home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latin-PROIEL: POS Tags: X

There are 13 X lemmas (0%), 401 X types (1%) and 465 X tokens (0%). Out of 14 observed tags, the rank of X is: 12 in number of lemmas, 6 in number of types and 14 in number of tokens.

The 10 most frequent X lemmas: greek.expression, Heli, Heloi, calendar.expression, sabacthani, corban, cumi, eppheta, lama, lema

The 10 most frequent X types: καὶ, τὸ, δὲ, τὸν, ἐν, Κικέρων, κέρας, μὲν, τὴν, ὁ

The 10 most frequent ambiguous lemmas: greek.expression (X 449, ADV 7, NOUN 1, VERB 1), Heli (X 2, PROPN 1), calendar.expression (ADV 9, X 2)

The 10 most frequent ambiguous types: Heli (X 2, PROPN 1), Σπάρταν (ADV 1, X 1)

Morphology

The form / lemma ratio of X is 30.846154 (the average of all parts of speech is 3.418760).

The 1st highest number of forms (390) was observed with the lemma “greek.expression”: Γυρέων, Δήμητρα,, Εὐμολπιδῶν, Εὔπολιν, Θεοφάνης, Κικέρων, Κορινθίων, Κύρου, Λαιστρυγονίην, Μοῦσαι, Μώμῳ, Πελληναίων, Πολυκλέους, Σπάρταν, Τίτον, Τεῦκρις, Τηλέπυλον, Τρῳάδας, Τρῶας, Φωκυλίδου., α, αἰδέομαι, αἰνήσει, αἰνιγμοῖς, αἴδεσθεν, αὐλίσκοις, αὐτονομίαν, αὐτοῖς, β, βίον, βαθύτης, βαθύτητα, βοεΐην, βοώπιδος, βοῶπιδος, βοῶπιν, βοῶπις, γ, γέγονεν, γε, γενικῶς, γεωγραφικὰ, γλυκύπικρον, γλυκύτερον, γραμμὴν, γυμνασιώδη, γὰρ, δ, δέ, δέρρεις, δέσποινα, δεῖ, δεῖσαν, διαίρεσιν, διαλόγους, διαφάσεις, διβάφῳ, δρυός, δυσδιάγνωστον, δυσεξείλητα, δὲ, δὴ, δ᾽, ε, εἰ, εἰδέναι, εἰσι, εἴη, εἴπῃς, εἴρωνα, εἷς, εὐαγγέλια, εὐανατρέπτους, εὐελπιστία, εὐημερήματι, εὐκαιρότερον, εὐπόριστον, εὑδούσῃ, εὖ, ζώσης, θεωρητικόν, θεῖοι, κέρας, καθῆκον, καλῷ, καμπαὶ, κατάστασιν, κατακλεὶς, κατασκευαὶ, κατόρθωμα, κατὰ, κατ’, καχέκτης, καὶ, κενὰ, κεφάλαιον, κηδεμονικὸν, κρατούντων, κόσμει, κἂν, λέων, λαμπρά, λεπτὸν, ληκύθους, λοιπόν, μάλ’, μέγ᾽, μέλει, μήπω, μελέτη, μετέωρος, μετ᾽, μηδὲν, μικρὸς, μιμνήσκεο, μοι, μυστικώτερα, μύθων, μύρον, μὰ, μὲν, μὴ, νεμεσᾶν, νῦν, οἰκεῖον, οἰκονομία, οἰκονομίαν, οἰωνὸς, οἱ, οἴχεται, οἵαπερ, οἶκος, οὐ, οὐδέν, οὐδὲ, οὐδὲν, οὐδ᾽, οὐκ, οὐχ, οὕτως, οὗτος, πάγος, πάντ᾽, πάρεργον, πάτρης, πάτρια, παιδείαν, παλινῳδία, παλινῳδίαν, πανήγυρις, πανικά, παντοίης, παράπηγμα, παραδοξότατον, παριστορῆσαι, παροῦσαν, παρρησίαν, παρόδῳ, παρ᾽, παῖς, περίοδοι, περίστασις, περὶ, πεφυσίωμαι, πολέμου, πολίτευμα, πολιτείᾳ, πολιτευτέον, πολιτεύομαι, πολιτικοῖς, πολιτικώτερον, πολιτικώτερος, πολιτικὸν, πολιτικὸς, πολιτικῶς, πολλοῦ, πορπαπυμνα, πρέπον, πραγμάτων, πρακτικὸν, προσπέπονθα, πρόβλημα, πρόπυλον, πρόσθε, πρόσνευσιν, πρότερον, πρὶν, πρὸς, πρῶτον, πυκνῆς, πῦρ, σε, σεμνότερός, σιλλύβους, σκήψεις, σκοπὸς, σκυλμὸν, σμικροῖσιν, σπουδαιότερον, σπουδῆς, στέγῃ, συγκύρημα, συμπάθεια, συμπάθειαν, συμπαθῶς, συμπόσιον, συμφιλοδοξοῦσιν, συνηγωνίων, συσκευάζεται, σχεδιάζοντα, σχολῆς, σόλοικα, σύκῳ,, σῆμα, σῦκον, σῶμα, τέθριππα, τί, τίς, ταύταν, ταὐτόματον, τελευτήσαντ᾽, τεχνολογίαν, τις, τοι, τοποθεσίαν, τοποθεσίᾳ, τοῖς, τοῦ, τρισαρειοπαγίτας, τρύξ, τυπωδῶς, τυραννίδα, τυφλώττω, τόδε, τὰ, τὰς, τὴν, τὸ, τὸν, τῇ, τῶν, τῷ, φίλος, φακῇ, φθιμένοισιν, φθονεῖν, φιλέλληνες, φιλοπροσηνέστατα, φιλορήτορα, φιλοσοφεῖν, φιλοσοφητέον, φιλοσοφῶμεν, φιλόπατρις, φιλόσοφος, φορβειᾶς, φρενί, φυρατής, φυσᾷ, φωνῆς, φύσαισι, χαλκείων, χρηστομαθῆ, χρύσεα, ψακάδος, ἀγρίαις, ἀγῶνα, ἀδιαφορία, ἀδικαίαρχοι, ἀδωροδόκητον, ἀδύνατον, ἀκκιζόμεθα, ἀκοινονοήτως, ἀκούειν, ἀκροτελεύτιον, ἀκτῖνες, ἀλλ”, ἀλληγορίαις, ἀλλ᾽, ἀμύνεσθαι, ἀνάθημα, ἀνέκδοτα, ἀνήνασθαι,, ἀναβολαί, ἀναντιφώνητον, ἀναφαίνεσθαι, ἀνεξίαν, ἀνθηρογραφεῖσθαι, ἀνιστορησίαν, ἀνὴρ, ἀποφθέγματα, ἀπρακτότατος, ἀπρόσιτον, ἀρετῆς, ἀριστοκρατικώτατος, ἀριστοκρατικῶς, ἀσελγοῦς, ἀσπάζεται, ἀσυγκλώστων, ἀσφάλειαν, ἀττικισμὸς, ἀφελέστατος, ἀφελῶς, ἀφιλόδοξον, ἄγραφον, ἄκρα, ἄριστος, ἄτερ, ἅλις, Ἀθηναίων, Ἀθηναῖον, Ἀμαλθείᾳ, Ἀμαλθεῖον, Ἀττικώτερα, Ἄρειος, ἐγκελεύσματα, ἐγκωμιαστικὰ, ἐκβολὴ, ἐμοῦ, ἐμπάζετο, ἐμφιλοσοφῆσαι, ἐν, ἐνδομύχῳ, ἐνδόμυχον, ἐνεπερπερευσάμην, ἐνθυμήματα, ἐνιαύσιον, ἐντυραννεῖσθαι, ἐξωτερικοὺς, ἐπεὶ, ἐπικεφάλαια, ἐπικώπων, ἐπισημασίας, ἐπιτομῇ, ἐπιφωνήματα, ἐπὶ, ἐρέω, ἐσοφίζετο, ἑλικτὰ, ἑλκεσιπέπλους, ἓν, ἔκχυσις, ἔλαθέ, ἔλαχες, ἔμπεσε, ἔρδοι, ἔσπετε, ἔστω, ἔσω, ἔτι, ἠπόρησας, ἡ, ἡμερολεγδὸν, ἡμῶν, ἢ, Ἡρώδης, ἰσοδυναμοῦσαν, ἱερήϊον, ἱστορικὰ, ἱστορικὸν, ἴδῃς, ὀξύπεινος, ὀπώρην, ὁ, ὁδοῦ, ὁμοειδεῖς, ὁμολογουμένως, ὁρμή, ὁρώμενον, ὁσίη, ὄναρ, ὄπιθεν, ὄψις, ὅλων, ὅμοιον, ὅππως, Ὁμηρικῶς, ὑπερβολικῶς, ὑποδέχθαι., ὑποθήκας, ὑπομεμψιμοίρους, ὑπομνηματισμὸν, ὑποσόλοικον, ὑπόθεσις, ὑπόμνημα, ὑπώπιον, ὑπὸ, ὕστερον, ὠνὰς, ὢ.

