home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Lithuanian-ALKSNIS

UD_Lithuanian-HSE

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 3642 sentences and 70047 tokens.
 • This corpus contains 263 sentences and 5356 tokens.
 • This corpus contains 11856 tokens (17%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 1008 tokens (19%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 33 types of words with spaces. Examples: 95 46, - 977, 50 - 1829, 10 . 6, 10 . 7, 144 - 5249, 1993 / 13 / EEB, 2004 07 28, 51 - 1893, 6 - 5661, 70 - 2630, 86 320, 994 98, CFI = 0,87, C​H​I​ ​-​ ​S​Q​U​A​R​E​ ​=​ ​1​4​0​,​8​1, D​A​g​ ​=​ ​D​A​ ​+​ ​∑​ ​k​n​ ​D​P​n​ ​+​ ​∑​ ​D​S​n, GFI = 0,89, N = 317, N = 368, NNFI = 0,84, RMSEA = 0,055, a = 0,624, a = 0,721, a = 0,760, a = 0,832, n = 4186, odd - ball, p < 0,01, p = 0,000, r = 0,36, r = 0,39, rpb = 0,42, t 58 = 4,084
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 28 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: 15-oji, n-tosios, 11-osios, Irene'os, t., y., ĮV-459, &, (ne)pasitvirtinimą, 12-ojo, 12-ąjį, 16-ąją, 1K-237/D1-394, 1V-292, 2009-ųjų, 3D-473/D1-427, 77-ąją, 8-ajame, E-valdžios, Jane's, Pierre-Louis, Pjer-Luji, SIN-16/2010, White'u, makro-, mikro-, pa..., ĮV-529
 • This corpus contains 12 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: Tu-154, R., 2016-ųjų, 9-jame, A., MN-61, Pétaine‘as, Pétaine‘o, V., VLIK‘as, su*a, tūkst.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 71 word types tagged as particles (PART): Kita, Kur, Lai, Nejau, Nejaugi, O, Ogi, Tad, Tarkim, Tuo, antai, ar, argi, be, beje, bene, bent, bet, beveik, būtent, dar, esą, gal, galbūt, gi, ir, irgi, jau, juk, kad, kaip, kas, kažin, ko, kone, kuo, lyg, mat, matyt, na, ne, negi, nei, net, netgi, neva, nors, nė, per, regis, rodos, tai, taigi, taip, tarsi, tau, tegu, tegul, ten, tik, tiktai, turbūt, vargu, vien, vis, visgi, vos, ypač, čia, šit, štai
 • This corpus contains 31 word types tagged as particles (PART): Kiek, ar, atseit, beje, bene, bent, būtent, dar, gal, galbūt, ir, jau, juk, juo, ko, mat, ne, net, netgi, nors, nė, pat, tai, taigi, taip, tarkime, tegu, tik, turbūt, vargu, vien
 • This corpus contains 41 lemmas tagged as pronouns (PRON): Maniškis, abu, anoks, aš, bet, daug, ji, jie, jis, kai, kam, kas, kažkas, kažkoks, kažkuris, keleri, keletas, keli, kitas, kitkas, kitoks, kuo, n-tas, nedaug, niekas, nė, pati, savas, savo, savęs, tai, tam, tamsta, tu, vienas, visa, viskas, visoks, Šis, šioks, šitoks
 • This corpus contains 25 lemmas tagged as pronouns (PRON): aš, ji, jie, jis, joks, jūs, kas, kitas, koks, kuris, mes, niekas, pats, savęs, tai, tas, tie, tikras, toks, tu, tuo, vienas, visas, viskas, šis
 • This corpus contains 11 lemmas tagged as determiners (DET): anas, joks, kiekvienas, koks, kuris, pats, tas, toks, visas, šis, šitas
 • This corpus contains 31 lemmas tagged as determiners (DET): ji, jie, jis, jo, joks, jos, jų, kas, kiekvienas, kitoks, kokiai, kokis, koks, kuris, mano, mūsų, pats, savas, savo, svo, tam, tas, tavo, toks, tuo, tuos, tų, vienas, visas, visoks, šis
 • Out of the above, 14 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: ji, jie, jis, joks, kas, koks, kuris, pats, tas, toks, tuo, vienas, visas, šis
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): būti
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): būti
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: būti
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: būti
 • Conv
  • ADV: kniedyte, prašyte
  • AUX: būdama
  • VERB: įgyvendindama, dirbdamas, siekdama, atsakydamas, remdamasi, žvelgdama, atlikdami, būdami, ieškodamas, laikydamasis
 • Fin
  • AUX: yra, buvo, būtų, bus, esu, buvau, būna, esate, esi, būdavo
  • VERB: gali, turi, yra, nėra, reikia, nebuvo, rodo, buvo, turėtų, sakė
 • Fin
  • AUX: buvo, yra, nėra, būtų, nebūtų, būna, esu, nebuvo, bus, Esame
  • VERB: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu
 • Ger
  • AUX: buvus, esant
  • VERB: siekiant, taikant, likus, remiantis, nepaisant, naudojant, įgyvendinant, išskyrus, teikiant, norint
 • Inf
  • AUX: būti
  • VERB: teikti, pateikti, užtikrinti, būti, sukurti, dirbti, kurti, skatinti, įgyvendinti, padaryti
 • Inf
  • AUX: būti
  • VERB: būti, mylėti, turėti, vadinti, atsirasti, diskriminuoti, gaminti, padaryti, pagaminti, remti
 • Part
  • AUX: esąs, buvusi, buvę, buvęs, esą
  • VERB: galima, nustatyta, pateikiama, skirta, siekiama, nurodyto, planuota, aptariami, nustatytas, susiję
 • Part
  • AUX: Esama, esą, esąs
  • VERB: vadinami, žinoma, galima, bandoma, girdėję, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas
 • PartPad
  • VERB: paėmus, Remiantis, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, pagalvojus, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
 • PartPus
  • VERB: duodama, apsijuokdamas, atsižvelgdamos, keldamas, nesakoma, nesikurdama, neturėdama, pasmerkdami

