home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

cc: coordinating conjunction

For more on coordination, see the conj relation.

A cc is the relation between a conjunct and the coordinating conjunction that precedes it. (Note: different dependency grammars have different treatments of coordination. We take the first conjunct as the head of the coordination.)

Նա ծեր ու իմաստուն մարդ է ։ \n He is old and wise man .
conj(ծեր, իմաստուն)
conj(old, wise)
cc(իմաստուն, ու)
cc(wise, and)

A coordinating conjunction may also appear at the beginning of a sentence. This is also called a cc, and it depends on the root predicate of the sentence. (In fact there is a coordination that spans multiple sentences. We cannot attach a word to the first conjunct because it is in another sentence. Thus we attach it to the first conjunct available in the current sentence: its main predicate.)

Ու հետո մենք գնացինք ։ \n And then we left .
cc(գնացինք, Ու)
cc(left, And)
Մենք ունենք խնձոր , տանձ , նարինջ և բանան ։ \n We have apples , pears , oranges and bananas .
obj(ունենք, խնձոր)
obj(have, apples)
conj(խնձոր, տանձ)
conj(խնձոր, նարինջ)
conj(խնձոր, բանան)
conj(apples, pears)
conj(apples, oranges)
conj(apples, bananas)
cc(բանան, և)
cc(bananas, and)
punct(տանձ, ,-4)
punct(նարինջ, ,-6)
punct(pears, ,-15)
punct(oranges, ,-17)
Նա ոչ ՛ տեսել է , ոչ ՛ լսել ։ \n He has not seen or heard .
cc(տեսել, ոչ-2)
cc(seen, not)
cc(լսել, ոչ-7)
cc(heard, or)
conj(տեսել, լսել)
conj(seen, heard)

cc in other languages: [bej] [bg] [bm] [cop] [cs] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fi] [fr] [fro] [ga] [gsw] [hy] [it] [ja] [kk] [no] [pcm] [pt] [ro] [ru] [sv] [swl] [tr] [u] [vi] [yue] [zh]