home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Lithuanian-ALKSNIS

UD_Lithuanian-HSE

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 3642 sentences and 70047 tokens.
 • This corpus contains 263 sentences and 5356 tokens.
 • This corpus contains 11856 tokens (17%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 1008 tokens (19%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 33 types of words with spaces. Examples: 95 46, - 977, 50 - 1829, 10 . 6, 10 . 7, 144 - 5249, 1993 / 13 / EEB, 2004 07 28, 51 - 1893, 6 - 5661, 70 - 2630, 86 320, 994 98, CFI = 0,87, CHI - SQUARE = 140,81, DAg = DA + ∑ kn DPn + ∑ DSn, GFI = 0,89, N = 317, N = 368, NNFI = 0,84, RMSEA = 0,055, a = 0,624, a = 0,721, a = 0,760, a = 0,832, n = 4186, odd - ball, p < 0,01, p = 0,000, r = 0,36, r = 0,39, rpb = 0,42, t 58 = 4,084
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 28 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: 15-oji, n-tosios, 11-osios, Irene'os, t., y., ĮV-459, &, (ne)pasitvirtinimą, 12-ojo, 12-ąjį, 16-ąją, 1K-237/D1-394, 1V-292, 2009-ųjų, 3D-473/D1-427, 77-ąją, 8-ajame, E-valdžios, Jane's, Pierre-Louis, Pjer-Luji, SIN-16/2010, White'u, makro-, mikro-, pa..., ĮV-529
 • This corpus contains 12 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: Tu-154, R., 2016-ųjų, 9-jame, A., MN-61, Pétaine‘as, Pétaine‘o, V., VLIK‘as, su*a, tūkst.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 71 word types tagged as particles (PART): Kita, Kur, Lai, Nejau, Nejaugi, O, Ogi, Tad, Tarkim, Tuo, antai, ar, argi, be, beje, bene, bent, bet, beveik, būtent, dar, esą, gal, galbūt, gi, ir, irgi, jau, juk, kad, kaip, kas, kažin, ko, kone, kuo, lyg, mat, matyt, na, ne, negi, nei, net, netgi, neva, nors, nė, per, regis, rodos, tai, taigi, taip, tarsi, tau, tegu, tegul, ten, tik, tiktai, turbūt, vargu, vien, vis, visgi, vos, ypač, čia, šit, štai
 • This corpus contains 31 word types tagged as particles (PART): Kiek, ar, atseit, beje, bene, bent, būtent, dar, gal, galbūt, ir, jau, juk, juo, ko, mat, ne, net, netgi, nors, nė, pat, tai, taigi, taip, tarkime, tegu, tik, turbūt, vargu, vien
 • This corpus contains 41 lemmas tagged as pronouns (PRON): Maniškis, abu, anoks, aš, bet, daug, ji, jie, jis, kai, kam, kas, kažkas, kažkoks, kažkuris, keleri, keletas, keli, kitas, kitkas, kitoks, kuo, n-tas, nedaug, niekas, nė, pati, savas, savo, savęs, tai, tam, tamsta, tu, vienas, visa, viskas, visoks, Šis, šioks, šitoks
 • This corpus contains 25 lemmas tagged as pronouns (PRON): aš, ji, jie, jis, joks, jūs, kas, kitas, koks, kuris, mes, niekas, pats, savęs, tai, tas, tie, tikras, toks, tu, tuo, vienas, visas, viskas, šis
 • This corpus contains 11 lemmas tagged as determiners (DET): anas, joks, kiekvienas, koks, kuris, pats, tas, toks, visas, šis, šitas
 • This corpus contains 31 lemmas tagged as determiners (DET): ji, jie, jis, jo, joks, jos, jų, kas, kiekvienas, kitoks, kokiai, kokis, koks, kuris, mano, mūsų, pats, savas, savo, svo, tam, tas, tavo, toks, tuo, tuos, tų, vienas, visas, visoks, šis
 • Out of the above, 14 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: ji, jie, jis, joks, kas, koks, kuris, pats, tas, toks, tuo, vienas, visas, šis
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): būti
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): būti
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: būti
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: būti
 • Conv
  • ADV: kniedyte, prašyte
  • AUX: būdama
  • VERB: įgyvendindama, dirbdamas, siekdama, atsakydamas, remdamasi, žvelgdama, atlikdami, būdami, ieškodamas, laikydamasis
 • Conv
  • VERB: duodama, apsijuokdamas, atsižvelgdamos, keldamas, nesakoma, nesikurdama, neturėdama, pasmerkdami
 • Fin
  • AUX: yra, buvo, būtų, bus, esu, buvau, būna, esate, esi, būdavo
  • VERB: gali, turi, yra, nėra, reikia, nebuvo, rodo, buvo, turėtų, sakė
 • Fin
  • AUX: buvo, yra, nėra, būtų, nebūtų, būna, esu, nebuvo, bus, Esame
  • VERB: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu
 • Ger
  • AUX: buvus, esant
  • VERB: siekiant, taikant, likus, remiantis, nepaisant, naudojant, įgyvendinant, išskyrus, teikiant, norint
 • Ger
  • VERB: paėmus, Remiantis, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, pagalvojus, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
 • Inf
  • AUX: būti
  • VERB: teikti, pateikti, užtikrinti, būti, sukurti, dirbti, kurti, skatinti, įgyvendinti, padaryti
 • Inf
  • AUX: būti
  • VERB: būti, mylėti, turėti, vadinti, atsirasti, diskriminuoti, gaminti, padaryti, pagaminti, remti
 • Part
  • AUX: esąs, buvusi, buvę, buvęs, esą
  • VERB: galima, nustatyta, pateikiama, skirta, siekiama, nurodyto, planuota, aptariami, nustatytas, susiję
 • Part
  • AUX: Esama, esą, esąs
  • VERB: vadinami, žinoma, galima, bandoma, girdėję, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas

Nominal Features

Nominal Features

 • Com
  • NOUN: kūdikis, giminės, kiaulė, nauda, pabaisai, valkatos
 • Fem
  • ADJ: socialinės, geros, metinės, viešosios, naujų, teisinės, gretutinių, skirtingų, svarbi, įvairios
  • AUX-Conv: būdama
  • AUX-Part: buvusi
  • DET: kurios, šios, ši, kuri, kurioje, tokia, šią, ta, tokios, tą
  • NOUN: kultūros, valstybės, paslaugos, įmonės, apsaugos, politikos, teisės, visuomenės, knygos, šeimos
  • NUM: dvi, vieną, pirmoji, antroji, trijų, viena, penkias, 15-oji, antroje, dviejų
  • PRON: jos, ji, jų, kitų, ją, viena, jai, tam, kai, kitos
  • PROPN: Lietuvos, Europos, Lietuvoje, Lietuva, Lietuvai, Kalėdų, LIETUVOS, EUROPOS, Lietuvą, Marcinkevičienė
  • VERB-Conv: įgyvendindama, siekdama, remdamasi, žvelgdama, norėdama, vadovaudamasi, Analizuodamos, Apibendrindama, Apibrėždamos, Deklaruodamos
  • VERB-Part: nustatyta, žyminčių, aptariamos, pateikiamos, susijusios, suteiktą, nustatytos, pateikiama, skirta, skirtos
  • X: naudos
 • Fem
  • ADJ: tautinės, tautinė, viena, Laikinosios, didelė, didelės, didžiulės, ekonominės, kitokių, kitos
  • DET: kokia, tokia, tokios, tokią, tos, kokias, tokiai, tokias, visa, šioje
  • NOUN: tautos, tauta, tiesa, valstybės, tautą, tolerancijos, abejonės, dauguma, klaida, komedijos
  • NUM: Dešimtys, dvi, trijų
  • PRON: ji, ją, kurios, jos, kurią, kuri, ja, jai, jas, kokios
  • PROPN: Lietuvos, Europos, Rusijos, Lietuva, Rusija, Lietuvoje, Vilma, Lietuvą, Rusijai, Juknaitė
  • VERB-Conv: duodama, atsižvelgdamos, nesakoma, nesikurdama, neturėdama
  • VERB-Part: paskelbta, Mąstanti, apsuptose, atitinkančios, atmesta, atsakyta, atsiradusi, baigta, baramos, bijanti
 • Masc
  • ADJ: vidutinio, smulkiojo, mokslinių, socialinių, naujų, pagrindinis, viešojo, finansiniai, didelis, pagrindiniai
  • AUX-Part: esąs, buvęs, esą
  • DET: to, kurie, šio, kuris, toks, šį, šiame, visą, kurių, visus
  • NOUN: duomenų, pašto, darbo, asmens, verslo, metų, tyrimų, komiteto, metu, litų
  • NUM: du, vieną, milijonų, pirmą, tūkstančių, abu, dviejų, trijų, tris, vieno
  • PRON: jų, jis, jie, jo, juos, jį, jam, vienas, kitų, kai
  • PROPN: Kauno, Vilniaus, Šengeno, Vilnius, Mažuolis, Vilniuje, Glaveckas, Algirdas, Europolo, Haičio
  • VERB: nurodyto, aptariami, susiję, pateikti, nagrinėjamas, analizuojami, gauti, skirti, susijęs, tiriamojo
  • VERB-Conv: dirbdamas, atsakydamas, atlikdami, būdami, ieškodamas, laikydamasis, norėdamas, norėdami, palikdamas, pateikdamas
  • VERB-Part: nurodyto, aptariami, susiję, pateikti, nagrinėjamas, analizuojami, gauti, susijęs, tiriamojo, turinčių
  • X: jaunųjų
 • Masc
  • ADJ: kitų, vienas, lietuvis, gero, lietuviu, lietuvius, lietuvių, vienintelis, įvairiais, blogesnis
  • AUX-Part: esąs
  • DET: tas, tą, to, tų, viso, jokių, kiekvienas, pats, toks, jokiu
  • NOUN: laikais, metų, pasaulyje, pilotų, amžiaus, daugelis, filosofas, metu, pagrindo, prietaisai
  • NUM: du, trys, šimtus, penkis, trijų, tūkstančius, vieną, šimtą
  • PRON: jis, to, kuris, jie, jo, nieko, jį, kurie, kurį, viso
  • PROPN: Strepsiado, Sokratas, Sokrato, Strepsiadas, Tu-154, Aristofano, Vytautas, Radžvilas, Stalino, Sąjūdžio
  • VERB-Conv: apsijuokdamas, keldamas, pasmerkdami
  • VERB-Part: vadinami, girdėję, grįžtamasis, laikomas, pastebimi, skirtas, sudužusio, žinojęs, Pradėjęs, apibrėžimas
 • Neut
  • ADJ: būtina, svarbu, sunku, sveika, nesvarbu, tikėtina, verta, aišku, keista, tikslinga
  • AUX-Part: buvę
  • DET: tai, visa, tatai, Šitai
  • NUM: antra, pirma, Trečia
  • PRON: visa, kas, viena, tai
  • VERB-Part: galima, siekiama, planuota, žinoma, nustatyta, neįmanoma, pateikiama, skiriama, skirta, rašoma
 • Neut
  • ADJ: nesunku, sunku, aišku, maža, nekuklu
  • AUX-Part: Esama, esą
  • VERB-Part: žinoma, galima, bandoma, Būtina, Kalbama, apima, esama, manoma, mokama, negalima
 • Dual
  • PRON: abi, mudu, mudviejų, Jiedu, abiejų, abiem
 • Plur
  • ADJ: mokslinių, naujų, socialinių, įvairių, skirtingų, politinių, viešųjų, finansiniai, metinės, gretutinių
  • AUX-Fin: yra, buvo, bus, būtų, esate, būdavo, būna, esame, Būsime, buvome
  • AUX-Part: esą
  • DET: kurie, kurių, visų, šių, visus, kurios, visi, tokių, tie, šie
  • NOUN: duomenų, metų, tyrimų, litų, inovacijų, autorių, namuose, žmonės, sąlygas, žmonių
  • NUM: milijonų, tūkstančių, pirmųjų, tūkstančiai, šimtai, milijardų, milijonai, milijonus, pirmaisiais, pirmieji
