home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Ottoman_Turkish-BOUN

UD_Ottoman_Turkish-DUDU

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 514 sentences, 8796 tokens and 8814 syntactic words.
 • This corpus contains 85 sentences, 766 tokens and 813 syntactic words.
 • This corpus contains 141 tokens (2%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 35 tokens (5%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 367 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: vilâyât-ı, manzara-i, Fransa’nın, ay!, dakîka-i, edebiyat-ı, hayat-ı, hukuk-ı, levha-i, ma’nâ-yı, nazar-ı, âsâr-ı, çehre-i, İstanbul’da, Adem-i, Ali’ye, Ali’yi, Cemiyeti’nin, Devleti’nin, Harb-i, Mehasin’in, Müdafaa-i, Paşa’nın, Trabzon’da, Trakya-Paşaeli, Trakya’yı, ahvâl-i, atf-ı, bi-hakkın, bâlâ-pervaz, celb-i, efkâr-ı, emr-i, feyz-i, gayr-i, hedef-i, hem-fikir, hususiyet-i, hâb-ı, katre-i, lem’a-i, ma’lumât, mecbûriyet-i, meslek-i, mevcudiyet-i, nasb-ı, nazikiyet-i, nesl-i, nisvan-ı, saha-i
 • This corpus contains 42 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: ahkâm-ı, asker-i, aḳvâl-i, beḳâ-yı, bi'l-ḳuvve, bâl-ı, bî-pâk, cemâʿat-i, devlet-i, du’ânuñ, edille-i, ferʿiyye-i, fi’l-vâḳi’, fî’l-ḥâl, islâm-ı, ka‘be-i, küfr-i, ma‘rifet, meşrûʿa-i, müteşerriʿîn-i, per-i, risâle-i, sipeh-sâlâr, s̱ebât-ı, tebʿa-i, tercümân-ı, tîr-i, ve’s-selâm, ü’l-beled, ü’l-eyyâmdan, şerʿiyye-i, ḥużûr-ı, ḥuḳûḳ-u, ḥükûmât-ı, ḫalḳ-ı, ḫâne-i, ḳısm-ı, ṣanâyiʿ-i, ṣan’at-ı, ṭarîḳ-i, ‘azamı, ‘ışḳ
 • This corpus contains 18 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 17 types of multi-word tokens. Examples: vardı, bugünlerdi, camidir, değillerdir, dostlardı, ederlerdi, evindeki, gözleriyle, kazasıyla, kümeslerimizdeki, kıvranırken, saatiydi, saatlerdi, tanesiyle, çiçeklerdi, üzerindeki, şiirle.
 • This corpus contains 47 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 41 types of multi-word tokens. Examples: vardır, yoḳdur, degildir, vardı, baḥs̱dir, budur, dilerseñ, düşmendür, ederdi, efkârıdır, gevherdür, götürmektir, idrâkdür, incidir, içerideki, lisândır, merbûṭdur, merkûzdur, muḳaddemâtıdur, neferdir, nevʿindendir, olacaḳtır, oldur, olmuşidi, olursañ, sözdür, tasvîridir, tutarsañ, vardur, vechdür, yoḳtur, şeyhü’l-beled, şâyândır, ʿilmdir, ḥaḳîḳattir, ḳadîmü’l-eyyâmdan, ḳaṣabadur, ḳâyillerdür, ṣâdıḳdır, ṭutsaḳdur, ṭâlibdir.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 8 word types tagged as particles (PART): da, dahi, de, ise, ki, yle, ü, ”le
 • This corpus contains 5 word types tagged as particles (PART): da, daḫı, de, ise, ki
 • This corpus contains 21 lemmas tagged as pronouns (PRON): Kimindir, bazı, ben, birbiri, biri, biz, bu, bura, hangi, hepsi, herkes, kendi, kim, ne, o, ora, sen, siz, öbür, şu, “bu
 • This corpus contains 9 lemmas tagged as pronouns (PRON): ben, bu, cümle, kendi, ne, nere, o, ol, sen
 • This corpus contains 15 lemmas tagged as determiners (DET): bazı, bir, birkaç, birtakım, birçok, bu, bütün, güçbir, hangi, her, herhangi, hiçbir, o, yalnız, şu
 • This corpus contains 9 lemmas tagged as determiners (DET): bir, birḳac, birḳaç, bu, bâżı, cümle, her, o, ol
 • Out of the above, 5 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: bazı, bu, hangi, o, şu
 • Out of the above, 4 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: bu, cümle, o, ol
 • This corpus contains 5 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): değil, i, mi, ol, y
 • This corpus contains 5 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): degil, i, mi, ol, y
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: ol
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: i, ol
 • Conv
  • AUX: olarak, iken, ken
  • VERB: ederek, durup, ettikçe, gülerek, inleyerek, sürünerek, çıkıp, Düşünüp, acıyarak, anlatınca
 • Conv
  • VERB: ḳoyub, dizüb, döküb, getürüp, idip, idüb, olup, pişürüb, virüb, ḳoymuşdur
 • Fin
  • VERB: binenlerse, bıkarlarsa, demeseydi, demişlerse, düşersen, esiyorsa, inleye, istersen, olmazsa, olsaydı
 • Fin
  • VERB: idesin, olur, ova, avladı, bilesiñiz, bilmem, degmez, diler, dirler, dönsün
 • Part
  • AUX: olan, olanların, olduğuna, olduğundan, olduğunu
