home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

flat: flat

The flat relation is one of the three relations for MWE in UD. It is used for exocentric (headless) semi-fixed MWEs like names and dates. It contrasts with fixed, which applies to completely fixed grammaticized (function word-like) MWEs, and with compound, which applies to endocentric (headed) MWEs.

Flat MWEs are annotated with a flat structure, where all subsequent words in the expression are attached to the first one using the flat label. The assumption is that these expressions do not have any internal syntactic structure and that the structural annotation is in principle arbitrary.

Names

In Armenian (Eastern, Western) the flat:name relation as a specialization of flat is used to join the first (or middle) and the last name of a person. In general, names are annotated in a flat:name, head-initial structure, in which all words in the name modify the head using the flat:name label.

For phrasal or clausal names the usual relations are used (e.g. multi-word names of places, organizations etc. Երևանի պետական համալսարան, Պարսից ծով, Խաղաղ օվկիանոս, Ալանաց դշխուհի).

Նախագահ Լևոն Տեր - Պետրոսյանը երեկ այցելել է Երևանի պետական համալսարան ։ \n President Levon Ter - Petrosyan yesterday visited Yerevan State University .
flat:name(Լևոն, Պետրոսյանը)
flat:name(Levon, Petrosyan)
flat:name(Լևոն, Տեր)
flat:name(Levon, Ter)
nmod(Լևոն, Նախագահ)
nmod(Levon, President)
amod(համալսարան, պետական)
amod(University, State)
nmod:poss(համալսարան, Երևանի)
nmod:poss(University, Yerevan)
Նյու Յորք \n New York
flat:name(Նյու, Յորք)
flat:name(New, York)
Վանա/ADJ[NameType=Geo|Poss=Yes] լիճ/NOUN \n Lake Van
amod(լիճ, Վանա)
amod(Lake, Van)
Պարսից/ADJ[Poss=Yes] ծոց/NOUN \n Persian Gulf
amod(ծոց, Պարսից)
amod(Gulf, Persian)

Note, that the titles/honorifics, when immediately following the first noun, are analyzed using the flat:name relation. They are treated as a part of the names: (see also nmod and apposition):

Խոսրով Գ Կոտակ \n Khosrov III the-Small
flat:name(Խոսրով, Կոտակ)
flat:name(Khosrov, the-Small)
flat:name(Խոսրով, Գ)
flat:name(Khosrov, III)
Արշակ թագավորը \n King Arshak 
flat:name(Արշակ, թագավորը)
flat:name(King, Arshak)
Զարեհ էֆենդին \n Zareh Efendi 
flat:name(Զարեհ, էֆենդին)
flat:name(Zareh, Efendi)
Անդրանիկ փաշան \n Andranik Pasha
flat:name(Անդրանիկ, փաշան)
flat:name(Andranik, Pasha)
Մարկոս աղան \n Markos Agha
flat:name(Մարկոս, աղան)
flat:name(Markos, Agha)

Dates and Complex Numerals

The flat relation is also used for numerals and numerical expressions that lack phrasal structure. The most left numeral is the head, the other numerals are attached as its modifiers. Note, that for numerical (spacial and time) distributions and ranges the flat:dist and flat:range relations are used.

Սա առավելագույնը հարյուր հիսունհինգ հազար դրամ կարժենա ։ \n It will cost at-most hundred fifty-five thousand drams .
nummod(դրամ, հարյուր)
nummod(drams, hundred)
flat(հարյուր, հիսունհինգ-4)
flat(hundred, fifty-five)
flat(հարյուր, հազար-5)
flat(hundred, thousand)

Date expressions which have a very clear syntactic structure, as in the 21th of September of 1991 year, and should be annotated with regular dependency relations. In other cases, they have a flat structure with no clearly discernible head, as in 18 December 2015, in which case the flat relation should be used.

1991 թ . սեպտեմբերի 21-ին \n on-the-21th of-September of-year 1991
nmod:poss(21-ին, սեպտեմբերի)
nmod:poss(սեպտեմբերի, թ)
punct(թ, .)
nummod(թ, 1991-1)
nmod:poss(on-the-21th, of-September)
nmod:poss(of-September, of-year)
nummod(of-year, 1991-10)
18 Դեկտեմբեր 2015 \n 18 December 2015
flat(18-1, Դեկտեմբեր)
flat(18-1, 2015-3)
flat(18-5, December)
flat(18-5, 2015-7)
Տարածաշրջան , Ուրբաթ 18 Դեկտեմբեր 2015 \n Region , Friday 18 December 2015
obl(Տարածաշրջան, Ուրբաթ)
appos(Ուրբաթ, 18-4)
flat(18-4, Դեկտեմբեր)
flat(18-4, 2015-6)
obl(Region, Friday)
appos(Friday, 18-11)
flat(18-11, December)
flat(18-11, 2015-13)

flat in other languages: [bg] [bm] [cop] [cs] [de] [el] [en] [et] [eu] [fi] [fr] [ga] [hy] [it] [ka] [kk] [ky] [pcm] [pt] [ru] [sl] [swl] [tr] [u] [vi] [yue] [zh]