home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Thai-PUD: POS Tags: VERB

There are 1 VERB lemmas (7%), 1166 VERB types (27%) and 4361 VERB tokens (20%). Out of 15 observed tags, the rank of VERB is: 15 in number of lemmas, 2 in number of types and 2 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: _

The 10 most frequent VERB types: มี, ให้, ใช้, ทำ, รับ, อยู่, กล่าว, ทำให้, เกิด, แสดง

The 10 most frequent ambiguous lemmas: _ (NOUN 6052, VERB 4361, ADP 3134, PROPN 1495, AUX 1449, DET 1040, ADJ 969, ADV 951, PRON 683, PART 608, CCONJ 592, NUM 581, PUNCT 272, SYM 134, SCONJ 1)

The 10 most frequent ambiguous types: มี (VERB 259, NOUN 1, PRON 1), อยู่ (VERB 59, AUX 44), เข้า (VERB 39, PART 15), ตั้ง (VERB 37, ADP 1), ออก (VERB 32, PART 27, ADV 2), มา (PART 99, VERB 30, AUX 19, ADV 2), ไป (PART 125, VERB 30, ADV 24), ดู (VERB 28, AUX 3), ลง (PART 26, VERB 25, ADV 4), ได้ (AUX 338, VERB 25)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 1166.000000 (the average of all parts of speech is 287.266667).