  • VERB: eden, olan, olduğu, ettiği, olduğunu, bulunan, bulunduğu, bulunduğum, edilen, oldukları
 • Part
  • VERB: olduġu, bulunmadıġı, dedigimiz, eder, gelen, geçen, olan, olduḳtan, olmayan, olur
 • Vnoun
  • VERB: etmek, görmek, olmak, olması, almak, anlamak, bakmağa, etmekte, etmeleri, sormağa
 • Vnoun
  • VERB: addolunmaġa, girmekdür, girmesi, gitmenin, götürmek, içmege, söyleye, yapması, yemege, yetişmekdür

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: nefîsenin, şerîfeʾi, ʿaliyyenüñ
  • NOUN: esâsiyesini, meşrûʿa-i, tebʿa-i, ṣûfiyye
  • PROPN: ʿos̱mânîyenin
 • Plur
  • AUX: değiller, idik, olanların, olurlardı
  • AUX-Part: olanların
  • NOUN: hanımlarımızın, erkeklerden, eşekler, gözleri, kadınlar, kadınların, saatler, ellerini, gözlerinde, hikâyelerinde
  • PRON: hepsi, bizim, neler, onlar, Bunlar, bizi, kendilerinden, kendilerine, bizde, bunların
  • PROPN: Arapları, Ermenileri, Ermenilerin, Fransızların, Müslümanlara, Rumların
  • VERB: ediniz, yiyorlar, başladılar, bulunuyorlar, edenlerin, ediyorlar, etmeleri, etmişler, ettiler, getirdiler
  • VERB-Fin: binenlerse, bıkarlarsa, demişlerse, olursak
  • VERB-Part: edenlerin, olduklarını, binenler, bulunanların, bulunduklarını, düşündüklerimi, edenler, ermeyenlerin, ettiklerini, getirenlerin
  • VERB-Vnoun: etmeleri, donanmaları, çalışmaları
 • Plur
  • ADJ: iḳbâlle
  • AUX: mısınız
  • NOUN: begler, aġaçlarıñ, begleri, berekâtıyla, dişleri, edille-i, ferʿiyye-i, fuḳarâya, gözlerine, iḥsânlar
  • PRON: bunlardan, cümlesi, cümlesin, onlar
  • PROPN: müslimîn
  • VERB: başladılar, baḥsedelim, bilesiñiz, dimişler, dirler, döşediler, edebilirsiniz, eyleyelüm, eşitdiler, getürdiler
  • VERB-Fin: bilesiñiz, dirler, eyleyelüm, eşitdiler, iderler, istemezler, sevindiler, çalıştılar, ḳarşuladılar, ṭanışdılar
 • Sing
  • ADJ: hasta, içindeki, yanındaki, üstünde, karşısında, üstündeki, Mevzuu, acı, biçare, bî-hareket
  • AUX: idi, değil, mı, mi, idim, değildir, di, midir, dı, mu
  • AUX-Part: olduğuna, olduğundan, olduğunu
  • NOUN: içinde, gece, gün, var, zaman, yemek, altında, saat, dakika, teşkil
  • NUM: birinci, 335’te, On, dokuzuncu, ikimiz, ikinci
  • PRON: ne, ben, onun, kim, onu, o, benim, biri, kendi, kendisi
  • PROPN: Müslüman, Ali, Salih, Türk, Bedia, Halide, Hanımefendi, Mavri, Mira, Rum
  • VERB: etmek, görmek, olduğu, bilir, başladı, ediyor, etti, oldu, olduğunu, olur
  • VERB-Conv: batarken, doğarken, ederken, görülmeden, olurken, sırmadan, uyanmadan, vermeden
  • VERB-Fin: demeseydi, düşersen, esiyorsa, inleye, istersen, olmazsa, olsaydı, olursa
  • VERB-Part: olduğu, olduğunu, ettikten, etmediğini, ettiğini, alışılamadığı, anlaşılacağını, atfedeceğimi, bakamadığını, beklediğini
  • VERB-Vnoun: etmek, görmek, olmak, olması, almak, anlamak, bakmağa, etmekte, sormağa, söylemek
  • X: u
 • Sing
  • ADJ: dost, düşmen, firistâde, manṣûrla, mecâzîden, merkûz, muʿammâda, nefîsenin, var, şerîfeʾi
  • AUX: dur, dir, dır, dür, dı, idi, sañ, tir, degil, di
  • NOUN: var, yoḳ, oġlan, üzerine, adın, altına, aġa, idrâk, içine, vaḳt
  • NUM: birinci, ikinci, üçüncü
  • PRON: bundan, bunuñ, ne, andan, beni, benim, bu, buña, nereye, ol
  • PROPN: arizona, bayındır, boġdân, celâlî, cânân, dirse, efendinin, eflâḳ, gûn, hindden
  • VERB: olur, dedi, eydür, geldi, idesin, olmaz, ova, addolunmaġa, aldı, atdı
  • VERB-Fin: idesin, olur, ova, avladı, bilmem, degmez, diler, dönsün, düşdi, geldi
  • VERB-Part: bulunmadıġı, olduḳtan, ḳaldıġını
  • VERB-Vnoun: addolunmaġa, girmekdür, girmesi, gitmenin, götürmek, içmege, söyleye, yapması, yemege, yetişmekdür
 • Abl
  • AUX-Part: olduğundan
  • NOUN: erkeklerden, tarafından, caddeden, güneşten, lokantadan, uzaktan, Garsonlardan, açlıktan, ağzından, edibelerimizden
  • PRON: bundan, kendilerinden, birinden, herkesten, kendisinden, ondan, oradan
  • VERB: ettikten, birleşmesinden, bıktıracağından, düşündükten, ettiğimden, ettiğinden, görülmeden, parçalanmasından, solmasından, sırmadan
  • VERB-Conv: görülmeden, sırmadan, uyanmadan, vermeden
  • VERB-Part: ettikten, bıktıracağından, düşündükten, ettiğinden, taranmadığından, yediğinden