  • PRON: jų, jie, kitų, juos, mūsų, kai, mes, jos, jiems, kiti
  • PROPN: Kalėdų, Kalėdos, Turkevičiai, Balkanų, Maximose, Babtų, Kalvelių, Kalėdas, Karibų, Karoliniškių
  • VERB: gali, turi, yra, nėra, galite, aptariami, galime, turite, rodo, susiję
  • VERB-Conv: atlikdami, būdami, norėdami, siekdami, skubėdami, žiūrėdami, Analizuodamos, Apibrėždamos, Deklaruodamos, Nekaltindami
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, nėra, galite, galime, turite, rodo, turime, turėtų
  • VERB-Part: aptariami, susiję, žyminčių, aptariamos, pateikiamos, pateikti, susijusių, nustatytų, skirtos, analizuojami
  • X: jaunųjų
 • Plur
  • ADJ: kitų, lietuvius, lietuvių, įvairiais, dešiniaisiais, genetiškus, kitais, kitokių, lenkų, paskutiniai
  • AUX-Fin: buvo, yra, Esame, būsime, būtų, nesame
  • DET: jokių, tie, tų, kokias, tokias, Tokios, Tos, jų, kitokių, kokie
  • NOUN: laikais, metų, pilotų, prietaisai, žodžiai, žydų, dienų, imigrantų, intelektualų, interesus
  • NUM: šimtus, Dešimtys, tūkstančius
  • PRON: juos, jų, jie, mes, mus, mums, kurie, jiems, jus, kuriuos
  • PROPN: Atėnuose, Sovietų, Vakarų, Atėnus, Dionizijų, Faidonais, Faidrais, Kritonais, Rytų, Vakarai
  • VERB-Conv: atsižvelgdamos, pasmerkdami
  • VERB-Fin: gali, turi, analizuoja, draudžiame, gyvename, žinome, Grįžkime, Lukterėkime, Matote, Nedrįskite
  • VERB-Part: vadinami, girdėję, pastebimi, apibrėžimas, apsuptose, atidarę, dedamus, fiksuoti, gaminami, gerbtinų
 • Sing
  • ADJ: socialinės, vidutinio, smulkiojo, geros, pagrindinis, viešojo, viešosios, didelis, svarbi, teisinės
  • AUX-Conv: būdama
  • AUX-Fin: yra, buvo, būtų, bus, esu, buvau, esi, būna, būsi, būčiau
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvęs
  • DET: to, šio, kuris, toks, visą, šios, kurios, šį, ši, šiame
  • NOUN: pašto, kultūros, valstybės, apsaugos, paslaugos, darbo, asmens, įmonės, politikos, verslo
  • NUM: vieną, pirmoji, pirmą, antroji, viena, vieno, pirmas, 15-oji, Antrame, antroje
  • PRON: jis, jos, jo, aš, mano, man, ji, jį, jam, vienas
  • PROPN: Lietuvos, Europos, Lietuvoje, Kauno, Vilniaus, Lietuva, Šengeno, Lietuvai, Vilnius, LIETUVOS
  • VERB-Conv: įgyvendindama, dirbdamas, siekdama, atsakydamas, remdamasi, žvelgdama, ieškodamas, laikydamasis, norėdama, norėdamas
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, nėra, sakė, buvo, nebuvo, rodo, privalo, turėtų
  • VERB-Part: nustatyta, nurodyto, suteiktą, nagrinėjamas, pateikiama, skirta, analizuojama, nagrinėjama, nustatytą, pateikta
  • X: naudos
 • Sing
  • ADJ: vienas, lietuvis, gero, lietuviu, tautinė, tautinės, viena, vienintelis, Laikinosios, blogesnis
  • AUX-Fin: yra, buvo, nėra, būtų, nebūtų, būna, esu, nebuvo, bus, nebus
  • AUX-Part: esąs
  • DET: tą, kokia, tas, tokia, to, tokią, viso, kiekvienas, pats, tokiai
  • NOUN: tautos, tauta, tiesa, valstybės, pasaulyje, tautą, tolerancijos, abejonės, amžiaus, daugelis
  • NUM: vieną, šimtą
  • PRON: jis, ji, to, kuris, jo, man, ją, nieko, aš, jį
  • PROPN: Lietuvos, Strepsiado, Sokratas, Sokrato, Europos, Strepsiadas, Rusijos, Tu-154, Aristofano, Lietuva
  • VERB-Conv: duodama, apsijuokdamas, keldamas, nesakoma, nesikurdama, neturėdama
  • VERB-Fin: gali, negali, sako, žino, bando, dera, dūstu, kalba, nėra, reikia
  • VERB-Inf: nesiseka, nesutinku
  • VERB-Part: grįžtamasis, laikomas, paskelbta, skirtas, sudužusio, žinojęs, Mąstanti, Pradėjęs, aplamdytą, apsemtų
 • Acc
  • ADJ: naujas, naujus, kultūrinį, naują, palankias, paskutinę, finansinę, ypatingą, įvairius, bendrą
  • ADP: į, apie, per, už, pagal, prieš, po, pro, pas, aplink
  • DET: visą, šį, tą, visus, kurį, šią, kurią, tuos, kuriuos, tokius
  • NOUN: sąlygas, duomenis, informaciją, metus, veiklą, dieną, paslaugą, sistemą, gyvenimą, paslaugas
  • NUM: vieną, pirmą, tris, du, dvi, penkias, trejus, antrąjį, penkerius, pirmąją
  • PRON: ką, juos, jį, mane, kitus, ją, kitą, vieną, mus, save
  • PROPN: Lietuvą, Europą, Lenkiją, Vycką, Rusiją, Ameriką, Bainajų, Borgesą, Diurčanį, Džuljetą
  • VERB-Part: suteiktą, nustatytas, nustatytą, esamą, skirtą, susijusius, padarytą, pagrįstą, pateiktus, taikomas
 • Acc
  • ADJ: lietuvius, genetiškus, pirmąjį, sudėtingas, Laikinąją, Sovietinę, antrąją, apsauginę, beviltišką, blogus
  • DET: tą, tokią, kokias, tokias, kurį, pačius, visas, visus, visą
