home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Lithuanian-ALKSNIS

UD_Lithuanian-HSE

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 2355 sentences and 37396 tokens.
 • This corpus contains 263 sentences and 5356 tokens.
 • This corpus contains 6474 tokens (17%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 1008 tokens (19%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 128 types of words with spaces. Examples: taip pat, be to, kai kurie, kol kas, visų pirma, iš esmės, vis dar, visa tai, iš anksto, iš tikrųjų, kas nors, vis tiek, šiek tiek, kita vertus, vis dėlto, iš pradžių, ką nors, t. y., iš tiesų, iš viso, kada nors, kur kas, tam tikra, tam tikras, tam tikrų, iki šiol, iš karto, iš naujo, kai kurios, kai kuriuos, kai kurių, kokia nors, toks pat, tuos pačius, Vargu ar, be kita ko, daug kur, dėl to, iš paskos, kaip tik, ko gero, kokį nors, ką tik, nė kiek, nė vienas, nė vieno, po to, prieš pat, prieš tai, t. t
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 22 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: t. y., t. t, ĮV-459, 15-oji, 16-ąją, 1K-237/D1-394, 2009-ųjų, 3D-473/D1-427, 7-oji, 77-ąją, Paris-Opera, Pierre-Louis, Pjer-Luji, leščiny-siurpriz, m., pa..., pan., t. y, t.y, t.y., tūkst., ĮV-529
 • This corpus contains 12 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: Tu-154, R., 2016-ųjų, 9-jame, A., MN-61, Pétaine‘as, Pétaine‘o, V., VLIK‘as, su*a, tūkst.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 75 word types tagged as particles (PART): Kita vertus, Kur, Lai, Lyg, Nejau, Nejaugi, O, Ogi, T. y., Tad, Tarkim, Tuo, Vargu ar, antai, ar, argi, be kita ko, be to, beje, bene, bent, bet, beveik, būtent, dar, esą, gal, galbūt, gi, ir, irgi, jau, juk, kad, kaip, kas, kažin, ko gero, kone, kuo, mat, matyt, na, ne, negi, nei, net, netgi, neva, nė, per, regis, rodos, tai, tai ką, taigi, taip, taip pat, tarsi, tau, tegu, tegul, ten, tik, tiktai, turbūt, vien, vis, vis dėlto, visgi, vos, ypač, čia, šit, štai
 • This corpus contains 32 word types tagged as particles (PART): Kiek, ar, atseit, beje, bene, bent, būtent, dar, gal, galbūt, ir, jau, juk, juo, ko, mat, ne, net, netgi, nors, nė, pat, prašom, tai, taigi, taip, tarkime, tegu, tik, turbūt, vargu, vien
 • This corpus contains 57 lemmas tagged as pronouns (PRON): Maniškis, abu, anoks, aš, bet kas, bet koks, bet kuris, daug kas, jie, jis, juo, kai kas, kai kuris, kai kurių, kam, kas, kas kita, kas nors, kažkas, kažkoks, kažkuris, keleri, keletas, keli, kitas, kitkas, kitoks, koks nors, kuris nors, nedaug kas, niekas, nieko, nė vienas, pati, savas, savęs, sveikas, tai, tam tikra, tam tikras, tam tikrus, tamsta, tas pas, tas pat, tas pats, tas ptas, tau, toks pat, tu, vienas, visa, visa tai, viskas, visoks, šioks, šis tas, šitoks
 • This corpus contains 25 lemmas tagged as pronouns (PRON): aš, ji, jie, jis, joks, jūs, kas, kitas, koks, kuris, mes, niekas, pats, savęs, tai, tas, tie, tikras, toks, tu, tuo, vienas, visas, viskas, šis
 • This corpus contains 12 lemmas tagged as determiners (DET): anas, joks, kiekvienas, koks, kuris, pats, tas, toks, trejetas, visas, šis, šitas
 • This corpus contains 31 lemmas tagged as determiners (DET): ji, jie, jis, jo, joks, jos, jų, kas, kiekvienas, kitoks, kokiai, kokis, koks, kuris, mano, mūsų, pats, savas, savo, svo, tam, tas, tavo, toks, tuo, tuos, tų, vienas, visas, visoks, šis
 • Out of the above, 14 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: ji, jie, jis, joks, kas, koks, kuris, pats, tas, toks, tuo, vienas, visas, šis
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): būti
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): būti
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: būti
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: būti
 • Conv
  • ADV: kniedyte, prašyte
  • VERB: dirbdamas, atsakydamas, atlikdami, ieškodamas, norėdamas, skubėdami, tikėdamasis, žvelgdama, Baigdamas, Gamindama
 • Fin
  • AUX: yra, buvo, būtų, bus, esu, buvau, esi, esate, būna, būsi
  • VERB: gali, yra, reikia, turi, nėra, turėtų, nebuvo, sakė, tampa, atrodo
 • Fin
  • AUX: buvo, yra, nėra, būtų, nebūtų, būna, nebuvo, esu, Esame, bus
  • VERB: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu
 • Ger
  • VERB: siekiant, nepaisant, sakant, įskaitant, likus, atsižvelgiant, atėjus, kalbant, naudojant, norint
 • Inf
  • AUX: būti
  • VERB: būti, dirbti, teikti, padaryti, skatinti, tapti, skirti, daryti, gerinti, kurti
 • Inf
  • AUX: būti
  • VERB: būti, mylėti, turėti, vadinti, atsirasti, diskriminuoti, gaminti, padaryti, pagaminti, remti
 • Part
  • AUX: esąs, buvusi, buvęs, esą
  • VERB: galima, žinoma, skirta, nustatyta, modifikuotų, skirtos, skirtų, įmanoma, siekiama, įsitikinęs
 • Part
  • AUX: Esama, esą, esąs
  • VERB: vadinami, žinoma, galima, bandoma, girdėję, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas
 • PartPad
  • VERB: paėmus, Remiantis, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, pagalvojus, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
 • PartPus
  • VERB: duodama, apsijuokdamas, atsižvelgdamos, keldamas, nesakoma, nesikurdama, neturėdama, pasmerkdami

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: geros, atominės, paskutinę, įvairios, bloga, būtina, naujas, tikra, naujų, įvairių