  • VERB-Vnoun: birleşmesinden, parçalanmasından, solmasından, tutmazdan, uçmaktan, yüzmekten
 • Abl
  • ADJ: mecâzîden
  • NOUN: ʿaşḳtan, atdan, ayaġından, deveden, deñizinden, kütlesinden, lisânlardan, nevʿinden, tafṣiliyyeden, târîḫinden
  • PRON: bundan, andan, bunlardan
  • PROPN: hindden, paşadan, yemenden
  • VERB-Part: olduḳtan
 • Acc
  • ADJ: mebhût
  • AUX-Part: olduğunu
  • NOUN: yemek, çocuğu, ellerini, para, suyunu, yemeğini, şeyi, ahvâlini, atf-ı, ayaklarını
  • PRON: onu, ne, neler, bizi, kendisini, seni, beni, bunu, kendimi, bunları
  • PROPN: Ali’yi, Trakya’yı, Arapları, Bedia’sını, Cemiyeti’ni, Ermenileri, Fransa’yı, Hanımefendi’yi, Harb-i, Mendes
  • VERB: olduğunu, etmediğini, ettiğini, olduklarını, anlaşılacağını, atfedeceğimi, bakamadığını, beklediğini, bulunduklarını, bunalanları
  • VERB-Part: olduğunu, etmediğini, ettiğini, olduklarını, anlaşılacağını, atfedeceğimi, bakamadığını, beklediğini, bulunduklarını, dokunamadığını
  • VERB-Vnoun: girişi, kurtarmayı, yapmalarını
 • Acc
  • ADJ: şerîfeʾi
  • NOUN: adın, bâdâmı, esâsiyesini, keçe, kimseyi, medeniyyet, sitemi, valsini, şeyʾi, ḳapudını
  • PRON: beni, cümlesin
  • VERB-Part: ḳaldıġını
 • Dat
  • ADJ: karşıya, önüne, üstüne
  • AUX-Part: olduğuna
  • NOUN: hâline, edebiyata, yanına, yere, çocuğa, üstüne, şimdiye, ağzına, feminizme, içine
  • PRON: ona, kendilerine, bana, kendimize, Sana, birbirine, bize, bunlara, hangisine, kendilerinden
  • PROPN: Ali’ye, Avrupa’ya, Büyükada’ya, Ermenistan’a, Fransa’ya, Hakk’a, Karadeniz’e, Maşatlığı’na, Müslümanlara, Osmaniye’ye
  • VERB: bakmağa, sormağa, anlamağa, atmağa, bahsetmeye, bitirinceye, dalgalana, dağıla, düşünmeğe, düşünülmeye
  • VERB-Part: geldiğine, geçtiğine, içinceye, olacağına, olamayacağına, olanlara, olunacağına
  • VERB-Vnoun: bakmağa, sormağa, anlamağa, atmağa, bahsetmeye, düşünmeğe, düşünülmeye, etmeye, etmeğe, ettirilmesine
 • Dat
  • ADJ: tîze
  • NOUN: üzerine, altına, içine, ḥalḳa, cihete, dile, dostına, döşegine, düşmenine, dışarıya
  • PRON: buña, nereye
  • PROPN: otaġa, pâşâya
  • VERB: addolunmaġa, içmege, söyleye, yemege, yürümeye, ḳılına
  • VERB-Vnoun: addolunmaġa, içmege, söyleye, yemege, yürümeye
 • Equ
  • NOUN: günlerce
  • PRON: bence
 • Gen
  • AUX-Part: olanların
  • NOUN: hanımlarımızın, karısının, çocuğun, ihtiyarın, kadınların, ailenin, dünyanın, güneşin, günün, hanımın
  • PRON: onun, benim, bizim, senin, bunların, bunun, kendisinin, Kimin, birinin, kendilerinin
  • PROPN: Fransa’nın, Cemiyeti’nin, Devleti’nin, Hanımefendinin, Mehasin’in, Paşa’nın, (Tanin)in, Bedîa’nın, Bey’in, Boğaz’ın
  • VERB-Part: edenlerin, bulunanların, ermeyenlerin, getirenlerin, olanlarda, çalışanların
  • VERB-Vnoun: dönmemenin, eğlenmenin, olmanın, seyretmenin, sürmenin
 • Gen
  • ADJ: nefîsenin, ʿaliyyenüñ
  • NOUN: ahkâm-ı, ahâlîmizin, anasınıñ, aġaçlarıñ, beḳâ-yı, dostuñ, du’ânuñ, edille-i, ferʿiyye-i, insânuñ
  • PRON: bunuñ, benim
  • PROPN: efendinin, iṣfahânuñ, waldteufelin, ʿos̱mânîyenin, ḫıżırın
  • VERB-Vnoun: gitmenin
 • Ins
  • NOUN: itibariyle, kahkahalarla, suretle, cihetle, eşekle, suyuyla, sühûletle, Ez-cümle, Hastalıkla, Heyeti’yle
  • PRON: kendisiyle, bazılarıyla, birbiriyle, kendileriyle, onunla, seninle
  • PROPN: Rauf’la, Rostand’la
  • VERB: atmakla, bakmakla, etmemekle, görmekle, görülmesiyle, vermekle, yaptırmakla, üşütmekle
  • VERB-Vnoun: atmakla, bakmakla, etmemekle, görmekle, görülmesiyle, vermekle, üşütmekle
 • Ins
  • ADJ: iḳbâlle, manṣûrla
  • NOUN: berekâtıyla, birligiyle, cihetle, defterile, şekerle
 • Loc
  • ADJ: içindeki, yanındaki, üstünde, karşısında, üstündeki, elindeki, içinde, önümüzde
  • NOUN: içinde, altında, yerde, hakkında, üzerinde, arasında, halde, asırda, etrafımızda, sırada
  • NUM: 335’te
  • PRON: orada, bizde, bende, burada
  • PROPN: İstanbul’da, Trabzon’da, İzmir’de, Ada’da, Avrupa’da, Bey’de, Dersaadet’te, Elaziz’de, Erzurum’da, Fransa’da
  • VERB-Vnoun: etmekte, gelmekte, geçirmekte, götürmekte, istemekte
 • Loc
  • ADJ: muʿammâda
  • NOUN: cânibinde, dünyada, dünyâda, dışarıda, eyâletinde, içeride, miḳdârçe, müslümânlıḳta, sefîrinde, vaḳtte
 • Nom
  • ADJ: hasta, Mevzuu, acı, biçare, bî-hareket, bî-his, cam, dilbâz, dinç, elîm