Nominal Features

Nominal Features

 • Com
  • NOUN: kūdikis, giminės, kiaulė, nauda, pabaisai, valkatos
 • Fem
  • ADJ: socialinės, geros, metinės, viešosios, naujų, teisinės, gretutinių, skirtingų, svarbi, įvairios
  • AUX-Conv: būdama
  • AUX-Part: buvusi
  • DET: kurios, šios, ši, kuri, kurioje, tokia, šią, ta, tokios, tą
  • NOUN: kultūros, valstybės, paslaugos, įmonės, apsaugos, politikos, teisės, visuomenės, knygos, šeimos
  • NUM: dvi, vieną, pirmoji, antroji, trijų, viena, penkias, 15-oji, antroje, dviejų
  • PRON: jos, ji, jų, kitų, ją, viena, jai, tam, kai, kitos
  • PROPN: Lietuvos, Europos, Lietuvoje, Lietuva, Lietuvai, Kalėdų, LIETUVOS, EUROPOS, Lietuvą, Marcinkevičienė
  • VERB-Conv: įgyvendindama, siekdama, remdamasi, žvelgdama, norėdama, vadovaudamasi, Analizuodamos, Apibendrindama, Apibrėždamos, Deklaruodamos
  • VERB-Part: nustatyta, žyminčių, aptariamos, pateikiamos, susijusios, suteiktą, nustatytos, pateikiama, skirta, skirtos
  • X: naudos
 • Fem
  • ADJ: tautinės, tautinė, viena, Laikinosios, didelė, didelės, didžiulės, ekonominės, kitokių, kitos
  • DET: kokia, tokia, tokios, tokią, tos, kokias, tokiai, tokias, visa, šioje
  • NOUN: tautos, tauta, tiesa, valstybės, tautą, tolerancijos, abejonės, dauguma, klaida, komedijos
  • NUM: Dešimtys, dvi, trijų
  • PRON: ji, ją, kurios, jos, kurią, kuri, ja, jai, jas, kokios
  • PROPN: Lietuvos, Europos, Rusijos, Lietuva, Rusija, Lietuvoje, Vilma, Lietuvą, Rusijai, Juknaitė
  • VERB-Part: paskelbta, Mąstanti, apsuptose, atitinkančios, atmesta, atsakyta, atsiradusi, baigta, baramos, bijanti
  • VERB-PartPus: duodama, atsižvelgdamos, nesakoma, nesikurdama, neturėdama
 • Masc
  • ADJ: vidutinio, smulkiojo, mokslinių, socialinių, naujų, pagrindinis, viešojo, finansiniai, didelis, pagrindiniai
  • AUX-Part: esąs, buvęs, esą
  • DET: to, kurie, šio, kuris, toks, šį, šiame, visą, kurių, visus
  • NOUN: duomenų, pašto, darbo, asmens, verslo, metų, tyrimų, komiteto, metu, litų
  • NUM: du, vieną, milijonų, pirmą, tūkstančių, abu, dviejų, trijų, tris, vieno
  • PRON: jų, jis, jie, jo, juos, jį, jam, vienas, kitų, kai
  • PROPN: Kauno, Vilniaus, Šengeno, Vilnius, Mažuolis, Vilniuje, Glaveckas, Algirdas, Europolo, Haičio
  • VERB: nurodyto, aptariami, susiję, pateikti, nagrinėjamas, analizuojami, gauti, skirti, susijęs, tiriamojo
  • VERB-Conv: dirbdamas, atsakydamas, atlikdami, būdami, ieškodamas, laikydamasis, norėdamas, norėdami, palikdamas, pateikdamas
  • VERB-Part: nurodyto, aptariami, susiję, pateikti, nagrinėjamas, analizuojami, gauti, susijęs, tiriamojo, turinčių
  • X: jaunųjų
 • Masc
  • ADJ: kitų, vienas, lietuvis, gero, lietuviu, lietuvius, lietuvių, vienintelis, įvairiais, blogesnis
  • AUX-Part: esąs
  • DET: tas, tą, to, tų, viso, jokių, kiekvienas, pats, toks, jokiu
  • NOUN: laikais, metų, pasaulyje, pilotų, amžiaus, daugelis, filosofas, metu, pagrindo, prietaisai
  • NUM: du, trys, šimtus, penkis, trijų, tūkstančius, vieną, šimtą
  • PRON: jis, to, kuris, jie, jo, nieko, jį, kurie, kurį, viso
  • PROPN: Strepsiado, Sokratas, Sokrato, Strepsiadas, Tu-154, Aristofano, Vytautas, Radžvilas, Stalino, Sąjūdžio
  • VERB-Part: vadinami, girdėję, grįžtamasis, laikomas, pastebimi, skirtas, sudužusio, žinojęs, Pradėjęs, apibrėžimas
  • VERB-PartPus: apsijuokdamas, keldamas, pasmerkdami
 • Neut
  • ADJ: būtina, svarbu, sunku, sveika, nesvarbu, tikėtina, verta, aišku, keista, tikslinga
  • AUX-Part: buvę
  • DET: tai, visa, tatai, Šitai
  • NUM: antra, pirma, Trečia
  • PRON: visa, kas, viena, tai
  • VERB-Part: galima, siekiama, planuota, žinoma, nustatyta, neįmanoma, pateikiama, skiriama, skirta, rašoma
 • Neut
  • ADJ: nesunku, sunku, aišku, maža, nekuklu
  • AUX-Part: Esama, esą
  • VERB-Part: žinoma, galima, bandoma, Būtina, Kalbama, apima, esama, manoma, mokama, negalima
 • Dual
  • PRON: abi, mudu, mudviejų, Jiedu, abiejų, abiem
 • Plur
  • ADJ: mokslinių, naujų, socialinių, įvairių, skirtingų, politinių, viešųjų, finansiniai, metinės, gretutinių
  • AUX-Fin: yra, buvo, bus, būtų, esate, būdavo, būna, esame, Būsime, buvome
  • AUX-Part: esą
  • DET: kurie, kurių, visų, šių, visus, kurios, visi, tokių, tie, šie
  • NOUN: duomenų, metų, tyrimų, litų, inovacijų, autorių, namuose, žmonės, sąlygas, žmonių
  • NUM: milijonų, tūkstančių, pirmųjų, tūkstančiai, šimtai, milijardų, milijonai, milijonus, pirmaisiais, pirmieji