  • NOUN: tautą, apdovanojimą, demaskavimą, interesus, tėvynę, dieną, draudimą, duomenis, eitynes, gyvybę
  • NUM: šimtus, du, dvi, penkis, tūkstančius, vieną, šimtą
  • PRON: juos, ką, mus, save, ją, jį, kurį, man, jus, kuriuos
  • PROPN: Lietuvą, Rusiją, Aristofaną, Atėnus, Efraimą, Europą, Turkiją, Zuroffą
  • VERB-Part: aplamdytą, dedamus, esantį, nepažeistus, nepažeistą, nepriklausomą, prieštaraujančią, privalomą, teikiamą
 • Dat
  • ADJ: moksliniams, mažai, daliniam, naujiems, Valstybinei, mokomajai, naujoms, finansiniams, fiziniams, gražiam
  • DET: visiems, tam, kuriems, šiam, kiekvienai, kuriai, pačiam, tiems, kiekvienam, visai
  • NOUN: pavyzdžiui, inovacijoms, tarnybai, subjektams, verslui, visuomenei, tyrimams, žmonėms, gavėjui, vaikams
  • NUM: dviem, abiem, keturiems, Pirmajai, antram, tretiesiems, trims, vienai, vieneriems
  • PRON: man, jam, jiems, mums, jai, jums, sau, kitiems, tau, kitam
  • PROPN: Lietuvai, Adamkui, Haičiui, Kaunui, Mažuoliui, Adomui, Anikei, Dolskiui, Eltai, Estijai
  • VERB-Part: ketinantiems, neturintiems, nurodytam, teikiantiems, turinčiam, aptariamajai, ateinantiems, atitinkamoms, atitinkantiems, atstovaujamai
 • Dat
  • ADJ: abejotinoms, aiškiam, karinei, kitai, klaikiam, lietuviai, mentalinei, naujoms, patriarchališkai, sveikam
  • DET: tokiai, kokiai, tokiems, visokiems
  • NOUN: tautai, žurnalistui, pavyzdžiui, valdžiai, Daugeliui, armėnams, asmeniui, atlikėjai, bulgarams, daugumai
  • PRON: mums, sau, jam, jiems, kuriems, man, niekam, jai, joms, tiems
  • PROPN: Rusijai, Andriui, Lietuvai, Airijai, Algimantui, Arūnui, BNS, Balčiūnui, Beržiniui, Daivai
  • VERB-Part: mąstančiam, pasisakiusiam, patyrusiems, stojusiam
 • Gen
  • ADJ: socialinės, vidutinio, smulkiojo, mokslinių, naujų, socialinių, įvairių, geros, skirtingų, politinių
  • ADP: iš, dėl, nuo, iki, prie, tarp, ant, po, be, anot
  • DET: to, šio, kurių, šios, kurios, visų, šių, kurio, tokių, jokių
  • NOUN: duomenų, pašto, kultūros, valstybės, apsaugos, paslaugos, darbo, asmens, įmonės, politikos
  • NUM: trijų, milijonų, dviejų, tūkstančių, vieno, antrojo, keturių, milijono, pirmo, pirmųjų
  • PRON: savo, jų, jos, jo, kitų, mano, mūsų, nieko, jūsų, tavo
  • PROPN: Lietuvos, Europos, Kauno, Vilniaus, Šengeno, Kalėdų, LIETUVOS, EUROPOS, Marcinkevičienės, Rusijos
  • VERB-Part: nurodyto, žyminčių, susijusių, nustatytų, skirtų, tiriamojo, turinčių, gautų, grįžtamosios, modifikuotų
  • X: jaunųjų, naudos
 • Gen
  • ADJ: kitų, gero, lietuvių, tautinės, Laikinosios, kitokių, laisvo, lenkų, plėšraus, politinės
  • DET: jokių, to, tų, viso, tokios, tos, jokios, jos, jų, kitokių
  • NOUN: tautos, metų, valstybės, pilotų, tolerancijos, abejonės, amžiaus, komedijos, pagrindo, sąmonės
  • NUM: trijų
  • PRON: jų, to, jo, nieko, savęs, viso, jos, kurio, kurios, kurių
  • PROPN: Lietuvos, Strepsiado, Sokrato, Europos, Rusijos, Aristofano, Stalino, Sąjūdžio, Tu-154, Beniušio
  • VERB-Part: sudužusio, apsemtų, atitinkančios, baramos, dirbusio, gaminamos, gerbtinų, klausiusių, konfrontuojančių, mylinčių
 • Ill
  • NOUN: Ganyklon, akiratin, ežeran, kieman, kirpyklon, klasėn, nuosavybėn, supirktuvėn, žemėn
 • Ins
  • ADJ: pastaraisiais, pasauliniu, finansiniais, aiškiais, pastaruoju, aktualiais, ankstesniais, atvira, dabartine, dideliu
  • ADP: su, po, ties
  • DET: šiuo, tuo, kuria, kuriuo, tokia, tokiu, šia, tais, šiais, šiomis
  • NOUN: metu, metais, tvarka, duomenimis, atžvilgiu, atveju, būdu, klausimais, požiūriu, sąlygomis
  • NUM: dviem, penkiais, pirmaisiais, trimis, Antraisiais, dešimčia, penkiomis, septintąja, trečiosiomis
  • PRON: juo, kitais, tam, kitomis, kitu, kuo, jomis, jais, vienu, ja
  • PROPN: Maskva, Rusija, Ana, Atlantu, Glasseriu, Glavecku, Jamesu, Kurnikova, Landsbergiu, Lietuva
  • VERB-Part: nustatyta, nurodytais, nurodytu, pateikta, praėjusiais, esančiomis, nustatytais, ataugusiais, atliekančiu, atliktais
 • Ins
  • ADJ: lietuviu, įvairiais, dešiniaisiais, kitais, lietuvišku, tautinėmis, Literatūriniu, Sovietiniais, absoliučia, anachroniškomis
  • DET: tuo, jokiu, kokiu, savuoju, svo, tais, tokia
  • NOUN: laikais, metu, metais, akmenimis, būdu, dievais, kategorijomis, keliu, lenkais, muziejumi
  • PRON: kuo, juo, ja, jais, jokiu, kuriais, mumis
  • PROPN: Alkibiadu, Atika, Faidonais, Faidrais, Izraeliu, Kritonais, Rusija
  • VERB-Part: išlaikančiu, kalbančiu, nepriimtina, pabrėžiamomis