The 2nd highest number of forms (2) was observed with the lemma “calendar.expression”: χαλκείων, χρύσεα.

The 3rd highest number of forms (1) was observed with the lemma “Heli”: Heli.

X does not occur with any features.

Relations

X nodes are attached to their parents using 19 different relations: flat:foreign (63; 14% instances), obj (57; 12% instances), root (57; 12% instances), advmod (48; 10% instances), amod (43; 9% instances), nsubj (41; 9% instances), conj (33; 7% instances), iobj (32; 7% instances), xcomp (26; 6% instances), appos (13; 3% instances), ccomp (13; 3% instances), nsubj:pass (10; 2% instances), vocative (10; 2% instances), orphan (9; 2% instances), obl (4; 1% instances), acl (2; 0% instances), dislocated (2; 0% instances), csubj:pass (1; 0% instances), nmod (1; 0% instances)

Parents of X nodes belong to 11 different parts of speech: X (208; 45% instances), VERB (133; 29% instances), (57; 12% instances), NOUN (22; 5% instances), ADJ (21; 5% instances), ADV (10; 2% instances), PROPN (6; 1% instances), PRON (3; 1% instances), AUX (2; 0% instances), CCONJ (2; 0% instances), INTJ (1; 0% instances)

220 (47%) X nodes are leaves.

120 (26%) X nodes have one child.

64 (14%) X nodes have two children.

61 (13%) X nodes have three or more children.

The highest child degree of a X node is 7.

Children of X nodes are attached using 24 different relations: advmod (63; 13% instances), flat:foreign (62; 13% instances), det (45; 9% instances), amod (41; 8% instances), nsubj (36; 7% instances), iobj (34; 7% instances), conj (27; 6% instances), cc (20; 4% instances), advcl (19; 4% instances), cop (19; 4% instances), obj (19; 4% instances), nmod (17; 4% instances), obl (12; 2% instances), appos (10; 2% instances), acl (9; 2% instances), case (9; 2% instances), discourse (9; 2% instances), ccomp (8; 2% instances), orphan (8; 2% instances), vocative (7; 1% instances), mark (4; 1% instances), xcomp (4; 1% instances), parataxis (2; 0% instances), nummod (1; 0% instances)

Children of X nodes belong to 13 different parts of speech: X (208; 43% instances), ADV (55; 11% instances), DET (42; 9% instances), VERB (42; 9% instances), ADJ (31; 6% instances), NOUN (26; 5% instances), CCONJ (20; 4% instances), AUX (19; 4% instances), PRON (19; 4% instances), ADP (9; 2% instances), PROPN (9; 2% instances), SCONJ (4; 1% instances), NUM (1; 0% instances)