  • PRON: jų, jie, kitų, juos, mūsų, kai, mes, jos, jiems, kiti
  • PROPN: Kalėdų, Kalėdos, Turkevičiai, Balkanų, Maximose, Babtų, Kalvelių, Kalėdas, Karibų, Karoliniškių
  • VERB: gali, turi, yra, nėra, galite, aptariami, galime, turite, rodo, susiję
  • VERB-Conv: atlikdami, būdami, norėdami, siekdami, skubėdami, žiūrėdami, Analizuodamos, Apibrėždamos, Deklaruodamos, Nekaltindami
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, nėra, galite, galime, turite, rodo, turime, turėtų
  • VERB-Part: aptariami, susiję, žyminčių, aptariamos, pateikiamos, pateikti, susijusių, nustatytų, skirtos, analizuojami
  • X: jaunųjų
 • Plur
  • ADJ: kitų, lietuvius, lietuvių, įvairiais, dešiniaisiais, genetiškus, kitais, kitokių, lenkų, paskutiniai
  • AUX-Fin: buvo, yra, Esame, būsime, būtų, nesame
  • DET: jokių, tie, tų, kokias, tokias, Tokios, Tos, jų, kitokių, kokie
  • NOUN: laikais, metų, pilotų, prietaisai, žodžiai, žydų, dienų, imigrantų, intelektualų, interesus
  • NUM: šimtus, Dešimtys, tūkstančius
  • PRON: juos, jų, jie, mes, mus, mums, kurie, jiems, jus, kuriuos
  • PROPN: Atėnuose, Sovietų, Vakarų, Atėnus, Dionizijų, Faidonais, Faidrais, Kritonais, Rytų, Vakarai
  • VERB-Fin: gali, turi, analizuoja, draudžiame, gyvename, žinome, Grįžkime, Lukterėkime, Matote, Nedrįskite
  • VERB-Part: vadinami, girdėję, pastebimi, apibrėžimas, apsuptose, atidarę, dedamus, fiksuoti, gaminami, gerbtinų
  • VERB-PartPus: atsižvelgdamos, pasmerkdami
 • Sing
  • ADJ: socialinės, vidutinio, smulkiojo, geros, pagrindinis, viešojo, viešosios, didelis, svarbi, teisinės
  • AUX-Conv: būdama
  • AUX-Fin: yra, buvo, būtų, bus, esu, buvau, esi, būna, būsi, būčiau
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvęs
  • DET: to, šio, kuris, toks, visą, šios, kurios, šį, ši, šiame
  • NOUN: pašto, kultūros, valstybės, apsaugos, paslaugos, darbo, asmens, įmonės, politikos, verslo
  • NUM: vieną, pirmoji, pirmą, antroji, viena, vieno, pirmas, 15-oji, Antrame, antroje
  • PRON: jis, jos, jo, aš, mano, man, ji, jį, jam, vienas
  • PROPN: Lietuvos, Europos, Lietuvoje, Kauno, Vilniaus, Lietuva, Šengeno, Lietuvai, Vilnius, LIETUVOS
  • VERB-Conv: įgyvendindama, dirbdamas, siekdama, atsakydamas, remdamasi, žvelgdama, ieškodamas, laikydamasis, norėdama, norėdamas
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, nėra, sakė, buvo, nebuvo, rodo, privalo, turėtų
  • VERB-Part: nustatyta, nurodyto, suteiktą, nagrinėjamas, pateikiama, skirta, analizuojama, nagrinėjama, nustatytą, pateikta
  • X: naudos
 • Sing
  • ADJ: vienas, lietuvis, gero, lietuviu, tautinė, tautinės, viena, vienintelis, Laikinosios, blogesnis
  • AUX-Fin: yra, buvo, nėra, būtų, nebūtų, būna, esu, nebuvo, bus, nebus
  • AUX-Part: esąs
  • DET: tą, kokia, tas, tokia, to, tokią, viso, kiekvienas, pats, tokiai
  • NOUN: tautos, tauta, tiesa, valstybės, pasaulyje, tautą, tolerancijos, abejonės, amžiaus, daugelis
  • NUM: vieną, šimtą
  • PRON: jis, ji, to, kuris, jo, man, ją, nieko, aš, jį
  • PROPN: Lietuvos, Strepsiado, Sokratas, Sokrato, Europos, Strepsiadas, Rusijos, Tu-154, Aristofano, Lietuva
  • VERB-Fin: gali, negali, sako, žino, bando, dera, dūstu, kalba, nėra, reikia
  • VERB-Inf: nesiseka, nesutinku
  • VERB-Part: grįžtamasis, laikomas, paskelbta, skirtas, sudužusio, žinojęs, Mąstanti, Pradėjęs, aplamdytą, apsemtų
  • VERB-PartPus: duodama, apsijuokdamas, keldamas, nesakoma, nesikurdama, neturėdama
 • Acc
  • ADJ: naujas, naujus, kultūrinį, naują, palankias, paskutinę, finansinę, ypatingą, įvairius, bendrą
  • ADP: į, apie, per, už, pagal, prieš, po, pro, pas, aplink
  • DET: visą, šį, tą, visus, kurį, šią, kurią, tuos, kuriuos, tokius
  • NOUN: sąlygas, duomenis, informaciją, metus, veiklą, dieną, paslaugą, sistemą, gyvenimą, paslaugas
  • NUM: vieną, pirmą, tris, du, dvi, penkias, trejus, antrąjį, penkerius, pirmąją
  • PRON: ką, juos, jį, mane, kitus, ją, kitą, vieną, mus, save
  • PROPN: Lietuvą, Europą, Lenkiją, Vycką, Rusiją, Ameriką, Bainajų, Borgesą, Diurčanį, Džuljetą
  • VERB-Part: suteiktą, nustatytas, nustatytą, esamą, skirtą, susijusius, padarytą, pagrįstą, pateiktus, taikomas
 • Acc
  • ADJ: lietuvius, genetiškus, pirmąjį, sudėtingas, Laikinąją, Sovietinę, antrąją, apsauginę, beviltišką, blogus
  • DET: tą, tokią, kokias, tokias, kurį, pačius, visas, visus, visą