 • Loc
  • ADJ: viešojoje, finansinėje, strateginiame, finansiniuose, metinėje, viešajame, įvairiose, bendrame, informacinėje, kokybiniuose
  • DET: šiame, kurioje, visoje, šioje, kuriose, kuriame, kokiame, kuriuose, toje, tokiose
  • NOUN: straipsnyje, namuose, srityje, knygoje, dalyje, užsienyje, pasaulyje, gyvenime, punkte, balanse
  • NUM: Antrame, antroje, pirmame, pirmojoje, Trečiame, pirmajame, trečioje, 8-ajame, Pirmuose, antrajame
  • PRON: kituose, jame, juose, viename, joje, manyje, kitose, kitoje, kai, jose
  • PROPN: Lietuvoje, Vilniuje, Europoje, Kaune, Londone, LIETUVOJE, Vašingtone, Klaipėdoje, Kremliuje, Maximose
  • VERB-Part: skirtoje, atnaujintoje, esančioje, konsoliduotoje, reglamentuojančiuose, vykusiame, Pradedančiame, Priimtame, Remontuojamame, aptarnaujamoje
 • Loc
  • ADJ: 9-jame, Geroje, Juodojoje, dabartinėje, kitame, kituose, linksmoje, nepriklausomoje, slaptame, specialiame
  • DET: šioje, kuriuose, tame, Šiose
  • NOUN: pasaulyje, įrašuose, Santykiuose, ateityje, centre, epochoje, gale, galvoje, gamykloje, gyvenime
  • PRON: jose, kurioje
  • PROPN: Lietuvoje, Vilniuje, Atėnuose, Lenkijoje, Slovakijoje, Vilmoje, Europoje, Holokauste, Jeruzalėje, Kaune
  • VERB-Part: apsuptose, nenorinčiose, nežinančiose, nukritusiame, prižiūrimose, valdomame, veikusioje
 • Nom
  • ADJ: pagrindinis, finansiniai, metinės, didelis, pagrindiniai, svarbi, įvairios, būtina, svarbus, bloga
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvęs, esą
  • DET: kurie, kuris, toks, ši, kuri, kurios, pats, šis, visi, tas
  • NOUN: dalis, žmonės, inspekcija, duomenys, tėvas, knyga, įmonė, vaikai, darbas, sistema
  • NUM: du, pirmoji, antroji, abu, dvi, viena, pirmas, trys, 15-oji, tūkstančiai
  • PRON: jis, jie, kas, aš, ji, vienas, mes, jos, tu, kai
  • PROPN: Lietuva, Vilnius, Mažuolis, Glaveckas, Marcinkevičienė, Algirdas, Juozeliūnienė, Andrius, Estija, Juozaitis
  • VERB: aptariami, susiję, aptariamos, pateikiamos, pateikti, nagrinėjamas, pateikiama, skirta, skirtos, analizuojama
  • VERB-Part: aptariami, susiję, aptariamos, pateikiamos, pateikti, nagrinėjamas, pateikiama, skirta, skirtos, analizuojama
 • Nom
  • ADJ: vienas, lietuvis, tautinė, viena, vienintelis, blogesnis, didelė, kitas, pasaulinė, paskutiniai
  • AUX-Part: esąs
  • DET: kokia, tas, tie, tokia, kai, kiekvienas, pats, toks, visa, Tokios
  • NOUN: tauta, tiesa, daugelis, dauguma, filosofas, klaida, prietaisai, žodžiai, adresas, daiktas
  • NUM: trys, Dešimtys, Du
  • PRON: jis, kas, ji, jie, kuris, mes, aš, kurie, jūs, kuri
  • PROPN: Sokratas, Strepsiadas, Lietuva, Rusija, Vilma, Vytautas, Radžvilas, Aristofanas, Juknaitė, Kavolis
  • VERB-Part: vadinami, girdėję, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas, žinojęs, Mąstanti, Pradėjęs
 • Voc
  • ADJ: miels
  • NOUN: ponia, Viešpatie, Tėvyne, broli, broliuk, nekentėjai, pašaipūnai, rūkštele, seserys, skaitytojau
  • PRON: tu
  • VERB-Part: godotinas
 • Voc
  • PROPN: Dieve
 • Def
  • ADJ: smulkiojo, viešosios, viešojo, viešųjų, pastaraisiais, viešojoje, aukštojo, aukštųjų, bendrąją, didžioji
  • DET: tatai, toji, Tasai, patsai, toksai
  • NUM: pirmoji, antroji, 15-oji, antrojo, antrąjį, pirmojoje, pirmąją, 11-osios, Trečioji, antrasis
  • PRON: jinai, n-tosios
  • VERB-Part: tiriamojo, grįžtamosios, aptariamosios, išvykusiųjų, tiriamųjų, grįžusieji, gyvenamosios, vadinamoji, aptariamoji, baudžiamosios
  • X: jaunųjų
 • Def
  • ADJ: Laikinosios, dešiniaisiais, pirmąjį, Antroji, Didžiojo, Didžiųjų, Juodojoje, Juodosios, Laikinoji, Laikinąją
  • DET: savojo, savuoju
  • VERB-Part: grįžtamasis, vadinamųjų
 • Ind
  • ADJ: socialinės, būtina, vidutinio, mokslinių, naujų, socialinių, svarbu, įvairių, geros, metinės
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvę, buvęs, esą
  • DET: tai, to, kurie, kurios, šio, šios, kuris, kurių, toks, visą
  • NUM: 1, 2, 3, 2006, 4, 5, 6, 25, 7, 10
  • PRON: savo, jų, jis, jos, jie, jo, kas, ką, aš, kitų
  • VERB-Part: galima, nustatyta, pateikiama, skirta, siekiama, nurodyto, planuota, aptariami, nustatytas, susiję
 • Ind
  • ADJ: kitų, vienas, lietuvis, tautinės, gero, kitas, lietuviu, lietuvius, lietuvių, tautinė
  • AUX-Part: Esama, esą, esąs
  • DET: tų, svo
  • VERB-Part: vadinami, žinoma, galima, bandoma, girdėję, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas, sudužusio

