home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Hausa-NorthernAutogramm

UD_Hausa-SouthernAutogramm

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 400 sentences, 3807 tokens and 3919 syntactic words.
 • This corpus contains 1918 sentences and 14585 tokens.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 41 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: sa'ànnan, aː'àː, sa’ànnan, waːc'èː, ya', baː'à, du', ta', aː’àː, gàyyaː., kaːc'èː, koː'ìnaː, s'ayàː, wa'ànda, yas', àrbà'in, a', c’eːrèː, c’ìnka, duːc'ìː, dà', geːmèː!//], gùdaː-gudàn, ha', he'è:, his'ariː, ki', kwànce-kwànce, kàmas', láːtà'addù, nà:, nân., s'aisà, s'àkaːniː, s'àkaːnìn, sà'addà, taːs'àt, wàhalà', ƴa', ɗan'ubancìː, ḿː'm̀ː
 • This corpus contains 46 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: na'àm, sa'ànnan, zaː'à, baː'àː, sànaː'àn, mêː-mêː, du', Mà'aːzù, kalàː-kalàː, loːkàci:, sa'àn, zaːmàni:, Tudùn-Wàda, Tudùn-Wàdân, baƙa-baƙaː, baː'à, dakà:, es-ès, eː'àː, gar̃gajiya:, gaːdìː-n, gishiri-gishiri, gàriː-ǹ, gìne-gìne, ha', hanyà:, hanyàː-n, haʔà:, irìː-irìː, irìː-n, jeːfì-jeːfì, ka:, koːwa:, lâifiː-n, mà'àːnaː, m̀:hm:, r̃uwa-r̃uwa, shùːke-shùːke, su:, sàbà'in, tsoːhoː-n, àl'amur̃àː, ƙaɓe-ƙàɓè, ƙuliː-ƙulin, ƴan'uwân, ɗai-ɗai
 • This corpus contains 112 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 80 types of multi-word tokens. Examples: ankài, kukài, shikài, mis, uwattà, uwaːtai, yâːtaː, àbinkà, bambanciyassù, baːyuːnai, bân, cikinsù, rânta, sukài, sunkài, sàːmai, tai, tassan, ƙarhiːnai, abìnga, akài, askaː, bambanciyaːtai, baːyunkì, baːyuːna, biyànka, bàːkinsù, bâsshì, c’ìnkai, dumèːnai, duːkìyattà, ganai, ganiːnai, gidankà, gidansù, indà, iːkòːnai, jàkkainaː, jàkkankì, jàlloːnai, jèːwàyèsshi, ka, kai, ki, kirànka, kyaːwònsu, kânka, maƙaːraːtai, mutàːneː, nai.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 26 word types tagged as particles (PART): a', ab, ad, am, an, at, ba, baːbù, bàː, bâː, dai, dà, gàː, hwa, koː, kòː, mài, na, naː, nà:, nàː, shìn, ta, wai, zâː, àkwai
 • This corpus contains 45 word types tagged as particles (PART): ba, baːbù, bà, bà~, bàː, bâ, bâː, cân, cèː, dai, dà, fa, fâ, gaːra, gà, gàː, ha, kar̃, kaɗà, koː, kuma, kàm, kâi, kènan, kèːnan, kòː, kùwa, kùwâː, maː, mm, mài, màːsu, mêː, mêː-mêː, na, neː, nèː, sòː, ta, wàːtòn, wàːtòː, zâː, àkwai, àʔàː, ɗin
 • This corpus contains 59 lemmas tagged as pronouns (PRON): =ai, =ka, =ki, =ku, =kà, =kù, =nai, =naː, =shi, =su, =sù, =ta, =tai, =tay, =taː, =tà, =ya, eː, hm̂ː, ita, ka, kai, keː, koːmi, koːmiː, koːwaː, kâinai, kânka, mai, mat, matà, maː, min, miː, musù, naːkù, naːshì, naːtà, ni, niː, níː, shi, shiː, su, suː, sà'addà, sù, ta, taːkà, taːsù, wandà, wani, wàccan, wàgga, wàncân, wàncéːnìyaː, wànga, wànnan, wâggàːshi
 • This corpus contains 84 lemmas tagged as pronouns (PRON): =kà, =kì, =kù, =mu, =mù, =naː, =shi, =shì, =su, =sù, =ta, =tà, =ya, dukà, ita, ka, kai, keː, ki, koːmeː, koːwa:, koːwaː, ku, kuː, kâinaː, kânkà, kânmù, kânshì, kântà, kù, makà, manà, manàː, mashì, masà, masù, matà, mikì, mishì, mu, mukù, musù, muː, mâi, mèneːnèː, mèː, mèːneː, mèːneːnèː, mîn, mù, naːkà, naːkù, naːmù, naːshì, naːsù, naːtà, ni, niː, nàːwa, nàːwaː, shi, shiː, su, su:, suː, sù, ta, taːkù, tà, wancàn, wandà, wani, wannàn, waɗàndà, waɗànnan, waː, waːnè, wutaː, wànnan, wàː, wàːneː, wàːneːnèː, wânnan, ʔàʔè
 • This corpus contains 9 lemmas tagged as determiners (DET): can, dukà, ga, nan, su, waccè, wani, wanèː, wàccân
 • This corpus contains 17 lemmas tagged as determiners (DET): dukà, nan, nàn, nân, su, wancàn, wancàː, wani, wannàn, wasu, wata, waɗànnan, wànneː, wànè, wânnan, ɗin, ɗîn
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: su, wani
 • Out of the above, 7 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: dukà, su, wancàn, wani, wannàn, waɗànnan, wânnan
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): _
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): _
 • Part
  • VERB: bìye, tàhe, kwànce, màːlìye, tsàye, tàushe, zàmne
 • Part
  • VERB: zàune, jìbge, kwànce
 • Vnoun
  • VERB: tàhiyàː, yîː, zakkùwaː, sôn, gàmuwaː, cîn, gudùː, hwaːɗùwaː, kwaːnaː, taːshìː
 • Vnoun
  • VERB: noːman, noːmaː, yîː, zuwàː, saːmùn, yîn, jîn, cîː, sôː, tunàːwaː