  • AUX: değildir, değiller, idi, ydi
  • NOUN: gece, gün, zaman, saat, dakika, teşkil, et, yemek, Bey, akşam
  • NUM: birinci, On, dokuzuncu, ikimiz, ikinci
  • PRON: ne, ben, kim, o, biri, kendi, hepsi, kendisi, bu, onlar
  • PROPN: Müslüman, Ali, Türk, Salih, Bedia, Halide, Hanımefendi, Mavri, Mira, Rum
  • VERB: etmek, görmek, olduğu, olmak, olması, almak, anlamak, etmeleri, söylemek, yapmak
  • VERB-Part: olduğu, alışılamadığı, binenler, bulacağı, doldurulduğu, edenler, ettiği, ettiğim, geldiği, getirileceği
  • VERB-Vnoun: etmek, görmek, olmak, olması, almak, anlamak, etmeleri, söylemek, yapmak, yaşamak
  • X: u
 • Nom
  • ADJ: dost, düşmen, firistâde, merkûz, var, şâmil, şâyân, ʿazamı, ḥaḳîḳat, ḫaberdâr
  • AUX: dur, tur
  • NOUN: oġlan, aġa, begler, idrâk, vaḳt, altunı, anası, asker-i, av, ayaġı
  • NUM: birinci, ikinci, üçüncü
  • PRON: ne, bu, cümlesi, ol, onlar
  • PROPN: arizona, bayındır, boġdân, celâlî, cânân, dirse, eflâḳ, gûn, ibrâhim, islâm-ı
  • VERB: bulunmadıġı, girmekdür, girmesi, götürmek, itmek, yapması, yetişmekdür, çalışı, çıḳmaḳ
  • VERB-Part: bulunmadıġı
  • VERB-Vnoun: girmekdür, girmesi, götürmek, yapması, yetişmekdür, çalışı, çıḳmaḳ
 • Def
  • DET: o, bu, her, ol
 • Ind
  • DET: bir, birḳaç, bâżı

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Neg
  • ADJ: natamam
  • AUX: değil, olmam
  • NOUN: yok
  • VERB: bilmem, etmediğini, etmeyen, kalmayan, olamaz, olmamış, olmayan, olmaz, unutulmaz, Yürümüyorum
  • VERB-Conv: etmedikçe
  • VERB-Fin: demeseydi, olmazsa
  • VERB-Part: etmediğini, etmeyen, kalmayan, olmayan, alışılamadığı, bakamadığını, dokunamadığını, gelmeyen, gülmeyen, hoşlanmadığı
  • VERB-Vnoun: acımamak, etmemek, uyandırmamak
 • Neg
  • AUX: degil
  • NOUN: yoḳ
  • VERB: olmaz, bilmem, bulunmadıġı, degmez, eylemez, gidilmez, istemezler, olmayan, olımadılar, yemezse
  • VERB-Fin: bilmem, degmez, istemezler, yemezse, üleşdüremem
  • VERB-Part: bulunmadıġı, olmayan
 • Pos
  • AUX: idi, olan, olarak, idim, iken, di, imiş, idik, ken, olanların
  • AUX-Conv: olarak, iken, ken
  • AUX-Part: olan, olanların, olduğuna, olduğundan, olduğunu
  • NOUN: var, vardır
  • VERB: eden, olan, olduğu, etmek, görmek, bilir, başladı, edecek, ettiği, ediyor
  • VERB-Conv: ederek, durup, ettikçe, gülerek, inleyerek, sürünerek, çıkıp, Düşünüp, acıyarak, anlatınca
  • VERB-Fin: binenlerse, bıkarlarsa, demişlerse, düşersen, esiyorsa, inleye, istersen, olsaydı, olursa, olursak
  • VERB-Part: eden, olan, olduğu, ettiği, olduğunu, bulunan, bulunduğu, bulunduğum, edilen, oldukları
  • VERB-Vnoun: etmek, görmek, olmak, olması, almak, anlamak, bakmağa, etmekte, etmeleri, sormağa
 • Pos
  • AUX: sañ, di, idi, olunuz, señ
  • NOUN: var
  • VERB: olur, dedi, eydür, geldi, idesin, olduġu, ova, uçup, ḳoyub, addolunmaġa
  • VERB-Conv: ḳoyub, dizüb, döküb, getürüp, idip, idüb, olup, pişürüb, virüb, ḳoymuşdur
  • VERB-Fin: idesin, olur, ova, avladı, bilesiñiz, diler, dirler, dönsün, düşdi, eyleyelüm
  • VERB-Part: olduġu, dedigimiz, eder, gelen, geçen, olan, olduḳtan, olur, tutar, ḳaldıġını
  • VERB-Vnoun: addolunmaġa, girmekdür, girmesi, gitmenin, götürmek, içmege, söyleye, yapması, yemege, yetişmekdür

Verbal Features

Verbal Features

 • Hab
  • AUX: olmam
  • VERB: bilir, olur, eder, zannederim, bilmem, ederim, ederse, olabilir, olamaz, olmaz
  • VERB-Conv: batarken, doğarken, ederken, olurken
  • VERB-Fin: binenlerse, bıkarlarsa, düşersen, istersen, olmazsa, olursa, olursak
  • VERB-Part: bugünler, ederler, kaçar, kıvranır, oturtmuşlar
 • Hab
  • VERB: olur, eydür, idesin, olmaz, bilesiñiz, bilmem, degmez, diler, dirler, edebilirsiniz
  • VERB-Fin: idesin, olur, bilesiñiz, bilmem, degmez, diler, dirler, iderler, istemezler, olunur
  • VERB-Part: eder, olur, tutar
 • Imp
  • AUX: mı, mi, midir, mu, mü, mudur, mıdır
  • VERB: ediyor, istiyorum, veriyor, yiyorlar, çalışıyor, alıyor, bakıyor, bulunuyorlar, buluyor, buluyorum
 • Imp
  • AUX: mı, mısınız
 • Perf
  • ADJ: natamam
  • AUX: idi, değil, dı, dir, idim, miydi, idik, mıydı, olduğuna, olduğundan
  • AUX-Part: olduğuna, olduğundan, olduğunu
  • VERB: olduğu, başladı, ettiği, etti, oldu, olduğunu, bulunduğu, bulunduğum, geldi, oldukları
