home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD for Catalan

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

Degree and Polarity

Verbal Features

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Other Features

Syntax

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

# text = En Jordi va matar el drac.
# text_en = George killed the dragon.
1	En	en	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	Gloss=the
2	Jordi	Jordi	PROPN	_	Gender=Masc|Number=Sing	4	nsubj	_	Gloss=George
3	va	anar	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	aux	_	Gloss=PAST
4	matar	matar	VERB	_	VerbForm=Inf	0	root	_	Gloss=kill
5	el	el	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	6	det	_	Gloss=the
6	drac	drac	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	4	obj	_	Gloss=dragon|SpaceAfter=No
7	.	.	PUNCT	_	_	4	punct	_	_

# text = En Jordi el va matar.
# text_en = George killed it.
1	En	en	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	Gloss=the
2	Jordi	Jordi	PROPN	_	Gender=Masc|Number=Sing	5	nsubj	_	Gloss=George
3	el	ell	PRON	_	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	5	obj	_	Gloss=him
4	va	anar	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	aux	_	Gloss=PAST
5	matar	matar	VERB	_	VerbForm=Inf	0	root	_	Gloss=kill|SpaceAfter=No
6	.	.	PUNCT	_	_	5	punct	_	_

# text = Els perjudicis els pateixen els compradors.
# text_en = Damages are borne by the buyers.
1	Els	el	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	2	det	_	Gloss=the
2	perjudicis	perjudici	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	4	obj	_	Gloss=damages
3	els	ell	PRON	_	Case=Acc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	4	expl	_	Gloss=them
4	pateixen	patir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	Gloss=suffer|SpaceAfter=No
5	els	el	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	6	det	_	Gloss=the
6	compradors	comprador	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	4	nsubj	_	Gloss=buyers|SpaceAfter=No
7	.	.	PUNCT	_	_	4	punct	_	_

# text = En Pere va regalar un llibre a la Maria.
# text_en = Pere gave a book to Maria.
1	En	en	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	Gloss=the
2	Pere	Pere	PROPN	_	Gender=Masc|Number=Sing	4	nsubj	_	Gloss=Pere
3	va	anar	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	aux	_	Gloss=PAST
4	regalar	regalar	VERB	_	VerbForm=Inf	0	root	_	Gloss=give
5	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	6	det	_	Gloss=a
6	llibre	llibre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	4	obj	_	Gloss=book
7	a	a	ADP	_	_	9	case	_	Gloss=to
8	la	el	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	9	det	_	Gloss=the
9	Maria	Maria	PROPN	_	Gender=Fem|Number=Sing	4	obl:arg	_	Gloss=Maria|SpaceAfter=No
10	.	.	PUNCT	_	_	4	punct	_	_

# text = En Pere li va regalar un llibre.
# text_en = Pere gave her a book.
1	En	en	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	Gloss=the
2	Pere	Pere	PROPN	_	Gender=Masc|Number=Sing	5	nsubj	_	Gloss=Pere
3	li	ell	PRON	_	Case=Dat|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	5	obl:arg	_	Gloss=her
4	va	anar	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	aux	_	Gloss=PAST
5	regalar	regalar	VERB	_	VerbForm=Inf	0	root	_	Gloss=give
6	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	7	det	_	Gloss=a
7	llibre	llibre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	5	obj	_	Gloss=book|SpaceAfter=No
8	.	.	PUNCT	_	_	5	punct	_	_

Non-verbal Clauses

Subordination

# text = D'entrada va quedar clar que l'individu no hi tocava gens.
# text_en = From the outset it was clear that the individual was not involved at all.
1	D'	de	ADP	sps00	_	2	case	_	SpaceAfter=No|Gloss=from
2	entrada	entrada	NOUN	ncfs000	Gender=Fem|Number=Sing	4	obl	_	Gloss=outset
3	va	anar	AUX	vaip3s0	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	aux	_	Gloss=PAST
4	quedar	quedar	VERB	vmn0000	VerbForm=Inf	0	root	_	Gloss=remain
5	clar	clar	ADJ	aq0ms0	Gender=Masc|Number=Sing	4	xcomp	_	ArgTem=arg2:atr|Gloss=clear
6	que	que	SCONJ	cs	_	11	mark	_	Gloss=that
7	l'	el	DET	da0cs0	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	8	det	_	SpaceAfter=No|Gloss=the
8	individu	individu	NOUN	ncms000	Gender=Masc|Number=Sing	11	nsubj	_	ArgTem=arg1:tem|Gloss=individual
9	no	no	PART	rn	Polarity=Neg	11	advmod	_	Gloss=not
10	hi	hi	PRON	pp3cn000	Case=Loc|Person=3|PronType=Prs	11	obl	_	Gloss=there
11	tocava	tocar	VERB	vmii3s0	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	4	csubj	_	ArgTem=arg1:tem|Gloss=was.playing
12	gens	gens	ADV	rg	_	11	advmod	_	SpaceAfter=No|ArgTem=argM:adv|Gloss=at.all
13	.	.	PUNCT	fp	PunctType=Peri	4	punct	_	Gloss=.