  • NOUN: tautą, apdovanojimą, demaskavimą, interesus, tėvynę, dieną, draudimą, duomenis, eitynes, gyvybę
  • NUM: šimtus, du, dvi, penkis, tūkstančius, vieną, šimtą
  • PRON: juos, ką, mus, save, ją, jį, kurį, man, jus, kuriuos
  • PROPN: Lietuvą, Rusiją, Aristofaną, Atėnus, Efraimą, Europą, Turkiją, Zuroffą
  • VERB-Part: aplamdytą, dedamus, esantį, nepažeistus, nepažeistą, nepriklausomą, prieštaraujančią, privalomą, teikiamą
 • Dat
  • ADJ: moksliniams, mažai, daliniam, naujiems, Valstybinei, mokomajai, naujoms, finansiniams, fiziniams, gražiam
  • DET: visiems, tam, kuriems, šiam, kiekvienai, kuriai, pačiam, tiems, kiekvienam, visai
  • NOUN: pavyzdžiui, inovacijoms, tarnybai, subjektams, verslui, visuomenei, tyrimams, žmonėms, gavėjui, vaikams
  • NUM: dviem, abiem, keturiems, Pirmajai, antram, tretiesiems, trims, vienai, vieneriems
  • PRON: man, jam, jiems, mums, jai, jums, sau, kitiems, tau, kitam
  • PROPN: Lietuvai, Adamkui, Haičiui, Kaunui, Mažuoliui, Adomui, Anikei, Dolskiui, Eltai, Estijai
  • VERB-Part: ketinantiems, neturintiems, nurodytam, teikiantiems, turinčiam, aptariamajai, ateinantiems, atitinkamoms, atitinkantiems, atstovaujamai
 • Dat
  • ADJ: abejotinoms, aiškiam, karinei, kitai, klaikiam, lietuviai, mentalinei, naujoms, patriarchališkai, sveikam
  • DET: tokiai, kokiai, tokiems, visokiems
  • NOUN: tautai, žurnalistui, pavyzdžiui, valdžiai, Daugeliui, armėnams, asmeniui, atlikėjai, bulgarams, daugumai
  • PRON: mums, sau, jam, jiems, kuriems, man, niekam, jai, joms, tiems
  • PROPN: Rusijai, Andriui, Lietuvai, Airijai, Algimantui, Arūnui, BNS, Balčiūnui, Beržiniui, Daivai
  • VERB-Part: mąstančiam, pasisakiusiam, patyrusiems, stojusiam
 • Gen
  • ADJ: socialinės, vidutinio, smulkiojo, mokslinių, naujų, socialinių, įvairių, geros, skirtingų, politinių
  • ADP: iš, dėl, nuo, iki, prie, tarp, ant, po, be, anot
  • DET: to, šio, kurių, šios, kurios, visų, šių, kurio, tokių, jokių
  • NOUN: duomenų, pašto, kultūros, valstybės, apsaugos, paslaugos, darbo, asmens, įmonės, politikos
  • NUM: trijų, milijonų, dviejų, tūkstančių, vieno, antrojo, keturių, milijono, pirmo, pirmųjų
  • PRON: savo, jų, jos, jo, kitų, mano, mūsų, nieko, jūsų, tavo
  • PROPN: Lietuvos, Europos, Kauno, Vilniaus, Šengeno, Kalėdų, LIETUVOS, EUROPOS, Marcinkevičienės, Rusijos
  • VERB-Part: nurodyto, žyminčių, susijusių, nustatytų, skirtų, tiriamojo, turinčių, gautų, grįžtamosios, modifikuotų
  • X: jaunųjų, naudos
 • Gen
  • ADJ: kitų, gero, lietuvių, tautinės, Laikinosios, kitokių, laisvo, lenkų, plėšraus, politinės
  • DET: jokių, to, tų, viso, tokios, tos, jokios, jos, jų, kitokių
  • NOUN: tautos, metų, valstybės, pilotų, tolerancijos, abejonės, amžiaus, komedijos, pagrindo, sąmonės
  • NUM: trijų
  • PRON: jų, to, jo, nieko, savęs, viso, jos, kurio, kurios, kurių
  • PROPN: Lietuvos, Strepsiado, Sokrato, Europos, Rusijos, Aristofano, Stalino, Sąjūdžio, Tu-154, Beniušio
  • VERB-Part: sudužusio, apsemtų, atitinkančios, baramos, dirbusio, gaminamos, gerbtinų, klausiusių, konfrontuojančių, mylinčių
 • Ill
  • NOUN: Ganyklon, akiratin, ežeran, kieman, kirpyklon, klasėn, nuosavybėn, supirktuvėn, žemėn
 • Ins
  • ADJ: pastaraisiais, pasauliniu, finansiniais, aiškiais, pastaruoju, aktualiais, ankstesniais, atvira, dabartine, dideliu
  • ADP: su, po, ties
  • DET: šiuo, tuo, kuria, kuriuo, tokia, tokiu, šia, tais, šiais, šiomis
  • NOUN: metu, metais, tvarka, duomenimis, atžvilgiu, atveju, būdu, klausimais, požiūriu, sąlygomis
  • NUM: dviem, penkiais, pirmaisiais, trimis, Antraisiais, dešimčia, penkiomis, septintąja, trečiosiomis
  • PRON: juo, kitais, tam, kitomis, kitu, kuo, jomis, jais, vienu, ja
  • PROPN: Maskva, Rusija, Ana, Atlantu, Glasseriu, Glavecku, Jamesu, Kurnikova, Landsbergiu, Lietuva
  • VERB-Part: nustatyta, nurodytais, nurodytu, pateikta, praėjusiais, esančiomis, nustatytais, ataugusiais, atliekančiu, atliktais
 • Ins
  • ADJ: lietuviu, įvairiais, dešiniaisiais, kitais, lietuvišku, tautinėmis, Literatūriniu, Sovietiniais, absoliučia, anachroniškomis
  • DET: tuo, jokiu, kokiu, savuoju, svo, tais, tokia
  • NOUN: laikais, metu, metais, akmenimis, būdu, dievais, kategorijomis, keliu, lenkais, muziejumi
  • PRON: kuo, juo, ja, jais, jokiu, kuriais, mumis
  • PROPN: Alkibiadu, Atika, Faidonais, Faidrais, Izraeliu, Kritonais, Rusija
  • VERB-Part: išlaikančiu, kalbančiu, nepriimtina, pabrėžiamomis
