, бꙑ, есте, буде, е, будь, бꙋде, есть, [бе]шь, б]ѹде
  • PRON: то, томъ, тебѣ, тобе, томо, ѥго
  • VERB-Fin: буде, бѹде, въ, дасть, бѹдѹ, въскрьсѣ, дасте, поидеть, прода, хотѧ
  • VERB-Part: въземо
  • VERB-PartRes: дале, ѧль
 • 3
  • AUX-Fin: есть, будет, бысть, будетъ, бы, суть, бꙋдет, будутъ, будут, бꙋдетъ
  • PRON: его, ево, их, ему, онъ, ихъ, они, него, них, имъ
  • VERB-Fin: рече, есть, бьет, бьетъ, называют, вѣдаетъ, сказывают, учнутъ, живут, бысть
 • 3
  • AUX-Fin: бꙋдеть, есть, будет(ь), будеть, ес(ть), бꙋдꙋть, будуть, естъ, будет, бꙋдет(ь)
  • DET: емꙋ
  • PRON: его, их, ему, ихъ, имъ, ѡни, емꙋ, им, ѡн, ѡнъ
  • VERB-Fin: мають, мают(ь), маеть, мает(ь), стоить, дають, бꙋдеть, держать, посмотрит(ь), вслышить
 • 3
  • AUX-Fin: бѣ, есть, бы, быс, бѧше, бысть, будеть, ѥсть, бꙑс҃, суть
  • DET: свою, своѥго, свои, своего, своимъ, своими, своихъ, своею, своя, своеи
  • PRON: сѧ, его, ѥго, и, ся, ихъ, имъ, ѥму, сꙗ, ему
  • VERB-Fin: реч, приде, иде, посла, рече, повелѣ, поиде, придоша, престави, рѣша