The 1st highest number of forms (1166) was observed with the lemma “_”: Buck, Knew, Knuck, Thought, กดดัน, กรอง, กระตือรือร้น, กระตุ้น, กระทบ, กระทำ, กระแทก, กระโดด, กลับ, กลับคืน, กลับหลัง, กลาย, กล่าว, กล่าวหา, กวนใจ, กอบกู้, กัน, กั้น, การกด, การกระทำ, การกลับ, การกลาย, การกล่าว, การกัดกร่อน, การกู้ยืม, การก่อ, การก่อสร้าง, การก้าว, การขนส่ง, การขนาน, การขยาย, การขาดแคลน, การขึ้น, การขู่, การข่มเหง, การข้าม, การครอง, การควบคุม, การคว่ำบาตร, การคาดเดา, การคุกคาม, การคุม, การคุ้มกัน, การค้นพบ, การค้นหา, การค้า, การฆาตกรรม, การฆ่า, การงอก, การจัด, การจัดการ, การจัดตั้ง, การจับกุม, การจำกัด, การจำหน่าย, การจ่าย, การฉลอง, การฉ้อฉล, การชลประทาน, การชะลอ, การชุบ, การชุมนุม, การช่วย, การดำรงอยู่, การดำเนินการ, การดำเนินงาน, การดู, การตกแต่ง, การตรวจสอบ, การตอบรับ, การตัด, การตัดสินใจ, การตั้ง, การตั้งใจ, การติด, การติดตาม, การติดต่อ, การต่อต้าน, การต่อรอง, การต่อสู้, การถกเถียง, การทดลอง, การทรมาน, การทะเลาะวิวาท, การทักทาย, การทำ, การทำลาย, การทิ้ง, การท่องเที่ยว, การนำ, การบริหาร, การบังคับ, การบาดเจ็บ, การบิน, การบูรณาการ, การปกครอง, การปฏิบัติ, การปฏิรูป, การปฏิวัติ, การปฏิเสธ, การประกาศ, การประชาสัมพันธ์, การประชุม, การประทับ, การประท้วง, การประพฤติ, การประพันธ์, การประพาส, การประเมิน, การปรากฏ, การปราศรัย, การปรึกษา, การปลดปล่อย, การปล่อย, การปะทะ, การปะทุ, การปิด, การป้องกัน, การผลิต, การผ่อนปรน, การผ่าตัด, การผ่าน, การฝึก, การพักผ่อน, การพัฒนา, การพิจารณา, การพิชิต, การพิมพ์, การพุ่ง, การพุ่งทะยาน, การพ่ายแพ้, การฟัง, การฟื้นฟู, การฟ้องร้อง, การมองหา, การมา, การมี, การยกเลิก, การยอม, การยอมรับ, การยิง, การยึด, การย้อนกลับ, การรณรงค์, การรบ, การรวม, การระบุ, การรักษา, การรับ, การรับประกัน, การรับรอง, การรับรู้, การรั่วไหล, การรุกราน, การรู้, การร่วมมือ, การร่าง, การร้องเรียน, การลง, การลด, การลอก, การละทิ้ง, การละเมิด, การละเล่น, การลาดตระเวน, การลำเลียง, การล่มสลาย, การล่อง, การล่า, การล่าถอย, การล้มละลาย, การวางแผน, การวิจัย, การวิจารณ์, การวิเคราะห์, การว่าจ้าง, การศัลยกรรม, การศึกษา, การสนทนา, การสนับสนุน, การสมรส, การสร้าง, การสวรรคต, การสะสม, การสัมภาษณ์, การสำรวจ, การสิ้นสุด, การสืบ, การสืบทอด, การสูญ, การสู้รบ, การสแกน, การส่ง, การส่งท้าย, การส่าย, การหลอกลวง, การหา, การห้าม, การอพยพ, การอภิปราย, การอยู่, การออก, การออกแบบ, การอ้าง, การอ้างอิง, การเกิด, การเขียน, การเข้า, การเข้าใจ, การเคลื่อนย้าย, การเจรจา, การเจริญเติบโต, การเชิดชู, การเซ็นเซอร์, การเดินทาง, การเดินสาย, การเตรียม, การเติบโต, การเน้น, การเน้นย้ำ, การเปลี่ยน, การเปลี่ยนผ่าน, การเปลี่ยนแปลง, การเปิด, การเปิดเผย, การเพาะปลูก, การเพิ่ม, การเย้ยหยัน, การเริ่ม, การเรียน, การเรียนรู้, การเรียบเรียง, การเลิก, การเลี้ยง, การเลือก, การเลือกตั้ง, การเล่น, การเสนอ, การเสมอ, การเสียชีวิต, การเอาชนะ, การเอ่ย, การแก้, การแก้ไข, การแข่ง, การแข่งขัน, การแตกแยก, การแต่ง, การแต่งตั้ง, การแทรกแซง, การแบก, การแบ่ง, การแปร, การแปรรูป, การแปลง, การแปะ, การแผ่ขยาย, การแยก, การแลกเปลี่ยน, การแสดง, การแสวงหา, การโฆษณา, การโจมตี, การโต้, การโต้ตอบ, การโพสต์, การใช้, การใช้จ่าย, การให้, การไต่สวน, การไป, กำกับ, กำจัด, กำหนด, กำเนิด, กู้, กู้คืน, กู้ยืม, ก่อ, ก่อตั้ง, ก่อสร้าง, ก้าว, ก้าวหน้า, ขนส่ง, ขนาน, ขยาย, ขอ, ขอโทษ, ขัด, ขัดขวาง, ขัดแย้ง, ขับ, ขับขี่, ขับเคลื่อน, ขับไล่, ขาด, ขาดแคลน, ขาย, ขึ้น, ขโมย, ข้องเกี่ยว, ข้าม, คง, คงอยู่, ครบ, ครอง, ครอบคลุม, ครอบงำ, คลอด, คลิก, คลี่คลาย, คลื่นไส้, คล้าย, คล้ายคลึง, ควบ, ควบคุม, ความกดดัน, ความกังวล, ความก้าวหน้า, ความขัดข้อง, ความขัดแย้ง, ความครอบครอง, ความคล้ายคลึง, ความคาดหมาย, ความคิด, ความคิดเห็น, ความคุ้มครอง, ความจำเป็น, ความชอบ, ความชื่นชม, ความชื่นชอบ, ความช่วยเหลือ, ความซับซ้อน, ความดึงดูดใจ, ความตกต่ำ, ความตกลง, ความตาย, ความตึงเครียด, ความตื่นตระหนก, ความต่อเนื่อง, ความต้องการ, ความถดถอย, ความทรงจำ, ความท้าทาย, ความนิยม, ความน่าตื่นเต้น, ความน่าสะพรึงกลัว, ความบกพร่อง, ความบันเทิง, ความปรองดอง, ความประทับใจ, ความประพฤติ, ความประหวั่น, ความปรารถนา, ความปลอด, ความผิด, ความฝัน, ความพยายาม, ความภักดี, ความภูมิใจ, ความมั่นใจ, ความมุ่งมั่น, ความยินดี, ความระมัดระวัง, ความรัก, ความรับผิดชอบ, ความรู้, ความรู้สึก, ความร่วม, ความร่วมมือ, ความวิตกกังวล, ความวุ่นวาย, ความศรัทธา, ความสนใจ, ความสัมพันธ์, ความสำเร็จ, ความหมกมุ่น, ความหวัง, ความหวาดผวา, ความหุนหันพลันแล่น, ความอึดอัด, ความเกลียดชัง, ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวโยง, ความเข้าใจ, ความเชื่อ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อมโยง, ความเดือดร้อน, ความเปลี่ยนแปลง, ความเป็นไป, ความเรียบง่าย, ความเร่งรีบ, ความเสียหาย, ความเสียใจ, ความเสี่ยง, ความเหมือน, ความเห็น, ความเห็นชอบ, ความแตกต่าง, ความแตกแยก, ความแน่ใจ, ความแม่นยำ, ความไร้, คว่ำ, คอด, คอย, คะนอง, คัดค้าน, คาด, คาดคะเน, คาดคิด, คาดหวัง, คาดเดา, คำนวณ, คำนึง, คิด, คิดถึง, คืน, คือ, คุม, คุมขัง, คุย, คุ้นเคย, คุ้ม, คุ้มกัน, คุ้มครอง, คู่, ค้น, ค้นพบ, ค้นหา, ค้า, ค้ำ, ฆาตกรรม, ฆ่า, งบประมาณ, งอก, งอกเงย, จงรักภักดี, จดจำ, จบ, จม, จอด, จะ, จัด, จัดการ, จัดตั้ง, จับ, จับจ่าย, จับตา, จารึก, จำกัด, จำนน, จำหน่าย, จำแนก, จินตนาการ, จีบ, จู่โจม, จ่าย, จ้าง, ฉลอง, ฉาย, ฉีด, ชดเชย, ชดใช้, ชนะ, ชม, ชวน, ชอบ, ชำระ, ชิง, ชี้, ชี้ขาด, ชื่นชอบ, ชุ่ม, ช็อป, ช่วย, ช่วยเหลือ, ซื้อ, ซื้อขาย, ซ่อน, ดัก, ดัดแปลง, ดัน, ดำ, ดำรง, ดำเนิน, ดำเนินการ, ดิ้น, ดิ้นรน, ดีใจ, ดึง, ดึงดูด, ดื่ม, ดู, ดูดซับ, ดูถูก, ดูแล, ตก, ตกลง, ตกหลุมรัก, ตบตี, ตรงข้าม, ตรวจ, ตรวจตรา, ตรวจสอบ, ตรา, ตอบ, ตอบรับ, ตอบแทน, ตักเตือน, ตัด, ตัดสิน, ตัดสินใจ, ตั้ง, ตั้งใจ, ตาม, ตาย, ตำหนิ, ติด, ติดตาม, ติดต่อ, ตี, ตีพิมพ์, ตื่นกลัว, ตื่นตระหนก, ต่อ, ต่อต้าน, ต่อรอง, ต่อสู้, ต่อเนื่อง, ต้องการ, ต้อนรับ, ต้าน, ต้านทาน, ถก, ถกเถียง, ถล่ม, ถวาย, ถอด, ถอน, ถอย, ถัด, ถากถาง, ถาม, ถึง, ถึงแก่ชีวิต, ถือ, ถือกำเนิด, ถือครอง, ถูก, ถ่วง, ถ่าย, ถ่ายทำ, ทดลอง, ทรง, ทราบ, ทรุด, ทลาย, ทอ, ทอด, ทอดพระเนตรเห็น, ทาบทาม, ทำ, ทำการ, ทำร้าย, ทำลาย, ทำลายล้าง, ทำให้, ทิ้ง, ทุบ, ท่วม, ท้าทาย, นอน, นอนหลับ, นับ, นับถือ, นั่ง, นำ, นำทาง, นำเสนอ, นิยม, นิยาม, นิรโทษกรรม, นิวัต, นิ่ง, นึก, นุ่ง, น็อก, น่ากังวล, น่าดู, น่าดูชม, น่าตกใจ, น่าตื่นเต้น, น่าทึ่ง, น่าประหลาดใจ, น่าพอใจ, น่ารัก, น่ารำคาญ, น่าสงสัย, น่าสนใจ, น่าสังเกต, น่าเชื่อ, น่าเป็นห่วง, น่าเสียดาย, น่าโมโห, บดบัง, บรรจบ, บรรจุ, บรรยาย, บรรลุ, บรรเทา, บรรเลง, บริการ, บริจาค, บริหาร, บริโภค, บวช, บอก, บอกเล่า, บังคับ, บัญชาการ, บันดาลใจ, บันทึก, บิน, บีบบังคับ, บุก, บูชา, บ่ง, บ่งบอก, ปกครอง, ปกคลุม, ปกป้อง, ปฏิญาณ, ปฏิบัติ, ปฏิบัติการ, ปฏิรูป, ปฏิวัติ, ปฏิเสธ, ปนเปื้อน, ปรองดอง, ประกอบ, ประกัน, ประกาศ, ประจัญ, ประจำ, ประชด, ประชุม, ประดิษฐ์, ประทับ, ประนีประนอม, ประพฤติ, ประพันธ์, ประยุกต์, ประสงค์, ประสบ, ประหยัด, ประหลาดใจ, ประหาร, ประเมิน, ปรัก, ปรับ, ปรับปรุง, ปรับเปลี่ยน, ปรับแต่ง, ปรากฏ, ปราบ, ปราศจาก, ปราศรัย, ปรึกษา, ปลด, ปลดปล่อย, ปลอด, ปลิว, ปลีก, ปลุก, ปลูก, ปล่อย, ปวด, ปวดใจ, ปะทะ, ปะทุ, ปิด, ปีน, ป่วย, ป้องกัน, ผนวก, ผลิ, ผลิต, ผสม, ผสานรวม, ผิด, ผิดหวัง, ผ่า, ผ่าน, ฝัง, ฝาก, ฝึก, พบ, พบปะ, พบเห็น, พยากรณ์, พยาบาล, พยายาม, พยุง, พรั่นพรึง, พร้อม, พลัด, พอง, พอพระทัย, พอใจ, พัก, พัง, พัฒนา, พัด, พิจารณา, พิชิต, พิทักษ์, พิพากษา, พิมพ์, พิสูจน์, พึงพอใจ, พึ่งพา, พุ่ง, พูด, พูดคุย, พ่ายแพ้, พ้น, ฟัง, ฟัน, ฟื้น, ฟื้นฟู, มอง, มอบ, มอบหมาย, มั่นพระทัย, มั่นใจ, มา, มี, มุด, มุ่ง, ยก, ยกย่อง, ยกเว้น, ยอม, ยอมรับ, ยับยั้ง, ยิง, ยินดี, ยี้, ยึด, ยึดครอง, ยืน, ยืนยัน, ยืนหยัด, ยืม, ยื่น, ย่อ, ย้อน, ย้าย, ย้ำ, รณรงค์, รบ, รบกวน, รวบรวม, รวม, รอ, รอคอย, รองรับ, รอด, ระ, ระงับ, ระบาด, ระบาย, ระบุ, ระเบิด, รัก, รักษา, รังแก, รับ, รับทราบ, รับผิดชอบ, รับมือ, รับรู้, รับเชิญ, รายงาน, รีบ, รื้อถอน, รุก, รุกราน, รุม, รู้, รู้จัก, รู้สึก, ร่วม, ร้อง, ร้องขอ, ร้องไห้, ลง, ลงโทษ, ลด, ลอกเลียน, ลอบ, ลอย, ละทิ้ง, ละลาย, ละวาง, ละเลย, ลังเล, ลาก, ลาออก, ลืม, ลืมเลือน, ลือ, ลุก, ลุ้น, ล่ม, ล่มสลาย, ล่วง, ล่อง, ล่อลวง, ล่า, ล้มละลาย, ล้มเลิก, ล้อม, ล้า, ล้าง, ล้าสมัย, วอดวาย, วัด, วาง, วางแผง, วางแผน, วิจัย, วิจารณ์, วิตกกังวล