home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

mark: marker

A marker is the subordinating conjunction introducing a finite clause subordinate to another clause. The mark is a dependent of the subordinate clause head.

Չգիտեի, որ գերմաներեն ես խոսում ։ \n I-did't-know , that you-speak German .
mark(խոսում, որ)
mark(you-speak, that)
Ապրանքը կուղարկենք , երբ գումարը փոխանցվի մեր հաշվին ։ \n We-will-dispatch goods , as-soon-as money arrive at our account .
mark(փոխանցվի, երբ)
mark(arrive, as-soon-as)

Note that the subordinating conjunction should not be confused with relative pronouns and adverbs. These fill a valency slot in the frame of the subordinate predicate, and are labeled according to their role in the frame, they are not mark:

Տեղյակ պահեք, հենց գումարը փոխանցվի մեր հաշվի ։ \n Inform, when money is-traferred to-our account .
advmod(փոխանցվի, հենց)
advmod(is-traferred, when)

mark in other languages: [bg] [bm] [cop] [cs] [de] [el] [en] [es] [ess] [eu] [fi] [fr] [fro] [ga] [gsw] [hy] [it] [ja] [kk] [no] [pcm] [pt] [ro] [ru] [sv] [swl] [tr] [u] [vi] [yue] [zh]