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: wacèː, ƴag, ƴak
  • AUX: tac, tanàː, tà, taː, tas, tay, tab, tak, takè, tat
  • DET: wata, wàccân, waccè
  • NOUN: dàːmisàː, kuːraː, gàyyaː, duːniyàː, yâː, raːnaː, kwaːnaː, uwaː, rân, uwat
  • PART: ta
  • PRON: ita, tà, =tà, =ta, wàccan, matà, =kì, wàgga, keː, maw
  • VERB: tàhiyàː, zakkùwaː, gàmuwaː, gàyyaː., hwaːɗùwaː, bìɗaː, cêːwaː, daɗèːwaː, kankaryaː, kaːwoːwàː
  • VERB-Vnoun: tàhiyàː, zakkùwaː, gàmuwaː, hwaːɗùwaː, bìɗaː, cêːwaː, daɗèːwaː, kankaryaː, kaːwoːwàː, tàhiyàk
 • Fem
  • ADJ: ƴar̃
  • AUX: ta, tà, taː, tanàː, kin, takàn, zaːtà, kikà, kì, bàtà
  • DET: wata
  • NOUN: dòːdannìyaː, mangàr̃àɗ, marigâyyaː, ƴar̃
  • PART: cèː
  • PRON: ita, =tà, tà, ta, matà, keː, naːtà, =kì, ki, wata
  • VERB: ƙoːfàr̃
 • Masc
  • ADJ: ɗan, baƙiː, hwarin, hwariː, namijì, ƙàramiː, baƙin, hìyayyem, jan
  • AUX: yac, yaː, kaː, shinàː, shì, yaz, kà, yat, yah, yay
  • DET: wani, wanèː
  • NOUN: kàreː, gidaː, sâː, yaːɗaː, zàkaràː, ɓiki, mùtun, àbin, mùzuːruː, bàːkin
  • PRON: shiː, shi, shì, =nai, =tai, mai, =ka, =kà, kà, maː
  • PROPN: Buːzuː, Bàhaushèː, Bàgawailèː
  • VERB-Vnoun: yîː, sôn, cîn, gudùː, kwaːnaː, taːshìː, hwaɗìː, yîn, zaman, zamaː
 • Masc
  • AUX: ya, yaː, kaː, kà, yà, yanàː, ka, zâi, kanàː, bàkà
  • DET: wani
  • NOUN: mahàifin
  • PRON: shiː, shi, =shì, shì, mishì, makà, kai, =shi, mashì, =kà
 • Plur
  • ADJ: maːtaː
  • AUX: sunkà, sun, sunàː, sukà, sù, kukà, kun, bàkù, kù, mukà
  • DET: su, wasu
  • NOUN: ruwaː, mutàːneː, ƴan, giːwàːyeː, zàːrùmmai, baːyuː, kuɗɗiː, maːtaː, ƙwàːriː, cinàn
  • PRON: =sù, suː, musù, sù, wa'ànda, =kù, =su, su, wasu, =ku
  • PROPN: Tuːraːwaː, Buːzàːyeː, Hausaːwaː, Baːgayaːwaː, Gàwàllai
 • Plur
  • ADJ: ƴan, tsòːfàffin
  • AUX: sukà, mukà, mù, munàː, sun, sunàː, mukàn, mun, kukàn, sù
  • DET: su, wasu, waɗànnan
  • NOUN: shaːnuː, mutàːneː, dabboːbiː, abuːbuwàː, yâːraː, abuːbuwàn, saiwoːyiː, maːtan, riːjiyoːyiː, ƴaːƴan
  • PART: màːsu
  • PRON: =sù, suː, =mù, manà, muː, mù, naːmù, su, mu, sù
  • PROPN: Fulàːniː, Filàːniː, Kanaːwaː, Katsinaːwaː, Tuːr̃aːwaː, Bàfilàːnin, Fulàːnîn, Sakkwataːwaː
