home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Telugu-MTG: POS Tags: NOUN

There are 1 NOUN lemmas (7%), 728 NOUN types (34%) and 1433 NOUN tokens (22%). Out of 14 observed tags, the rank of NOUN is: 7 in number of lemmas, 2 in number of types and 3 in number of tokens.

The 10 most frequent NOUN lemmas: _

The 10 most frequent NOUN types: ఇంటికి, రేపు, అన్నం, పని, ఇల్లు, డబ్బు, సంగతి, పుస్తకం, ఊళ్ళో, నీళ్ళు

The 10 most frequent ambiguous lemmas: _ (PUNCT 1465, VERB 1462, NOUN 1433, PRON 1107, ADV 259, PROPN 254, DET 161, NUM 92, ADJ 64, ADP 58, SCONJ 56, PART 25, INTJ 16, CCONJ 13)

The 10 most frequent ambiguous types: నిన్న (NOUN 11, ADV 3, ADJ 2), కాఫీ (NOUN 7, PROPN 1), తెలుగు (NOUN 6, PROPN 6), కారు (NOUN 5, VERB 1), పెద్దది (NOUN 5, PRON 1), ఎక్కడికి (NOUN 4, PRON 2), ఎల్లుండి (NOUN 3, ADV 1), కొత్త (NOUN 3, ADJ 2), నాకు (PRON 61, NOUN 3), పిచ్చి (NOUN 3, ADJ 2)

Morphology

The form / lemma ratio of NOUN is 728.000000 (the average of all parts of speech is 153.500000).