  • ADV: abejos
  • AUX-Part: buvusi
  • DET: kurios, šios, ši, kuri, tokia, tą, šią, tokių, ta, visos
  • NOUN: inovacijų, valstybės, aplinkos, programos, inovacijoms, lėšų, dieną, galvos, kultūros, teisės
  • NUM: dvi, dviejų, dviem, penkias, vieną, penkios, septynių, trijų, tris, trys
  • PRON: jos, ji, ją, jai, jų, jas, viena, jomis, kita, kitų
  • PROPN: Lietuvos, Europos, Lietuvoje, Kalėdų, Lietuva, Lietuvą, Rusijos, Trejybės, Prancūzijos, EUROPOS
  • VERB-Conv: žvelgdama, Gamindama, Rinkdamasi, apsirengdama, guosdama, kildama, kybodama, mažindama, naudodama, neatidėliodama
  • VERB-Part: nustatyta, skirtos, skirta, skirtų, pagaminta, skatinamos, nurodytų, padarytos, padarytą, pradėta
 • Fem
  • ADJ: tautinės, tautinė, viena, Laikinosios, didelė, didelės, didžiulės, ekonominės, kitokių, kitos
  • DET: kokia, tokia, tokios, tokią, tos, kokias, tokiai, tokias, visa, šioje
  • NOUN: tautos, tauta, tiesa, valstybės, tautą, tolerancijos, abejonės, dauguma, klaida, komedijos
  • NUM: Dešimtys, dvi, trijų
  • PRON: ji, ją, kurios, jos, kurią, kuri, pati, ja, jai, jas
  • PROPN: Lietuvos, Europos, Rusijos, Lietuva, Rusija, Lietuvoje, Vilma, Lietuvą, Rusijai, Juknaitė
  • VERB-Part: paskelbta, Mąstanti, apsuptose, atitinkančios, atmesta, atsakyta, atsiradusi, baigta, baramos, bijanti
  • VERB-PartPus: duodama, atsižvelgdamos, nesakoma, nesikurdama, neturėdama
 • Masc
  • ADJ: mokslinių, viešojo, daugiabučių, didelis, moksliniams, pagrindinis, naujus, naujų, nepažįstamieji, pasauliniu
  • ADV: aštuonerius, dvejus, penkeri, trejų, vieneriems
  • AUX-Part: esąs, buvęs, esą
  • DET: to, kurie, kuris, toks, visus, visi, pats, šį, kurių, tas
  • NOUN: komiteto, darbo, metų, litų, namuose, metu, žmonės, tyrimų, tėvas, žmonių
  • NUM: du, milijonų, tūkstančių, vieną, abu, tris, milijono, penkerius, trijų, tūkstantį
  • PRON: jis, jie, jų, jo, juos, jį, jam, vienas, jiems, kitų
  • PROPN: Kauno, Vilniaus, Mažuolis, Glaveckas, Haičio, Kaune, Vilniuje, Algirdas, Andrius, Juozaitis
  • VERB-Conv: dirbdamas, atsakydamas, atlikdami, ieškodamas, norėdamas, skubėdami, tikėdamasis, Baigdamas, Kalbėdamas, Kirpdamas
  • VERB-Part: modifikuotų, įsitikinęs, susijęs, likusius, numatomus, parengiamuosius, parengtas, skatinami, skirtas, skirti
 • Masc
  • ADJ: kitų, vienas, lietuvis, gero, lietuviu, lietuvius, lietuvių, vienintelis, įvairiais, blogesnis
  • AUX-Part: esąs
  • DET: tas, tą, to, tų, viso, jokių, kiekvienas, toks, jokiu, jų
  • NOUN: laikais, metų, pasaulyje, pilotų, amžiaus, daugelis, filosofas, metu, pagrindo, prietaisai
  • NUM: du, trys, šimtus, penkis, trijų, tūkstančius, vieną, šimtą
  • PRON: jis, to, kuris, jie, jo, nieko, jį, kurie, kurį, viso
  • PROPN: Strepsiado, Sokratas, Sokrato, Strepsiadas, Tu-154, Aristofano, Vytautas, Radžvilas, Stalino, Sąjūdžio
  • VERB-Part: vadinami, girdėję, grįžtamasis, laikomas, pastebimi, skirtas, sudužusio, žinojęs, Pradėjęs, apibrėžimas
  • VERB-PartPus: apsijuokdamas, keldamas, pasmerkdami
 • Neut
  • ADJ: svarbu, sunku, nesvarbu, aišku, sveika, būtina, brangu, nebūtina, panašu, pravartu
  • DET: tai, visa
  • NUM: vienas
  • PRON: visa tai, viena, kas kita, tai
  • VERB-Part: galima, žinoma, įmanoma, siekiama, negalima, skirta, neįmanoma, numatoma, pritarta, rašoma
 • Neut
  • ADJ: nesunku, sunku, aišku, maža, nekuklu
  • AUX-Part: Esama, esą
  • VERB-Part: žinoma, galima, bandoma, Būtina, Kalbama, apima, esama, manoma, mokama, negalima
 • Dual
  • PRON: mudu, mudviejų, Abi, Jiedu
 • Plur
  • ADJ: mokslinių, naujų, įvairių, įvairios, daugiabučių, didelių, moksliniams, naujas, pagrindinių, geresnių
  • AUX-Fin: yra, būtų, bus, buvo, esate, būna, esame, buvome, būdavo, būkite
  • AUX-Part: esą
  • DET: kurie, kurių, visus, visi, tokių, kurios, tie, jokių, visų, tuos
  • NOUN: metų, litų, inovacijų, namuose, žmonės, tyrimų, žmonių, inovacijoms, vaikai, lėšų
  • NUM: milijonų, tūkstančių, šimtai, milijardų, milijonai, milijonus, tūkstančiai, tūkstančius, dešimtis, dešimtys
  • PRON: jų, jie, juos, mūsų, mes, mums, kitų, jos, jūsų, jiems
  • PROPN: Kalėdų, Kalėdos, Turkevičiai, Balkanų, Maximose, Babtų, Kalvelių, Kalėdas, Karibų, Karoliniškių
  • VERB-Conv: atlikdami, skubėdami, Nekaltindami, Vadovaudamiesi, atsimušdami, atsižvelgdami, bendraudami, būdami, diskutuodami, gerdami
  • VERB-Fin: gali, turi, yra, galite, nėra, turite, turime, galime, turėtų, neturi
  • VERB-Part: modifikuotų, skirtos, skirtų, skatinamos, likusius, numatomus, nurodytų, parengiamuosius, priskirtų, remiamos
 • Plur
  • ADJ: kitų, lietuvius, lietuvių, įvairiais, dešiniaisiais, genetiškus, kitais, kitokių, lenkų, paskutiniai
  • AUX-Fin: buvo, yra, Esame, būsime, būtų, nesame
  • DET: jokių, tie, tų, kokias, tokias, Tokios, Tos, jų, kitokių, kokie
  • NOUN: laikais, metų, pilotų, prietaisai, žodžiai, žydų, dienų, imigrantų, intelektualų, interesus
  • NUM: šimtus, Dešimtys, tūkstančius
  • PRON: juos, jų, jie, mes, mus, mums, kurie, jiems, jus, kuriuos
  • PROPN: Atėnuose, Sovietų, Vakarų, Atėnus, Dionizijų, Faidonais, Faidrais, Kritonais, Rytų, Vakarai
  • VERB-Fin: gali, turi, analizuoja, draudžiame, gyvename, žinome, Grįžkime, Lukterėkime, Matote, Nedrįskite
  • VERB-Part: vadinami, girdėję, pastebimi, apibrėžimas, apsuptose, atidarę, dedamus, fiksuoti, gaminami, gerbtinų