Other Features

Other Features

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: бжиі, бжия, др, гсдрвыми
   • ADV: отннѣ, че
   • DET: т., др., с., вши, вших, проч.
   • NOUN: г., х., д., л., об., де, алт., гсдрь, гсдрю, гсдрни
   • PROPN: а., с.
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: пр.
   • NOUN: Самъ., об., Сам., н.[айме], (н.[айме]), Самъ, в., крндш., стрк.
 • Analyt
  • Yes
   • AUX: еси, ѥси, есмь, ѥсмь, есте, есть, есемо, ѥсме, бꙑ, есме
   • AUX-Fin: еси, ѥси, есмь, ѥсмь, есте, есть, есемо, ѥсме, бꙑ, есме
   • AUX-PartRes: бꙑлъ, бꙑле, бꙑло, ·є·смꙑ, бꙑла, бꙑли, е:с]и, е:си, е[с]мь, ес…
   • PRON: сѧ, се, покланѧю
   • VERB-Fin: бꙑ, е, приѧхо, ѥсть
   • VERB-Part: напс(ана, проклѧтъ
   • VERB-PartRes: въдале, торговала, (д)але, [в]ъзѧла, бꙑ[л](ъ), вел[ѣл](ъ), взѧла, возилесь, возѧлъ, въдалъ
 • Analyt
  • Yes
   • AUX: бы, б, бъ, будутъ, было, былъ, будетъ, были, есмь, есте
   • AUX-Fin: будутъ, будетъ, есмь, есте
   • AUX-PartRes: было, былъ, были
   • PRON: сѧ, ся
   • SCONJ: чтобъ, обыся
   • VERB-Fin: учнутъ, въчнетъ, станутъ
   • VERB-Inf: платить, вступаться, задерживать, ослушаться, правити, чинить
   • VERB-PartRes: было, сбирали, высылали, далѣ, платили, пожаловалъ, присылали, стала, сталъ, уцинилося
 • Analyt
  • Yes
   • AUX: есмо, бы, есми, были, есте, был, еси, было, быхмо, бꙋдеть
   • AUX-Conv: будучи, бꙋдꙋчи
   • AUX-Fin: есмо, есми, есте, еси, бꙋдеть, бꙋдꙋть, естѣ, будет(ь), будеть, будуть
   • AUX-Inf: быти, быт(и), быть
   • AUX-PartRes: были, был, было, былъ, была
   • PRON: сѧ, ся, се, [ся, с(ѧ)
   • SCONJ: абыхмо, ажбыхмо, абысте, абысьмы, абых, абыхъ, абыхъмо, ижбыхом, ижбыхѡм, штобыхмо
   • VERB-Conv: вбачивши, ведаючы, выпросивши, выслꙋхавъшы, доведавъшися, маючи, осмотрѣвъ, уставъ, ѡтпустивши
   • VERB-Fin: обрали, были, выдастьсѧ, выкручали, вынѧт, даст(ь), довѣрѧете, идут(ь), мусели, отправовали
   • VERB-Inf: держати, чинити, мѣти, мети, смети, брати, говорити, деръжати, казнити, куповати
   • VERB-Part: записано, названы, выписано, держано, писана, позвани, проклѧтъ, вписованы, дано, завешона
   • VERB-PartRes: казали, дали, послали, смотрели, дал, продали, далъ, велели, было, писали
 • Clitic
  • Yes
   • PRON: сѧ, ми, ти, мѧ, тѧ, се, ва, вꙑ, нꙑ, та
 • Clitic
  • Yes
   • PRON: тя, ти, ми, мя, си
 • Clitic
  • Yes
   • PRON: сѧ, ся, ми, се, мѧ, мя, [ся, ме, с(ѧ)
 • Foreign
  • Yes
   • X: Piter, Min, Her, Her., Petrvs, Archangel, Guverneur, Mi, Kenich, Bombordir
 • Foreign
  • Yes
   • X: etc., ad, іdem, Alіe, z, Confіrmatіo, Kopіa, N, Połockіe(g)o, Sіgіsmundus
 • InflClass
  • Ind
   • ADJ: особь
   • NOUN: адицио, супъстракцио
   • PROPN: Июдиф, Наеми, Усть-Березовки
 • NameType
  • Geo
   • PROPN: городищи, куролѣ, кшетахъ, лаидиколѣ, лугу, мълъвотицѣхъ, озеревахъ, рѹсѣ, торжеку, шидовицихъ
  • Giv
   • PROPN: ивана, петра, бориса, евана, мариѧ, степана, павла, смена, завида, лѹкѣ
  • Hus
   • PROPN: -----тковье, безѹевее, боришековее, боришьковее, васильеви·и, волотъковѣи, говѣновое, городьшинее, гюрегевее, дав)ꙑжею
  • Nat
   • PROPN: [п]елемчѧхъ, братиловиць, во[ло](ч)[а](н)[о], воло[чѧ](н)[омъ, вꙑѧнина, вꙑмолчовъ, глѧденцевъ, городищѧне, городищѧньх, городьцано
  • Pat
   • PROPN: юрьѥвичю, (д)[орож]иньжичь, (ѻлекс)[а]ндровичю, (…)сѹ[щ]иць, (…)турки(нѣ), -----(-)вичомꙑ, ---[и]ж[ин](а), [во]дин[иц]-, [се]лекѹѥвица, [ю]рь·евицю