, วินิจฉัย, วิเคราะห์, ว่า, ศึกษา, สกัด, สงบ, สงวน, สงสัย, สดุดี, สถาปนา, สน, สนทนา, สนอง, สนับสนุน, สนใจ, สบายใจ, สม, สมมติ, สมรส, สมัคร, สรุป, สร้าง, สร้างสรรค์, สลับ, สลาย, สวด, สวม, สวมใส่, สวรรคต, สอดคล้อง, สอดส่อง, สอน, สอบ, สอบสวน, สะกด, สะสม, สังหาร, สังเกต, สันนิษฐาน, สับขาหลอก, สับสน, สับสนวุ่นวาย, สัมผัส, สัมพันธ์, สัมภาษณ์, สั่ง, สั่น, สั่นเทา, สำรวจ, สำรวม, สำราญ, สำลัก, สำเร็จ, สิ้น, สิ้นสุด, สืบ, สืบสวน, สื่อ, สื่อสาร, สูญเสีย, สูบ, สู้รบ, ส่ง, ส่วน, ส่าย, หนี, หนุน, หมด, หมัก, หมายความ, หมายหัว, หมุนเวียน, หยุด, หย่อนใจ, หย่า, หลงเหลือ, หลีก, หลีกเลี่ยง, หลุด, หวัง, หัก, หัด, หัน, หัวเราะ, หา, หาย, หายใจ, ห้าม, อธิบาย, อนุญาต, อนุรักษ์, อพยพ, อภิปราย, อม, อยาก, อยู่, อยู่อาศัย, อย่างคง, อย่างตั้งใจ, อย่างต่อเนื่อง, อย่างถูก, อย่างมี, อย่างสม, อย่างเจาะจง, อย่างเปิดเผย, อย่างเห็น, ออก, ออกแบบ, ออม, อัด, อับ, อาศัย, อาศัยอยู่, อำนวยการ, อุดหนุน, อุทิศ, อ่าน, อ้าง, อ้างอิง, เกณฑ์, เกย, เกษียณ, เกิด, เกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวพัน, เกี่ยวเนื่อง, เกี่ยวโยง, เก็บ, เขย่า, เขียน, เข้า, เข้าร่วม, เข้าใจ, เคลื่อน, เคลื่อนที่, เคารพ, เคาะ, เจรจา, เจริญเติบโต, เจอ, เจือปน, เจ็บ, เจ็บปวด, เฉลิมฉลอง, เฉิดฉาย, เชิญ, เชิดชู, เชื่อ, เชื่อถือ, เชื่อม, เชื่อมโยง, เช่า, เซ็น, เดิน, เดินทาง, เด้ง, เตรียม, เติบโต, เติบใหญ่, เตือน, เต็มใจ, เท, เทียบ, เท่า, เนรเทศ, เน่า, เน้น, เบรกกิง, เบื่อหน่าย, เบ่งบาน, เปรียบเทียบ, เปลี่ยน, เปลี่ยนผ่าน, เปลี่ยนแปลง, เปิด, เปิดเผย, เปิดโปง, เปิดใจ, เปี่ยม, เปื้อน, เป็น, เป็นไป, เผชิญ, เผย, เผยแผ่, เผยแพร่, เผา, เฝ้า, เพิกถอน, เพิ่ม, เพิ่มเติม, เพ่งเล็ง, เฟื่องฟู, เฟ้น, เยี่ยม, เยือน, เย็นตัว, เริ่ม, เริ่มต้น, เรียก, เรียกร้อง, เรียง, เรียน, เรียนรู้, เรียบง่าย, เร่ง, เลย, เลวร้าย, เลิก, เลิฟ, เลียน, เลี้ยง, เลือก, เลือกตั้ง, เลื่อน, เล่น, เล่ม, เล่า, เวนคืน, เว้น, เสด็จ, เสนอ, เสริม, เสร็จ, เสีย, เสียชีวิต, เสียดาย, เสียหาย, เสียใจ, เสื่อม, เสแสร้ง, เหมือน, เหยียด, เหลือ, เหินห่าง, เห็น, เห็นชอบ, เอา, เอาชนะ, เอื้ออาทร, เอ่อ, แกร่ง, แก้, แก้ไข, แข่ง, แจ้ง, แช่, แซงหน้า, แตก, แตกต่าง, แตกแยก, แต่ง, แต่งงาน, แต่งตั้ง, แถลง, แทง, แทน, แนบ, แนะ, แนะนำ, แนะแนว, แบ่ง, แบ่งแยก, แผ่, แพร่, แยก, แย้ง, แรม, แล่น, แล้วเสร็จ, แวะ, แสดง, แห่, โก, โกรธ, โค่น, โค่นล้ม, โจมตี, โดยถูก, โดยบังคับ, โดยรวม, โดยสาร, โดยสิ้นเชิง, โดยเจาะจง, โต, โต้, โต้เถียง, โต้แย้ง, โน้ม, โบยบิน, โปรโมต, โผล่, โพก, โพสต์, โยงใย, โยน, โลดแล่น, โหวต, โอเพน, โอ่, ใกล้เคียง, ใช่, ใช้, ใช้การ, ใช้งาน, ใช้จ่าย, ใส่, ให้, ให้การ, ได้, ได้รับบาดเจ็บ, ได้เปรียบ, ได้เรื่อง, ไต่, ไต่ถาม, ไถ่, ไป, ไร้, ไลค์, ไล่, ไล่ออก, ไว้, ไหม้, ไหล, ไหว.