  • VERB-Fin: demeseydi, demişlerse, olsaydı
  • VERB-Part: olduğu, ettiği, olduğunu, bulunduğu, bulunduğum, oldukları, sevdiği, ettikten, bulundukları, etmediğini
 • Perf
  • AUX: dir, dur, dır, dür, dı, idi, tir, degil, tır
  • VERB: dedi, geldi, olduġu, aldı, atdı, avladı, başladılar, bilsün, bulunmadıġı, dedigimiz
  • VERB-Conv: getürüp, idip
  • VERB-Fin: avladı, düşdi, eşitdiler, geldi, gitdi, görindi, itdüm, sevindiler, çalıştılar, çekdi
  • VERB-Part: olduġu, bulunmadıġı, dedigimiz, geçen, olduḳtan, ḳaldıġını
  • VERB-Vnoun: çıḳmaḳ
 • Prog
  • VERB: ederek, gülerek, inleyerek, sürünerek, acıyarak, alınmakta, araştırmakta, bulunarak, bırakarak, döküyordu
  • VERB-Conv: ederek, gülerek, inleyerek, sürünerek, acıyarak, bulunarak, bırakarak, düşerek, düşürerek, gererek
  • VERB-Fin: esiyorsa
 • Prog
  • VERB: gidiyoruz
 • Prosp
  • VERB: edecek, olacak, edeceğim, kalacak, anlatacak, anlayacak, anlaşılacağını, atılacak, ağlayacaklar, bahsedecek
  • VERB-Part: edecek, anlatacak, anlaşılacağını, bitiverecek, bulacağı, dokunduracak, doğabileceğini, döktürecek, edebileceğini, etmediklerini
 • Prosp
  • VERB: olacaḳ
 • Cnd
  • AUX: olsalar
  • VERB: ederse, olursa, binenlerse, bıkarlarsa, düşersen, esiyorsa, istersen, olmazsa, olursak, söylense
  • VERB-Fin: binenlerse, bıkarlarsa, düşersen, esiyorsa, istersen, olmazsa, olursa, olursak
 • Cnd
  • AUX: sañ
  • VERB-Fin: yemezse, yerse
 • Des
  • VERB: olsa, anlatsam, demeseydi, edilse, mümkünse, olacaksa, olsak, olsaydı, çıkılsa
  • VERB-Fin: demeseydi, olsaydı
 • Des
  • VERB: dinlese
 • Imp
  • VERB: ediniz, git, veriniz, batarken, bağışlasın, bürünmesin, dinlene, doğarken, doğrayabilsin, ederken
  • VERB-Conv: batarken, doğarken, ederken, olurken
 • Imp
  • AUX: olunuz
  • VERB: ova, bilsün, dönsün, eyleye, getsün, ola, yesün, çıḳara, ṭursun
  • VERB-Fin: ova, dönsün, getsün, ola, yesün, çıḳara, ṭursun
 • Ind
  • AUX: değil, dı, ydü
  • VERB: demişlerse, döküyordu, görünüyordu, koşuyordu, parlıyordu, uçuyordu, veriyordu
  • VERB-Fin: demişlerse
 • Ind
  • AUX: degil
  • VERB: dedi, avladı, düşdi, eşitdiler, geldi, getürdiler, getürüp, geçen, gidiyoruz, gitdi
  • VERB-Conv: getürüp, idip
  • VERB-Fin: avladı, düşdi, eşitdiler, geldi, gitdi, görindi, itdüm, sevindiler, çalıştılar, çekdi
  • VERB-Part: geçen
  • VERB-Vnoun: çıḳmaḳ
 • Nec
  • VERB: doyurmalı, etmemelidir, getirmeliyiz, hazırlamalı
 • Opt
  • VERB: titreye, inleye, sulana, süzüle, Pekiyiyim, bakayım, damlaya, gelelim, gideyim, çağıralım
  • VERB-Fin: inleye
 • Opt
  • VERB: baḥsedelim, eyleyelüm
  • VERB-Fin: eyleyelüm
 • Pot
  • VERB: olabilir, olamaz, Denilebilir, bulunabilirler, bulunacağın, doğabileceğini, edebildi, edebilecek, edebileceğini, edebilir
  • VERB-Part: bulunacağın, doğabileceğini, edebileceğini, girebilen
  • VERB-Vnoun: edebilmek, yiyebilmek
 • Pot
  • VERB: edebilirsiniz, üleşdüremem
  • VERB-Fin: üleşdüremem
 • Fut
  • VERB: edecek, olacak, edeceğim, kalacak, anlayacak, anlaşılacağını, atılacak, ağlayacaklar, bahsedecek, bağıracak
  • VERB-Part: edecek, anlaşılacağını, bitiverecek, bulacağı, dokunduracak, doğabileceğini, döktürecek, edebileceğini, etmediklerini, geleceğini
 • Fut
  • VERB: olacaḳ
 • Past
  • AUX: idi, idim, di, dı, imiş, miydi, idik, mıydı, olduğuna, olduğundan
  • AUX-Part: olduğuna, olduğundan, olduğunu
  • VERB: olduğu, başladı, ettiği, etti, oldu, olduğunu, etmiş, olmuş, bulunduğu, bulunduğum
  • VERB-Fin: demeseydi, demişlerse, olsaydı
  • VERB-Part: olduğu, ettiği, olduğunu, bulunduğu, bulunduğum, oldukları, sevdiği, ettikten, bulundukları, etmediğini
 • Past
  • AUX: dı, di, idi
  • VERB: dedi, geldi, olduġu, aldı, atdı, avladı, başladılar, bilmiş, bulunmadıġı, dedigimiz
  • VERB-Conv: ḳoymuşdur
  • VERB-Fin: avladı, düşdi, eşitdiler, geldi, gitdi, görindi, itdüm, sevindiler, çalıştılar, çekdi
  • VERB-Part: olduġu, bulunmadıġı, dedigimiz, olduḳtan, ḳaldıġını
 • Pres
  • AUX: değil, mı, mi, olan, midir, mu, dir, mü, mudur, mıdır
  • AUX-Part: olan, olanların
  • VERB: eden, olan, bilir, ediyor, olur, eder, bulunan, edilen, istiyorum, gelen
  • VERB-Conv: batarken, doğarken, ederken, olurken