 • NameType
  • Geo
   • PROPN: Москве, Русии, Москвѣ, Кунгурѣ, Кон(ь)кова, Москвы, Новагорода, Руси, Азова, Асторохани
  • Giv
   • PROPN: Ивана, Иван, Иванъ, Ивашко, Оска, Аѳонка, Борис, Борису, Ивашка, Савку
  • Oth
   • PROPN: Сеферю, Суюшу, Айдаром, Багао, Далфон, Камзбиз, Колмака, Мамурла, Мопс, Семыоном
  • Pat
   • PROPN: Ивановича, Ивановичю, Иванович, Васильевича, Федорович, Васильевич, Васильевичю, Федоровича, Васил[ь]евичю, Никитичю
  • Pro
   • PROPN: Апокалипсис
  • Prs
   • PROPN: Христа, Христос, Христосъ, Тотарина, Колокол(ь)ня, Катаруля, Кокуи, Невежа, Пана, Половинка
  • Sur
   • PROPN: Чамовскихъ, Фальк, Шестоперовъ, Шавкунова, Аникіевъ, Иванова, Калитинъ, Мосеевъ, Федорова, Шуняева
 • NameType
  • Geo
   • PROPN: Полоцку, Ризѣ, Полоцкꙋ, Ризе, Полтескъ, Вил(ь)ни, Риги, Полоцка, Пол(о)цкꙋ, Ригу
  • Giv
   • PROPN: Ивана, Иван, Александръ, Станиславъ, Жикгимонт, Иванъ, Николы, Ивану, Станислав, Степана
  • Hus
   • PROPN: Глебовои, Михаиловою, Сопежиное, Федоровая, Якубоваѧ, Якубовое, Андреѥвоѥ, Анъдреевая, Анъдреевои, Васковое
  • Oth
   • PROPN: Великодня, Встретен(ь)е, Възнесеньи, Възнесенья, Громницъ, Пас(хе), Пѧтъницы, Светки
  • Pat
   • PROPN: Яновичъ, Глебовичъ, Глебовича, Епимаховичꙋ, Иванович, Миколаевичъ, Судимонтовича, Зеновъевичъ, Янович, Глебович
  • Prs
   • PROPN: Бѣломꙋ, Боровъ, Селява, Головни, Красного, Могдалыни, Пенка, Пстругъ, Редка, Сапега
  • Sur
   • PROPN: Сопега, Ѡстиковича, Кортенѧ, Сопезе, Сопѣга, Скепъевъского, Глинскии, Глинскому, Заберезинского, Иванова
 • NumForm
  • Cyril
   • NUM: :е҃:
  • Digit
   • ADJ: [д҃:], в҃:, г҃:], е҃:, з҃:, и҃:, ѕ҃:·, в҃, е҃:пта, ѕ҃
   • NUM: ·в҃·, ·г҃·, :в҃:, :в:, ·г·, ·ӏ҃·, в҃, г҃, :г҃:, ·в·
  • Word
   • NUM: полу
 • NumForm
  • Combi
   • ADJ: 178-г(о), 160-го, 177-г(о), 177-м, 188-й, 155-го, 160-мъ, 187-го, 21-го, 7062-го
   • NUM: 3-х, 10-ти, 20-ти, 2хъ, 4хъ, 5-ти
  • Cyril
   • ADJ: КЗ
   • NUM: РПЅ
  • Digit
   • ADJ: 205, 1, 23, 206, 29, 11, 12, 18, 19, 20
   • NUM: 3, 2, 4, 5, 10, 6, 8, 7, 9, 12
  • Roman
   • NUM: I, II, III, IV, IX, V, VI, VII, VIII, X
  • Word
   • ADJ: трети, третеи, первом, четвертои, пятои, третей, третьяя, четвертом, вторую, дванадесятные
   • NUM: два, две, один, три, дву, полтора, обе, сколко, четыре, двои
 • NumForm
  • Combi
   • ADJ: 7-ю
   • NUM: 10-ро, 4-cта
  • Digit
   • ADJ: 14, 12, 11, 9, 13, 2, 5, 15, 10, 6
   • NUM: 10, 5, 4, 3, 20, 6, 7, 12, 14, 1000
  • Word
   • ADJ: третюю, ѡсмого, третегонадцать, третии, первого, первыи, первыхъ, четвертогонадцать, пятогонадцать, десятого
   • NUM: два, три, ѡбѣ, две, сто, ѡбе, двесте, чотыри, шесть, двадцать
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: жеѧ, иван{ав}ова, силв{н}анова
   • CCONJ: ӏ
   • DET: нее
   • NOUN: верх{о}ъ, лисид{н}циникѣ, поклонъ{н}, поконо, ре, смедри
   • PART: ти
   • PROPN: ивана, косноти{ти}ни, ме:ке, сепоне
   • SCONJ: ааи
   • VERB-Inf: ѥ{д}здити
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: Пречистные, великии
   • ADV: 3
   • DET: свой
   • NOUN: здоров, подать, полѣнолъ, сосупругою, сухарем, сыи
   • PROPN: Фуникову
 • Typo
  • Yes
   • ADP: и
   • ADV: та
   • DET: ю
   • NOUN: елеитовъ, пꙋтникомъ, судою
   • PROPN: Бел(ь)ницы
   • X: с