  • VERB: caccànzaː, masàyaː, ciccìkaː, daddàurè, r̃ar̃r̃àbaː, tattàːrà, tàttàfi, yanyànkà, yâːraː
 • Sing
  • AUX: ìn, naː, inàː, bàn, ani, nikà, nim, nis, nish, niy
  • PART: mài
  • PRON: niː, min, =na, ni, =taː, =naː, nì, shiː
 • Sing
  • AUX: naː, zân, zaːkà, inàː, ìn, na, zaːʼà, bàn, bân, zaːkì
  • PRON: niː, mîn, =naː, ni, nì, nàːwa, kâinaː, nàːwaː
 • Dat
  • ADP: mà
  • PRON: mai, musù, maː, min, matà, maw
 • Dat
  • ADP: mà, wà
  • PRON: mishì, mîn, makà, manà, mashì, matà, masù, mâi, masà, mikì
 • Gen
  • PRON: =nai, =kà, =kù, =ta, naːshì, =kì, =su, =tai, naːkù
 • Gen
  • PRON: =naː, =tà, naːkù, naːsù, nàːwa
 • Nom
  • PRON: shiː, ita, niː, suː, kai, keː, shi
 • Nom
  • PRON: shiː, ita, niː, suː, muː, ni, kai, mu, duy, shi
 • Cons
  • ADJ: ɗan, hwarin, jan, baƙin, hìyayyem, ƴag, ƴak
  • ADV: hakàn
  • NOUN: àbin, bàːkin, ƴan, kàram, ɗan, loːkàcin, wurin, yâː, baːyuː, cinàn
  • PART: na, ta
  • PROPN: Ìlleːlàg
  • VERB-Vnoun: sôn, cîn, tàhiyàː, tàhiyàk, yîn, zaman, ɓaːcìn, aihùwaz, biyàn, bìyam
 • Cons
  • ADJ: ainihin, farin, saːbon, baƙin, bàbban, kaurin, tsantsan, tsoːhon, tsòːfàffin
  • ADP: irìn
  • ADV: bana, yànzûn
  • DET: waɗànnan
  • NOUN: àbin, gidan, suːnan, gàrin, irìn, sauran, loːkàcin, ruwan, goːnan, tsaːmiyan
  • NUM: sìttin, tàlàːtin, àshìr̃in, ɗayan, ɗàr̃in, goːmàn
  • PART: na, ɗin
  • PROPN: Ùngwan, Gùndumàn, Fulàːniː, Bàtuːr̃èn, Maːlàn, Muːsa, Saːnin, Ɗan, Bàfilàːnin, Sakkwataːwaː
  • VERB: noːman, saːmùn, yîn, jîn, neːman, kiràn, sôn, cîn, ganin, saːran
  • VERB-Vnoun: noːman, saːmùn, yîn, jîn, neːman, kiràn, sôn, cîn, ganin, saːran
  • X: kùr̃ùngùn
 • Def
  • ADV: nan
  • DET: nan
  • NOUN: abìn, dumèn, gàrîn, rân, sân, ɗan, duːniyàg, loːkàcîn, làːbàːrûn, lòːkacìn
  • PRON: wànnan
 • Def
  • ADV: nan
  • DET: wânnan, nan, ɗîn, waɗànnan, wànè, wannàn, wànneː
  • NOUN: àbîn, loːkàcîn, àbin, irìn, wân, ƙanèn, daːjìn, dàliːlìn, yaːrinyàn, gidân
  • NUM: àr̃bàʼin, àshìr̃in, mìliyàn, sàbà'in, sàbàʼin, sìttin
  • PART: wàːtòn
  • PRON: wânnan, wànnan, waɗànnan
  • PROPN: Bàːsân, Filàːnîn, Ìsìlàːmiyàn, Fulàːnîn
  • VERB-Vnoun: noːmân
 • Spec
  • DET: wani, wasu
  • PRON: wani, wasu
 • Spec
  • DET: wani, wasu, wata
  • PRON: wani