  • VERB-Fin: binenlerse, bıkarlarsa, düşersen, esiyorsa, inleye, istersen, olmazsa, olursa, olursak
  • VERB-Part: eden, olan, bulunan, edilen, gelen, isteyen, olunan, sıkan, akan, alan
 • Pres
  • AUX: dir, dur, dır, dür, tir, degil, idi, mı, mısınız, olunuz
  • VERB: olur, eydür, idesin, olmaz, ova, bilesiñiz, bilmem, bilsün, degmez, diler
  • VERB-Conv: getürüp, idip
  • VERB-Fin: idesin, olur, ova, bilesiñiz, bilmem, degmez, diler, dirler, dönsün, eyleyelüm
  • VERB-Part: gelen, geçen, olan, olmayan, olur, tutar
  • VERB-Vnoun: çıḳmaḳ
 • Cau
  • VERB: andıran, geçirdi, acıttığı, acıtıyor, bastırdığı, bildiren, bitiverecek, bozdurmak, değiştirmişti, dinlendiren
  • VERB-Conv: ettirip, iğrendirerek, kaldırarak, usandırarak, çıkararak, çınlatarak
  • VERB-Part: andıran, acıttığı, bastırdığı, bildiren, bitiverecek, dinlendiren, dokunduracak, döktürecek, ettiren, indirdiği
  • VERB-Vnoun: bozdurmak, dinlendirmek, doldurmak, seyrekleştirmeğe, soğutmak, susturmak, yaşatmaya
 • Cau
  • VERB: itdirir
 • Pass
  • VERB: edilen, olunan, yuvarlandı, anlaşılan, dökülen, edilmiş, edilmişti, giyinmiş, görülüyor, okunan
  • VERB-Conv: sürünerek, gizlenerek, gözükürlerken, sallanıp, çekilerek, ıslanıp
  • VERB-Part: edilen, olunan, anlaşılan, dökülen, okunan, Unutulan, alınan, anlaşılacağını, atılan, açılan
  • VERB-Vnoun: atılmak, benzetilmek, düşünülmeye, ettirilmesine, gösterilmesine, sürünme, verilmesi, yaşanması, yıkanma
 • Pass
  • VERB: addolunmaġa, gidilmez, olunur, yazılmışdır, ḳırıldı
  • VERB-Fin: olunur, ḳırıldı
  • VERB-Vnoun: addolunmaġa
 • Fh
  • AUX: idi, idim, di, dı, miydi, idik, mıydı, olurlardı
  • VERB: başladı, etti, oldu, geldi, vardı, getirdi, okudum, yuvarlandı, çıktım, aradı
 • Fh
  • AUX: dı, di, idi
  • VERB: aldı, atdı, başladılar, döşediler, eyitdi, geldi, getürdiler, geçdi, gördiler, götürdi
 • Nfh
  • AUX: imiş
  • VERB: etmiş, olmuş, gelmiş, istiyormuş, oturmuş, düşmüş, edilmiş, etmişler, görmüş, kalmış
  • VERB-Part: kazanılmış, kırılmış, siyahlanmış
 • Nfh
  • VERB: bilmiş, dimişler, irmiş, olmuş, ḳoymuşdur
  • VERB-Conv: ḳoymuşdur

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Art
  • DET: bir, o, cümle, birḳaç, bu, bâżı, her, ol
 • Dem
  • PRON: bu, bundan, Bunlar, bunların, bunu, bunun, bunlara, bunları, o, şunu
 • Dem
  • PRON: bu, bundan, bunuñ, bunı, bunlardan, buña
 • Ind
  • PRON: cümlesin
 • Int
  • PRON: ne, kim, neler, kimdir
 • Int
  • ADV: ne
  • PRON: ne, nereye
 • Prs
  • PRON: ben, onun, onu, benim, o, ona, bizim, onlar, bence, bizi
 • Prs
  • PRON: sen, andan, beni, benim, kendi, ol, onlar
 • Card
  • NUM: iki, on, üç, beş, bir, dört, İki, kırk, yirmi, 12
 • Card
  • NUM: biñ, bir, on, iki, yedi, dört, elli, sekiz, yetmiş, yüz
 • Dist
  • NUM: birer
 • Dist
  • NUM: birer
 • Ord
  • NUM: sekizinci, yedinci, birinci, dokuzuncu, ikinci
 • Ord
  • NUM: birinci, ikinci, üçüncü
 • Yes
  • PRON: kendi, kendisi, kendilerine, kendisini, kendimi, kendisinin, kendisiyle, kendileri, kendilerinden, kendilerini
 • Yes
  • PRON: kendi
 • 1
  • ADJ: natamam
  • AUX: idim, idik, olmam
  • NOUN: müftehiriz
  • PRON: ben, benim, bizim, bence, bizi, bana, beni, bizde, kendimi, bende
  • VERB: istiyorum, okudum, zannederim, çıktım, bilmem, buluyorum, edeceğim, ederim, ediyorum, gördüm
  • VERB-Fin: olursak
 • 1
  • PRON: beni, benim
  • VERB: baḥsedelim, bilmem, eyleyelüm, gidiyoruz, itdüm, üleşdüremem
  • VERB-Fin: bilmem, eyleyelüm, itdüm, üleşdüremem
 • 2
  • PRON: seni, senin, sen, siz, sizin
  • VERB: ediniz, git, veriniz, ararsanız, bulursunuz, bıraktın, dinlene, düşersen, gel, gidebilirsin
  • VERB-Fin: düşersen, istersen
 • 2
  • AUX: sañ, mısınız
  • VERB: idesin, ova, bilesiñiz, edebilirsiniz, ola, çıḳara
  • VERB-Fin: idesin, ova, bilesiñiz, ola, çıḳara
 • 3
  • ADJ: hasta, içindeki, yanındaki, üstünde, karşısında, üstündeki, Mevzuu, acı, biçare, bî-hareket
  • AUX: idi, değil, mı, mi, değildir, di, midir, dı, mu, dir
  • AUX-Part: olanların, olduğuna, olduğundan, olduğunu
  • NOUN: içinde, gece, gün, var, zaman, yemek, altında, saat, dakika, teşkil
  • NUM: birinci, 335’te, On, dokuzuncu, ikimiz, ikinci