# text = La professora ha reiterat que considera que Arola i Igual van prevaricar.
# text_en = The teacher has reiterated that she considers that Arola and Igual committed fraud.
1	La	el	DET	da0fs0	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	Gloss=the
2	professora	professora	NOUN	ncfs000	Gender=Fem|Number=Sing	4	nsubj	_	ArgTem=arg0:agt|Gloss=teacher
3	ha	haver	AUX	vaip3s0	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	aux	_	Gloss=has
4	reiterat	reiterar	VERB	vmp00sm	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	Gloss=reiterated
5	que	que	SCONJ	cs	_	6	mark	_	Gloss=that
6	considera	considerar	VERB	vmip3s0	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	ccomp	_	ArgTem=arg1:pat|Gloss=considers
7	que	que	SCONJ	cs	_	12	mark	_	Gloss=that
8	Arola	Arola	PROPN	np0000p	_	12	nsubj	_	ArgTem=arg0:agt|Gloss=Arola
9	i	i	CCONJ	cc	_	10	cc	_	Gloss=and
10	Igual	Igual	PROPN	np0000p	_	8	conj	_	Gloss=Igual
11	van	anar	AUX	vaip3p0	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	12	aux	_	Gloss=PAST
12	prevaricar	prevaricar	VERB	vmn0000	VerbForm=Inf	6	ccomp	_	SpaceAfter=No|ArgTem=arg1:pat|Gloss=commit.fraud
13	.	.	PUNCT	fp	PunctType=Peri	4	punct	_	Gloss=.

# text = La professora ho ha reiterat.
# text_en = The teacher has reiterated it.
1	La	el	DET	da0fs0	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	Gloss=the
2	professora	professora	NOUN	ncfs000	Gender=Fem|Number=Sing	5	nsubj	_	ArgTem=arg0:agt|Gloss=teacher
3	ho	ell	PRON	pp3nn000	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	5	obj	_	ArgTem=arg2:pat|Gloss=it
4	ha	haver	AUX	vaip3s0	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	aux	_	Gloss=has
5	reiterat	reiterar	VERB	vmp00sm	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	SpaceAfter=No|Gloss=reiterated
6	.	.	PUNCT	fp	PunctType=Peri	5	punct	_	Gloss=.

# text = Els arbres existents es traslladaran mentre duri la urbanització.
# text_en = The existing trees will be moved for the duration of the development.
1	Els	el	DET	da0mp0	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	2	det	_	Gloss=the
2	arbres	arbre	NOUN	ncmp000	Gender=Masc|Number=Plur	5	nsubj	_	ArgTem=arg1:pat|Gloss=trees
3	existents	existent	ADJ	aq0cp0	Number=Plur	2	amod	_	Gloss=existing
4	es	ell	PRON	p0000000	Case=Acc,Dat|Person=3|PrepCase=Npr|PronType=Prs|Reflex=Yes	5	expl:pass	_	Gloss=themselves
5	traslladaran	traslladar	VERB	vmif3p0	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	root	_	Gloss=will.move
6	mentre	mentre	SCONJ	cs	_	7	mark	_	Gloss=while
7	duri	durar	VERB	vmsp3s0	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	advcl	_	ArgTem=argM:tmp|Gloss=lasts
8	la	el	DET	da0fs0	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	9	det	_	Gloss=the
9	urbanització	urbanització	NOUN	ncfs000	Gender=Fem|Number=Sing	7	nsubj	_	SpaceAfter=No|ArgTem=arg1:tem|Gloss=development
10	.	.	PUNCT	fp	PunctType=Peri	5	punct	_	Gloss=.