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: быти.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: быти.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: быти.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: быти.
 • This corpus uses 2 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: быти, бы.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: быти.
 • This corpus uses 4 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: быти, бы, бъ, яти.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: быти.
 • This corpus uses 3 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: быти, бы, бъ.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: быти.
 • This corpus uses 2 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: быти, стати.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: быти.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN-Gen (11)
  • VERB--NOUN-Nom (4)
  • VERB--PRON-Gen (1)
  • VERB--PRON-Nom (8)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(по) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (9)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (89)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(по) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (149)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (2)
  • VERB-PartRes--NOUN-Dat-ADP(по) (2)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen (22)
  • VERB-PartRes--NOUN-Nom (57)
  • VERB-PartRes--PRON-Nom (46)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN-Gen (26)
  • VERB--NOUN-Gen-ADP(въ) (1)
  • VERB--NOUN-Gen-ADP(съ) (1)
  • VERB--NOUN-Nom (5)
  • VERB--PRON-Gen (4)
  • VERB--PRON-Nom (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (17)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (9)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (16)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(съ) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (595)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(въ) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(до) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(отъ) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(разве) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (323)
  • VERB-Fin--PRON-Nom-ADP(на) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (10)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (5)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (6)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (7)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (4)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc (8)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen (45)
  • VERB-PartRes--NOUN-Ins (3)
  • VERB-PartRes--NOUN-Nom (588)
  • VERB-PartRes--NOUN-Nom-ADP(за) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Nom-ADP(изъ) (2)
  • VERB-PartRes--NOUN-Nom-ADP(подъ) (1)
  • VERB-PartRes--PRON-Gen (4)
  • VERB-PartRes--PRON-Nom (368)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN-Gen (9)
  • VERB--NOUN-Nom (2)
  • VERB--PRON-Gen (2)
  • VERB--PRON-Nom (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (5)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (10)
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(по) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (17)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (470)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (6)
  • VERB-Fin--PRON (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (475)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (31)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (47)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (5)
  • VERB-Part--PRON-Nom (2)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen (38)
  • VERB-PartRes--NOUN-Loc (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Nom (930)
  • VERB-PartRes--NOUN-Nom-ADP(яко) (1)
  • VERB-PartRes--PRON-Gen (2)
  • VERB-PartRes--PRON-Nom (522)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN-Gen (75)
  • VERB--NOUN-Nom (5)
  • VERB--PRON-Gen (9)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(на) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (39)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(без) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(до) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(отъ) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc-ADP(въ) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc-ADP(о) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (4536)
  • VERB-Fin--PRON (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (5)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (4)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (9)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(отъ) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Loc-ADP(о) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2141)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (186)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (11)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (251)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (1)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (24)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (299)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(отъ) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (163)
  • VERB-Part--PRON-Acc (4)
  • VERB-Part--PRON-Dat (283)
  • VERB-Part--PRON-Nom (156)
  • VERB-PartRes--NOUN (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc (2)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen (10)
  • VERB-PartRes--NOUN-Ins-ADP(съ) (3)
  • VERB-PartRes--NOUN-Loc-ADP(въ) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Nom (745)
  • VERB-PartRes--PRON (2)
  • VERB-PartRes--PRON-Gen (7)
  • VERB-PartRes--PRON-Nom (608)
 • obj
  • VERB--NOUN-Acc (7)
  • VERB--NOUN-Gen (2)
  • VERB--PRON-Dat (1)
  • VERB--PRON-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN (4)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(съ) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (297)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Gen (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(въ) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(по) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(съ) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(у) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(по) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (114)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(до) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(по) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (61)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (13)
  • VERB-Fin--PRON-Loc (1)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (30)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (19)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (9)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (11)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (34)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (10)
  • VERB-Part--PRON-Acc (2)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-PartRes--NOUN (7)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc (187)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc,Gen (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc-ADP(въ) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc-ADP(за) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc-ADP(на) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc-ADP(у) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen (68)
  • VERB-PartRes--NOUN-Nom (2)
  • VERB-PartRes--PRON-Acc (40)
  • VERB-PartRes--PRON-Acc,Gen (1)
  • VERB-PartRes--PRON-Dat-ADP(къ) (1)
  • VERB-PartRes--PRON-Gen (5)
 • obj
  • VERB--PRON-Acc (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (92)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc-ADP(въ) (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc-ADP(съ) (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (29)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (18)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (463)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(въ) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (144)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(отъ) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (81)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (5)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (179)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (44)
  • VERB-Fin--PRON-Loc-ADP(въ) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (422)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(по) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(по) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (210)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(на) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(о) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(по) (5)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(у) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (23)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (19)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (92)
  • VERB-Inf--PRON-Acc-ADP(про) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (22)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (2)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (27)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(аки) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (15)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (14)
  • VERB-Part--PRON-Gen (4)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc (581)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc-ADP(за) (2)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc-ADP(на) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Dat-ADP(по) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen (127)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen-ADP(по) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen-ADP(съ) (2)
  • VERB-PartRes--NOUN-Ins (34)
  • VERB-PartRes--NOUN-Nom (4)
  • VERB-PartRes--PRON-Acc (146)
  • VERB-PartRes--PRON-Gen (23)
  • VERB-PartRes--PRON-Nom (4)
 • obj
  • VERB--NOUN-Gen (5)
  • VERB--PRON-Acc (1)
  • VERB--PRON-Gen (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (60)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (67)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (22)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (63)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (312)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (117)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (11)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (90)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (95)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (476)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(отъ) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(по) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(съ) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(по) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (221)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(отъ) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(по) (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (13)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (108)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (120)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (4)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc (894)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen (322)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen-ADP(на) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen-ADP(о) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Ins (101)
  • VERB-PartRes--NOUN-Loc (3)
  • VERB-PartRes--NOUN-Nom (9)
  • VERB-PartRes--PRON-Acc (161)
  • VERB-PartRes--PRON-Gen (132)
  • VERB-PartRes--PRON-Ins (3)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (3903)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(на) (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(по) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (971)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(без) (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(отъ) (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(у) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc-ADP(въ) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc-ADP(о) (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (6)
  • VERB-Fin--PRON (21)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1590)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (5)
  • VERB-Fin--PRON-Dat-ADP(по) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (796)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(до) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(отъ) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (1)
  • VERB-Fin--PRON-Loc-ADP(о) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (4)
  • VERB-Inf--NOUN (14)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (947)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(на) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(по) (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (345)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(отъ) (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Loc-ADP(о) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (89)
  • VERB-Inf--PRON (2)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (289)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (262)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (4)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1381)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(на) (5)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(по) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (309)
  • VERB-Part--NOUN-Loc-ADP(въ) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Loc-ADP(о) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (4)
  • VERB-Part--PRON-Acc (458)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (215)
  • VERB-Part--PRON-Gen-ADP(отъ) (1)
  • VERB-Part--PRON-Loc-ADP(о) (3)
  • VERB-PartRes--NOUN (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc (549)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc-ADP(на) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen (160)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen-ADP(около) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Ins-ADP(съ) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Nom (1)
  • VERB-PartRes--PRON (1)
  • VERB-PartRes--PRON-Acc (199)
  • VERB-PartRes--PRON-Gen (308)
  • VERB-PartRes--PRON-Nom (4)
  • VERB-Sup--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (8)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (8)
 • iobj
  • VERB--NOUN (1)
  • VERB--NOUN-Dat (2)
  • VERB--NOUN-Ins (1)
  • VERB--PRON-Dat (11)
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (62)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(у) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(у) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (60)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (156)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (3)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (7)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (8)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (38)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (3)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (2)
  • VERB-Part--PRON-Dat (4)
  • VERB-PartRes--NOUN-Acc (3)
  • VERB-PartRes--NOUN-Dat (9)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen (2)
  • VERB-PartRes--NOUN-Ins (10)
  • VERB-PartRes--PRON-Acc (1)
  • VERB-PartRes--PRON-Dat (55)
 • iobj
  • VERB--NOUN-Dat (8)
  • VERB--PRON-Dat (22)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (10)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (22)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (13)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (114)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(къ) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(съ) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (77)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (144)
  • VERB-Fin--PRON-Dat-ADP(о) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (16)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (145)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(въ) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(къ) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (52)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins-ADP(въ) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (266)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (9)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (43)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(въ) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (34)
  • VERB-Part--NOUN-Ins-ADP(яко) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Loc-ADP(въ) (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (78)
  • VERB-Part--PRON-Ins (2)
  • VERB-Part--PRON-Loc (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Dat (79)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Ins (83)
  • VERB-PartRes--PRON-Dat (140)
  • VERB-PartRes--PRON-Ins (6)
 • iobj
  • VERB--NOUN-Dat (19)
  • VERB--NOUN-Ins (2)
  • VERB--PRON-Dat (23)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (9)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (5)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (15)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (149)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(въ) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(къ) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (109)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (2)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (234)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (9)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (198)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(въ) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(черезъ) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (67)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (274)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (6)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (24)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (23)
  • VERB-Part--PRON-Dat (29)
  • VERB-Part--PRON-Ins (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Dat (214)
  • VERB-PartRes--NOUN-Dat-ADP(въ) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Dat-ADP(къ) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Dat-ADP(межу) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Dat-ADP(перво) (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Gen (1)
  • VERB-PartRes--NOUN-Ins (92)
  • VERB-PartRes--PRON-Dat (682)
  • VERB-PartRes--PRON-Dat-ADP(въ) (1)
  • VERB-PartRes--PRON-Ins (9)

