home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Armenian-BSUT: POS Tags: NOUN

There are 2776 NOUN lemmas (42%), 5552 NOUN types (49%) and 10980 NOUN tokens (26%). Out of 17 observed tags, the rank of NOUN is: 1 in number of lemmas, 1 in number of types and 1 in number of tokens.

The 10 most frequent NOUN lemmas: ը, հանրապետություն, թվական, տարի, կառավարություն, օր, բան, մարդ, հարց, երկիր

The 10 most frequent NOUN types: հանրապետության, ի, թվականի, կառավարության, ին, բան, անգամ, ը, տարի, ժողովրդի

The 10 most frequent ambiguous lemmas: ժամանակ (NOUN 47, ADP 9), հայ (NOUN 44, ADJ 12, INTJ 1), անգամ (NOUN 38, ADV 12), տեղ (NOUN 31, ADP 1), այսօր (NOUN 22, ADV 1), վերջ (NOUN 20, INTJ 1), Սարյան (PROPN 31, NOUN 18), երիտասարդ (NOUN 18, ADJ 8), տվյալ (NOUN 18, ADJ 14), շատ (ADV 64, ADJ 20, NOUN 15)

The 10 most frequent ambiguous types: ի (NOUN 71, ADP 19), անգամ (NOUN 37, ADV 12), ժամանակ (NOUN 25, ADP 9), դեպքում (NOUN 22, ADP 17), հայ (NOUN 21, ADJ 12, INTJ 1), այսօր (NOUN 16, ADV 1), թվում (NOUN 15, VERB 4), տեղ (NOUN 13, ADP 1), կողմից (ADP 37, NOUN 12), հա (NOUN 12, PART 1)

Morphology

The form / lemma ratio of NOUN is 2.000000 (the average of all parts of speech is 1.712534).

The 1st highest number of forms (15) was observed with the lemma “օր”: օր, օրեր, օրերը, օրերի, օրերին, օրերից, օրերն, օրը, օրն, օրով, օրում, օրս, օրվա, օրվան, օրվանից.

The 2nd highest number of forms (14) was observed with the lemma “միտք”: միտք, միտքը, միտքն, մտքերը, մտքերին, մտքերից, մտքի, մտքիդ, մտքին, մտքիս, մտքով, մտքովդ, մտքում, մտքումս.

The 3rd highest number of forms (12) was observed with the lemma “աշխատանք”: աշխատանք, աշխատանքը, աշխատանքի, աշխատանքից, աշխատանքն, աշխատանքները, աշխատանքների, աշխատանքներին, աշխատանքներից, աշխատանքներն, աշխատանքներում, աշխատանքում.

NOUN occurs with 14 features: Animacy (10980; 100% instances), Case (10980; 100% instances), Number (10978; 100% instances), Definite (10906; 99% instances), Hyph (206; 2% instances), Style (150; 1% instances), Abbr (132; 1% instances), Person[psor] (52; 0% instances), Number[psor] (42; 0% instances), NameType (35; 0% instances), Deixis[psor] (22; 0% instances), Poss (9; 0% instances), Typo (4; 0% instances), Echo (1; 0% instances)

NOUN occurs with 33 feature-value pairs: Abbr=Yes, Animacy=Hum, Animacy=Nhum, Case=Abl, Case=Dat, Case=Gen, Case=Ins, Case=Loc, Case=Nom, Definite=Def, Definite=Ind, Deixis[psor]=Prox, Echo=Ech, Hyph=Yes, NameType=Geo, NameType=Sur, Number=Coll, Number=Plur, Number=Sing, Number[psor]=Plur, Number[psor]=Sing, Person[psor]=1, Person[psor]=2, Person[psor]=3, Poss=Yes, Style=Arch, Style=Coll, Style=Expr, Style=Rare, Style=Slng, Style=Vrnc, Style=Vulg, Typo=Yes

NOUN occurs with 161 feature combinations. The most frequent feature combination is Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing (1812 tokens). Examples: հանրապետության, թվականի, կառավարության, ընկերության, տարվա, օրենքի, գործունեության, դատարանի, պատերազմի, գրականության

Relations

NOUN nodes are attached to their parents using 38 different relations: nmod:poss (2264; 21% instances), obl (2161; 20% instances), obj (1492; 14% instances), nsubj (1316; 12% instances), conj (1037; 9% instances), nmod (475; 4% instances), root (385; 4% instances), compound:lvc (303; 3% instances), nmod:npmod (294; 3% instances), dep (205; 2% instances), nsubj:pass (167; 2% instances), appos (147; 1% instances), xcomp (128; 1% instances), parataxis (108; 1% instances), iobj (87; 1% instances), obl:agent (47; 0% instances), compound (37; 0% instances), orphan (37; 0% instances), fixed (34; 0% instances), flat:name (30; 0% instances), list (26; 0% instances), ccomp (25; 0% instances), advcl (23; 0% instances), acl:relcl (21; 0% instances), compound:redup (20; 0% instances), acl (17; 0% instances), flat (17; 0% instances), case (14; 0% instances), dislocated (14; 0% instances), vocative (12; 0% instances), discourse (11; 0% instances), amod (10; 0% instances), flat:range (7; 0% instances), advcl:relcl (3; 0% instances), csubj (3; 0% instances), case:loc (1; 0% instances), csubj:pass (1; 0% instances), nsubj:caus (1; 0% instances)

Parents of NOUN nodes belong to 15 different parts of speech: VERB (5342; 49% instances), NOUN (4129; 38% instances), (385; 4% instances), ADJ (321; 3% instances), PROPN (306; 3% instances), NUM (196; 2% instances), PRON (113; 1% instances), ADV (62; 1% instances), SYM (42; 0% instances), X (35; 0% instances), ADP (24; 0% instances), DET (19; 0% instances), INTJ (3; 0% instances), CCONJ (2; 0% instances), SCONJ (1; 0% instances)

2588 (24%) NOUN nodes are leaves.

4503 (41%) NOUN nodes have one child.

2170 (20%) NOUN nodes have two children.

1719 (16%) NOUN nodes have three or more children.

The highest child degree of a NOUN node is 13.

Children of NOUN nodes are attached using 43 different relations: nmod:poss (2887; 19% instances), amod (2660; 17% instances), punct (2308; 15% instances), conj (1027; 7% instances), case (971; 6% instances), det (876; 6% instances), cc (696; 5% instances), acl (633; 4% instances), nmod (543; 4% instances), nummod (462; 3% instances), det:poss (376; 2% instances), nmod:npmod (315; 2% instances), cop (283; 2% instances), acl:relcl (216; 1% instances), nsubj (212; 1% instances), advmod:emph (204; 1% instances), appos (200; 1% instances), parataxis (100; 1% instances), mark (74; 0% instances), discourse (54; 0% instances), obl (48; 0% instances), advmod (41; 0% instances), compound (37; 0% instances), orphan (36; 0% instances), advcl (25; 0% instances), case:loc (24; 0% instances), dep (23; 0% instances), compound:redup (16; 0% instances), csubj (14; 0% instances), flat:name (13; 0% instances), aux (11; 0% instances), fixed (9; 0% instances), list (6; 0% instances), dislocated (5; 0% instances), flat:range (5; 0% instances), advcl:relcl (3; 0% instances), flat (3; 0% instances), nsubj:pass (3; 0% instances), obj (3; 0% instances), compound:lvc (2; 0% instances), vocative (2; 0% instances), xcomp (2; 0% instances), reparandum (1; 0% instances)

Children of NOUN nodes belong to 17 different parts of speech: NOUN (4129; 27% instances), ADJ (2715; 18% instances), PUNCT (2308; 15% instances), DET (1263; 8% instances), VERB (1032; 7% instances), ADP (1000; 6% instances), PROPN (805; 5% instances), CCONJ (668; 4% instances), NUM (522; 3% instances), AUX (294; 2% instances), ADV (252; 2% instances), PRON (204; 1% instances), PART (86; 1% instances), SCONJ (76; 0% instances), SYM (34; 0% instances), X (30; 0% instances), INTJ (11; 0% instances)