# text = La UdG ha manifestat la voluntat que els premis tinguin continuïtat.
# text_en = The UdG has expressed its desire for the awards to have continuity.
1	La	el	DET	da0fs0	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	Gloss=the
2	UdG	UdG	PROPN	np0000o	_	4	nsubj	_	ArgTem=arg0:agt|Gloss=UdG
3	ha	haver	AUX	vaip3s0	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	aux	_	Gloss=has
4	manifestat	manifestar	VERB	vmp00sm	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	Gloss=expressed
5	la	el	DET	da0fs0	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	6	det	_	Gloss=the
6	voluntat	voluntat	NOUN	ncfs000	Gender=Fem|Number=Sing	4	obj	_	ArgTem=arg1:pat|Gloss=desire
7	que	que	SCONJ	cs	_	10	mark	_	Gloss=that
8	els	el	DET	da0mp0	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	9	det	_	Gloss=the
9	premis	premi	NOUN	ncmp000	Gender=Masc|Number=Plur	10	nsubj	_	ArgTem=arg1:tem|Gloss=awards
10	tinguin	tenir	VERB	vmsp3p0	Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	6	acl	_	Gloss=have
11	continuïtat	continuïtat	NOUN	ncfs000	Gender=Fem|Number=Sing	10	obj	_	SpaceAfter=No|ArgTem=arg2:atr|Gloss=continuity
12	.	.	PUNCT	fp	PunctType=Peri	4	punct	_	Gloss=.

# text = Els grans blocs que uneixen els pilons han estat fabricats a Cadis.
# text_en = The large blocks that join the pylons have been manufactured in Cádiz.
1	Els	el	DET	da0mp0	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	3	det	_	Gloss=the
2	grans	gran	ADJ	aq0cp0	Number=Plur	3	amod	_	Gloss=large
3	blocs	bloc	NOUN	ncmp000	Gender=Masc|Number=Plur	10	nsubj	_	ArgTem=arg1:pat|Gloss=blocks
4	que	que	PRON	pr0cn000	PronType=Rel	5	nsubj	_	ArgTem=arg0:agt|Gloss=that
5	uneixen	unir	VERB	vmip3p0	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	acl:relcl	_	Gloss=join
6	els	el	DET	da0mp0	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	7	det	_	Gloss=the
7	pilons	piló	NOUN	ncmp000	Gender=Masc|Number=Plur	5	obj	_	ArgTem=arg1:tem|Gloss=pylons
8	han	haver	AUX	vaip3p0	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	10	aux	_	Gloss=have
9	estat	ser	AUX	vsp00sm	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	10	aux	_	Gloss=been
10	fabricats	fabricar	VERB	vmp00pm	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	Gloss=manufactured
11	a	a	ADP	sps00	_	12	case	_	Gloss=in
12	Cadis	Cadis	PROPN	np0000l	_	10	obl	_	SpaceAfter=No|ArgTem=argM:loc|Gloss=Cádiz
13	.	.	PUNCT	fp	PunctType=Peri	10	punct	_	Gloss=.

# text = També afavoreix els que procedeixen de les excolònies espanyoles.
# text_en = It also favors those who come from the former Spanish colonies.
1	També	també	ADV	rg	_	2	advmod	_	Gloss=also
2	afavoreix	afavorir	VERB	vmip3s0	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	Gloss=favors
3	els	el	DET	da0mp0	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	2	obj	_	Gloss=those
4	que	que	PRON	pr0cn000	PronType=Rel	5	nsubj	_	ArgTem=arg1:tem|Gloss=who
5	procedeixen	procedir	VERB	vmip3p0	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	acl:relcl	_	Gloss=come
6	de	de	ADP	sps00	_	8	case	_	Gloss=from
7	les	el	DET	da0fp0	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	8	det	_	Gloss=the
8	excolònies	excolònia	NOUN	nc00000	Gender=Fem|Number=Plur	5	obl:arg	_	ArgTem=arg2:loc|Gloss=former-colonies
9	espanyoles	espanyol	ADJ	aq0fp0	Gender=Fem|Number=Plur	8	amod	_	Gloss=Spanish
10	.	.	PUNCT	fp	PunctType=Peri	2	punct	_	Gloss=.