  • VERB-PartPus: atsižvelgdamos, pasmerkdami
 • Sing
  • ADJ: geros, atominės, paskutinę, viešojo, bloga, būtina, didelis, naują, pagrindinis, tikra
  • AUX-Fin: yra, buvo, būtų, bus, esu, buvau, esi, būsi, būčiau, Esmi
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvęs
  • DET: to, kuris, toks, tą, visą, pats, šį, tas, tuo, šio
  • NOUN: komiteto, darbo, metu, valstybės, tėvas, aplinkos, Seimo, biudžeto, maisto, laiko
  • NUM: vieną, milijono, tūkstantį, viena, vienas, vieno, Dešimties, dešimčia, dvidešimties, dvidešimtį
  • PRON: jis, aš, mano, jo, man, jį, ji, jos, tu, jam
  • PROPN: Lietuvos, Europos, Kauno, Vilniaus, Lietuvoje, Lietuva, Mažuolis, Glaveckas, Lietuvą, Rusijos
  • VERB-Conv: dirbdamas, atsakydamas, ieškodamas, norėdamas, tikėdamasis, žvelgdama, Baigdamas, Gamindama, Kalbėdamas, Kirpdamas
  • VERB-Fin: gali, yra, turi, sakė, nebuvo, kalbėjo, manau, nėra, ima, liko
  • VERB-Part: nustatyta, skirta, įsitikinęs, padarytą, pagaminta, susijęs, parengtas, pradėta, skirtas, skirtą
 • Sing
  • ADJ: vienas, lietuvis, gero, lietuviu, tautinė, tautinės, viena, vienintelis, Laikinosios, blogesnis
  • AUX-Fin: yra, buvo, nėra, būtų, nebūtų, būna, nebuvo, esu, bus, nebus
  • AUX-Part: esąs
  • DET: tą, kokia, tas, tokia, to, tokią, viso, kiekvienas, tokiai, tokios
  • NOUN: tautos, tauta, tiesa, valstybės, pasaulyje, tautą, tolerancijos, abejonės, amžiaus, daugelis
  • NUM: vieną, šimtą
  • PRON: jis, ji, to, kuris, jo, man, ją, nieko, aš, jį
  • PROPN: Lietuvos, Strepsiado, Sokratas, Sokrato, Europos, Strepsiadas, Rusijos, Tu-154, Aristofano, Lietuva
  • VERB-Fin: gali, negali, sako, žino, bando, dera, dūstu, kalba, nėra, reikia
  • VERB-Inf: nesiseka, nesutinku
  • VERB-Part: grįžtamasis, laikomas, paskelbta, skirtas, sudužusio, žinojęs, Mąstanti, Pradėjęs, aplamdytą, apsemtų
  • VERB-PartPus: duodama, apsijuokdamas, keldamas, nesakoma, nesikurdama, neturėdama
 • Acc
  • ADJ: paskutinę, naujas, naują, naujus, bendrąją, vieną, didelį, didesnę, didžiąją, pirmąją
  • ADP: į, apie, per, už, pagal, prieš, po, pro, pas, aplink
  • ADV: aštuonerius, dvejus
  • DET: visus, tą, visą, šį, kurį, šią, kurią, tuos, kiekvieną, tokią
  • NOUN: dieną, metus, pyktį, savaitę, inovacijas, produktus, šventes, kartą, klausimus, mėnesį
  • NUM: vieną, du, tris, dvi, penkerius, penkias, tūkstantį, milijonus, tūkstančius, Keturias
  • PRON: ką, juos, jį, mane, mus, ją, kitą, save, kitus, jas
  • PROPN: Lietuvą, Vycką, Europą, Rusiją, Ameriką, Bainajų, Borgesą, Diurčanį, Džuljetą, Ferencą
  • VERB-Part: padarytą, likusius, numatomus, parengiamuosius, skirtą, susijusius, Praėjusią, esančias, griūvančias, išspausdintą
 • Acc
  • ADJ: lietuvius, genetiškus, pirmąjį, sudėtingas, Laikinąją, Sovietinę, antrąją, apsauginę, beviltišką, blogus
  • DET: tą, tokią, kokias, tokias, kurį, pačius, visas, visus, visą
  • NOUN: tautą, apdovanojimą, demaskavimą, interesus, tėvynę, dieną, draudimą, duomenis, eitynes, gyvybę
  • NUM: šimtus, du, dvi, penkis, tūkstančius, vieną, šimtą
  • PRON: juos, ką, mus, save, ją, jį, kurį, man, jus, kuriuos
  • PROPN: Lietuvą, Rusiją, Aristofaną, Atėnus, Efraimą, Europą, Turkiją, Zuroffą
  • VERB-Part: aplamdytą, dedamus, esantį, nepažeistus, nepažeistą, nepriklausomą, prieštaraujančią, privalomą, teikiamą
 • Dat
  • ADJ: moksliniams, naujiems, naujoms, Valstybinei, gražiam, socialiniams, tarptautiniam, Kalendoriniams, Neretam, Sveikam
  • ADV: vieneriems
  • DET: tam, visiems, kiekvienai, kuriems, pačiam, tiems, visam, šiam, kiekvienam, kuriam
  • NOUN: inovacijoms, pavyzdžiui, žmonėms, vaikams, mokykloms, tyrimams, ministerijai, narėms, valstybėms, įstaigoms
  • NUM: abiem, dviem, keturiems, trims, vienai
  • PRON: man, jam, mums, jiems, jums, jai, sau, kitiems, tau, kitam
  • PROPN: Lietuvai, Adamkui, Haičiui, Mažuoliui, Adomui, Dolskiui, Eltai, Estijai, Justinui, Karosui
  • VERB-Part: neturintiems, atitinkamoms, atstovaujamai, besiblaškančiam, būsimam, dėtiems, gurkšnojusiems, investuojančioms, išnuomotiems, kontroliuojamam
 • Dat
  • ADJ: abejotinoms, aiškiam, karinei, kitai, klaikiam, lietuviai, mentalinei, naujoms, patriarchališkai, sveikam
  • DET: tokiai, kokiai, tokiems, visokiems
  • NOUN: tautai, žurnalistui, pavyzdžiui, valdžiai, Daugeliui, armėnams, asmeniui, atlikėjai, bulgarams, daugumai
  • PRON: mums, sau, jam, jiems, kuriems, man, niekam, jai, joms, tiems
  • PROPN: Rusijai, Andriui, Lietuvai, Airijai, Algimantui, Arūnui, BNS, Balčiūnui, Beržiniui, Daivai
  • VERB-Part: mąstančiam, pasisakiusiam, patyrusiems, stojusiam
 • Gen
  • ADJ: mokslinių, geros, naujų, įvairių, atominės, viešojo, daugiabučių, didelių, pagrindinių, geresnių
  • ADP: iš, dėl, nuo, iki, prie, ant, po, tarp, anot, be
  • ADV: trejų
  • DET: to, kurių, tokių, šio, kurio, kurios, šios, jokių, visų, jokio
  • NOUN: komiteto, darbo, metų, litų, inovacijų, valstybės, tyrimų, žmonių, aplinkos, Seimo
  • NUM: milijonų, tūkstančių, trijų, dviejų, milijono, septynių, milijardų, vieno, vienos, Dešimties
  • PRON: savo, jų, mano, jo, mūsų, jos, kitų, nieko, tavo, jūsų
  • PROPN: Lietuvos, Europos, Kauno, Vilniaus, Kalėdų, Rusijos, Trejybės, Haičio, Prancūzijos, EUROPOS
  • VERB-Part: modifikuotų, skirtų, nurodytų, priskirtų, susijusio, Pirmaujančios, apklaustųjų, numatytų, padarytos, papildomų