 • Loc
  • ADJ: viešojoje, finansinėje, strateginiame, finansiniuose, metinėje, viešajame, įvairiose, bendrame, informacinėje, kokybiniuose
  • DET: šiame, kurioje, visoje, šioje, kuriose, kuriame, kokiame, kuriuose, toje, tokiose
  • NOUN: straipsnyje, namuose, srityje, knygoje, dalyje, užsienyje, pasaulyje, gyvenime, punkte, balanse
  • NUM: Antrame, antroje, pirmame, pirmojoje, Trečiame, pirmajame, trečioje, 8-ajame, Pirmuose, antrajame
  • PRON: kituose, jame, juose, viename, joje, manyje, kitose, kitoje, kai, jose
  • PROPN: Lietuvoje, Vilniuje, Europoje, Kaune, Londone, LIETUVOJE, Vašingtone, Klaipėdoje, Kremliuje, Maximose
  • VERB-Part: skirtoje, atnaujintoje, esančioje, konsoliduotoje, reglamentuojančiuose, vykusiame, Pradedančiame, Priimtame, Remontuojamame, aptarnaujamoje
 • Loc
  • ADJ: 9-jame, Geroje, Juodojoje, dabartinėje, kitame, kituose, linksmoje, nepriklausomoje, slaptame, specialiame
  • DET: šioje, kuriuose, tame, Šiose
  • NOUN: pasaulyje, įrašuose, Santykiuose, ateityje, centre, epochoje, gale, galvoje, gamykloje, gyvenime
  • PRON: jose, kurioje
  • PROPN: Lietuvoje, Vilniuje, Atėnuose, Lenkijoje, Slovakijoje, Vilmoje, Europoje, Holokauste, Jeruzalėje, Kaune
  • VERB-Part: apsuptose, nenorinčiose, nežinančiose, nukritusiame, prižiūrimose, valdomame, veikusioje
 • Nom
  • ADJ: pagrindinis, finansiniai, metinės, didelis, pagrindiniai, svarbi, įvairios, būtina, svarbus, bloga
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvęs, esą
  • DET: kurie, kuris, toks, ši, kuri, kurios, pats, šis, visi, tas
  • NOUN: dalis, žmonės, inspekcija, duomenys, tėvas, knyga, įmonė, vaikai, darbas, sistema
  • NUM: du, pirmoji, antroji, abu, dvi, viena, pirmas, trys, 15-oji, tūkstančiai
  • PRON: jis, jie, kas, aš, ji, vienas, mes, jos, tu, kai
  • PROPN: Lietuva, Vilnius, Mažuolis, Glaveckas, Marcinkevičienė, Algirdas, Juozeliūnienė, Andrius, Estija, Juozaitis
  • VERB: aptariami, susiję, aptariamos, pateikiamos, pateikti, nagrinėjamas, pateikiama, skirta, skirtos, analizuojama
  • VERB-Part: aptariami, susiję, aptariamos, pateikiamos, pateikti, nagrinėjamas, pateikiama, skirta, skirtos, analizuojama
 • Nom
  • ADJ: vienas, lietuvis, tautinė, viena, vienintelis, blogesnis, didelė, kitas, pasaulinė, paskutiniai
  • AUX-Part: esąs
  • DET: kokia, tas, tie, tokia, kai, kiekvienas, pats, toks, visa, Tokios
  • NOUN: tauta, tiesa, daugelis, dauguma, filosofas, klaida, prietaisai, žodžiai, adresas, daiktas
  • NUM: trys, Dešimtys, Du
  • PRON: jis, kas, ji, jie, kuris, mes, aš, kurie, jūs, kuri
  • PROPN: Sokratas, Strepsiadas, Lietuva, Rusija, Vilma, Vytautas, Radžvilas, Aristofanas, Juknaitė, Kavolis
  • VERB-Part: vadinami, girdėję, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas, žinojęs, Mąstanti, Pradėjęs
 • Voc
  • ADJ: miels
  • NOUN: ponia, Viešpatie, Tėvyne, broli, broliuk, nekentėjai, pašaipūnai, rūkštele, seserys, skaitytojau
  • PRON: tu
  • VERB-Part: godotinas
 • Voc
  • PROPN: Dieve
 • Def
  • ADJ: smulkiojo, viešosios, viešojo, viešųjų, pastaraisiais, viešojoje, aukštojo, aukštųjų, bendrąją, didžioji
  • DET: tatai, toji, Tasai, patsai, toksai
  • NUM: pirmoji, antroji, 15-oji, antrojo, antrąjį, pirmojoje, pirmąją, 11-osios, Trečioji, antrasis
  • PRON: jinai, n-tosios
  • VERB-Part: tiriamojo, grįžtamosios, aptariamosios, išvykusiųjų, tiriamųjų, grįžusieji, gyvenamosios, vadinamoji, aptariamoji, baudžiamosios
  • X: jaunųjų
 • Def
  • ADJ: Laikinosios, dešiniaisiais, pirmąjį, Antroji, Didžiojo, Didžiųjų, Juodojoje, Juodosios, Laikinoji, Laikinąją
  • DET: savojo, savuoju
  • VERB-Part: grįžtamasis, vadinamųjų
 • Ind
  • ADJ: socialinės, būtina, vidutinio, mokslinių, naujų, socialinių, svarbu, įvairių, geros, metinės
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvę, buvęs, esą
  • DET: tai, to, kurie, kurios, šio, šios, kuris, kurių, toks, visą
  • NUM: 1, 2, 3, 2006, 4, 5, 6, 25, 7, 10
  • PRON: savo, jų, jis, jos, jie, jo, kas, ką, aš, kitų
  • VERB-Part: galima, nustatyta, pateikiama, skirta, siekiama, nurodyto, planuota, aptariami, nustatytas, susiję
 • Ind
  • ADJ: kitų, vienas, lietuvis, tautinės, gero, kitas, lietuviu, lietuvius, lietuvių, tautinė
  • AUX-Part: Esama, esą, esąs
  • DET: tų, svo
  • VERB-Part: vadinami, žinoma, galima, bandoma, girdėję, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas, sudužusio