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: ankstesnių, geresnių, didesnio, didesnė, ankstesniais, didesnę, mažesnis, Ankstesnėse, aukštesniais, didesni
  • ADV: daugiau, toliau, geriau, mažiau, labiau, dažniau, vėliau, anksčiau, lengviau, tiksliau
 • Cmp
  • ADJ: blogesnis, gajesnis, gilesnės, greitesniu, mielesnis, platesnių, sudėtingesnė, svarbesne, svarbesnių, svarbesnė
  • ADV: vėliau, daugiau, labiau, tiksliau, blogiau, mažiau, sunkiau, toliau, anksčiau, geriau
 • Pos
  • ADJ: socialinės, būtina, vidutinio, smulkiojo, mokslinių, naujų, socialinių, svarbu, įvairių, geros
  • ADV: labai, taip, todėl, jau, dabar, tiek, daug, kiek, tikrai, ypač
  • X: jaunųjų
 • Pos
  • ADJ: kitų, vienas, lietuvis, tautinės, gero, kitas, lietuviu, lietuvius, lietuvių, tautinė
  • ADV: tik, dar, šiandien, taip, visada, šiol, dabar, tada, aiškiai, gana
  • CCONJ: kiek
 • Sup
  • ADJ: svarbiausias, svarbiausia, svarbiausių, svarbiausius, svarbiausi, geriausios, svarbiausios, artimiausiu, būdingiausi, didžiausia
  • ADV: dažniausiai, labiausiai, daugiausia, pirmiausia, greičiausiai, Tikriausiai, daugiausiai, geriausiai, mažiausiai, veikiausiai
  • VERB-Part: geidžiamiausiu
 • Sup
  • ADJ: svarbiausias, Sudėtingiausias, baisiausia, geriausias, griežčiausiomis, lengviausia, realiausia, svarbiausios, tikriausia, tinkamiausias
  • ADV: pirmiausia, geriausiai, greičiausiai, seniausiai
 • Neg
  • VERB-Conv: Nekaltindami, Nepakibdami, neatidėliodama, nebausdami, nekeisdamas, nepaisydami, neprivalėdamos, nesivaržydamas, nesuvokdama, nevaržydami
  • VERB-Fin: nėra, nebuvo, negali, nebus, neturi, nereikia, nebūtų, neviršija, nežinau, nereikėtų
  • VERB-Ger: nepaisant, NEŽINANT, Nepretenduojant, neatsiklausus, neatvykus, negavus, nekalbant, nelaikant, nelinksniuojant, nenorint
  • VERB-Inf: neiti, neakcentuoti, neapkęsti, neapsiriboti, nebūti, nedirbti, negailėti, negerti, neleisti, nelikti
  • VERB-Part: neįmanoma, negalima, neatskiriama, neišreikštų, negalintis, negavęs, neišvengta, nematoma, nesusijęs, nesuvokiama
 • Neg
  • ADJ: nesunku, beatodairiškas, demografinės, ekonominės, neatsakingas, nedaugelio, nedidelė, nedidelės, nekompetentingas, nekuklu
  • ADV: neretai, neginčijamai, nenoromis, neseniai, nesunkiai, nesėkmingai, netgi, nevisiškai
  • AUX-Fin: nėra, nebūtų, nebuvo, nebus, nebūna, nebūsi, nesame
  • CCONJ: ne, nei
  • NOUN: nedaugelis, nepriklausomybė, nepriklausomybę, nelietuviai, nenuolaidumas, nenuolaidumą, nepasitenkinimu, nepasitikėjimu, nepriklausomybės, nesutarimai
  • PART: ne, nė
  • VERB-Conv: nesakoma, nesikurdama, neturėdama
  • VERB-Fin: nėra, negali, neapėmė, nemėgsta, nesiskiria, Nedrįskite, Nesame, Nesinori, Neturėtume, neapkenčia
  • VERB-Inf: negirdėti, nematyti, nemėgti, nepalyginti, nepasitikėti, nepastebėti, nereflektuoti, nesiseka, nesiūlyti, nesutikti
  • VERB-Part: laikąs, neapkenčianti, neartikuliuotas, neatsižvelgiąs, negalima, neišnykusios, neleistina, nemokančių, nenorinčiose, nepažeistus
 • Pos
  • ADV-Conv: kniedyte, prašyte
  • AUX-Conv: būdama
  • AUX-Fin: yra, buvo, būtų, bus, esu, buvau, būna, esate, esi, būdavo
  • AUX-Ger: buvus, esant
  • AUX-Inf: būti
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvę, buvęs, esą
  • VERB: gali, turi, yra, galima, reikia, nustatyta, pateikti, siekiant, rodo, buvo
  • VERB-Conv: įgyvendindama, dirbdamas, siekdama, atsakydamas, remdamasi, žvelgdama, atlikdami, būdami, ieškodamas, laikydamasis
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, reikia, rodo, buvo, turėtų, sakė, privalo, tampa
  • VERB-Ger: siekiant, taikant, likus, remiantis, naudojant, įgyvendinant, išskyrus, teikiant, norint, įskaitant
  • VERB-Inf: teikti, pateikti, užtikrinti, būti, sukurti, dirbti, kurti, skatinti, įgyvendinti, padaryti
  • VERB-Part: galima, nustatyta, pateikiama, skirta, siekiama, nurodyto, planuota, aptariami, nustatytas, susiję
 • Pos
  • ADJ: aišku
  • AUX-Fin: buvo, yra, būtų, būna, esu, bus, Esame, būsime
  • AUX-Inf: būti
  • AUX-Part: Esama, esą, esąs
  • VERB-Conv: duodama, apsijuokdamas, atsižvelgdamos, keldamas, pasmerkdami
  • VERB-Fin: gali, turi, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu, gyvena, kalba
  • VERB-Ger: paėmus, Remiantis, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, pagalvojus, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
  • VERB-Inf: būti, mylėti, turėti, vadinti, atsirasti, diskriminuoti, gaminti, padaryti, pagaminti, remti
  • VERB-Part: vadinami, žinoma, galima, bandoma, girdėję, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas
 • Short
  • VERB-Part: girdėję, buvęs, gavęs, girdėjęs, kilęs, laikąs, neatsižvelgiąs, nusipelnęs, pribrendę, susijusios