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Neg
  • AUX: bài, baː'à, baːkà, bàkà, bàkù, baːmù, bàn, baːkù, bàsù, bàtà
  • PART: baːbù, ba, bâː, bàː
 • Neg
  • AUX: bàkà, bàn, bài, bàmù, bàʼà, baː'àː, bâi, baːkàː, baːmàː, baːyàː
  • PART: ba, bàː, bà, bâː, baːbù, kar̃, kaɗà, bà~, bâ

Verbal Features

Verbal Features

 • Aor
  • AUX: shì, à, ìn, tà, kà, sù, kì, kù, mù
 • Aor
  • AUX: kà, à, yà, mù, tà, sù, ìn, kù, kì, shì
 • Hab
  • AUX: mukàn, kukàn, takàn, yakàn, akàn, sukàn
 • Iter
  • PART: ta
 • Iter
  • PART: ta
 • Perf
  • AUX: yaː, kaː, naː, sun, taː, kun, mun, an, kyaː
 • Perf
  • AUX: yaː, kaː, an, naː, sun, mun, taː, kin, kun, am
 • PerfBkg
  • AUX: yac, ankà, sunkà, tac, yaz, yat, yah, yay, yas, yag
 • PerfBkg
  • AUX: ya, ta, akà, sukà, mukà, ka, na, kikà, kukà, kakèː
 • PerfNeg
  • AUX: bài, bàkà, bàkù, bàn, bàsù, bàtà
 • PerfNeg
  • AUX: bàkà, bàn, bài, bàmù, bàʼà, bàsù, bàtà, bâi, bàkì, baːyàː
 • Prog
  • AUX: shinàː, anàː, tanàː, sunàː, inàː, kanàː, nàː, kunàː
  • PART: nàː
 • Prog
  • AUX: yanàː, anàː, munàː, sunàː, inàː, nàː, kanàː, tanàː, kunàː, kinàː
 • ProgBkg
  • AUX: akà, sukà, kukà, kà, shikà, mukà, kakà, nikà, takà
 • ProgBkg
  • AUX: akèː, mukèː, kukèː, yakèː, sukèː, kèː, kakèː, kukà, takèː, kikèː
 • ProgLocBkg
  • AUX: takè, shikè, sukè, akè, kukè, kakè
 • ProgLocBkg
  • AUX: yakè, mukè, sukè, kakè, kukè, nakè, takè, akè, nikè, shikè
 • ProgNeg
  • AUX: baː'à, baːkà, baːmù, baːkù
 • ProgNeg
  • AUX: baː'àː, baːkàː, baːmàː, baːkà, baːyàː, bân, baːtà, baː'à, baːnàː, baːsàː
 • Fut
  • AUX: zâki, zâːku, zâːshi
 • Fut
  • AUX: zâi, zân, zaːkà, zaːsù, zaːʼà, zaːtà, zaː'à, zaːkì, zaːmù, zaːʔà
 • Pred
  • AUX: ani
 • Pred
  • AUX: kyâː, kâː, mwâː, tâː, âː
 • Cau
  • VERB: tassheː, bâsshee, hîrkassheː, jèːwàyès, s'aisà, tassà, tàssa, tâːkassà
 • Cau
  • VERB: sayar̃, s~
 • Stat
  • VERB-Part: bìye, tàhe, kwànce, màːlìye, tsàye, tàushe, zàmne
 • Stat
  • VERB-Part: zàune, jìbge, kwànce

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Art
  • DET: nan
 • Dem
  • ADV: nân, nanânga, cân, can, nân.
  • DET: ga, wàccân
  • PRON: wàccan, wàgga, wàncân, wàncéːnìyaː, wànga, wànnan
 • Dem
  • ADV: nân
  • DET: wannàn, nàn, wancàn, nân, wânnan
  • PRON: wannàn, wancàn, wànnan
 • Ind
  • ADV: koː'ìnaː
  • DET: wata, wasu, wani
  • PRON: koːmiː, koːwaː, wani, wasu, wâggàːshi, wata
 • Ind
  • DET: wani, wasu, wata, wânnan
  • PRON: koːmeː, koːwaː, wani, koːmiː, koːwa:, waːnè
 • Int
  • ADJ: wacèː
  • ADV: ƙàːƙàː, ìnaː
  • DET: wanèː, waccè
  • PRON: miː
 • Int
  • ADV: ìnaː, yàːyàː, yàushèː, yàyàː, yàː
  • DET: wànè
  • NUM: nawà
  • PRON: mèː, mèːneːnèː, wàː, mèneːnèː, mèːneː, wàːneː, wàːneːnèː, wǎːi, wâː
 • Prs
  • PRON: shiː, shi, shì, =nai, =tai, ita, =sù, niː, suː, tà
 • Prs
  • PRON: shiː, shi, ita, =shì, =tà, shì, =sù, suː, mishì, tà
 • Rel
  • ADV: indà, indàduk, duwwàdà, indàdun, indàdut, koːìnaː, koːƙàːƙàː, wàdà
  • PRON: sà'addà, wandà, wa'ànda
 • Rel
  • ADV: yandà, indà, yaddà
  • PRON: wandà, waɗàndà
 • Tot
  • ADV: duh
  • DET: dug, du', dus, dub, dukà, dun, dut, duy, duk, dûn
 • Tot
  • DET: dug, duk, dun, dus
  • PRON: dukà, duk, dun, duy
 • Yes
  • PRON: kâinai, kânka
 • Yes
  • PRON: kânmù, kânshì, kâinaː, kâmmù, kânkà, kântà
 • 1
  • AUX: ìn, naː, inàː, mukà, mù, baːmù, bàn, mun, ani, munkà
  • PRON: niː, min, =na, ni, =taː, =naː, nì, shi
 • 1
  • AUX: mukà, naː, mù, zân, munàː, inàː, mukàn, mun, ìn, mukèː
  • PRON: niː, mîn, =mù, manà, muː, mù, =naː, naːmù, ni, mu
 • 2
  • AUX: kaː, kà, kukà, kun, bàkà, bàkù, kanàː, kat, kì, kù
  • PRON: =ka, =kà, kà, maː, kai, =kì, ka, =kù, keː, =ku
 • 2
  • AUX: kaː, kà, ka, zaːkà, kanàː, kukàn, kin, bàkà, kukèː, kakèː
  • PRON: suː, kà, kai, makà, ka, keː, ki, dukà, ku, mukù
 • 3
  • AUX: yac, sunkà, yaː, shì, shinàː, tac, tà, yaz, tanàː, yat
  • PRON: shiː, shì, shi, =nai, =tai, ita, =sù, suː, tà, =tà
 • 3
  • AUX: ya, yaː, ta, sukà, yà, yanàː, zâi, sun, tà, sunàː
  • PRON: shiː, shi, ita, =shì, =tà, shì, =sù, mishì, tà, ta
 • 4
  • AUX: ankà, à, akà, anàː, baː'à, an
 • 4
  • AUX: akà, à, an, anàː, akèː, zaː'à, akàn, bàʼà, kà, baː'àː
  • PRON: makà, mâː

Other Features

Other Features

 • Deixis
  • Prox
   • ADV: nân, nanânga, nân.
   • DET: ga, wàccân
   • PRON: wàgga, wànga, wànnan
  • Remt
   • ADV: cân, can, ceːnìyaː
   • DET: can, wàccân
   • PRON: wàccan, wàncân, wàncéːnìyaː
 • Deixis
  • Prox
   • ADV: nân
   • DET: wannàn, nàn, nân, wânnan
   • PRON: wannàn
  • Remt
   • DET: wancàn
   • PRON: wancàn, wànnan
 • ExtPos
  • ADJ
   • ADJ: hìyayyem
  • ADV
   • ADV: sai, tsàye
   • VERB: bìye, tàhe, kwàːni, kwànce, màːlìye, tsàye, tàushe
   • VERB-Part: bìye, tàhe, kwànce, màːlìye, tsàye, tàushe
  • NOUN
   • PART: mài
   • PRON: =ta
   • VERB-Vnoun: tàhiyàː, yîː, zakkùwaː, sôn, gàmuwaː, cîn, gudùː, hwaːɗùwaː, kwaːnaː, bìɗaː
  • PRON
   • ADV: duh
   • DET: du', dut, duk, dus, dûn
 • ExtPos
  • ADJ
   • NOUN: mài
   • PART: mài
  • ADP
   • ADP: à, har̃, ta
   • NOUN: kàmaː
   • PRON: dud
  • ADV
   • ADP: had, à
   • ADV: sai, keː, tàːre
   • NOUN: gàbaː, gidan
   • SCONJ: dà, kàman, wai
   • VERB: zàune, kwànce
   • VERB-Part: zàune, kwànce
  • NOUN
   • NOUN: mài, tsoːhuwaː, har̃kàn, niːsaː, noːmân, sigàː, yawàː, zoːmoː, zufàː, ƙùllun
   • NUM: goːmàn
   • PART: mài
   • PROPN: Basaːwaː
   • VERB: noːman, noːmaː, yîː, zuwàː, saːmùn, yîn, jîn, cîː, sôː, tunàːwaː
   • VERB-Vnoun: noːman, noːmaː, yîː, zuwàː, saːmùn, yîn, jîn, cîː, sôː, tunàːwaː
  • PRON
   • NOUN: àbin
   • PRON: wandà
  • SCONJ
   • ADP: kàman
   • SCONJ: in, koː, koːdà
  • VERB
   • VERB: ci
 • Foreign
  • Yes
   • ADV: especia~
   • CCONJ: but
   • INTJ: OK
   • NOUN: poison, police, kilaːs, Eːbìːyù, TV, bìr̃êːk, chemistry, drinks, inspector̃, juice
   • PART: sòː
   • PROPN: Feːdar̃al, Gor̃illas
   • VERB: checking, escaping, pr̃etending
   • X: lìllaːhì, àlhamdù, sùkûːl, Allàː, Riːmiː, bitch, dubuː, fir̃aːmar̃i, huɗu, hù
 • PartType
  • Int
   • PART: ba, hwa, koː, shìn
 • PartType
  • Int
   • CCONJ: koː
   • NOUN: bàːbâː, gaudâː
   • PART: kèːnan, ba, kùwa, fa, kuma, kùwâː, bâː, fâ, neː, bâ
   • PRON: wâː
   • VERB: shâː, zuwâː
   • VERB-Vnoun: zuwâː

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: _.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: _.
 • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: _.
 • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: _.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (27)
  • VERB--PRON (8)
  • VERB-Vnoun--NOUN (1)
  • VERB-Vnoun--PRON (1)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (92)
  • VERB--PRON (10)
  • VERB--PRON-Nom (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN (4)
 • obj
  • VERB--NOUN (109)
  • VERB--NOUN-ADP(dà) (1)
  • VERB--PRON (42)
  • VERB--PRON-Nom (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN (2)
  • VERB-Vnoun--PRON (1)
 • obj
  • VERB--NOUN (385)
  • VERB--NOUN-ADP(dà) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(kân) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(na~ta) (3)
  • VERB--NOUN-ADP(wai) (1)
  • VERB--PRON (135)
  • VERB--PRON-ADP(dà) (1)
  • VERB--PRON-Nom (4)
  • VERB-Vnoun--NOUN (17)
  • VERB-Vnoun--PRON (8)
 • iobj
  • VERB--PRON (10)
  • VERB--PRON-Dat (28)
 • iobj
  • VERB--PRON (44)
  • VERB--PRON-Dat (92)
  • VERB--PRON-Nom (2)
  • VERB-Part--PRON (2)
  • VERB-Vnoun--PRON (1)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: han- kâinai

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: yi kânmù

Relations Overview

Relations Overview