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: ankstesnių, geresnių, didesnio, didesnė, ankstesniais, didesnę, mažesnis, Ankstesnėse, aukštesniais, didesni
  • ADV: daugiau, toliau, geriau, mažiau, labiau, dažniau, vėliau, anksčiau, lengviau, tiksliau
 • Cmp
  • ADJ: blogesnis, gajesnis, gilesnės, greitesniu, mielesnis, platesnių, sudėtingesnė, svarbesne, svarbesnių, svarbesnė
  • ADV: vėliau, daugiau, labiau, tiksliau, blogiau, mažiau, sunkiau, toliau, anksčiau, geriau
 • Pos
  • ADJ: socialinės, būtina, vidutinio, smulkiojo, mokslinių, naujų, socialinių, svarbu, įvairių, geros
  • ADV: labai, taip, todėl, jau, dabar, tiek, daug, kiek, tikrai, ypač
  • X: jaunųjų
 • Pos
  • ADJ: kitų, vienas, lietuvis, tautinės, gero, kitas, lietuviu, lietuvius, lietuvių, tautinė
  • ADV: tik, dar, šiandien, taip, visada, šiol, dabar, tada, aiškiai, gana
  • CCONJ: kiek
 • Sup
  • ADJ: svarbiausias, svarbiausia, svarbiausių, svarbiausius, svarbiausi, geriausios, svarbiausios, artimiausiu, būdingiausi, didžiausia
  • ADV: dažniausiai, labiausiai, daugiausia, pirmiausia, greičiausiai, Tikriausiai, daugiausiai, geriausiai, mažiausiai, veikiausiai
  • VERB-Part: geidžiamiausiu
 • Sup
  • ADJ: svarbiausias, Sudėtingiausias, baisiausia, geriausias, griežčiausiomis, lengviausia, realiausia, svarbiausios, tikriausia, tinkamiausias
  • ADV: pirmiausia, geriausiai, greičiausiai, seniausiai
 • Neg
  • VERB-Conv: Nekaltindami, Nepakibdami, neatidėliodama, nebausdami, nekeisdamas, nepaisydami, neprivalėdamos, nesivaržydamas, nesuvokdama, nevaržydami
  • VERB-Fin: nėra, nebuvo, negali, nebus, neturi, nereikia, nebūtų, neviršija, nežinau, nereikėtų
  • VERB-Ger: nepaisant, NEŽINANT, Nepretenduojant, neatsiklausus, neatvykus, negavus, nekalbant, nelaikant, nelinksniuojant, nenorint
  • VERB-Inf: neiti, neakcentuoti, neapkęsti, neapsiriboti, nebūti, nedirbti, negailėti, negerti, neleisti, nelikti
  • VERB-Part: neįmanoma, negalima, neatskiriama, neišreikštų, negalintis, negavęs, neišvengta, nematoma, nesusijęs, nesuvokiama
 • Neg
  • ADJ: nesunku, beatodairiškas, demografinės, ekonominės, neatsakingas, nedaugelio, nedidelė, nedidelės, nekompetentingas, nekuklu
  • ADV: neretai, neginčijamai, nenoromis, neseniai, nesunkiai, nesėkmingai, netgi, nevisiškai
  • AUX-Fin: nėra, nebūtų, nebuvo, nebus, nebūna, nebūsi, nesame
  • CCONJ: ne, nei
  • NOUN: nedaugelis, nepriklausomybė, nepriklausomybę, nelietuviai, nenuolaidumas, nenuolaidumą, nepasitenkinimu, nepasitikėjimu, nepriklausomybės, nesutarimai
  • PART: ne, nė
  • VERB-Fin: nėra, negali, neapėmė, nemėgsta, nesiskiria, Nedrįskite, Nesame, Nesinori, Neturėtume, neapkenčia
  • VERB-Inf: negirdėti, nematyti, nemėgti, nepalyginti, nepasitikėti, nepastebėti, nereflektuoti, nesiseka, nesiūlyti, nesutikti
  • VERB-Part: laikąs, neapkenčianti, neartikuliuotas, neatsižvelgiąs, negalima, neišnykusios, neleistina, nemokančių, nenorinčiose, nepažeistus
  • VERB-PartPus: nesakoma, nesikurdama, neturėdama
 • Pos
  • ADV-Conv: kniedyte, prašyte
  • AUX-Conv: būdama
  • AUX-Fin: yra, buvo, būtų, bus, esu, buvau, būna, esate, esi, būdavo
  • AUX-Ger: buvus, esant
  • AUX-Inf: būti
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvę, buvęs, esą
  • VERB: gali, turi, yra, galima, reikia, nustatyta, pateikti, siekiant, rodo, buvo
  • VERB-Conv: įgyvendindama, dirbdamas, siekdama, atsakydamas, remdamasi, žvelgdama, atlikdami, būdami, ieškodamas, laikydamasis
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, reikia, rodo, buvo, turėtų, sakė, privalo, tampa
  • VERB-Ger: siekiant, taikant, likus, remiantis, naudojant, įgyvendinant, išskyrus, teikiant, norint, įskaitant
  • VERB-Inf: teikti, pateikti, užtikrinti, būti, sukurti, dirbti, kurti, skatinti, įgyvendinti, padaryti
  • VERB-Part: galima, nustatyta, pateikiama, skirta, siekiama, nurodyto, planuota, aptariami, nustatytas, susiję
 • Pos
  • ADJ: aišku
  • AUX-Fin: buvo, yra, būtų, būna, esu, bus, Esame, būsime
  • AUX-Inf: būti
  • AUX-Part: Esama, esą, esąs
  • VERB-Fin: gali, turi, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu, gyvena, kalba
  • VERB-Inf: būti, mylėti, turėti, vadinti, atsirasti, diskriminuoti, gaminti, padaryti, pagaminti, remti
  • VERB-Part: vadinami, žinoma, galima, bandoma, girdėję, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas
  • VERB-PartPad: paėmus, Remiantis, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, pagalvojus, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
  • VERB-PartPus: duodama, apsijuokdamas, atsižvelgdamos, keldamas, pasmerkdami
 • Full
  • VERB-Part: Mąstanti, atitinkančios, kalbančiu, mylinčių, mąstančiam, neapkenčianti, nenorinčiose, nereflektuojantis, nesibaigiantis, nutrinanti
 • Short
  • VERB-Part: girdėję, buvęs, gavęs, girdėjęs, kilęs, laikąs, neatsižvelgiąs, nusipelnęs, pribrendę, susijusios