  • PRON: ne, onun, kim, onu, o, biri, kendi, hepsi, kendisi, ona
  • PROPN: Müslüman, Ali, Salih, Türk, Bedia, Halide, Hanımefendi, Mavri, Mira, Rum
  • VERB: etmek, görmek, olduğu, bilir, başladı, ediyor, etti, oldu, olduğunu, olur
  • VERB-Conv: batarken, doğarken, ederken, görülmeden, olurken, sırmadan, uyanmadan, vermeden
  • VERB-Fin: binenlerse, bıkarlarsa, demeseydi, demişlerse, esiyorsa, inleye, olmazsa, olsaydı, olursa
  • VERB-Part: olduğu, olduğunu, ettikten, edenlerin, etmediğini, ettiğini, olduklarını, alışılamadığı, anlaşılacağını, atfedeceğimi
  • VERB-Vnoun: etmek, görmek, olmak, olması, almak, anlamak, bakmağa, etmekte, etmeleri, sormağa
  • X: u
 • 3
  • ADJ: dost, düşmen, firistâde, iḳbâlle, manṣûrla, mecâzîden, merkûz, muʿammâda, nefîsenin, var
  • AUX: dur, dir, dır, dür, dı, idi, tir, degil, di, mı
  • NOUN: var, yoḳ, oġlan, üzerine, adın, altına, aġa, begler, idrâk, içine
  • NUM: birinci, ikinci, üçüncü
  • PRON: bundan, bunuñ, ne, andan, bu, bunlardan, buña, cümlesi, cümlesin, nereye
  • PROPN: bayındır, boġdân, celâlî, cânân, dirse, efendinin, eflâḳ, gûn, hindden, ibrâhim
  • VERB: olur, dedi, eydür, geldi, olmaz, addolunmaġa, aldı, atdı, avladı, başladılar
  • VERB-Fin: olur, avladı, degmez, diler, dirler, dönsün, düşdi, eşitdiler, geldi, getsün
  • VERB-Part: bulunmadıġı, olduḳtan, ḳaldıġını
  • VERB-Vnoun: addolunmaġa, girmekdür, girmesi, gitmenin, götürmek, içmege, söyleye, yapması, yemege, yetişmekdür
 • Infm
  • VERB: döküyordu, görünüyordu, koşuyordu, parlıyordu, uçuyordu, veriyordu
 • Infm
  • VERB: gidiyoruz
 • Plur
  • ADJ: önümüzde
  • NOUN: hanımlarımızın, etrafımızda, aramızda, edibelerimizden, hanımlarımız, hayatımıza, ruhlarımız, Başımızı, Biraderinizi, Birçoklarımız
  • NUM: ikimiz
  • PRON: hepsi, kendilerinden, kendilerine, kendimize, hepsini, kendileri, kendilerini, kendilerinin
  • VERB: oldukları, bulundukları, olduklarını, anladıkları, buldukları, bulunduklarını, bulunduğumuz, doğduğumuz, düşündüklerimi, emrettiğinizi
  • VERB-Part: oldukları, bulundukları, olduklarını, anladıkları, buldukları, bulunduklarını, bulunduğumuz, doğduğumuz, düşündüklerimi, emrettiğinizi
  • VERB-Vnoun: yapmalarını, çalışmamız, çağırmalarına
 • Plur
  • NOUN: ahâlîmizin, lisânımız, türkçemiz
  • PRON: cümlesi, cümlesin
  • VERB-Part: dedigimiz
 • Sing
  • ADJ: içindeki, yanındaki, üstünde, karşısında, üstündeki, elindeki, içinde, önüne, üstüne
  • AUX-Part: olduğuna, olduğundan, olduğunu
  • NOUN: içinde, altında, hakkında, üzerinde, arasında, hâline, karısının, rengi, tarafından, yanına
  • PRON: biri, kendi, kendisi, kendisini, kendimi, kendisinin, kendisiyle, bazılarıyla, birbiri, birbirine
  • PROPN: Cemiyeti, Cemiyeti’nin, Devleti’nin, Havalisi, Bedia’sını, Cemiyeti’ni, Cumhuriyeti, Heyeti, Heyeti’nin, Mayıs’ının
  • VERB: olduğu, ettiği, olduğunu, bulunduğu, bulunduğum, olması, sevdiği, etmediğini, etmeleri, ettiğini
  • VERB-Part: olduğu, ettiği, olduğunu, bulunduğu, bulunduğum, sevdiği, etmediğini, ettiğini, geldiği, girdiği
  • VERB-Vnoun: olması, etmeleri, birleşmesinden, donanmaları, ettirilmesine, gelişi, girişi, görülmesiyle, gösterilmesine, neticelenmesine
 • Sing
  • ADJ: mecâzîden, şerîfeʾi, ʿazamı
  • NOUN: üzerine, adın, içine, altunı, altına, anası, anasınıñ, ayaġı, ayaġından, bedeni
  • PROPN: ʿos̱mânîyenin
  • VERB: olduġu, bulunmadıġı, girmesi, yapması, çalışı, ḳaldıġını, ḳılına
  • VERB-Part: olduġu, bulunmadıġı, ḳaldıġını
  • VERB-Vnoun: girmesi, yapması, çalışı

Other Features

Other Features

 • Person[psor]
  • 1
   • ADJ: önümüzde
   • NOUN: hanımlarımızın, etrafımızda, Aliciğim, Kuzum, aramızda, edibelerimizden, hanımlarımız, hayatımıza, ruhlarımız, vicdanımı
   • NUM: ikimiz
   • PRON: kendimi, kendimize
   • VERB: bulunduğum, addettiğim, atfedeceğimi, bulunduğumuz, doğduğumuz, ettiğim, ettiğimden, ettiğimiz, gittiğim, gördüğüm
   • VERB-Part: bulunduğum, addettiğim, atfedeceğimi, bulunduğumuz, doğduğumuz, ettiğim, ettiğimiz, gittiğim, gördüğüm, istediğim
   • VERB-Vnoun: çalışmamız
  • 2
   • NOUN: Biraderinizi, adamınızı, çocuğunuzun
   • PRON: onunla, seninle
   • VERB-Part: emrettiğinizi, olduğun
  • 3