 • Gen
  • ADJ: kitų, gero, lietuvių, tautinės, Laikinosios, kitokių, laisvo, lenkų, plėšraus, politinės
  • DET: jokių, to, tų, viso, tokios, tos, jokios, jos, jų, kitokių
  • NOUN: tautos, metų, valstybės, pilotų, tolerancijos, abejonės, amžiaus, komedijos, pagrindo, sąmonės
  • NUM: trijų
  • PRON: jų, to, jo, nieko, savęs, viso, jos, kurio, kurios, kurių
  • PROPN: Lietuvos, Strepsiado, Sokrato, Europos, Rusijos, Aristofano, Stalino, Sąjūdžio, Tu-154, Beniušio
  • VERB-Part: sudužusio, apsemtų, atitinkančios, baramos, dirbusio, gaminamos, gerbtinų, klausiusių, konfrontuojančių, mylinčių
 • Ins
  • ADJ: pasauliniu, pastaraisiais, dideliu, komerciniais, procentiniais, vienintele, Konstituciniu, artimiausiu, dabartiniais, finansiniu
  • ADP: su, po, ties
  • DET: tuo, šiuo, kuria, kuriuo, tokia, tokiu, tais, šiomis, kuriomis, tokiais
  • NOUN: metu, metais, būdu, atveju, atžvilgiu, duomenimis, tvarka, daiktu, echinokokoze, klausimais
  • NUM: dviem, penkiais, dešimčia, penkiomis, trimis
  • PRON: juo, kitais, kitu, jais, jomis, kuo, manimi, vienu, niekuo, jumis
  • PROPN: Rusija, Ana, Atlantu, Glavecku, Kurnikova, Lietuva, Petru, Pietariene, Rasa, Sodra
  • VERB-Part: nustatyta, ataugusiais, atliekančiu, augančiais, blizgančiais, blizgančiomis, buvusiuoju, diktuojamu, dirbančia, džiovintais
 • Ins
  • ADJ: lietuviu, įvairiais, dešiniaisiais, kitais, lietuvišku, tautinėmis, Literatūriniu, Sovietiniais, absoliučia, anachroniškomis
  • DET: tuo, jokiu, kokiu, savuoju, svo, tais, tokia
  • NOUN: laikais, metu, metais, akmenimis, būdu, dievais, kategorijomis, keliu, lenkais, muziejumi
  • PRON: kuo, juo, ja, jais, jokiu, kuriais, mumis
  • PROPN: Alkibiadu, Atika, Faidonais, Faidrais, Izraeliu, Kritonais, Rusija
  • VERB-Part: išlaikančiu, kalbančiu, nepriimtina, pabrėžiamomis
 • Loc
  • ADJ: įvairiose, gryname, panašiuose, pirmajame, realiame, strateginiame, įvairiuose, Ankstesnėse, Centrinėje, Prabangiame
  • DET: šiame, kurioje, visoje, kuriame, kuriose, tokiose, šioje, kokiame, visame, Visuose
  • NOUN: namuose, srityje, pasaulyje, Seime, aplinkoje, gyvenime, darbe, gatvėje, galvoje, situacijoje
  • PRON: jame, manyje, juose, kitoje, viename, joje, jumyse, kitose, vienoje, Jose
  • PROPN: Lietuvoje, Kaune, Vilniuje, Europoje, Londone, Vašingtone, Kremliuje, Maximose, Prancūzijoje, Ukrainoje
  • VERB-Part: atnaujintoje, vykusiame, Pradedančiame, Priimtame, Remontuojamame, besikeičiančiame, esančioje, globalizuotame, inicijuotose, iškilsiančiame
 • Loc
  • ADJ: 9-jame, Geroje, Juodojoje, dabartinėje, kitame, kituose, linksmoje, nepriklausomoje, slaptame, specialiame
  • DET: šioje, kuriuose, tame, Šiose
  • NOUN: pasaulyje, įrašuose, Santykiuose, ateityje, centre, epochoje, gale, galvoje, gamykloje, gyvenime
  • PRON: jose, kurioje
  • PROPN: Lietuvoje, Vilniuje, Atėnuose, Lenkijoje, Slovakijoje, Vilmoje, Europoje, Holokauste, Jeruzalėje, Kaune
  • VERB-Part: apsuptose, nenorinčiose, nežinančiose, nukritusiame, prižiūrimose, valdomame, veikusioje
 • Nom
  • ADJ: įvairios, bloga, būtina, didelis, pagrindinis, nepažįstamieji, tikras, bendroji, puikus, svarbus
  • ADV: abejos, penkeri
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvęs, esą
  • DET: kurie, kuris, toks, visi, pats, tas, šis, kurios, ši, kuri
  • NOUN: žmonės, tėvas, vaikai, darbas, dalis, vyras, žmogus, vadovas, pirmininkas, tiesa
  • NUM: du, abu, trys, dvi, šimtai, milijonai, penkios, tūkstančiai, viena, vienas
  • PRON: jis, jie, aš, kas, ji, mes, tu, vienas, jos, niekas
  • PROPN: Lietuva, Mažuolis, Glaveckas, Algirdas, Andrius, Estija, Juozaitis, Jurgis, Kirkilas, Kupčinskas
  • VERB-Fin: nepričiuptų
  • VERB-Part: skirtos, skirta, įsitikinęs, skatinamos, susijęs, nustatyta, pagaminta, parengtas, remiamos, skatinami
 • Nom
  • ADJ: vienas, lietuvis, tautinė, viena, vienintelis, blogesnis, didelė, kitas, pasaulinė, paskutiniai
  • AUX-Part: esąs
  • DET: kokia, tas, tie, tokia, kai, kiekvienas, toks, visa, Tokios, Tos
  • NOUN: tauta, tiesa, daugelis, dauguma, filosofas, klaida, prietaisai, žodžiai, adresas, daiktas
  • NUM: trys, Dešimtys, Du
  • PRON: jis, kas, ji, jie, kuris, mes, aš, kurie, jūs, kuri
  • PROPN: Sokratas, Strepsiadas, Lietuva, Rusija, Vilma, Vytautas, Radžvilas, Aristofanas, Juknaitė, Kavolis
  • VERB-Part: vadinami, girdėję, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas, žinojęs, Mąstanti, Pradėjęs
 • Voc
  • ADJ: miels
  • NOUN: ponia, Viešpatie, Tėvyne, broli, broliuk, nekentėjai, pašaipūnai, rūkštele, seserys, skaitytojau
  • VERB-Part: godotinas, nenusileisianti
 • Voc
  • PROPN: Dieve
 • Def
  • ADJ: viešojo, nepažįstamieji, aukštųjų, bendroji, bendrąją, didžiosios, pastaraisiais, viešųjų, Specialiųjų, didžioji
  • DET: toji, Tasai, patsai, toksai
  • PRON: jinai
  • VERB-Part: parengiamuosius, vadinamoji, apklaustųjų, suaugusiųjų, užsikrėtusiųjų, Išdavusysis, Suaugusieji, Užkrečiamųjų, apdovanotieji, atpalaiduojamąją
 • Def
  • ADJ: Laikinosios, dešiniaisiais, pirmąjį, Antroji, Didžiojo, Didžiųjų, Juodojoje, Juodosios, Laikinoji, Laikinąją
  • DET: savojo, savuoju
  • VERB-Part: grįžtamasis, vadinamųjų
 • Ind
  • ADJ: mokslinių, geros, būtina, naujų, įvairių, svarbu, atominės, naujas, sunku, paskutinę
  • ADV: abejos, dvejus, penkeri, vieneriems
