home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Malayalam-UFAL: POS Tags: VERB

There are 196 VERB lemmas (14%), 254 VERB types (16%) and 282 VERB tokens (12%). Out of 16 observed tags, the rank of VERB is: 4 in number of lemmas, 2 in number of types and 3 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: ചെയ്യുക, വരുക, നൽകുക, മാറ്റുക, തുടങ്ങുക, പറയുക, മരിക്കുക, ഉണ്ടാക്കുക, എത്തുക, കൊല്ലുക

The 10 most frequent VERB types: ചെയ്തു, ചെയ്യുന്നത്, തുടങ്ങി, നൽകുന്നത്, പറഞ്ഞു, വാങ്ങി, അറിയില്ല, ഇടുന്നത്, ഉണ്ടാകാൻ, കരുതുന്നു

The 10 most frequent ambiguous lemmas: ചെയ്യുക (VERB 21, ADJ 2), വരുക (VERB 7, ADJ 1), നൽകുക (VERB 6, ADJ 2, NOUN 1), മാറ്റുക (VERB 5, ADJ 1), ഉണ്ടാക്കുക (VERB 3, ADJ 2), എത്തുക (VERB 3, ADJ 1), തുടരുക (VERB 3, ADJ 1), നടത്തുക (VERB 3, ADJ 2), പ്രതികരിക്കുക (VERB 3, ADV 1), പോകുക (ADJ 2, VERB 2)

The 10 most frequent ambiguous types: ചെയ്ത (VERB 2, ADJ 1), തുടർന്നു (ADJ 1, VERB 1), തുറന്നു (ADJ 1, VERB 1), നിന്ന് (ADP 1, VERB 1)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 1.295918 (the average of all parts of speech is 1.111893).

The 1st highest number of forms (10) was observed with the lemma “ചെയ്യുക”: ചെയ്ത, ചെയ്തതിനാൽ, ചെയ്തതിൽ, ചെയ്തത്, ചെയ്തില്ല, ചെയ്തു, ചെയ്ത്, ചെയ്യും, ചെയ്യുക, ചെയ്യുന്നത്.

The 2nd highest number of forms (7) was observed with the lemma “വരുക”: വന്ന, വന്നതിനു, വന്നേയില്ല, വരാൻ, വരും, വരുന്നത്, വരുന്നുണ്ട്.

The 3rd highest number of forms (5) was observed with the lemma “മാറ്റുക”: മാറ്റാൻ, മാറ്റി, മാറ്റിയത്, മാറ്റിയെങ്കിലും, മാറ്റുക.

VERB occurs with 10 features: VerbForm (281; 100% instances), Polarity (224; 79% instances), Tense (216; 77% instances), Voice (199; 71% instances), Mood (133; 47% instances), Aspect (50; 18% instances), Case (9; 3% instances), Polite (5; 2% instances), Typo (2; 1% instances), Foreign (1; 0% instances)

VERB occurs with 27 feature-value pairs: Aspect=Imp, Aspect=Perf, Aspect=Prog, Case=Acc, Case=Com, Case=Dat, Case=Loc, Foreign=Yes, Mood=Cnd, Mood=Imp, Mood=Ind, Mood=Nec, Mood=Pot, Polarity=Neg, Polarity=Pos, Polite=Form, Tense=Fut, Tense=Past, Tense=Pres, Typo=Yes, VerbForm=Fin, VerbForm=Inf, VerbForm=Part, VerbForm=Vnoun, Voice=Act, Voice=Cau, Voice=Pass

VERB occurs with 47 feature combinations. The most frequent feature combination is Tense=Past|VerbForm=Part (40 tokens). Examples: ചെയ്ത, അനുസരിച്ച്, ആശ്രയിച്ചു, ഉന്നയിച്ച്, ഉയർന്നു, ഒഴിവാക്കി, കണ്ട, കണ്ട്, കത്തി, കയറി

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 17 different relations: root (126; 45% instances), compound:svc (32; 11% instances), advcl (25; 9% instances), xcomp (19; 7% instances), acl (14; 5% instances), ccomp (12; 4% instances), csubj (12; 4% instances), parataxis (10; 4% instances), acl:relcl (8; 3% instances), conj (8; 3% instances), compound:lvc (7; 2% instances), amod (3; 1% instances), obl (2; 1% instances), case (1; 0% instances), compound (1; 0% instances), nsubj (1; 0% instances), obj (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 6 different parts of speech: (126; 45% instances), VERB (93; 33% instances), NOUN (46; 16% instances), ADJ (8; 3% instances), PROPN (8; 3% instances), ADV (1; 0% instances)

22 (8%) VERB nodes are leaves.

35 (12%) VERB nodes have one child.

55 (20%) VERB nodes have two children.

170 (60%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 8.

Children of VERB nodes are attached using 27 different relations: nsubj (161; 20% instances), punct (137; 17% instances), obl (129; 16% instances), obj (106; 13% instances), advmod (61; 7% instances), compound:svc (30; 4% instances), advcl (24; 3% instances), mark (24; 3% instances), cop:emph (19; 2% instances), compound (17; 2% instances), cc (15; 2% instances), ccomp (15; 2% instances), xcomp (15; 2% instances), advmod:emph (11; 1% instances), aux (9; 1% instances), csubj (8; 1% instances), iobj (7; 1% instances), conj (6; 1% instances), case (5; 1% instances), compound:lvc (5; 1% instances), nmod (5; 1% instances), amod (2; 0% instances), cop (2; 0% instances), nmod:poss (1; 0% instances), parataxis (1; 0% instances), reparandum (1; 0% instances), vocative (1; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 13 different parts of speech: NOUN (325; 40% instances), PUNCT (137; 17% instances), VERB (93; 11% instances), ADV (69; 8% instances), PROPN (52; 6% instances), PRON (47; 6% instances), AUX (34; 4% instances), PART (19; 2% instances), SCONJ (16; 2% instances), CCONJ (14; 2% instances), ADP (5; 1% instances), ADJ (4; 0% instances), NUM (2; 0% instances)