Verbal Features

Verbal Features

 • Hab
  • AUX-Fin: būdavo
  • VERB-Fin: sakydavo, girdavo, kirpdavo, klausdavo, Nematydavau, apnerdavo, atrodydavo, atsitikdavo, būdavo, dirbdavo
 • Hab
  • AUX-Fin: nebūna
  • VERB-Fin: būna, išbrokuodavo, pasisakydavau, sakydavome, tikrindavo, įrašinėdavo
 • Perf
  • AUX-Fin: buvo, buvau, buvome
  • AUX-Ger: buvus
  • AUX-Part: buvusi, buvę, buvęs
  • VERB-Fin: nebuvo, buvo, sakė, liko, turėjo, teigė, atsirado, vyko, galėjo, kalbėjo
  • VERB-Ger: likus, išskyrus, atlikus, atėjus, nustačius, pasibaigus, prireikus, įvertinus, atsižvelgus, kilus
  • VERB-Part: susiję, susijusios, susijusių, susijusi, susijęs, įsitikinęs, išvykusiųjų, susijusius, linkę, buvusių
 • Perf
  • VERB-Fin: Sakiau, kovėsi
  • VERB-Ger: paėmus, pagalvojus
  • VERB-Part: sudužusio, žinojęs, Pradėjęs, atidarę, dirbusio, dirbęs, girdėję, ištraukę, kalbėjęs, kilęs
 • Cnd
  • AUX-Fin: būtų, būčiau, būtum
  • VERB-Fin: turėtų, reikėtų, galėtų, būtų, nebūtų, nereikėtų, atrodytų, manytume, norėtų, padėtų
 • Cnd
  • AUX-Fin: būtų, nebūtų
  • VERB-Fin: būtų, laikytų, sakyčiau, Neturėtume, atitiktų, atlaikytų, bandytų, derėtų, galėtų, gyventume
 • Imp
  • AUX-Fin: būkite, būtų
  • VERB-Fin: atminkite, pasistenkite, stenkitės, pagalvokite, nesistenkite, paprašykite, raskite, užsirašykite, Duokit, būkite
 • Imp
  • VERB-Fin: Grįžkime, Lukterėkime, Nedrįskite, apsiribokime, gink, nepilkime, nesyk, įsivaizduokime
 • Ind
  • AUX-Fin: yra, buvo, bus, esu, buvau, būna, esate, esi, būdavo, būsi
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, nėra, reikia, nebuvo, rodo, buvo, sakė, privalo
 • Ind
  • AUX-Fin: buvo, yra, nėra, būna, esu, nebuvo, bus, Esame, būsime, nebus
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu
  • VERB-Inf: nesiseka, nesutinku
 • Nec
  • VERB-Part: DARYTINOS, Pabrėžtina, Paminėtina, būtina, ginčytinas, ginčytini, godotinas, laikytinas, lankytinų, neatleistinas
 • Nec
  • VERB-Part: Būtina, baustinas, gerbtinų, leistinas, neleistina, nepriimtina, priimtinas, sektinų
 • Fut
  • AUX-Fin: bus, būsi, Būsime, būsim, būsiu
  • VERB-Fin: nebus, reikės, bus, turės, liks, nereikės, padės, teks, tiks, beliks
  • VERB-Part: padėsiantis, būsimam, būsimą, iškilsiančiame, nenusileisianti, prireiksią, surasiąs, įsigaliosiančios
 • Fut
  • AUX-Fin: bus, būsime, nebus, nebūsi
  • VERB-Fin: Pridursiu, Priminsiu, apims, ateis, atsiras, bandysi, galėsi, generuos, išnyks, karinės
 • Past
  • AUX-Fin: buvo, buvau, būdavo, buvome
  • AUX-Ger: buvus
  • AUX-Part: buvusi, buvę, buvęs
  • VERB: nustatyta, nebuvo, buvo, sakė, skirta, liko, likus, nurodyto, planuota, nustatytas
  • VERB-Fin: nebuvo, buvo, sakė, liko, turėjo, teigė, atsirado, vyko, galėjo, kalbėjo
  • VERB-Ger: likus, išskyrus, atlikus, atėjus, nustačius, pasibaigus, prireikus, įvertinus, atsižvelgus, kilus
  • VERB-Part: nustatyta, skirta, nurodyto, planuota, nustatytas, susiję, pateikti, susijusios, susijusių, suteiktą
 • Past
  • AUX-Fin: buvo, nebuvo
  • VERB-Fin: lėmė, pasakojo, atsirado, galėjo, gamino, gavo, liko, neapėmė, norėjo, pasirinko
  • VERB-Ger: paėmus, pagalvojus
  • VERB-Part: girdėję, paskelbta, skirtas, sudužusio, žinojęs, Pradėjęs, aplamdytą, apsemtų, apsuptose, atidarę
 • Pres
  • AUX-Fin: yra, esu, būna, esate, esi, esame, Esmi
  • AUX-Ger: esant
  • AUX-Part: esąs, esą
  • VERB: gali, turi, yra, galima, nėra, reikia, siekiant, rodo, privalo, tampa
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, nėra, reikia, rodo, privalo, tampa, galite, sudaro
  • VERB-Ger: siekiant, taikant, remiantis, nepaisant, naudojant, įgyvendinant, teikiant, norint, įskaitant, atsižvelgiant
  • VERB-Part: galima, pateikiama, siekiama, aptariami, žinoma, žyminčių, aptariamos, pateikiamos, skiriamas, analizuojama
 • Pres
  • AUX-Fin: yra, nėra, būna, esu, Esame, nebūna, nesame
  • AUX-Part: Esama, esą, esąs
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, dera, dūstu, gyvena
  • VERB-Ger: Remiantis, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
  • VERB-Inf: nesiseka, nesutinku
  • VERB-Part: vadinami, žinoma, galima, bandoma, grįžtamasis, laikomas, pastebimi, Kalbama, Mąstanti, apibrėžimas
 • Act
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvę, buvęs, esą
  • VERB-Part: susiję, žyminčių, susijusios, susijusių, susijusi, susijęs, turinčių, įsitikinęs, dirbančių, išvykusiųjų
 • Act
  • AUX-Fin: buvo, yra, nėra, būtų, nebūtų, būna, esu, nebuvo, bus, Esame
  • AUX-Inf: būti
  • AUX-Part: esą, esąs
  • VERB-Conv: duodama, apsijuokdamas, atsižvelgdamos, keldamas, nesakoma, nesikurdama, neturėdama, pasmerkdami
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu
  • VERB-Ger: paėmus, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, pagalvojus, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
  • VERB-Inf: būti, mylėti, turėti, vadinti, atsirasti, diskriminuoti, gaminti, padaryti, pagaminti, remti
  • VERB-Part: vadinami, girdėję, sudužusio, žinojęs, Mąstanti, Pradėjęs, aplamdytą, apsuptose, atidarę, atitinkančios
 • Pass
  • VERB: galima, nustatyta, pateikiama, skirta, siekiama, nurodyto, planuota, aptariami, nustatytas, žinoma
  • VERB-Part: galima, nustatyta, pateikiama, skirta, siekiama, nurodyto, planuota, aptariami, nustatytas, žinoma
 • Pass
  • AUX-Part: Esama
  • VERB-Fin: suvoktume
  • VERB-Part: žinoma, galima, bandoma, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas, Kalbama, apibrėžimas