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvęs, esą
  • DET: tai, to, kurie, kuris, kurios, toks, kurių, visus, tą, šios
  • NUM: I, II, III, IV, V, VI, VII
  • PRON: savo, jis, jų, jie, aš, kas, jos, mano, jo, ką
  • VERB-Fin: sukelia
  • VERB-Part: galima, žinoma, skirta, nustatyta, modifikuotų, skirtos, skirtų, įmanoma, siekiama, įsitikinęs
 • Ind
  • ADJ: kitų, vienas, lietuvis, tautinės, gero, kitas, lietuviu, lietuvius, lietuvių, tautinė
  • AUX-Part: Esama, esą, esąs
  • DET: tų, svo
  • VERB-Part: vadinami, žinoma, galima, bandoma, girdėję, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas, sudužusio

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: geresnių, didesnė, didesnę, ankstesnių, didesnio, ekologiškesnius, geresnes, geresnė, geresnį, griežtesnes
  • ADV: daugiau, geriau, mažiau, toliau, labiau, anksčiau, dažniau, vėliau, lengviau, greičiau
 • Cmp
  • ADJ: blogesnis, gajesnis, gilesnės, greitesniu, mielesnis, platesnių, sudėtingesnė, svarbesne, svarbesnių, svarbesnė
  • ADV: vėliau, daugiau, labiau, tiksliau, blogiau, mažiau, sunkiau, toliau, anksčiau, geriau
 • Pos
  • ADJ: mokslinių, geros, būtina, naujų, įvairių, svarbu, atominės, naujas, sunku, paskutinę
  • ADV: taip, labai, dabar, jau, todėl, daug, kur, taip pat, tiek, kiek
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvęs, esą
  • VERB-Part: galima, žinoma, skirta, nustatyta, modifikuotų, skirtos, skirtų, įmanoma, siekiama, įsitikinęs
 • Pos
  • ADJ: kitų, vienas, lietuvis, tautinės, gero, kitas, lietuviu, lietuvius, lietuvių, tautinė
  • ADV: tik, dar, šiandien, taip, visada, šiol, dabar, tada, aiškiai, gana
  • CCONJ: kiek
 • Sup
  • ADJ: geriausios, svarbiausia, svarbiausias, artimiausiu, didžiausia, elementariausių, geriausi, Didžiausią, Naujausiais, Naujausiomis
  • ADV: dažniausiai, labiausiai, Tikriausiai, daugiausiai, geriausiai, greičiausiai, mažiausiai, pirmiausia, daugiausia, veikiausiai
 • Sup
  • ADJ: svarbiausias, Sudėtingiausias, baisiausia, geriausias, griežčiausiomis, lengviausia, realiausia, svarbiausios, tikriausia, tinkamiausias
  • ADV: pirmiausia, geriausiai, greičiausiai, seniausiai
 • Neg
  • VERB-Conv: Nekaltindami, neatidėliodama, nebausdami, nekeisdamas, nepaisydami, neprivalėdamos, nesivaržydamas, nesuvokdama
  • VERB-Fin: nėra, nebuvo, nebus, nereikia, neturi, nebūtų, negali, neegzistuoja, negalėjo, nereikės
  • VERB-Ger: nepaisant, NEŽINANT, neatsiklausus, neatvykus, negavus, nenorint, nepakalbėjus, nepavykus, neprisipažinus, nesiimant
  • VERB-Inf: neiti, neakcentuoti, neapkęsti, nebūti, nedirbti, negailėti, negerti, neleisti, nelikti, nenustoti
  • VERB-Part: negalima, neįmanoma, negalintis, negavęs, nesusijęs, neturintiems, Nebesistebintis, Neplanuoti, Neįjungtas, apdovanotų
 • Neg
  • ADJ: nesunku, beatodairiškas, demografinės, ekonominės, neatsakingas, nedaugelio, nedidelė, nedidelės, nekompetentingas, nekuklu
  • ADV: neretai, neginčijamai, nenoromis, neseniai, nesunkiai, nesėkmingai, netgi, nevisiškai
  • AUX-Fin: nėra, nebūtų, nebuvo, nebus, nebūna, nebūsi, nesame
  • CCONJ: ne, nei
  • NOUN: nedaugelis, nepriklausomybė, nepriklausomybę, nelietuviai, nenuolaidumas, nenuolaidumą, nepasitenkinimu, nepasitikėjimu, nepriklausomybės, nesutarimai
  • PART: ne, nė
  • VERB-Fin: nėra, negali, neapėmė, nemėgsta, nesiskiria, Nedrįskite, Nesame, Nesinori, Neturėtume, neapkenčia
  • VERB-Inf: negirdėti, nematyti, nemėgti, nepalyginti, nepasitikėti, nepastebėti, nereflektuoti, nesiseka, nesiūlyti, nesutikti
  • VERB-Part: laikąs, neapkenčianti, neartikuliuotas, neatsižvelgiąs, negalima, neišnykusios, neleistina, nemokančių, nenorinčiose, nepažeistus
  • VERB-PartPus: nesakoma, nesikurdama, neturėdama
 • Pos
  • ADV-Conv: kniedyte, prašyte
  • AUX-Fin: yra, buvo, būtų, bus, esu, buvau, esi, esate, būna, būsi
  • AUX-Inf: būti
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvęs, esą
  • VERB-Conv: dirbdamas, atsakydamas, atlikdami, ieškodamas, norėdamas, skubėdami, tikėdamasis, žvelgdama, Baigdamas, Gamindama
  • VERB-Fin: gali, yra, reikia, turi, turėtų, sakė, tampa, atrodo, buvo, galite
  • VERB-Ger: siekiant, sakant, įskaitant, likus, atsižvelgiant, atėjus, kalbant, naudojant, norint, tariant
  • VERB-Inf: būti, dirbti, teikti, padaryti, skatinti, tapti, skirti, daryti, gerinti, kurti
  • VERB-Part: galima, žinoma, skirta, nustatyta, modifikuotų, skirtos, skirtų, įmanoma, siekiama, įsitikinęs
 • Pos
  • ADJ: aišku
  • AUX-Fin: buvo, yra, būtų, būna, esu, Esame, bus, būsime
  • AUX-Inf: būti
  • AUX-Part: Esama, esą, esąs
  • VERB-Fin: gali, turi, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu, gyvena, kalba
  • VERB-Inf: būti, mylėti, turėti, vadinti, atsirasti, diskriminuoti, gaminti, padaryti, pagaminti, remti
  • VERB-Part: vadinami, žinoma, galima, bandoma, girdėję, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas
  • VERB-PartPad: paėmus, Remiantis, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, pagalvojus, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
  • VERB-PartPus: duodama, apsijuokdamas, atsižvelgdamos, keldamas, pasmerkdami
 • Full
  • VERB-Part: Mąstanti, atitinkančios, kalbančiu, mylinčių, mąstančiam, neapkenčianti, nenorinčiose, nereflektuojantis, nesibaigiantis, nutrinanti
 • Short
