home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

nummod: numeric modifier

A numeric modifier of a noun is any number phrase that serves to modify the meaning of the noun with a quantity.

Արամը երեք խնձոր կերավ ։ \n Aram ate three apples .
nummod(խնձոր, երեք)
nummod(apples, three)
Արամը հիսուն դրամ ծախսեց ։ \n Aram spent fifty drams .
nummod(դրամ, հիսուն)
nummod(drams, fifty)
Արան ծախսեց ֏ 50 ։ \n Aram spent ֏ 50 .
nummod(֏-3, 50-4)
nummod(֏-9, 50-10)

Note that indefinite quantifiers such as քանի, մի քանի “many, several” are tagged DET rather than NUM. Therefore their relation to the quantified noun is not nummod but det:

Արամը մի քանի խնձոր կերավ ։ \n Aram ate some many apples .
det(խնձոր, մի)
fixed(մի, քանի)
det(some, apples)
fixed(some, many)

Additional remarks

50 միլիոն դրամ \n 50 million dram
nummod(դրամ, 50-1)
flat(50-1, միլիոն)
nummod(dram, 50-5)
flat(50-5, million)
ևս 50 հազար դրամ \n another 50 thousand drams
nummod(դրամ, 50-2)
flat(50-2, հազար)
advmod:emph(դրամ, ևս)
nummod(drams, 50-7)
flat(50-7, thousand)
advmod:emph(drams, another)
առավելագույնը 50 հազար դրամ \n at-most 50 thousand drams
nummod(դրամ, 50-2)
flat(50-2, հազար)
advmod:emph(դրամ, առավելագույնը)
nummod(drams, 50-7)
flat(50-7, thousand)
advmod:emph(drams, at-most)

Note that the two numeral words in the above example are joined using the flat relation. Also note that the intensifier ևս is attached to the head of the phrase (դրամ) and not to the number. This is in accord with the UD guidelines.

Similarly there may be other nodes (such as punctuation) that are attached to the head of the phrase and they are related to the whole phrase rather than directly to the head noun:

( 9 օր ) \n ( 9 days )
punct(օր, (-1)
nummod(օր, 9-2)
punct(օր, )-4)
punct(days, (-6)
nummod(days, 9-7)
punct(days, )-9)
քվեարկության վերջին 3 ժամվա ընթացքում \n during last 3 houres of-voting
nummod(ժամվա, 3-3)
case(ժամվա, ընթացքում)
amod(ժամվա, վերջին)
nmod:poss(ժամվա, քվեարկության)
nummod(houres, 3-9)
case(houres, during)
amod(houres, last)
nmod:poss(houres, of-voting)

Dates

Dates are annotated as follows: if present the day is the head, the months are nmod:poss and the year are nummod:

Նա ծնվել է 1955 թվականի մայիսի 4-ին ։ \n He was born on-4th of-May of-year 1955 .
obl(ծնվել, 4-ին)
nmod:poss(4-ին, մայիսի)
nmod:poss(մայիսի, թվականի)
nummod(թվականի, 1955-4)
obl(born, on-4th)
nmod:poss(on-4th, of-May)
nmod:poss(of-May, of-year)
nummod(of-year, 1955-16)

Numbered objects

House number in address is attached as nummod to the name of the street:

Դրոյի 48 հասցեում \n in-Address Dro 48
nummod(Դրոյի, 48-2)
nmod(հասցեում, Դրոյի)
nummod(Dro, 48-7)
nmod(in-Address, Dro)

nummod in other languages: [bg] [bm] [cop] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fi] [fr] [fro] [ga] [gsw] [hy] [it] [ja] [kk] [no] [pcm] [pt] [ro] [ru] [sv] [swl] [tr] [u] [yue] [zh]