home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Akkadian-PISANDUB

UD_Akkadian-RIAO

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 101 sentences and 1852 tokens.
 • This corpus contains 1804 sentences, 19465 tokens and 21962 syntactic words.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 70 types of words with spaces. Examples: 1 mē, 2 mē, 1 līm, lā pādâ, 1 mē 20, lā kanšūte, 2 līm, 8 mē, 3 līm, 3 mē, lā pādû, lā ādiru, 1 mē 50, 7 mē, 1 šūši, 2 mē 50, 5 mē, lā māgirī, lā mēni, 2 līm 8 mē, lā pādûte, 1 līm 2 mē, 1​ ​l​ī​m​ ​a​r​b​a​ʾ​u​ ​m​ē​ ​1​ ​š​ū​š​i, 1 mē 72, 10 līm, 2 mē 1 šūši, 3 mē 20, 5 līm, Zaba šapliti, arbaʾu mē, arbaʾu mē 1 šūši, arbaʾu mē 70, lā māgirūt, lā šanān, mār māri, ša rēši, šakin māt, 1 līm 5 mē, 1 līm šeš mē, 1 mē 74, 1 mē x, 2 līm 5 mē, 2 līm 7 mē 2, 2 mē 57, 3 mē 26, 3 mē 32, 3 mē 70, 50 līm, 7 mē 80, 9 mē
 • This corpus contains 837 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: a-na, i-na, -ma, -šu, d-AMAR-UTU, -šú, -ia, d-AG, -ka, -ía, -šu-nu, DINGIR-MEŠ, KÁ-DINGIR-RA-KI, TIN-TIR-KI, lìb-bi, é-sag-íl, é-zi-da, [xx, a-na-ku, -su, -šú-nu, UD-MEŠ, a-di, lu-ú, m-ku-ra-áš, qé-reb, É-GAL, -šu-un, KUR-KUR, UN-MEŠ, URI-KI, a-ši-ib, im-gur-d-EN-LÍL, nap-ḫar, ti-ri-iṣ, xx], šu-an-na-KI, šu-bat, -a-a, -ú-a, -ša, KUR-šu-me-ri, a-a-bi, a-lik, ba-bi-lim-KI, d-EN, dan-nu, iš-tu, ka-li, ki-ma
 • This corpus contains 189 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: Aššur-naṣir-apli, Tukulti-Ninurta, Adad-nerari, Aššur-dan, Til-ša-Zabdani, Til-Bari, Zaba-šapliti, ma’atta, Bit-Adini, Tamti-rabite, Tukulti-apil-Ešarra, Til-ša-Abtani, mar-Zamani, Nur-Adad, Til-ša-Abatani, arba’i, Amme-baʾli, Araš-tua, Aššur-reša-iši, Bit-Halupe, Libbi-ali, Tamti-rabiti, UD.1.KAM₂, mar-Bahiani, Šalmanu-ašared, Azi-ili, Til-uli, Tukulti-Aššur-aṣbat, mar-Adini, Šarrat-niphi, Ahi-iababa, Aššur-rabi, Dur-Balaṭi, Dur-aduklimmu, Mušezib-Ninurta, Salmanu-ašared, Zaba-eliti, mar-Halupe, rā’im, {URU}x, še’ī, 5-te-šu₂, Adad-aha-iddina, Adad-itʾi, Ahi-ramu, Ahlame-Armaya, Amil-Adad, Amme-baʾla, Ammi-paʾli, Aššur-bel-kala
 • This corpus contains 2417 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.03 syntactic words.
 • There are 565 types of multi-word tokens. Examples: Aššurma, šallassunu, mātiya, bēliya, elišunu, kakkīya, šarrūtiya, šēpīya, dēktašunu, sihirtiša, ūmešuma, bēlūtiya, qāssu, gimriša, pāniya, ālānišunu, ēkallišu, kalîšina, šumī, ittallakuma, alpīšunu, šēpīšu, ṣēnīšunu, gabadibbīšu, tidūkišunu, ēnahma, šumiya, dannūtišu, limētuššu, mātišu, bēlišu, šumšu, abbīya, anhūssu, uššēšu, āliya, šāninšu, ayyābīšu, būšašunu, būšīšunu, dannūtišunu, libbiya, lā, qātiya, apēlušinani, bēltiya, issiya, nakrīšu, ummānātišunu, arkišunu.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 7 word types tagged as particles (PART): -ma, e, la, la], lu, lu-ú, ul
 • This corpus contains 6 word types tagged as particles (PART): lā, lū, ma, mā, ni, ul
 • This corpus contains 20 lemmas tagged as pronouns (PRON): -ia, -ka, -ma, -nim, -su, -ša, -šina, -šu, -šuma, -šunu, -šu⸣, anāku, mammāna, mimma, yâti, yâši, ša, šina, šu, šuāti
 • This corpus contains 11 lemmas tagged as pronouns (PRON): _, ammar, anāku, attunu, mamman, mammāna, mannu, mīnu, yâši, ša, šuāti
 • This corpus contains 2 lemmas tagged as determiners (DET): _, ša
 • This corpus contains 14 lemmas tagged as determiners (DET): _, ammiu, annû, gabbu, kalû, kalāma, mimma, šuāti, šuātunu, šâtu, šâtunu, šû, šī, šū
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: ša
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: _, šuāti
 • This corpus contains 0 lemmas tagged as auxiliaries (AUX):
 • This corpus contains 0 lemmas tagged as auxiliaries (AUX):
 • This corpus does not use the VerbForm feature.
 • Finite
  • VERB: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, appul, amhur, aqṭirib, aṣbat, aškun
 • Inf
  • VERB: šūzub, epēš, arāk, šumʾud, uppušu, pêli, šuknuše, hulluq, napāhi, šapāri
 • Stative
  • ADJ: ašarēdāku, kabtāku, šurruhāku, ṣīrāku, nâdāku, gešrāku, šitmurāku, ašṭāku, dandannāku, dannāku
  • NOUN: labbāku, qarrādāku, zikarāku, bēlāku, uršānāku, šarrāku
  • VERB: bēde, bēdāk, šaknū, ṣali, usbakūni, šaknu, labi, dān, bašû, ṣabtat

Nominal Features

Nominal Features

 • Com
  • ADJ-Stative: ašarēdāku, kabtāku, šurruhāku, ṣīrāku, nâdāku, gešrāku, šitmurāku, ašṭāku, dandannāku, dannāku
  • NOUN-Stative: labbāku, qarrādāku, zikarāku, bēlāku, uršānāku, šarrāku
  • VERB-Finite: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, appul, amhur, aqṭirib, aṣbat, aškun
  • VERB-Stative: bēdāk, usbakūni, usbāku, našâku, tarruṣū
 • Fem
  • ADJ: rapšāte, balṭāti, kabitta, ma’atta, maʾatta, maʾattu, mādāte, rabītu, uhhuzāte, rakissu
  • DET: ammâte, šī, annâte, annīte, šuātu, šuāti, šuʾātu
  • NOUN: māt, kiššati, maddattu, ummānāti, šallas, māti, ēkal, išātāti, šēpī, mātāti
  • NUM: erbetta, erbetti
  • PRON: ša, šina, ši, sa, ki, si, sina, š
  • PROPN: Idiqlat, Ištar, Subnat, Puratte, Zaban, Zaba-šapliti, Tamti-rabite, Gula, Tamti-rabiti, Šarrat-niphi
  • VERB-Finite: ūṣâ, ušabbā, tamgur, idūlāni, ihillā, iṣuddā, luṣṣī, tahdu, tamahhar, tappardâ
  • VERB-Stative: ṣabtat, šuklulat, šuqallulat
 • Masc
  • ADJ: dannu, rabû, rabûti, danni, rabê, dannūte, dannūti, qardu, arkû, šaṭra
  • DET: šū, šuātu, annî, annê, šuātunu, annâ, šuāte, šuʾātu, šâtu, šâtunu
  • NOUN: šar, mār, šarru, ālāni, libbi, šadê, ilāni, alpī, bēli, kakkī
  • NUM: ištēn, arba’i, šinip
  • PRON: šu, šunu, sunu, su, ka, sunūti, šunūti, attunu, šunū, šuāšu
  • PROPN: Aššur, Aššur-naṣir-apli, Tukulti-Ninurta, Adad-nerari, Enlil, Adad, Ninurta, Šamaš, Aššur-dan, Sin
  • VERB: īšû, ittallaku, ikšud, iṣbutū, ēnah, ipēlu, šūzub, šaknū, ṣali, ikšudu
  • VERB-Finite: īšû, ittallaku, ikšud, iṣbutū, ēnah, ipēlu, ikšudu, ipparšidūni, luddiš, ušekniša
  • VERB-Inf: šūzub, epēš, arāk, šumʾud, uppušu, pêli, šuknuše, hulluq, napāhi, šapāri
  • VERB-Stative: šaknū, ṣali, šaknu, labi, dān, bašû, hadāt, marṣi, nādi, šaknūni
 • Plur
  • ADJ: rabûti, dannūte, rapšāte, dannūti, balṭāti, balṭūti, mādāte, uhhuzāte, ṣīrāti, naṭûte
  • DET: ammâte, annâte, šuātunu, šuātu, šâtunu
  • NOUN: ālāni, ummānāti, ilāni, alpī, kakkī, išātāti, immerī, šēpī, mātāti, narkabāti
  • PRON: šunu, sunu, šina, sunūti, sina, šunūti, attunu, šunū
  • PROPN: Anunnaki, Igigi
  • VERB-Finite: iṣbutū, ipparšidūni, iṣṣabtū, ūrdūni, igdurrū, uttērū, iplahū, irammū, lukinnū, idūkū
  • VERB-Stative: šaknū, ṣaprūni, tadnūni, šaknūni, šitkunū, ṭubbī
 • Sing
  • ADJ: dannu, rabû, danni, rabê, qardu, arkû, šaṭra, kabitta, ma’atta, marṣu
  • ADJ-Stative: ašarēdāku, kabtāku, šurruhāku, ṣīrāku, nâdāku, gešrāku, šitmurāku, ašṭāku, dandannāku, dannāku
  • DET: šū, šuātu, šī, annīte, annî, annê, šuʾātu, annâ, šuāte, šuāti
  • NOUN: šar, māt, mār, kiššati, šarru, libbi, maddattu, šallas, māti, bēli
  • NOUN-Stative: labbāku, qarrādāku, zikarāku, bēlāku, uršānāku, šarrāku
  • NUM: arba’i, erbetti, šinip
  • PRON: šu, ya, ša, su, ī, ni, ši, anāku, sa, anni
  • PROPN: zumri
  • VERB: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, appul, amhur, aqṭirib, aṣbat, aškun
  • VERB-Finite: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, appul, amhur, aqṭirib, aṣbat, aškun
  • VERB-Inf: šūzub, epēš, arāk, šumʾud, uppušu, pêli, šuknuše, hulluq, napāhi, šapāri
  • VERB-Stative: bēde, bēdāk, ṣali, usbakūni, šaknu, labi, dān, bašû, ṣabtat, hadāt
 • Acc
  • ADJ: šaṭra, kabitta, lā pādâ, maʾatta, mahrâ, kabta, šurbâ, arattâ, duššupa, marulta
  • DET: annâ
  • NOUN: āla, būša, dīkta, maddatta, dūra, māhira, ēkalla, pâ, dabdâ, kussâ
  • PRON: mīna, šunū
  • PROPN: Azira, Baza, Diduala, Ialligu, Matiate, Mehri, Sarbalia, Suru, Arantu
 • Gen
  • ADJ: danni, rabê, šitmuri, mahrê, peṣê, marṣi, maʾdi, elli, rabīte, rabīti
  • DET: annīte, annî, annê, šâtunu
  • NOUN: kiššati, libbi, māti, bēli, siparri, šarrūti, muhhi, qereb, sihirti, ūme
  • NUM: arba’i, erbetti
  • PROPN: Nairi, Suhi, Habhi, Laqe, Habruri, Gilzani, Babite, Hatte, Kašiyari, Puratte
  • VERB-Inf: pêli, šuknuše, napāhi, šapāri, namāri, ba’āri, du’āki, epāše, esīr, lāmāri
 • Loc
  • NOUN: limētuš, biriquš
 • Nom
  • ADJ: dannu, rabû, qardu, arkû, marṣu, labēru, maʾattu, gapšu, rabītu, naʾdu
  • DET: šuātu, šâtu
  • NOUN: šarru, maddattu, rubû, šadû, biltu, bēlu, ālu, eṭlu, kaspu, pīthallu
  • PROPN: Kalhu, Nirbu, Šamšu, Purattu, Hindanu, Lullu, Arumu, Abu, Habhu, Harudu
  • VERB-Inf: rapāš

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • VERB-Finite: uddiš, tēr, balliṭ, dūku, epuš, hulliq, taʾer, uddiši, šutur
 • Ind
  • VERB: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, appul, amhur, aqṭirib, aṣbat, aškun
  • VERB-Finite: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, appul, amhur, aqṭirib, aṣbat, aškun
 • Precative
  • VERB-Finite: luddiš, lutēr, lukinnū, liskipū, luhalliqū, lušēšibū, līkimū, libriq, likkalmū, littasqar
 • Prohibitive
  • VERB-Finite: ušabbā, tapaššiṭ, ekkim, essir, eṣṣidi, ihassasa, ikassir, imahhar, inaddi, inašši
 • Past
  • VERB: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, appul, amhur, aqṭirib, aṣbat, aškun
  • VERB-Finite: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, appul, amhur, aqṭirib, aṣbat, aškun
 • Pres
  • VERB-Finite: išemme, inabbû, ipaššiṭu, irammū, iqabbû, išakkanu, ukallūni, eppašu, išubbū, ušabbā

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • 1
  • ADJ-Stative: ašarēdāku, kabtāku, šurruhāku, ṣīrāku, nâdāku, gešrāku, šitmurāku, ašṭāku, dandannāku, dannāku
  • NOUN-Stative: labbāku, qarrādāku, zikarāku, bēlāku, uršānāku, šarrāku
  • PRON: ya, ī, ni, anāku, anni, wa, a, nim, ā, ayyâši
  • VERB: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, appul, amhur, aqṭirib, aṣbat, aškun
  • VERB-Finite: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, appul, amhur, aqṭirib, aṣbat, aškun
  • VERB-Stative: bēdāk, usbakūni, usbāku, našâku, tarruṣū
 • 2
  • PRON: ka, ki, attunu
  • VERB-Finite: uddiš, tapaššiṭ, tušaršidu, tēr, balliṭ, dūku, epuš, hulliq, tabarri, tapaššiṭi
  • VERB-Stative: hadāt
 • 3
  • DET: šū, šuātu, šī, šuʾātu, šuāte, šuāti
  • NOUN: abullu, liātu, mušerbû
  • PRON: šu, šunu, ša, sunu, su, šina, ši, sa, sunūti, si
  • VERB: bēde, īšû, ittallaku, ikšud, ittumuš, iṣbutū, ēnah, ipēlu, ittumša, šaknū
  • VERB-Finite: īšû, ittallaku, ikšud, ittumuš, iṣbutū, ēnah, ipēlu, ittumša, ikšudu, ipparšidūni
  • VERB-Stative: bēde, šaknū, ṣali, šaknu, labi, dān, bašû, ṣabtat, marṣi, nādi

Other Features

Other Features

 • Nounbase
  • Bound
   • ADJ: mithar
   • NOUN: šar, māt, mār, ēkal, iššak, pān, bīt, āl, šakin, ebertān
   • NUM: šinip
   • VERB-Inf: šūzub, epēš, arāk, šumʾud, hulluq, nanmar, nasāh, zakār, šušmur, ṣabāt
  • Free
   • ADJ: Aššuru, ella
   • DET: annê, šuātunu, annâ, šuātu, šâtu
   • NOUN: kiššati, šarru, maddattu, libbi, siparri, išātāti, ummānāti, mātāti, rubû, narkabāti
   • NUM: arba’i
   • VERB-Inf: pêli, šuknuše, napāhi, šapāri, namāri, aṣbate, ba’āri, du’āki, epāše, lāmāri
  • Suffixal
   • NOUN: šallas, māti, bēli, šēpī, šum, šarrūti, sihirti, kakkī, ummānāti, ūme
   • PROPN: zumri
   • VERB-Inf: šitapru
  • Terminal
   • NOUN: bilat, mana, qāta
 • Subordinative
  • Yes
   • PART: ni
   • VERB-Finite: īšû, ittallaku, ipēlu, apēlu, ipparšidūni, ikšudu, imhuru, inabbû, ipaššiṭu, irammū
   • VERB-Stative: šaknū, usbakūni, šaknu, bašû, šaknūni, ṣaprūni, rūqu, tadnūni, šazzūni, šitkunū
 • Ventive
  • Yes
   • VERB-Finite: ašlula, uṣabbita, ubla, ušekniša, ittumša, utēra, ētarba, alqâ, attumša, ūrdūni
   • VERB-Stative: šuqallula
 • Verbstem
  • D
   • VERB: utēr, uṣabbita, ušarrih, ussim, ukīn, utēra, luddiš, umessi, unakkir, lutēr
   • VERB-Finite: utēr, uṣabbita, ušarrih, ussim, ukīn, utēra, luddiš, umessi, unakkir, lutēr
   • VERB-Inf: uppušu, hulluq, turru, bulluṭ, turri, šunnê
   • VERB-Stative: tarruṣū, ṭubbī
  • Dt
   • VERB-Finite: uštarrih
   • VERB-Stative: šutarruhu
  • G
   • VERB-Finite: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, appul, amhur, aqṭirib, aṣbat, aškun
   • VERB-Inf: epēš, arāk, pêli, napāhi, šapāri, namāri, nasāh, zakār, ṣabāt, alāku
   • VERB-Stative: bēde, bēdāk, šaknū, ṣali, usbakūni, šaknu, labi, dān, bašû, ṣabtat
  • Gt
   • VERB-Finite: amdahhiṣ, amdahhiṣi, itabbalu, nimdahhiṣi
   • VERB-Inf: šitapru
   • VERB-Stative: šitkunū
  • Gtn
   • VERB-Finite: ittallaku, altakkan, attallak, iltakkanu, littasqar, ētappašu, aštamdih, ilteʾʾû, ittanaqqi, ištamdahu
  • N
   • VERB-Finite: ipparšidūni, attabalkat, ittaklū, ittabalkat, ibbalkitū, ipparšidū, ittabalkutū, ittikil, i’’abit, likkalmū
   • VERB-Inf: nanmar
  • Ntn
   • VERB-Finite: ittatabalkitu
  • S
   • VERB: ušamqit, ušeklil, šūzub, ušekniša, ušēšib, ušezziz, ušātir, ušaṣbit, ušaṣbis, ušēṣâ
   • VERB-Finite: ušamqit, ušeklil, ušekniša, ušēšib, ušezziz, ušātir, ušaṣbit, ušaṣbis, ušēṣâ, ušatlimū
   • VERB-Inf: šūzub, šumʾud, šuknuše, šušmur, šuknuši, šūzubu
   • VERB-Stative: šuklulat, šuqallulat, šazzūni, šuparruru, šuqallula
  • St
   • VERB-Finite: uštennû, uštennâ
  • Stn
   • VERB-Finite: ultanapšaqā, uštanapšaqū

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus does not contain copulas.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: anāku.
 • This corpus does not contain auxiliaries.
 • This corpus does not contain auxiliaries.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (17)
  • VERB--PRON (1)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (2)
  • VERB--PRON (1)
  • VERB-Finite--NOUN (115)
  • VERB-Finite--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Finite--NOUN-Nom (35)
  • VERB-Finite--PRON (122)
  • VERB-Stative--NOUN (3)
  • VERB-Stative--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Stative--NOUN-Nom (16)
  • VERB-Stative--PRON (40)
 • obj
  • VERB--NOUN (114)
  • VERB--PRON-ADP(ana) (1)
 • obj
  • VERB--NOUN (4)
  • VERB--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Finite--NOUN (992)
  • VERB-Finite--NOUN-ADP(ana) (1)
  • VERB-Finite--NOUN-ADP(ina) (2)
  • VERB-Finite--NOUN-ADP(ištu) (1)
  • VERB-Finite--NOUN-Acc (114)
  • VERB-Finite--NOUN-Gen (8)
  • VERB-Finite--NOUN-Gen-ADP(ammar) (2)
  • VERB-Finite--NOUN-Nom (167)
  • VERB-Finite--PRON (190)
  • VERB-Finite--PRON-Acc (2)
  • VERB-Inf--NOUN (14)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON (2)
  • VERB-Stative--NOUN (4)
  • VERB-Stative--PRON (5)
 • iobj
  • VERB--NOUN (5)
  • VERB--PRON (3)
 • iobj
  • VERB-Finite--PRON (1)

Relations Overview

Relations Overview