  • VERB-Part: girdėję, buvęs, gavęs, girdėjęs, kilęs, laikąs, neatsižvelgiąs, nusipelnęs, pribrendę, susijusios

Verbal Features

Verbal Features

 • Hab
  • AUX-Fin: būdavo
  • VERB-Fin: sakydavo, klausdavo, Nematydavau, atrodydavo, atsitikdavo, būdavo, drebėdavom, elgdavosi, girdavo, girdavosi
 • Perf
  • VERB-Ger: apsisprendus
  • VERB-Part: skirta, nustatyta, modifikuotų, skirtos, skirtų, padarytą, pagaminta, nurodytų, padaryta, padarytos
 • Cnd
  • AUX-Fin: būtų, būčiau, būtum
  • VERB-Fin: turėtų, būtų, galėtų, nebūtų, reikėtų, nereikėtų, atimtų, atrodytų, atsirastų, galėčiau
 • Cnd
  • AUX-Fin: būtų, nebūtų
  • VERB-Fin: būtų, laikytų, sakyčiau, Neturėtume, atitiktų, atlaikytų, bandytų, derėtų, galėtų, gyventume
 • Imp
  • AUX-Fin: būkite
  • VERB-Fin: atminkite, nesistenkite, pagalvokite, paprašykite, stenkitės, užsirašykite, Paremkime, darykite, išblizginkite, išplaukite
 • Imp
  • VERB-Fin: Grįžkime, Lukterėkime, Nedrįskite, apsiribokime, gink, nepilkime, nesyk, įsivaizduokime
 • Ind
  • AUX-Fin: yra, buvo, bus, esu, buvau, esi, esate, būna, būsi, būdavo
  • VERB-Fin: gali, yra, reikia, turi, nėra, nebuvo, sakė, tampa, atrodo, buvo
 • Ind
  • AUX-Fin: buvo, yra, nėra, būna, nebuvo, esu, Esame, bus, būsime, nebus
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu
  • VERB-Inf: nesiseka, nesutinku
 • Fut
  • AUX-Fin: bus, būsi, būsim, būsiu
  • VERB-Fin: nebus, bus, reikės, nereikės, turės, galėsi, ims, išvengsite, padės, pirksite
  • VERB-Part: būsimam, būsimą, iškilsiančiame, nenusileisianti, padėsiantis, prireiksią, surasiąs, įsigaliosiančios
 • Fut
  • AUX-Fin: bus, būsime, nebus, nebūsi
  • VERB-Fin: Pridursiu, Priminsiu, apims, ateis, atsiras, bandysi, bus, galėsi, generuos, išnyks
 • Past
  • AUX-Fin: buvo, buvau, būdavo, buvome
  • AUX-Part: buvusi, buvęs
  • VERB-Fin: nebuvo, sakė, buvo, liko, kalbėjo, turėjo, ėmė, aiškino, reikėjo, svarstė
  • VERB-Ger: likus, atėjus, pasibaigus, atlikus, išskyrus, kilus, modernizavus, nusprendus, nustačius, prireikus
  • VERB-Part: skirta, nustatyta, modifikuotų, skirtos, skirtų, įsitikinęs, padarytą, pagaminta, susiję, susijęs
 • Past
  • AUX-Fin: buvo, nebuvo
  • VERB-Fin: lėmė, pasakojo, atsirado, buvo, galėjo, gamino, gavo, liko, neapėmė, norėjo
  • VERB-Part: paskelbta, skirtas, aplamdytą, apsemtų, apsuptose, atmesta, atsakyta, atsiradusi, baigta, buvęs
 • PastIter
  • VERB-Fin: išbrokuodavo, pasisakydavau, sakydavome, tikrindavo, įrašinėdavo
 • PastSimp
  • VERB-Fin: Sakiau, kovėsi
  • VERB-Part: sudužusio, žinojęs, Pradėjęs, atidarę, dirbusio, dirbęs, girdėję, ištraukę, kalbėjęs, kilęs
  • VERB-PartPad: paėmus, pagalvojus
 • Pres
  • AUX-Fin: yra, esu, esi, esate, būna, esame, Esmi
  • AUX-Part: esąs, esą
  • VERB-Fin: gali, yra, reikia, turi, nėra, tampa, atrodo, galite, ima, sako
  • VERB-Ger: siekiant, nepaisant, sakant, įskaitant, atsižvelgiant, kalbant, naudojant, norint, tariant, taikant
  • VERB-Part: galima, žinoma, įmanoma, siekiama, negalima, skatinama, skatinamos, neįmanoma, numatoma, numatomus
 • Pres
  • AUX-Fin: yra, nėra, būna, esu, Esame, nesame
  • AUX-Part: Esama, esą, esąs
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, dera, dūstu, gyvena
  • VERB-Inf: nesiseka, nesutinku
  • VERB-Part: vadinami, žinoma, galima, bandoma, grįžtamasis, laikomas, pastebimi, Kalbama, Mąstanti, apibrėžimas
  • VERB-PartPad: Remiantis, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
 • PresHab
  • AUX-Fin: nebūna
  • VERB-Fin: būna
 • Act
  • AUX-Part: esąs, buvusi, buvęs, esą
  • VERB-Part: įsitikinęs, susiję, susijęs, likusius, susijusio, susijusius, turintis, Pirmaujančios, Praėjusią, atpalaiduojanti
 • Act
  • AUX-Fin: buvo, yra, nėra, būtų, nebūtų, būna, nebuvo, esu, Esame, bus
  • AUX-Inf: būti
  • AUX-Part: esą, esąs
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu
  • VERB-Inf: būti, mylėti, turėti, vadinti, atsirasti, diskriminuoti, gaminti, padaryti, pagaminti, remti
  • VERB-Part: vadinami, girdėję, sudužusio, žinojęs, Mąstanti, Pradėjęs, aplamdytą, apsuptose, atidarę, atitinkančios
  • VERB-PartPad: paėmus, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, pagalvojus, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
  • VERB-PartPus: duodama, apsijuokdamas, atsižvelgdamos, keldamas, nesakoma, nesikurdama, neturėdama, pasmerkdami
 • Necess
  • VERB-Part: Būtina, baustinas, gerbtinų, leistinas, neleistina, nepriimtina, priimtinas, sektinų
 • Pass
  • VERB-Part: galima, žinoma, skirta, nustatyta, modifikuotų, skirtos, skirtų, įmanoma, siekiama, negalima
 • Pass
  • AUX-Part: Esama
  • VERB-Fin: suvoktume
  • VERB-Part: žinoma, galima, bandoma, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas, Kalbama, apibrėžimas

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • DET: tai, to, toks, tą, šios, šį, tas, tokių, tuo, šio
 • Emp
  • DET: pats, pačių, pati, patys, paties, pačiam, pačios, pačius, patiems, patsai
 • Ind
  • DET: trejetą
  • PRON: vienas, kitų, kitas, kiti, kitą, kitus, kito, viena, vieną, viską
 • Int
  • DET: kurie, kuris, kurios, kurių, kurio, kurį, kuri, kuria, kurioje, kurią
  • PRON: kas, ką, ko, kuo, Kam
 • Neg
  • DET: jokių, jokio, jokios, joks, jokiais
  • PRON: nieko, niekas, niekuo, niekieno
 • Prs
  • PRON: savo, jis, jų, jie, aš, jos, mano, jo, man, juos
 • Tot