The 1st highest number of forms (728) was observed with the lemma “_”: (ఇద్దరూ), eNDaku, gooDa, అంగట్లో, అంగడికి, అంటే, అంతా, అందగత్తె, అందగత్తే, అందమైనది, అందమైనదే, అందులోనుంచి, అక్క, అక్కడికి, అక్కాచెల్లెళ్ళు, అక్షరాలా, అక్షరాలు, అడవికి, అడవిలో, అడుగులు, అతనికి, అతిథినన్న, అత్తమామలు, అద్దె, అన్న, అన్నం, అన్నగారికి, అన్నగారు, అన్నదమ్ములు, అన్నాదమ్ములం, అన్నావదినలు, అప్పటికే, అబద్దం, అబ్బాయి, అబ్బాయిని, అబ్బాయిలు, అమాయకులు, అమావాస్య, అమెరికాలో, అమ్మ, అమ్మా, అమ్మాయి, అయ్యా, అర్థం, అలవాటు, అవకాశం, అవసరం, అవసరమే, అవసరమో, అవునండి, అసాధ్యమే, అసాధ్యమో, ఆకలి, ఆకలితో, ఆటలో, ఆడనివాడు, ఆడపిల్లలకి, ఆడపిల్లలు, ఆడపిల్లా, ఆడవాళ్ళం, ఆనవాళ్ళు, ఆపేక్షతో, ఆఫీసరా, ఆఫీసరు, ఆఫీసుకా, ఆఫీసుకి, ఆఫీసుకు, ఆఫీసులో, ఆమెకి, ఆమెని, ఆయన, ఆలస్యం, ఆలి, ఆలోచన, ఆవల-ఎల్లుండి, ఆవిడ, ఆవు, ఆవులు, ఆశ, ఆశ్చర్యం, ఆస్తి, ఇ, ఇంట, ఇంటా, ఇంటి, ఇంటికప్పు, ఇంటికప్పుమీదకి, ఇంటికా, ఇంటికి, ఇంటికీ, ఇంటికే, ఇంటిదగ్గర, ఇంటిదగ్గిర, ఇంటిపేరు, ఇంటిముందు, ఇంటివాళ్ళు, ఇంట్లో, ఇంట్లోకి, ఇంట్లోనించి, ఇక్కడి, ఇక్కడికి, ఇడ్లీలు, ఇప్పటికి, ఇప్పుడు, ఇబ్బందీ, ఇల్లా, ఇల్లు, ఇళ్ళ, ఇళ్ళు, ఇళ్ళూ, ఇవేళ, ఇవ్వేళ, ఇష్టం, ఈ, ఈడు, ఈత, ఈవేళ, ఈవేళకు, ఉత్తరం, ఉత్తరువు, ఉత్సవాలు, ఉద్దేశ్యంతో, ఉద్యోగం, ఉపన్యాసం, ఊరి, ఊరికి, ఊరినించి, ఊరిబైట, ఊరు, ఊరుకు, ఊరేగింపు, ఊళ్ళో, ఊళ్ళోనే, ఎండలు, ఎంతమంది, ఎక్కడికండి, ఎక్కడికి, ఎక్కడికీ, ఎక్కడికో, ఎక్కువ, ఎత్తు, ఎద్దు, ఎర్రవి, ఎల్లుండన్నా, ఎల్లుండి, ఎల్లుండో, ఏటనే, ఏటా, ఏడుపు, ఐదుగంటలకు, ఒంటికి, ఒంటిలో, ఒంట్లో, ఒకందుకు, ఒకటి, ఒకడు, ఒకప్పుడు, ఒక్కణ్ణే, ఒక్కపోలికనే, కంచం, కంచె, కంపరం, కడుపు, కడుపుతో, కత్తి, కథ, కప్పు, కమల, కర్రతో, కలం, కలంతో, కలంలో, కలాలు, కల్లోలం, కవరు, కవిత్వం, కష్టం, కాపురం, కాఫీ, కాఫీయా, కాయితాలు, కారణం, కారు, కార్మికులు, కాలం, కాలవల్లోనూ, కాలు, కాలేజీ, కాలేజీకి, కాళ్ళకు, కాసులు, కిందకి, కిలోమీటరంటే, కుక్క, కుక్కను, కుట్టుపని, కుర్చీ, కుర్చీలేనా, కుస్తీ, కూర, కూరంత, కూరకీ, కూరగాయల, కె., కేకలు, కొండ, కొండమీదనుంచి, కొండలు, కొడుకు, కొడుకులు, కొత్త, కొత్తది, కొత్తవి, కొమ్ములతో, కొలువు, కోడికునుకు, కోతి, కోపం, కోపంతో, కోపిష్ఠి, కోరిక, క్లేసుకు, క్లేసులో, క్షమార్పణ, ఖరీదు, ఖర్చు, గంట, గంటల, గంటలకి, గంటలు, గంటలూ, గట్టివాడివి, గడప, గదికి, గదులు, గాయకుడు, గాలికి, గాలివాన, గాలీ, గుండె, గుడి, గుడికి, గుమాస్తాలు, గుర్తు, గుర్రం, గొడవ, గొప్పవాడు, గొయ్యి, గొలుసు, గోడలు, గ్లేసులో, ఘోరం, చక్కటి, చక్కనిది, చలి, చాలా, చాలాసేపు, చావు, చినుకులు, చిన్న, చిన్నదే, చిన్నప్పటి, చిన్నవాణ్ణి, చిల్లర, చివరి, చీకట్లో, చీరె, చుట్టూరా, చెట్టు, చెట్లు, చెడ్డకి, చెప్పుల, చెయ్యి, చెరిసగం, చెరువులో, చెల్లెలి, చెల్లెలు, చెవి, చెవుడు, చేతితో, చేతినిండా, చేతిమీద, చేతిలో, చేతులతోనూ, చేపలు, చొక్కా, చౌక, జనం, జన్మంతా, జబ్బు, జవాబు, జాబు, జామునో, జీతం, జీతాలు, జులై, జుల్మానా, జూన్లో, జేబులు, జైలుకు, జైల్నుంచి, జోక్యం, జ్ఞాపకం, జ్వరం, జ్వరంతో, టికట్, టీ, టీయా, టైం, డబ్బంతా, డబ్బు, డబ్బులసంచితో, డబ్బులోనుంచి, డాక్టరు, డాక్టరుగారా, డాక్టరుగారు, డాక్టర్లం, డిసెంబరులో, తండ్రి, తండ్రినే, తక్కువ, తప్పు, తమాషా, తమ్ముడిలాగా, తమ్ముడు, తమ్ముణ్ణి, తరవాతి, తలుపు, తల్లిదండ్రుల, తల్లిదండ్రులకు, తల్లిదండ్రులు, తల్లీ, తాగం, తాతగారిని, తాతగారు, తాతతో, తాతా, తాళం, తాళంచెవి, తిండి, తిండీ, తినే, తియ్యటి, తీపి, తీరిక, తూర్పున, తెలివి, తెలివైనదే, తెలుగు, తెలుగులోనే, తెలుపా, తెలుపు, తెలుసు, తెల్లటి, తెల్లవారు, తెస్తారు, తేడా, తోట, దగా, దగ్గిరకి, దారి, దిక్కు, దిగులు, దుకాణం, దుకాణమా, దుకాణాల్లో, దూరం, దూరపు, దెబ్బ, దేవుడా, దేవుడు, దేవుణ్ణి, దేశం, దేశాలు, దొంగ, దొంగతనం, దొంగనూ, దొంగలు, నగరాల్లోకి, నగరాల్లోనూ, నది, నన్ను, నమస్కారం, నలుగురు, నలుపా, నాకంటే, నాకు, నాడే, నాన్నగారి, నాన్నగారికి, నాన్నగారు, నాన్నగార్ని, నామాట, నిండా, నిజం, నిద్ర, నిన్న, నిన్నటి, నిన్ననే, నిమిషాలు, నిమిషాలే, నిమిషాలో, నీరు, నీరూ, నీలో, నీళ్ళు, నునుపు, నుయ్యి, నూతి, నూరుపైసలు, నెల, నెలా, నేటి, నేను, నొప్పి, నోరు, నౌకరు, పండగ, పండు, పండ్లు, పక్క, పక్కనే, పక్షులు, పగలు, పడమటి, పత్రిక, పత్రికను, పథకాలు, పదిగంటలకు, పదిగంటలబండిలో, పదిమందిమి, పదిమార్కులు, పదేళ్ళ, పని, పనులు, పరిస్థితులు, పరీక్ష, పలచన, పల్లం, పల్లెటూరి, పల్లెటూరైనందుకు, పళ్ళ, పాట, పాఠం, పాపిష్ఠిదాన్ని, పామును, పాలు, పిచ్చి, పిచ్చివాడే, పిల్ల, పిల్లకి, పిల్లలని, పిల్లలు, పిల్లవాడా, పిల్లవాడికి, పిల్లవాడు, పిల్లవాణ్ణి, పిల్లా, పులి, పులిని, పువ్వులు, పుస్తకం, పుస్తకమా, పుస్తకమే, పుస్తకాల, పుస్తకాలా, పుస్తకాలు, పూచీ, పూజారి, పూర్తి, పూలు, పెండ్లి, పెండ్లికి, పెట్టె, పెట్టెలోపల, పెట్టేరు, పెద్ద, పెద్దది, పెద్దమనిషి, పెద్దమనుషులు, పెద్దవారు, పెళ్ళి, పెళ్ళికి, పేకాట, పేపరు, పేరు, పైకి, పైసా, పొగరుమోతు, పొట్టిది, పొడుగు, పొదలు, పొలం, పొలాలు, పోస్ట్లో, ప్రదర్శనం, ప్రదర్శనలు, ప్రభుత్వం, ప్రయత్నిస్తున్నాడు, ప్రయాణం, ప్రవేశం, ప్రశ్న, ప్రశ్నకి, ప్రస్తుతం, ప్రొఫెసరా, ప్రొఫెసరుగారా, ఫిబ్రవరిలోనో, ఫీజు, బండికి, బంధువులం, బజారుకు, బజారుకూ, బట్టలు, బడికి, బడిపంతుల్ని, బయట, బలపంతో, బల్ల, బల్లమీద, బళ్ళు, బళ్ళో, బస్సు, బాకీ, బాధ, బాబుకి, బావమరదులు, బావా, బావులు, బిచ్చగాళ్ళు, బియ్యం, బీదదానివి, బీదది, బీదవాడివి, బీదవాడు, బీదవాణ్ణి, బీదవాళ్ళకు, బీదవాళ్ళు, బీర్వా, బుట్ట, బుట్టలో, బుద్ధి, బైట, బొమ్మ, బొమ్మల, బొమ్మలు, భక్తుడు, భయం, భర్త, భర్తతో, భార్యకు, భాషకు, భోజనం, భోజనానికి, మంచికి, మంచిది, మంచివాడు, మంచివాడే, మంచివాళ్ళు, మంది, మందు, మద్రాసు, మద్రాసునుంచి, మనమడు, మనిషి, మనిషే, మనుషులు, మబ్బులు, మరుదులు, మరునాడే, మహానుభావులు, మహాశయుడి, మాంసం, మాట, మాటలు, మాటల్ని, మానవుడు, మానవులకు, మామగారు, మామిడి, మామిడిపండు, మామిడిపండ్లు, మాసం, మిఠాయి, మితృలారా, మీకు, మీటర్లు, మీరుయేం, ముందు, ముందుకు, ముక్కతో, ముఖ్యమంత్రి, ముగ్గురం, ముసలివాణ్ణి, మూట, మూడు-నెలల, మెత్తని, మేక, మేతకు, మేము, మేష్టరుగారు, మేష్టారుగారు, మేష్టారుని, మొగుడితో, మొగుడితోనా, మొగుడు, మొదటివాడు, మొదటివాణ్ణి, మొదలు, మొన్న, మొహం, యుద్ధం, యేట, యేళ్ళు, రండి, రచయితను, రాజు, రాటం, రాత్రి, రామాయణం, రాము, రాముకు, రాముడిచేత, రాముడు, రావణుడు, రిక్షా, రుచి, రూపాయలు, రూపాయి, రూపాయికి, రూపాయిలకి, రూపాయిలు, రెంటికీ, రెండేళ్ళ, రేపన్నా, రేపా, రేపు, రేపో, రైలు, రోగి, రోజంతా, రోజు, రోజున, రోజులపాటు, రోజులలో, రోజులు, రోడ్డు, లండనా, లండన్, లక్షణాలు, లాభం, లోకంలో, లోపల, లోపలికి, వంకాయకూర, వంట, వంటమనిషిని, వంతు, వందల, వక్త, వడ్రంగివే, వరం, వరము, వర్షం, వర్షాలు, వాకిలి, వాడికి, వాడు, వాన, వానలు, వానలో, వారం, వార్తలు, విద్యార్థులు, విమలా, విమానంలో, విషయం, విసుగు, వీథి, వీథిలో, వెంకయ్య, వెనక, వెనక్కి, వెళ్ళండి, వెళ్ళను, వేళల, వైద్యమూ, వైపు, వ్యక్తులకోసం, శ్రమ, షికారుకు, సంగతి, సంతకమా, సందు, సంవత్సరం, సంవత్సరంలో, సంవత్సరాలలోనూ, సంవత్సరాలు, సంసారం, సంసారంతో, సమయానికి, సహాయం, సాంబారుతో, సారి, సార్లో, సిగరెట్టు, సిగరెట్లు, సినిమా, సినిమాకా, సినిమాకి, సినిమాకు, సిరా, సీతతో, సుందరానికి, సుఖం, సెకండ్లలో, సెలవు, సైకిలు, సైకిల్, సోదరులారా, స్త్రీని, స్థితిలోకి, స్నానానికి, స్నేహితుడవు, స్నేహితుడు, స్నేహితురాలు, స్నేహితుల, స్నేహితులం, హృదయంలో.