VERB does not occur with any features.

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 23 different relations: acl (934; 21% instances), root (864; 20% instances), xcomp (634; 15% instances), acl:relcl (464; 11% instances), advcl (316; 7% instances), conj (309; 7% instances), obj (225; 5% instances), ccomp (215; 5% instances), obl (84; 2% instances), nsubj (65; 1% instances), compound (51; 1% instances), case (50; 1% instances), csubj (48; 1% instances), nmod:poss (30; 1% instances), nmod (28; 1% instances), cc (14; 0% instances), obl:poss (7; 0% instances), amod (5; 0% instances), appos (5; 0% instances), fixed (4; 0% instances), mark (4; 0% instances), parataxis (4; 0% instances), nsubj:pass (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 10 different parts of speech: VERB (2037; 47% instances), NOUN (1327; 30% instances), (864; 20% instances), ADJ (52; 1% instances), PROPN (36; 1% instances), PRON (27; 1% instances), ADV (11; 0% instances), CCONJ (4; 0% instances), ADP (2; 0% instances), NUM (1; 0% instances)

631 (14%) VERB nodes are leaves.

1049 (24%) VERB nodes have one child.

896 (21%) VERB nodes have two children.

1785 (41%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 10.

Children of VERB nodes are attached using 34 different relations: obj (1729; 17% instances), nsubj (1327; 13% instances), obl (1307; 13% instances), aux (865; 9% instances), advmod (761; 7% instances), xcomp (711; 7% instances), mark (483; 5% instances), compound:prt (361; 4% instances), cc (338; 3% instances), conj (307; 3% instances), advcl (306; 3% instances), case (280; 3% instances), acl (278; 3% instances), ccomp (263; 3% instances), obl:tmod (112; 1% instances), punct (95; 1% instances), obl:poss (91; 1% instances), aux:pass (87; 1% instances), fixed (71; 1% instances), nsubj:pass (70; 1% instances), acl:relcl (59; 1% instances), compound (55; 1% instances), cop (41; 0% instances), csubj (40; 0% instances), amod (29; 0% instances), det (27; 0% instances), discourse (24; 0% instances), clf (19; 0% instances), cc:preconj (7; 0% instances), dep (5; 0% instances), parataxis (5; 0% instances), dislocated (2; 0% instances), iobj (2; 0% instances), nummod (2; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 15 different parts of speech: NOUN (3202; 32% instances), VERB (2037; 20% instances), AUX (993; 10% instances), ADP (820; 8% instances), ADV (582; 6% instances), PROPN (500; 5% instances), DET (492; 5% instances), PART (481; 5% instances), PRON (404; 4% instances), CCONJ (323; 3% instances), ADJ (199; 2% instances), PUNCT (95; 1% instances), NUM (17; 0% instances), SYM (13; 0% instances), SCONJ (1; 0% instances)