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • DET: tai, to, šio, šios, toks, šį, ši, šiame, šių, tą
 • Emp
  • DET: pats, pačių, pati, paties, patys, pačios, pačiam, pačius, patiems, patį
 • Ind
  • PRON: kitų, kai, tam, vienas, kiti, kitas, viena, kitus, kitą, vieną
 • Int,Rel
  • ADV: kur, kaip, kodėl, kada
  • DET: kurie, kurios, kuris, kurių, kuri, kurio, kurioje, kurį, kurią, kokie
  • PRON: kas, ką, ko, kuo, Kam
 • Neg
  • DET: jokių, jokio, jokios, joks, jokiais, jokį
  • PRON: nieko, niekas, niekuo, niekieno
 • Prs
  • PRON: jų, savo, jis, jos, jie, jo, aš, juos, mano, man
 • Tot
  • DET: visą, visų, visus, visi, visoje, visos, visas, visiems, kiekvienas, kiekvieną
 • Card
  • NUM: du, vieną, dvi, trijų, milijonų, dviejų, tūkstančių, tris, abu, dviem
 • Mult
  • NUM: trejus, dvejus, penkerius, abejos, aštuonerius, penkeri, trejų, vieneriems
 • Ord
  • NUM: pirmoji, pirmą, antra, antroji, pirmas, 15-oji, Antrame, antroje, antrojo, antrąjį
 • Sets
  • NUM: trejetą
 • Yes
  • NOUN: laikymosi, laikymąsi, vystymosi, dalijimosi, pasitikėjimą, Mokymasis, formavimuisi, mokymuisi, pasikeitimai, pasikeitimus
  • PRON: savo, save, sau, savęs, savimi
  • VERB: remiantis, vadinasi, atsirado, elgtis, keičiasi, laikytis, atsižvelgiant, elgiasi, rinktis, jaučiasi
  • VERB-Conv: remdamasi, laikydamasis, tikėdamasis, vadovaudamasi, vadovaudamasis, Klausydamasis, Lankydamasis, Remdamiesi, Rinkdamasi, Vadovaudamiesi
  • VERB-Fin: vadinasi, atsirado, keičiasi, elgiasi, jaučiasi, pasistenkite, stenkitės, atsisako, atsitiko, pasirodo
  • VERB-Ger: remiantis, atsižvelgiant, pasibaigus, laikantis, vadovaujantis, atsižvelgus, naudojantis, pasitelkiant, rengiantis, Išsikėlus
  • VERB-Inf: elgtis, laikytis, rinktis, naudotis, skolintis, tikėtis, atsirasti, atsisakyti, kreiptis, mokytis
  • VERB-Part: įsitikinęs, pasigendama, pasirinktas, prasidėjęs, atsipūtęs, atsisakyta, atsižvelgiama, besiformuojančių, išsivysčiusių, laikomasi
 • Yes
  • NOUN: atsitvėrimas, nepasitenkinimu, nepasitikėjimu, nusiteikimas, pasiklausymo, pasirinkimo, įsijungimas
  • VERB-Conv: apsijuokdamas, atsižvelgdamos, nesikurdama
  • VERB-Fin: darosi, nesiskiria, skiriasi, Nesinori, apsigynėme, apsiribokime, atsiliepia, atsiras, atsitinka, auga
  • VERB-Ger: Remiantis
  • VERB-Inf: destalinizuotis, didžiuotis, keistis, mokytis, nesiseka, nesiūlyti, skaitytis, susidurti, tikėtis, vadintis
  • VERB-Part: atsiradusi, laikąs, neatsižvelgiąs, nesibaigiantis, nusipelnęs, pasitaikę
 • 1
  • AUX-Fin: esu, buvau, būčiau, esame, Būsime, Esmi, buvome, būsim, būsiu
  • PRON: aš, mano, man, mūsų, mes, mane, mums, mus, manęs, manyje
  • VERB-Fin: galime, manau, turime, nežinau, sakau, galiu, galėjau, girdžiu, noriu, jaučiuosi
 • 1
  • AUX-Fin: esu, Esame, būsime, nesame
  • PRON: mes, man, mus, mums, aš, mūsų, mumis
  • VERB-Fin: dūstu, draudžiame, gyvename, neapėmė, sutinku, žinome, Grįžkime, Lukterėkime, Nesame, Neturėtume
  • VERB-Inf: nesutinku
 • 2
  • AUX-Fin: esate, esi, būsi, būkite, būtum
  • PRON: tu, jūsų, tavo, jums, tave, jus, jūs, tau, tavęs, jumis
  • VERB-Fin: galite, turite, esi, atminkite, gali, pasistenkite, stenkitės, pagalvokite, žinote, manai
 • 2
  • AUX-Fin: nebūsi
  • PRON: jus, jūs, tu
  • VERB-Fin: Matote, Nedrįskite, bandysi, galėsi, gink, manytum, neaptversi, nesipriešinsi, nesyk, padeginėtum
 • 3
  • AUX-Fin: yra, buvo, būtų, bus, būna, būdavo
  • PRON: jų, jis, jos, jie, jo, juos, ji, jį, jam, jiems
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, nėra, reikia, nebuvo, rodo, buvo, turėtų, sakė
 • 3
  • AUX-Fin: buvo, yra, nėra, būtų, nebūtų, būna, nebuvo, bus, nebus, nebūna
  • DET: tie
  • PRON: jis, ji, juos, jų, jie, jo, ją, jį, jam, jiems
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, gyvena
  • VERB-Inf: nesiseka

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • NOUN: m
   • X: ES, d, proc, Nr, p, a, tūkst, R, mln, pan
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: į, su, iš, apie, dėl, nuo, per, iki, už, prie
 • Foreign
  • Yes
   • X: Levin, Baltic, Via, Cilley, Inter, Baltica, Digital, Europe, Gilgun, Kosmos
 • Hyph
  • Yes
   • ADP: prieš, Iki
   • ADV: iš, vis, t, kita, visų, kol, iki, šiek, kitaip, taip
   • CCONJ: vis, juo
   • DET: tuos, ta, tas, kokia, to, toks, tą, kokios, kokių, kokį
   • INTJ: Laba, po
   • NUM: 20, dvidešimt, pirmą
   • PART: taip, be, ko, vargu, Kita, lyg, tai
   • PRON: kai, tam, visa, bet, kas, ką, nė, vienas, daug, kitu
   • SCONJ: tuo
   • VERB-Ger: turint
   • X: pat, nors, to, kas, dėlto, kurie, tai, vertus, tiek, esmės
 • NumForm
  • Combi
   • NUM: 15-oji, 11-osios, 50 - 1829, (36-11.8)-1385, 10 . 6, 10 . 7, 11:49, 12-ojo, 12-ąjį, 1257/1999
  • Digit
   • NUM: 1, 2, 3, 2006, 4, 5, 6, 25, 7, 10
  • Roman
   • NUM: I, XX, II, III, IV, V, XIX, XXI, XVIII, VI
  • Word
   • NUM: du, vieną, trijų, dvi, milijonų, dviejų, pirmą, tūkstančių, pirmoji, tris

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: būti.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: būti.
 • This corpus does not contain auxiliaries.
 • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: būti.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: būti.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (19)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1564)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(iš) (1)
  • VERB-Fin--PRON (6)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (2)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (383)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (4)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (317)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (43)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Conv--PRON-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (10)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (98)
  • VERB-Fin--PRON (8)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (2)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (57)
  • VERB-Ger--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (25)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (7)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (66)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (4)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (795)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (7)
  • VERB-Fin--PRON (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (139)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (5)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc (216)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (4)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (768)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (76)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (226)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Part--PRON-Acc (16)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (66)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (22)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Fin--PRON (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (17)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (2)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (4)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Ger--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (28)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (8)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Loc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (12)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (5)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (15)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (5)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (3)
  • VERB-Part--PRON-Gen (4)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (9)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (3)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
 • iobj
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (7)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (5)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (6)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (4)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (8)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (2)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 20 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: užtikrinti vystymąsi, girdėti save, išaukštinti save, išvysti save, kaltinti save, kontroliuoti save, laikyti save, pasičiupinėti save, patvirtinti įsisteigimą, realizuoti save, reikšti kalbėjimąsi, remti mokymąsi, skatinti kūrimąsi, skatinti įsisavinimą, statyti save, stebėti save, sukelti domėjimąsi, suslėpti save, ugdyti pasitikėjimą, įtikinti save

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: kliudyti nepasitikėjimu

Relations Overview

Relations Overview