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 19 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: учинитися сѧ, сопрѣти сѧ, сперетися сѧ, учинити сѧ, возбранити ся, вступати ся, дѣлати ся, дѣлатися ся, начати ся, оборонитися сѧ, отметати ся, отступитися сѧ, портити ся, приити ся, пропивати ся, радовати ся, сопрѣти ся, ужасати ся, утишити сѧ

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 1523 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: прѣставити сѧ, бити сѧ, възвратити сѧ, молити сѧ, родити сѧ, воротити сѧ, бояти сѧ, радовати сѧ, плакати сѧ, поклонити сѧ, надѣяти сѧ, затворити сѧ, явити сѧ, събьрати сѧ, убояти сѧ, обрѣсти сѧ, обѣщати сѧ, разити сѧ, крьстити сѧ, събыти сѧ, кланяти сѧ, молити сꙗ, яти сѧ, прозъвати сѧ, обратити сѧ, остати сѧ, помолити сѧ, посълати сѧ, съступити сѧ, брати сѧ, молити ся, пещи сѧ, постричи сѧ, загорѣти сѧ, облѣщи сѧ, разболѣти сѧ, съняти сѧ, съподобити сѧ, умъножити сѧ, испълнити сѧ, съвъкупити сѧ, сътворити сѧ, подвизати сѧ, мьнѣти сѧ, противити сѧ, съмирити сѧ, веселити сѧ, кланяти ся, кляти сѧ, съжалити си