   • ADJ: içindeki, yanındaki, üstünde, karşısında, üstündeki, elindeki, içinde, önüne, üstüne
   • AUX-Part: olduğuna, olduğundan, olduğunu
   • NOUN: içinde, altında, hakkında, üzerinde, arasında, hâline, karısının, rengi, tarafından, yanına
   • PRON: biri, kendi, hepsi, kendisi, kendilerinden, kendilerine, kendisini, kendisinin, kendisiyle, bazılarıyla
   • PROPN: Cemiyeti, Cemiyeti’nin, Devleti’nin, Havalisi, Bedia’sını, Cemiyeti’ni, Cumhuriyeti, Heyeti, Heyeti’nin, Mayıs’ının
   • VERB: olduğu, ettiği, olduğunu, bulunduğu, oldukları, olması, sevdiği, bulundukları, etmediğini, etmeleri
   • VERB-Part: olduğu, ettiği, olduğunu, bulunduğu, oldukları, sevdiği, bulundukları, etmediğini, ettiğini, geldiği
   • VERB-Vnoun: olması, etmeleri, birleşmesinden, donanmaları, ettirilmesine, gelişi, girişi, görülmesiyle, gösterilmesine, neticelenmesine
 • Person[psor]
  • 1
   • NOUN: ahâlîmizin, intisâbım, lisânımız, pâdişahım, sitemi, sulṭânım, türkçemiz, yanıma, ḳardeşlerim
   • VERB-Part: dedigimiz
  • 3
   • ADJ: mecâzîden, şerîfeʾi, ʿazamı
   • NOUN: üzerine, adın, içine, altunı, altına, anası, anasınıñ, ayaġı, ayaġından, bedeni
   • PRON: cümlesi, cümlesin
   • PROPN: ʿos̱mânîyenin
   • VERB: olduġu, bulunmadıġı, girmesi, yapması, çalışı, ḳaldıġını, ḳılına
   • VERB-Part: olduġu, bulunmadıġı, ḳaldıġını
   • VERB-Vnoun: girmesi, yapması, çalışı
 • Typo
  • Yes
   • DET: bir
   • NOUN: hanım, medeniye, muzâfun

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 3 lemmas as copulas (cop). Examples: y, i, değil.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: i, y.
 • This corpus uses 3 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: değil, ol, i.
 • This corpus uses 2 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: degil, ol.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (1)
  • VERB--NOUN-Acc (18)
  • VERB--NOUN-Acc-ADP(yalnız) (1)
  • VERB--NOUN-Gen (2)
  • VERB--NOUN-Nom (119)
  • VERB--PRON-Acc (1)
  • VERB--PRON-Nom (28)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (8)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (29)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (20)
  • VERB-Part--PRON-Gen (7)
  • VERB-Vnoun--NOUN (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Gen (9)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Nom (5)
  • VERB-Vnoun--PRON-Nom (1)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (2)
  • VERB--NOUN-Acc (1)
  • VERB--NOUN-Nom (10)
  • VERB--PRON-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (9)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Nom (3)
 • obj
  • VERB--NOUN (1)
  • VERB--NOUN-Abl (3)
  • VERB--NOUN-Acc (107)
  • VERB--NOUN-Dat (12)
  • VERB--NOUN-Ins (1)
  • VERB--NOUN-Nom (35)
  • VERB--PRON-Acc (21)
  • VERB--PRON-Dat (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (22)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Abl (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (49)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Part--NOUN-Loc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (18)
  • VERB-Part--PRON-Acc (5)
  • VERB-Part--PRON-Ins (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Abl (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Acc (40)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Nom (10)
  • VERB-Vnoun--PRON-Acc (3)
 • obj
  • VERB--NOUN-Acc (3)
  • VERB--NOUN-Nom (3)
  • VERB--PRON-Acc (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Abl (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (4)
  • VERB-Fin--PRON (2)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Acc (1)
 • iobj
  • VERB--NOUN-Dat (3)
  • VERB--NOUN-Nom (1)
  • VERB--PRON-Dat (5)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (3)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Dat (2)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Nom (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (1)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 7 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: addet kendilerini, at kendimi, bul kendimi, bık kendisini, göm kendisini, ver kendilerine, öp kendisini

Relations Overview

Relations Overview