# text = La víctima va aconseguir fer-lo desistir en oposar resistència a mossegades.
# text_en = The victim managed to make him give up by resisting bites.
1	La	el	DET	da0fs0	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	Gloss=the
2	víctima	víctima	NOUN	ncfs000	Gender=Fem|Number=Sing	4	nsubj	_	ArgTem=arg0:agt|Gloss=victim
3	va	anar	AUX	vaip3s0	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	aux	_	Gloss=PAST
4	aconseguir	aconseguir	VERB	vmn0000	VerbForm=Inf	0	root	_	Gloss=manage
5-6	fer-lo	_	_	_	_	_	_	_	_
5	fer	fer	VERB	vmn0000	VerbForm=Inf	4	xcomp	_	ArgTem=arg1:pat|Gloss=make
6	lo	ell	PRON	pp3msa00	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	5	obj	_	ArgTem=arg1:pat|Gloss=him
7	desistir	desistir	VERB	vmn0000	VerbForm=Inf	5	xcomp	_	Gloss=give.up
8	en	en	ADP	sps00	_	9	mark	_	Gloss=by
9	oposar	oposar	VERB	vmn0000	VerbForm=Inf	4	advcl	_	ArgTem=argM:adv|Gloss=put.up
10	resistència	resistència	NOUN	ncfs000	Gender=Fem|Number=Sing	9	obj	_	ArgTem=arg1:pat|Gloss=resistence
11	a	a	ADP	sps00	_	12	case	_	Gloss=to
12	mossegades	mossegada	NOUN	ncfp000	Gender=Fem|Number=Plur	9	obl	_	SpaceAfter=No|ArgTem=argM:mnr|Gloss=bites
13	.	.	PUNCT	fp	PunctType=Peri	4	punct	_	Gloss=.

# text = L'any 1966 va començar a treballar a la Diputació.
# text_en = In 1966 he started working at the Provincial Council.
1	L'	el	DET	da0cs0	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	SpaceAfter=No|Gloss=the
2	any	any	NOUN	_	_	5	obl	_	ArgTem=argM:tmp|Gloss=year
3	1966	1966	NUM	_	NumForm=Digit|NumType=Card	2	nmod	_	Gloss=1966
4	va	anar	AUX	vaip3s0	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	aux	_	Gloss=PAST
5	començar	començar	VERB	vmn0000	VerbForm=Inf	0	root	_	Gloss=start
6	a	a	ADP	sps00	_	7	mark	_	Gloss=to
7	treballar	treballar	VERB	vmn0000	VerbForm=Inf	5	xcomp	_	Gloss=work
8	a	a	ADP	sps00	_	10	case	_	Gloss=at
9	la	el	DET	da0fs0	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	10	det	_	Gloss=the
10	Diputació	Diputació	PROPN	np0000o	_	7	obl	_	SpaceAfter=No|ArgTem=argM:loc|Gloss=Provincial.Council
11	.	.	PUNCT	fp	PunctType=Peri	5	punct	_	Gloss=.

# text = La frontera entre una cosa i l'altra sembla clara.
# text_en = The border between one thing and the other seems clear.
1	La	el	DET	da0fs0	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	Gloss=the
2	frontera	frontera	NOUN	ncfs000	Gender=Fem|Number=Sing	9	nsubj	_	ArgTem=arg1:tem|Gloss=border
3	entre	entre	ADP	sps00	_	5	case	_	Gloss=between
4	una	un	DET	di0fs0	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Ind	5	det	_	Gloss=one
5	cosa	cosa	NOUN	ncfs000	Gender=Fem|Number=Sing	2	nmod	_	Gloss=thing
6	i	i	CCONJ	cc	_	8	cc	_	Gloss=and
7	l'	el	DET	da0cs0	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	8	det	_	SpaceAfter=No|Gloss=the
8	altra	altre	PRON	pi0fs000	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Ind	5	conj	_	Gloss=other
9	sembla	semblar	VERB	vmip3s0	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	Gloss=seems
10	clara	clar	ADJ	aq0fs0	Gender=Fem|Number=Sing	9	xcomp	_	SpaceAfter=No|ArgTem=arg2:atr|Gloss=clear
11	.	.	PUNCT	fp	PunctType=Peri	9	punct	_	Gloss=.

Relations Overview

Treebanks

There is one Catalan UD treebank:

Spanish-Catalan comparison