home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

advcl: adverbial clause modifier

An adverbial clause modifier is a clause which modifies a verb or other predicate (adjective, etc.), as a modifier not as a core complement. This includes things such as a temporal clause, consequence, conditional clause, purpose clause, etc. The dependent must be clausal (or else it is an advmod) and the dependent is the main predicate of the clause.

Դեպքը պատահեց , երբ մթնում էր ։ \n The-accident happened , when it-was getting-dark .
advcl(պատահեց, մթնում)
advcl(happened, getting-dark)
Եթե գիտեք ով է արել , պետք է ասեք ուսուցչին ։ \n If you-know who has-done , you must tell the-teacher .
advcl(ասեք, գիտեք)
advcl(must, you-know)
Նա շտապում էր , որ ժամանակին տեղ հասնի ։ \n He rushed , in-order-to arrive in-time .
advcl(շտապում, հասնի)
advcl(rushed, arrive)

advcl in other languages: [bej] [bg] [bm] [cop] [cs] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fi] [fr] [fro] [ga] [gn] [gsw] [gub] [hy] [it] [ja] [kk] [no] [pcm] [pt] [ro] [ru] [sv] [swl] [tpn] [tr] [u] [urj] [yue] [zh]