home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Yoruba-YTB: Relations: flat

This relation is universal.

11 nodes (0%) are attached to their parents as flat.

11 instances of flat (100%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 1.90909090909091.

The following 4 pairs of parts of speech are connected with flat: PROPN-PROPN (8; 73% instances), NOUN-NOUN (1; 9% instances), NOUN-PROPN (1; 9% instances), PROPN-NOUN (1; 9% instances).

# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 1	bgColor:blue
# visual-style 1	fgColor:white
# visual-style 1 5 flat	color:blue
1	Alhaji	Alhaji	PROPN	_	Case=Acc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	13	nsubj	_	_
2	Lukman	Lukman	PROPN	_	_	1	flat	_	_
3	Ẹ̀bùn	Ẹ̀bùn	PROPN	_	_	1	flat	_	_
4	Olóyèdé	Olóyèdé	PROPN	_	_	1	flat	_	_
5	Ọláìyá	Ọláìyá	PROPN	_	_	1	flat	_	_
6	tí	tí	PRON	_	PronType=Rel	8	det	_	_
7	gbogbo	gbogbo	DET	_	_	8	det	_	_
8	ènìyàn	ènìyàn	NOUN	_	_	9	nsubj	_	_
9	mọ̀	mọ̀	VERB	_	_	1	acl	_	_
10	sí	sí	ADP	_	_	11	case	_	_
11	Igwe	Igwe	NOUN	_	_	9	obl	_	_
12	jẹ́	jẹ́	AUX	_	_	13	cop	_	_
13	ọmọ	ọmọ	NOUN	_	_	0	root	_	_
14	orílẹ̀	orílẹ̀	ADP	_	_	15	case	_	_
15	èdè	èdè	NOUN	_	_	13	nmod	_	_
16	Nàìjíríà	Nàìjíríà	PROPN	_	_	15	nmod	_	_
17	àti	àti	CCONJ	_	_	18	cc	_	_
18	òṣèré	òṣèré	NOUN	_	_	13	conj	_	_
19	sinimá	sinimá	NOUN	_	_	18	nmod	_	_
20	àgbéléwò	àgbéléwò	NOUN	_	_	19	nmod	_	SpaceAfter=No
21	.	.	PUNCT	_	_	13	punct	_	_

# visual-style 24	bgColor:blue
# visual-style 24	fgColor:white
# visual-style 23	bgColor:blue
# visual-style 23	fgColor:white
# visual-style 23 24 flat	color:blue
1	Ni	ni	ADP	_	Case=Acc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	2	case	_	_
2	1998	1998	NUM	_	NumType=Card	9	obl	_	_
3	nígbà	nígbà	ADV	_	_	4	advmod	_	_
4	tójẹ́	tójẹ́	VERB	_	_	9	advcl	_	_
5	ọmọ	ọmọ	NOUN	_	_	4	obj	_	_
6	ọdún	ọdún	NOUN	_	_	5	nmod	_	_
7	19	19	NUM	_	NumType=Card	6	nummod	_	_
8	wọn	wọn	PRON	_	Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	9	nsubj	_	_
9	ṣe	ṣe	VERB	_	_	0	root	_	_
10	àmúhàn	àmúhàn	VERB	_	_	9	compound:svc	_	_
11	rẹ̀	rẹ̀	PRON	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	9	obj	_	_
12	sí	sí	ADP	_	_	14	case	_	_
13	àwọn	àwọn	DET	_	Number=Plur|PronType=Dem	14	det	_	_
14	olólùfẹ́	olólùfẹ́	NOUN	_	_	9	obl	_	_
15	filmu	filmu	NOUN	_	_	14	nmod	_	_
16	ni	ni	ADP	_	_	17	case	_	_
17	Naijiria	Naijiria	PROPN	_	Case=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	14	nmod	_	_
18	pẹ̀lú	pẹ̀lú	ADP	_	_	19	case	_	_
19	filmu	filmu	NOUN	_	_	9	obl	_	_
20	tó	tó	SCONJ	_	_	23	mark	_	_
21	ún	ún	PRON	_	_	23	nsubj	_	_
22	jẹ́	jẹ́	AUX	_	_	23	cop	_	_
23	Most	Most	NOUN	_	_	19	acl	_	_
24	Wanted	Wanted	NOUN	_	_	23	flat	_	SpaceAfter=No
25	.	.	PUNCT	_	_	9	punct	_	_