  • DET: visus, visą, visi, visų, visas, visos, visiems, kiekvienas, kiekvieną, visoje
 • Card
  • DET: trejetą
  • NUM: du, vieną, milijonų, dvi, tūkstančių, tris, abu, dviem, trijų, dešimt
 • Mult
  • ADV: abejos, aštuonerius, dvejus, penkeri, trejų, vieneriems
 • Ord
  • ADJ: pirmo, pirmoji, pirmąją, antroji, antrąjį, pirmajame, pirmasis, pirmieji, pirmą, pirmąjį
 • No
  • AUX-Fin: buvo, yra, nėra, būtų, nebūtų, būna, nebuvo, esu, Esame, bus
  • AUX-Inf: būti
  • AUX-Part: Esama, esą, esąs
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, dūstu
  • VERB-Inf: būti, mylėti, turėti, vadinti, atsirasti, diskriminuoti, gaminti, padaryti, pagaminti, remti
  • VERB-Part: vadinami, žinoma, galima, bandoma, girdėję, grįžtamasis, laikomas, paskelbta, pastebimi, skirtas
  • VERB-PartPad: paėmus, atgaunant, ištaisyt, pabrėžiant, pagalvojus, puldinėt, sakant, sekant, įskaitant
  • VERB-PartPus: duodama, keldamas, nesakoma, neturėdama, pasmerkdami
 • Yes
  • NOUN: laikymosi, laikymąsi, Mokymasis, domėjimąsi, kalbėjimąsi, kreipimąsi, mokymuisi, mokymąsi, naudojimosi, nepasitikėjimu
  • PRON: savo, save, sau, savęs, savimi
  • VERB-Conv: tikėdamasis, Klausydamasis, Lankydamasis, Rinkdamasi, Vadovaudamasis, Vadovaudamiesi, apsirengdama, atsimušdami, atsižvelgdami, ilsėdamiesi
  • VERB-Fin: vadinasi, keičiasi, jaučiasi, atsisako, elgiasi, jaučiuosi, kuriuosi, nepasitikėjo, nesistenkite, prasidėjo
  • VERB-Ger: atsižvelgiant, pasibaigus, vadovaujantis, apsisprendus, artinantis, atsikėlus, atsiradus, atsirandant, dalijantis, dauginantis
  • VERB-Inf: elgtis, rinktis, laikytis, skolintis, atsirasti, pasiruošti, tikėtis, atsidurti, atsisakyti, atsitikti
  • VERB-Part: įsitikinęs, atsipūtęs, pasirengęs, susidariusią, susiskaldžiusi, užsikrėtusiųjų, įsikūrusią, Besiplaikstantys, Išsiruošusi, Nebesistebintis
 • Yes
  • NOUN: atsitvėrimas, nepasitenkinimu, nepasitikėjimu, nusiteikimas, pasiklausymo, pasirinkimo, įsijungimas
  • VERB-Fin: darosi, nesiskiria, skiriasi, Nesinori, apsigynėme, apsiribokime, atsiliepia, atsiras, atsitinka, auga
  • VERB-Inf: destalinizuotis, didžiuotis, keistis, mokytis, nesiseka, nesiūlyti, skaitytis, susidurti, tikėtis, vadintis
  • VERB-Part: atsiradusi, laikąs, neatsižvelgiąs, nesibaigiantis, nusipelnęs, pasitaikę
  • VERB-PartPad: Remiantis
  • VERB-PartPus: apsijuokdamas, atsižvelgdamos, nesikurdama
 • 1
  • AUX-Fin: esu, buvau, būčiau, esame, Esmi, buvome, būsim, būsiu
  • PRON: aš, mano, man, mūsų, mes, mane, mums, mus, manęs, manyje
  • VERB-Fin: manau, turime, galime, sakau, girdžiu, matau, nežinau, noriu, galiu, galėjau
 • 1
  • AUX-Fin: esu, Esame, būsime, nesame
  • PRON: mes, man, mus, mums, aš, mūsų, mumis
  • VERB-Fin: dūstu, draudžiame, gyvename, neapėmė, sutinku, žinome, Esu, Grįžkime, Lukterėkime, Nesame
  • VERB-Inf: nesutinku
 • 2
  • AUX-Fin: esi, esate, būsi, būkite, būtum
  • PRON: tu, tavo, jūsų, jums, jus, jūs, tave, tavęs, tau, jumis
  • VERB-Fin: galite, turite, esi, atminkite, gali, manai, galvojate, galėsi, išvengsite, matai
 • 2
  • AUX-Fin: nebūsi
  • PRON: jus, jūs, tu
  • VERB-Fin: Matote, Nedrįskite, bandysi, galėsi, gink, manytum, neaptversi, nesipriešinsi, nesyk, padeginėtum
 • 3
  • AUX-Fin: yra, buvo, būtų, bus, būna, būdavo
  • PRON: jis, jų, jie, jos, jo, juos, jį, ji, jam, jiems
  • VERB-Fin: gali, yra, reikia, turi, nėra, turėtų, nebuvo, sakė, tampa, atrodo
 • 3
  • AUX-Fin: buvo, yra, nėra, būtų, nebūtų, būna, nebuvo, bus, nebus, nebūna
  • DET: tie
  • PRON: jis, ji, juos, jų, jie, jo, ją, jį, jam, jiems
  • VERB-Fin: gali, turi, negali, nėra, sako, žino, analizuoja, bando, dera, gyvena
  • VERB-Inf: nesiseka

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADV: Žin, ES, mln, mlrd, d, proc, JAV, angl, kg, pa...
   • NOUN: m, m.
   • X: ES, proc, Nr, d, tūkst, A, K, V, GMO, g
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: į, su, iš, apie, dėl, nuo, per, už, iki, po
 • Foreign
  • Yes
   • X: Baltic, Inter, Via, Cilley, Baltica, Kosmos, Optima, Urbico, le, A Bao A Ku
 • NameType
  • Geo
   • PROPN: Lietuvos, Europos, Kauno, Vilniaus, Lietuvoje, Lietuva, Lietuvą, Rusijos, Haičio, Kaune
  • Giv
   • NOUN: levą
   • PROPN: Algirdas, Andrius, Jurgis, Gediminas, Konstantinas, Kęstutis, Onos, Viktoras, ALDONA, Algimanto
  • Sur
   • PROPN: Mažuolis, Glaveckas, Juozaitis, Kirkilas, Kupčinskas, Čornij, Grumadaitė, Karbauskis, Kubilius, Turkevičiai
 • NumForm
  • Combi
   • ADJ: 15-oji, 16-ąją, 2009-ųjų, 7-oji, 77-ąją
  • Digit
   • NUM: 2, 2008, 5, 1, 2004, 3, 4, 15, 2009, 30
  • Roman
   • NUM: I, II, III, IV, V, XXI, VI, VII
  • Word
   • ADJ: pirmo, pirmoji, pirmąją, antroji, antrąjį, pirmajame, pirmasis, pirmieji, pirmą, pirmąjį
   • ADV: abejos, aštuonerius, dvejus, penkeri, trejų, vieneriems
   • DET: trejetą
   • NUM: du, vieną, milijonų, dvi, tūkstančių, tris, abu, dviem, trijų, dešimt

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: būti.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: būti.
 • This corpus does not contain auxiliaries.
 • This corpus uses 3 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: būti, prašom, tegu.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: būti.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (619)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(iš) (1)
  • VERB-Fin--PRON (3)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (258)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Nom (20)
  • VERB-Ger--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (10)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (109)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (33)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (10)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (99)
  • VERB-Fin--PRON (8)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (2)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (57)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (25)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (7)
  • VERB-PartPad--NOUN-Nom (1)
  • VERB-PartPus--PRON-Nom (1)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (30)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (8)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (9)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (4)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (371)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (33)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (156)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (70)
  • VERB-Fin--PRON (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (111)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (34)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (40)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (11)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc (61)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat (32)
  • VERB-Ger--NOUN-Gen (21)
  • VERB-Ger--NOUN-Ins (7)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (1)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (5)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (359)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (83)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (97)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (52)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (59)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (15)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (22)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (6)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (115)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (54)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (100)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (71)
  • VERB-Part--PRON-Acc (11)
  • VERB-Part--PRON-Dat (16)
  • VERB-Part--PRON-Gen (8)
  • VERB-Part--PRON-Ins (8)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (66)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (22)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Fin--PRON (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (17)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (2)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (28)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (8)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Loc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (12)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (5)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (15)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (5)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (3)
  • VERB-Part--PRON-Gen (4)
  • VERB-PartPad--NOUN-Acc (3)
  • VERB-PartPad--NOUN-Ins (1)
  • VERB-PartPad--PRON-Acc (2)
  • VERB-PartPus--NOUN-Acc (1)
  • VERB-PartPus--NOUN-Gen (1)
  • VERB-PartPus--PRON-Acc (1)
 • iobj
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (19)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (10)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (4)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (23)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Ger--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (36)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (13)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (2)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (2)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (7)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
  • VERB-Part--PRON-Ins (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (7)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (5)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (6)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (4)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (8)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (2)
  • VERB-PartPus--NOUN-Dat (1)
  • VERB-PartPus--PRON-Dat (1)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 29 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: ar sau, atsakyti sau, bausti savęs, būti savimi, girdėti save, išaukštinti save, išvysti save, kaltinti save, kontroliuoti save, laikyti save, leisti sau, nekontroliuoti savęs, nepamiršti savęs, nepasitikėti savimi, netikėtai sau, nuolaidžiauti sau, paklausti savęs, pasičiupinėti save, prisiekti sau, remti mokymąsi, sakyti sau, skatinti įsisavinimą, statyti save, stebėti save, sukelti domėjimąsi, suslėpti save, užauginti savo, v​i​s​ų​ ​p​i​r​m​a​ ​k​a​l​b​ė​j​i​m​ą​s​i, įtikinti save

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: k​l​i​u​d​y​t​i​ ​n​e​p​a​s​i​t​i​k​ė​j​i​m​u

Relations Overview

Relations Overview