Verbal Features

Verbal Features

 • Hab
  • AUX-Fin: būdavo
  • VERB-Fin: sakydavo, girdavo, kirpdavo, klausdavo, Nematydavau, apnerdavo, atrodydavo, atsitikdavo, būdavo, dirbdavo
 • Perf
  • AUX-Fin: buvo, buvau, buvome
  • AUX-Ger: buvus
  • AUX-Part: buvusi, buvę, buvęs
  • VERB-Fin: nebuvo, buvo, sakė, liko, turėjo, teigė, atsirado, vyko, galėjo, kalbėjo
  • VERB-Ger: likus, išskyrus, atlikus, atėjus, nustačius, pasibaigus, prireikus, įvertinus, atsižvelgus, kilus
  • VERB-Part: susiję, susijusios, susijusių, susijusi, susijęs, įsitikinęs, išvykusiųjų, susijusius, linkę, buvusių
 • Cnd
  • AUX-Fin: būtų, būčiau, būtum
  • VERB-Fin: turėtų, reikėtų, galėtų, būtų, nebūtų, nereikėtų, atrodytų, manytume, norėtų, padėtų
 • Cnd
  • AUX-Fin: būtų, nebūtų
  • VERB-Fin: būtų, laikytų, sakyčiau, Neturėtume, atitiktų, atlaikytų, bandytų, derėtų, galėtų, gyventume
 • Imp
  • AUX-Fin: būkite, būtų
  • VERB-Fin: atminkite, pasistenkite, stenkitės, pagalvokite, nesistenkite, paprašykite, raskite, užsirašykite, Duokit, būkite
 • Imp
  • VERB-Fin: Grįžkime, Lukterėkime, Nedrįskite, apsiribokime, gink, nepilkime, nesyk, įsivaizduokime
 • Ind
  • AUX-Fin: yra, buvo, bus, esu, buvau, būna, esate, esi, būdavo, būsi
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, nėra, reikia, nebuvo, rodo, buvo, sakė, privalo
 • Ind
  • AUX-Fin: buvo, yra, nėra, būna, esu, nebuvo, bus, Esame, būsime, nebus
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu
  • VERB-Inf: nesiseka, nesutinku
 • Nec
  • VERB-Part: DARYTINOS, Pabrėžtina, Paminėtina, būtina, ginčytinas, ginčytini, godotinas, laikytinas, lankytinų, neatleistinas
 • Fut
  • AUX-Fin: bus, būsi, Būsime, būsim, būsiu
  • VERB-Fin: nebus, reikės, bus, turės, liks, nereikės, padės, teks, tiks, beliks
  • VERB-Part: padėsiantis, būsimam, būsimą, iškilsiančiame, nenusileisianti, prireiksią, surasiąs, įsigaliosiančios
 • Fut
  • AUX-Fin: bus, būsime, nebus, nebūsi
  • VERB-Fin: Pridursiu, Priminsiu, apims, ateis, atsiras, bandysi, galėsi, generuos, išnyks, karinės
 • Past
  • AUX-Fin: buvo, buvau, būdavo, buvome
  • AUX-Ger: buvus
  • AUX-Part: buvusi, buvę, buvęs
  • VERB: nustatyta, nebuvo, buvo, sakė, skirta, liko, likus, nurodyto, planuota, nustatytas
  • VERB-Fin: nebuvo, buvo, sakė, liko, turėjo, teigė, atsirado, vyko, galėjo, kalbėjo
  • VERB-Ger: likus, išskyrus, atlikus, atėjus, nustačius, pasibaigus, prireikus, įvertinus, atsižvelgus, kilus
  • VERB-Part: nustatyta, skirta, nurodyto, planuota, nustatytas, susiję, pateikti, susijusios, susijusių, suteiktą
 • Past
  • AUX-Fin: buvo, nebuvo
  • VERB-Fin: lėmė, pasakojo, atsirado, galėjo, gamino, gavo, liko, neapėmė, norėjo, pasirinko
  • VERB-Part: paskelbta, skirtas, aplamdytą, apsemtų, apsuptose, atmesta, atsakyta, atsiradusi, baigta, buvęs
 • PastIter
  • VERB-Fin: išbrokuodavo, pasisakydavau, sakydavome, tikrindavo, įrašinėdavo
 • PastSimp
  • VERB-Fin: Sakiau, kovėsi
  • VERB-Part: sudužusio, žinojęs, Pradėjęs, atidarę, dirbusio, dirbęs, girdėję, ištraukę, kalbėjęs, kilęs
  • VERB-PartPad: paėmus, pagalvojus
 • Pres
  • AUX-Fin: yra, esu, būna, esate, esi, esame, Esmi
  • AUX-Ger: esant
  • AUX-Part: esąs, esą
  • VERB: gali, turi, yra, galima, nėra, reikia, siekiant, rodo, privalo, tampa
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, nėra, reikia, rodo, privalo, tampa, galite, sudaro
  • VERB-Ger: siekiant, taikant, remiantis, nepaisant, naudojant, įgyvendinant, teikiant, norint, įskaitant, atsižvelgiant
  • VERB-Part: galima, pateikiama, siekiama, aptariami, žinoma, žyminčių, aptariamos, pateikiamos, skiriamas, analizuojama
 • Pres
  • AUX-Fin: yra, nėra, būna, esu, Esame, nesame
  • AUX-Part: Esama, esą, esąs
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, dera, dūstu, gyvena
  • VERB-Inf: nesiseka, nesutinku
  • VERB-Part: vadinami, žinoma, galima, bandoma, grįžtamasis, laikomas, pastebimi, Kalbama, Mąstanti, apibrėžimas
  • VERB-PartPad: Remiantis, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
 • PresHab
  • AUX-Fin: nebūna
  • VERB-Fin: būna
 • Act
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvę, buvęs, esą
  • VERB-Part: susiję, žyminčių, susijusios, susijusių, susijusi, susijęs, turinčių, įsitikinęs, dirbančių, išvykusiųjų
 • Act
  • AUX-Fin: buvo, yra, nėra, būtų, nebūtų, būna, esu, nebuvo, bus, Esame
  • AUX-Inf: būti
  • AUX-Part: esą, esąs
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu
  • VERB-Inf: būti, mylėti, turėti, vadinti, atsirasti, diskriminuoti, gaminti, padaryti, pagaminti, remti
  • VERB-Part: vadinami, girdėję, sudužusio, žinojęs, Mąstanti, Pradėjęs, aplamdytą, apsuptose, atidarę, atitinkančios
  • VERB-PartPad: paėmus, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, pagalvojus, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
  • VERB-PartPus: duodama, apsijuokdamas, atsižvelgdamos, keldamas, nesakoma, nesikurdama, neturėdama, pasmerkdami
 • Necess
  • VERB-Part: Būtina, baustinas, gerbtinų, leistinas, neleistina, nepriimtina, priimtinas, sektinų
 • Pass
  • VERB: galima, nustatyta, pateikiama, skirta, siekiama, nurodyto, planuota, aptariami, nustatytas, žinoma
  • VERB-Part: galima, nustatyta, pateikiama, skirta, siekiama, nurodyto, planuota, aptariami, nustatytas, žinoma
 • Pass
  • AUX-Part: Esama
  • VERB-Fin: suvoktume
  • VERB-Part: žinoma, galima, bandoma, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas, Kalbama, apibrėžimas