NOUN does not occur with any features.

Relations

NOUN nodes are attached to their parents using 29 different relations: obj (306; 21% instances), nsubj (304; 21% instances), obl (256; 18% instances), root (249; 17% instances), obl:tmod (105; 7% instances), compound:lvc (59; 4% instances), nmod:poss (29; 2% instances), nmod (27; 2% instances), compound (18; 1% instances), conj (14; 1% instances), nsubj:nc (10; 1% instances), ccomp (9; 1% instances), iobj (9; 1% instances), nmod:tmod (8; 1% instances), parataxis (7; 0% instances), csubj (3; 0% instances), discourse (3; 0% instances), flat (3; 0% instances), orphan (3; 0% instances), list (2; 0% instances), acl (1; 0% instances), acl:relcl (1; 0% instances), advcl (1; 0% instances), amod (1; 0% instances), case (1; 0% instances), clf (1; 0% instances), compound:redup (1; 0% instances), nummod (1; 0% instances), vocative (1; 0% instances)

Parents of NOUN nodes belong to 8 different parts of speech: VERB (995; 69% instances), (249; 17% instances), NOUN (147; 10% instances), PRON (33; 2% instances), PROPN (6; 0% instances), ADV (1; 0% instances), DET (1; 0% instances), INTJ (1; 0% instances)

749 (52%) NOUN nodes are leaves.

391 (27%) NOUN nodes have one child.

164 (11%) NOUN nodes have two children.

129 (9%) NOUN nodes have three or more children.

The highest child degree of a NOUN node is 5.

Children of NOUN nodes are attached using 32 different relations: punct (258; 23% instances), nsubj (172; 15% instances), nmod:poss (148; 13% instances), det (141; 13% instances), nummod (70; 6% instances), amod (68; 6% instances), nmod (52; 5% instances), acl:relcl (30; 3% instances), case (28; 2% instances), acl (26; 2% instances), compound (18; 2% instances), conj (15; 1% instances), nsubj:nc (14; 1% instances), ccomp (9; 1% instances), nmod:tmod (8; 1% instances), parataxis (8; 1% instances), discourse (7; 1% instances), obj (7; 1% instances), obl (7; 1% instances), cc (6; 1% instances), obl:cmp (6; 1% instances), advmod (5; 0% instances), flat (5; 0% instances), mark (3; 0% instances), csubj (2; 0% instances), list (2; 0% instances), orphan (2; 0% instances), vocative (2; 0% instances), advcl (1; 0% instances), advcl:cond (1; 0% instances), compound:redup (1; 0% instances), obl:tmod (1; 0% instances)

Children of NOUN nodes belong to 14 different parts of speech: PRON (273; 24% instances), PUNCT (258; 23% instances), NOUN (147; 13% instances), DET (141; 13% instances), VERB (79; 7% instances), NUM (74; 7% instances), ADJ (57; 5% instances), PROPN (45; 4% instances), ADP (28; 2% instances), ADV (6; 1% instances), CCONJ (6; 1% instances), PART (4; 0% instances), SCONJ (3; 0% instances), INTJ (2; 0% instances)