# visual-style 27	bgColor:blue
# visual-style 27	fgColor:white
# visual-style 24	bgColor:blue
# visual-style 24	fgColor:white
# visual-style 24 27 flat	color:blue
1	(	(	PUNCT	_	_	2	punct	_	Gloss=(|Ref=JOHN_11.2|SpaceAfter=No
2	Màríà	Màríà	PROPN	_	_	0	root	_	Gloss=mary|Ref=JOHN_11.2
3	náà	náà	DET	_	_	2	det	_	Gloss=the|Ref=JOHN_11.2
4	ni	ni	PART	_	_	2	case	_	Gloss=is|Ref=JOHN_11.2
5	ẹni	ẹni	PRON	_	PronType=Ind	2	appos	_	Gloss=someone|Ref=JOHN_11.2
6	tí	tí	PRON	_	PronType=Rel	5	fixed	_	Gloss=that|Ref=JOHN_11.2
7	ó	ó	PRON	_	Case=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	8	expl	_	Gloss=she|Ref=JOHN_11.2
8	fi	fi	VERB	_	_	5	acl	_	Gloss=with|Ref=JOHN_11.2
9	òróró	òróró	NOUN	_	_	8	obj	_	Gloss=ointment|Ref=JOHN_11.2
10	ìkunra	ìkunra	NOUN	_	_	9	nmod	_	Gloss=wipes|Ref=JOHN_11.2
11	kun	kun	VERB	_	_	8	compound:svc	_	Gloss=wipe|Ref=JOHN_11.2
12	Olúwa	Olúwa	PROPN	_	_	11	obj	_	Gloss=lord|Ref=JOHN_11.2|SpaceAfter=No
13	,	,	PUNCT	_	_	17	punct	_	Gloss=,|Ref=JOHN_11.2
14	tí	tí	PRON	_	PronType=Rel	17	nsubj	_	Gloss=that|Ref=JOHN_11.2
15	ó	ó	PRON	_	Case=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	17	expl	_	Gloss=she|Ref=JOHN_11.2
16	sì	sì	CCONJ	_	_	17	cc	_	Gloss=that|Ref=JOHN_11.2
17	fi	fi	VERB	_	_	8	conj	_	Gloss=with|Ref=JOHN_11.2
18	irun	irun	NOUN	_	_	17	obj	_	Gloss=hair|Ref=JOHN_11.2
19	orí	orí	NOUN	_	_	18	nmod	_	Gloss=head|Ref=JOHN_11.2
20	rẹ̀	rẹ̀	PRON	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	19	nmod	_	Gloss=her|Ref=JOHN_11.2
21	nù	nù	VERB	_	_	17	compound:svc	_	Gloss=cast|Ref=JOHN_11.2
22	ún	ún	PRON	_	_	21	obj	_	Gloss=fifth|Ref=JOHN_11.2|SpaceAfter=No
23	,	,	PUNCT	_	_	24	punct	_	Gloss=,|Ref=JOHN_11.2
24	arákùnrin	arákùnrin	NOUN	_	_	29	nsubj	_	Gloss=brother|Ref=JOHN_11.2
25	rẹ̀	rẹ̀	PRON	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	24	nmod	_	Gloss=her|Ref=JOHN_11.2
26	ni	ni	PART	_	_	24	case	_	Gloss=is|Ref=JOHN_11.2
27	Lásárù	Lásárù	PROPN	_	_	24	flat	_	Gloss=lazarus|Ref=JOHN_11.2
28	í	í	PRON	_	_	29	expl	_	Gloss=is|Ref=JOHN_11.2
29	ṣe	ṣe	VERB	_	_	17	xcomp	_	Gloss=be|Ref=JOHN_11.2|SpaceAfter=No
30	,	,	PUNCT	_	_	31	punct	_	Gloss=,|Ref=JOHN_11.2
31	ara	ara	PRON	_	PronType=Emp	27	appos	_	Gloss=body|Ref=JOHN_11.2
32	ẹni	ẹni	PRON	_	PronType=Ind	31	nmod	_	Gloss=someone|Ref=JOHN_11.2
33	tí	tí	PRON	_	PronType=Rel	32	fixed	_	Gloss=that|Ref=JOHN_11.2
34	kò	kò	PART	_	_	35	advmod	_	Gloss=not|Ref=JOHN_11.2
35	dá	dá	ADJ	_	_	32	acl	_	Gloss=healthy|Ref=JOHN_11.2|SpaceAfter=No
36	.	.	PUNCT	_	_	2	punct	_	Gloss=.|Ref=JOHN_11.2|SpaceAfter=No
37	)	)	PUNCT	_	_	2	punct	_	Gloss=)|Ref=JOHN_11.2