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • DET: tai, to, šio, šios, toks, šį, ši, šiame, šių, tą
 • Emp
  • DET: pats, pačių, pati, paties, patys, pačios, pačiam, pačius, patiems, patį
 • Ind
  • PRON: kitų, kai, tam, vienas, kiti, kitas, viena, kitus, kitą, vieną
 • Int,Rel
  • ADV: kur, kaip, kodėl, kada
  • DET: kurie, kurios, kuris, kurių, kuri, kurio, kurioje, kurį, kurią, kokie
  • PRON: kas, ką, ko, kuo, Kam
 • Neg
  • DET: jokių, jokio, jokios, joks, jokiais, jokį
  • PRON: nieko, niekas, niekuo, niekieno
 • Prs
  • PRON: jų, savo, jis, jos, jie, jo, aš, juos, mano, man
 • Tot
  • DET: visą, visų, visus, visi, visoje, visos, visas, visiems, kiekvienas, kiekvieną
 • Card
  • NUM: du, vieną, dvi, trijų, milijonų, dviejų, tūkstančių, tris, abu, dviem
 • Mult
  • NUM: trejus, dvejus, penkerius, abejos, aštuonerius, penkeri, trejų, vieneriems
 • Ord
  • NUM: pirmoji, pirmą, antra, antroji, pirmas, 15-oji, Antrame, antroje, antrojo, antrąjį
 • Sets
  • NUM: trejetą
 • No
  • AUX-Fin: buvo, yra, nėra, būtų, nebūtų, būna, esu, nebuvo, bus, Esame
  • AUX-Inf: būti
  • AUX-Part: Esama, esą, esąs
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu
  • VERB-Inf: būti, mylėti, turėti, vadinti, atsirasti, diskriminuoti, gaminti, padaryti, pagaminti, remti
  • VERB-Part: vadinami, žinoma, galima, bandoma, girdėję, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas
  • VERB-PartPad: paėmus, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, pagalvojus, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
  • VERB-PartPus: duodama, keldamas, nesakoma, neturėdama, pasmerkdami
 • Yes
  • NOUN: laikymosi, laikymąsi, vystymosi, dalijimosi, pasitikėjimą, Mokymasis, formavimuisi, mokymuisi, pasikeitimai, pasikeitimus
  • PRON: savo, save, sau, savęs, savimi
  • VERB: remiantis, vadinasi, atsirado, elgtis, keičiasi, laikytis, atsižvelgiant, elgiasi, rinktis, jaučiasi
  • VERB-Conv: remdamasi, laikydamasis, tikėdamasis, vadovaudamasi, vadovaudamasis, Klausydamasis, Lankydamasis, Remdamiesi, Rinkdamasi, Vadovaudamiesi
  • VERB-Fin: vadinasi, atsirado, keičiasi, elgiasi, jaučiasi, pasistenkite, stenkitės, atsisako, atsitiko, pasirodo
  • VERB-Ger: remiantis, atsižvelgiant, pasibaigus, laikantis, vadovaujantis, atsižvelgus, naudojantis, pasitelkiant, rengiantis, Išsikėlus
  • VERB-Inf: elgtis, laikytis, rinktis, naudotis, skolintis, tikėtis, atsirasti, atsisakyti, kreiptis, mokytis
  • VERB-Part: įsitikinęs, pasigendama, pasirinktas, prasidėjęs, atsipūtęs, atsisakyta, atsižvelgiama, besiformuojančių, išsivysčiusių, laikomasi
 • Yes
  • NOUN: atsitvėrimas, nepasitenkinimu, nepasitikėjimu, nusiteikimas, pasiklausymo, pasirinkimo, įsijungimas
  • VERB-Fin: darosi, nesiskiria, skiriasi, Nesinori, apsigynėme, apsiribokime, atsiliepia, atsiras, atsitinka, auga
  • VERB-Inf: destalinizuotis, didžiuotis, keistis, mokytis, nesiseka, nesiūlyti, skaitytis, susidurti, tikėtis, vadintis
  • VERB-Part: atsiradusi, laikąs, neatsižvelgiąs, nesibaigiantis, nusipelnęs, pasitaikę
  • VERB-PartPad: Remiantis
  • VERB-PartPus: apsijuokdamas, atsižvelgdamos, nesikurdama
 • 1
  • AUX-Fin: esu, buvau, būčiau, esame, Būsime, Esmi, buvome, būsim, būsiu
  • PRON: aš, mano, man, mūsų, mes, mane, mums, mus, manęs, manyje
  • VERB-Fin: galime, manau, turime, nežinau, sakau, galiu, galėjau, girdžiu, noriu, jaučiuosi
 • 1
  • AUX-Fin: esu, Esame, būsime, nesame
  • PRON: mes, man, mus, mums, aš, mūsų, mumis
  • VERB-Fin: dūstu, draudžiame, gyvename, neapėmė, sutinku, žinome, Grįžkime, Lukterėkime, Nesame, Neturėtume
  • VERB-Inf: nesutinku
 • 2
  • AUX-Fin: esate, esi, būsi, būkite, būtum
  • PRON: tu, jūsų, tavo, jums, tave, jus, jūs, tau, tavęs, jumis
  • VERB-Fin: galite, turite, esi, atminkite, gali, pasistenkite, stenkitės, pagalvokite, žinote, manai
 • 2
  • AUX-Fin: nebūsi
  • PRON: jus, jūs, tu
  • VERB-Fin: Matote, Nedrįskite, bandysi, galėsi, gink, manytum, neaptversi, nesipriešinsi, nesyk, padeginėtum
 • 3
  • AUX-Fin: yra, buvo, būtų, bus, būna, būdavo
  • PRON: jų, jis, jos, jie, jo, juos, ji, jį, jam, jiems
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, nėra, reikia, nebuvo, rodo, buvo, turėtų, sakė
 • 3
  • AUX-Fin: buvo, yra, nėra, būtų, nebūtų, būna, nebuvo, bus, nebus, nebūna
  • DET: tie
  • PRON: jis, ji, juos, jų, jie, jo, ją, jį, jam, jiems
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, gyvena
  • VERB-Inf: nesiseka

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • NOUN: m
   • X: ES, d, proc, Nr, p, a, tūkst, R, mln, pan
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: į, su, iš, apie, dėl, nuo, per, iki, už, prie
 • Foreign
  • Yes
   • X: Levin, Baltic, Via, Cilley, Inter, Baltica, Digital, Europe, Gilgun, Kosmos
 • Hyph
  • Yes
   • ADP: prieš, Iki
   • ADV: iš, vis, t, kita, visų, kol, iki, šiek, kitaip, taip
   • CCONJ: vis, juo
   • DET: tuos, ta, tas, kokia, to, toks, tą, kokios, kokių, kokį
   • INTJ: Laba, po
   • NUM: 20, dvidešimt, pirmą
   • PART: taip, be, ko, vargu, Kita, lyg, tai
   • PRON: kai, tam, visa, bet, kas, ką, nė, vienas, daug, kitu
   • SCONJ: tuo
   • VERB-Ger: turint
   • X: pat, nors, to, kas, dėlto, kurie, tai, vertus, tiek, esmės
 • NumForm
  • Combi
   • NUM: 15-oji, 11-osios, 50 - 1829, (36-11.8)-1385, 10 . 6, 10 . 7, 11:49, 12-ojo, 12-ąjį, 1257/1999
  • Digit
   • NUM: 1, 2, 3, 2006, 4, 5, 6, 25, 7, 10
  • Roman
   • NUM: I, XX, II, III, IV, V, XIX, XXI, XVIII, VI
  • Word
   • NUM: du, vieną, trijų, dvi, milijonų, dviejų, pirmą, tūkstančių, pirmoji, tris

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: būti.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: būti.
 • This corpus does not contain auxiliaries.
 • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: būti.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: būti.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (19)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1564)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(iš) (1)
  • VERB-Fin--PRON (6)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (2)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (383)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (4)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (317)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (43)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (10)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (99)
  • VERB-Fin--PRON (8)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (2)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (57)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (25)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (7)
  • VERB-PartPad--NOUN-Nom (1)
  • VERB-PartPus--PRON-Nom (1)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (66)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (4)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (795)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (7)
  • VERB-Fin--PRON (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (139)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (5)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc (216)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (4)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (768)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (76)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (226)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Part--PRON-Acc (16)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (66)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (22)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Fin--PRON (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (17)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (2)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (28)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (8)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Loc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (12)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (5)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (15)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (5)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (3)
  • VERB-Part--PRON-Gen (4)
  • VERB-PartPad--NOUN-Acc (3)
  • VERB-PartPad--NOUN-Ins (1)
  • VERB-PartPad--PRON-Acc (2)
  • VERB-PartPus--NOUN-Acc (1)
  • VERB-PartPus--NOUN-Gen (1)
  • VERB-PartPus--PRON-Acc (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (9)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (3)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (7)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (5)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (6)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (4)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (8)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (2)
  • VERB-PartPus--NOUN-Dat (1)
  • VERB-PartPus--PRON-Dat (1)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 20 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: užtikrinti vystymąsi, girdėti save, išaukštinti save, išvysti save, kaltinti save, kontroliuoti save, laikyti save, pasičiupinėti save, p​a​t​v​i​r​t​i​n​t​i​ ​į​s​i​s​t​e​i​g​i​m​ą, realizuoti save, reikšti kalbėjimąsi, remti mokymąsi, skatinti kūrimąsi, skatinti įsisavinimą, statyti save, stebėti save, sukelti domėjimąsi, suslėpti save, ugdyti pasitikėjimą, įtikinti save

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: k​l​i​u​d​y​t​i​ ​n​e​p​a​s​i​t​i​k​ė​j​i​m​u

Relations Overview

Relations Overview