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: взѧти себѣ

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 40 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: имѣти себѣ, внимати себѣ, видѣти себе, избрати собѣ, купити себѣ, посмотрѣти себѣ, блюсти себе, брати себѣ, будити себе, будити себя, вдати хвалящися, везти собя, восприимати себе, дати собѣ, доложити собя, ждати себѣ, имати себе, ископати себе, надсажати себя, назвати собе, назвати собѣ, наряжати собою, объявити собя, отняти свое, писатися собою, платити собою, повиновати себе, погубити себя, пользовати себѣ, помыслити хвалящихся, призвати собе, приобрѣтати себѣ, прославити себя, стеречи себе, творити себѣ, устрояти покаряющаяся, хранити себе, явити себя, явити си, являти себе
  • Out of those, 1 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: назвати

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 29 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: брати собе, выбрати собе, збудовати собѣ, мети собе, обороняти себе, отяжати собе, справити собѣ, узяти собе, велети своимъ, глядети своег(о), заходити собою, збудовати собе, знати собѣ, зоставляти собе, искати собе, какъ себѣ, корыстовати собѣ, нарядити собе, отняти свое, печать свою, побрати собѣ, подданный собѣ, покупити собѣ, розширити собѣ, служити собе, смотрити своег(о), ставити собе, стыскнути собе, хотети собѣ
  • Out of those, 1 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: отяжати

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 64 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: възяти своѥ, блюсти себе, имати своѥ, расудити себѧ, явити сѧ, бити себя, бити сѧ, величати себя, видѣти своих, видѣти своих҃, видѣти себе, възяти свое, вѣдѣти себя, глаголати себе, губити себе, дати своѥ, дѣяти сꙗ, излияти себе, имѣти своихъ, крьстити сѧ, мучити сѧ, мьстити своихъ, назидати себя, намѣнити себя, нести сѧ, огражати сѧ, очистити себѣ, очистити собе, печатати себя, плакати сѧ, повѣдати себѣ, погубити своих, познати своѥ, пользовати себя, помышляти себя, понуждати своих, пояти свѡи, пригласити своих, приочистити себе, прѣдъочистити себѣ, расудити собѧ, расьрдити себе, строити себѧ, стрѣчати собя, съблюдати сѧ, събьрати своихъ, съмѣряти себе, съмѣтити собѧ, творити себе, творити сѧ

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview