home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

acl:relcl: relative clause modifier

A relative clause modifier of an noun is a relative clause modifying the noun. The relation points from the noun that is modified to the head of the relative clause.

Տեսա նրան , ով սիրում է քեզ ։ \n I saw the man , who loves you .
acl:relcl(նրան, սիրում)
acl:relcl(man, loves)
nsubj(սիրում, ով)
nsubj(loves, who)
obj(սիրում, քեզ)
obj(loves, you)
Տեսա նրան , ում սիրում ես դու ։ \n I saw the man , who you love .
acl:relcl(նրան, սիրում)
acl:relcl(man, love)
nsubj(սիրում, դու)
nsubj(love, you)
obj(սիրում, ում)
obj(love, who)
Հիշում եմ այն օրերը , երբ սովորում էի դպրոցում ։ \n I remember the days , when I-was studying at-school .
acl:relcl(օրերը, սովորում)
acl:relcl(days, studying)
advmod(սովորում, երբ)
advmod(studying, when)
Կուզեի լինել լեռներում , ուր անց եմ կացրել իմ մանկությունը ։ \n I-would like to-be in-the-mountains , where I have passed my childhood .
acl:relcl(լեռներում, կացրել)
acl:relcl(in-the-mountains, passed)
advmod(կացրել, ուր)
advmod(passed, where)
քաղաքը , որի մասին շատ եմ լսել \n the-city , which I-have heard about much 
acl:relcl(քաղաքը, լսել)
acl:relcl(the-city, heard)
obl(լսել, որի)
obl(heard, which)
case(որի, մասին)
case(which, about)

acl:relcl in other languages: [bej] [cop] [cs] [de] [el] [en] [fi] [fr] [ga] [hy] [id] [it] [no] [pa] [pcm] [pt] [qpm] [ru] [sv] [swl] [u] [urj] [vi]