home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Korean-GSD: Relations: obj

This relation is universal.

5801 nodes (7%) are attached to their parents as obj.

5639 instances of obj (97%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 2.15100844681951.

The following 31 pairs of parts of speech are connected with obj: VERB-NOUN (5070; 87% instances), NOUN-NOUN (260; 4% instances), ADV-NOUN (143; 2% instances), NOUN-ADP (103; 2% instances), VERB-PRON (65; 1% instances), PROPN-ADP (27; 0% instances), VERB-VERB (26; 0% instances), VERB-NUM (22; 0% instances), VERB-PROPN (18; 0% instances), NUM-ADP (11; 0% instances), AUX-NOUN (10; 0% instances), VERB-ADP (7; 0% instances), NOUN-PRON (6; 0% instances), ADJ-NOUN (5; 0% instances), ADV-PRON (5; 0% instances), ADV-PROPN (5; 0% instances), PUNCT-ADP (4; 0% instances), ADJ-ADP (1; 0% instances), ADJ-VERB (1; 0% instances), ADV-NUM (1; 0% instances), ADV-VERB (1; 0% instances), AUX-PRON (1; 0% instances), DET-NOUN (1; 0% instances), INTJ-ADP (1; 0% instances), NOUN-NUM (1; 0% instances), NOUN-PROPN (1; 0% instances), PRON-NOUN (1; 0% instances), PROPN-NOUN (1; 0% instances), PROPN-PRON (1; 0% instances), VERB-ADJ (1; 0% instances), VERB-SYM (1; 0% instances).

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 10 9 obj	color:blue
1	건물은	건물+은	NOUN	NNG+JX	_	4	nsubj	_	_
2	대체로	대체로	ADV	MAG	_	4	advmod	_	_
3	균형이	균형+이	NOUN	NNG+JKS	_	4	nsubj	_	_
4	맞고	맞+고	VERB	VV+EC	_	10	advcl	_	_
5	조화가	조화+가	NOUN	NNG+JKS	_	7	nsubj	_	_
6	잘	잘	ADV	MAG	_	7	advmod	_	_
7	되어	되+어	VERB	VV+EC	_	4	conj	_	_
8	아담한	아담+하+ㄴ	ADJ	XR+XSA+ETM	_	9	amod	_	_
9	감을	감+을	NOUN	NNG+JKO	_	10	obj	_	_
10	준다	주+ㄴ다	VERB	VV+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
11	.	.	PUNCT	SF	_	10	punct	_	_

# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 12	bgColor:blue
# visual-style 12	fgColor:white
# visual-style 12 4 obj	color:blue
1	효성은	효성+은	NOUN	NNG+JX	_	12	nsubj	_	_
2	이번	이번	NOUN	NNG	_	12	advmod	_	_
3	주총에서	주총+에서	ADV	NNG+JKB	_	2	flat	_	_
4	김종갑	김종갑	NOUN	NNP	_	12	obj	_	_
5	하이닉스반도체	하이닉스+반도체	NOUN	NNP+NNG	_	4	flat	_	_
6	이사회	이사회	NOUN	NNG	_	4	flat	_	_
7	의장과	의장+과	NOUN	NNG+JC	_	4	flat	_	_
8	최흥식	최흥식	NOUN	NNP	_	4	conj	_	_
9	전	전	NOUN	NNG	_	8	flat	_	_
10	금융연구원장을	금융+연구원장+을	NOUN	NNG+NNG+JKO	_	8	flat	_	_
11	사외이사로	사외+이사+로	ADV	NNG+NNG+JKB	_	12	obl	_	_
12	신규	신규	NOUN	NNG	_	0	root	_	_
13	선임했다	선임+하+았+다	VERB	NNG+XSV+EP+EF	_	12	flat	_	SpaceAfter=No
14	.	.	PUNCT	SF	_	13	punct	_	_

# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 10 8 obj	color:blue
1	아르마딜로	아르마딜로	NOUN	NNG	_	13	nsubj	_	_
2	스페이스	스페이스	NOUN	NNG	_	1	flat	_	SpaceAfter=No
3	(	(	PUNCT	SS	_	2	punct	_	SpaceAfter=No
4	)	)	PUNCT	SS	_	2	punct	_	SpaceAfter=No
5	는	는	ADP	JX	_	2	case	_	_
6	존	존	NOUN	NNP	_	12	nsubj	_	_
7	카맥이	카맥이	NOUN	NNP	_	6	flat	_	_
8	우주	우주	NOUN	NNG	_	10	obj	_	_
9	여행을	여행+을	NOUN	NNG+JKO	_	8	flat	_	_
10	목적으로	목적+으로	ADV	NNG+JKB	_	12	obl	_	_
11	2000년에	2000+년+에	NOUN	SN+NNB+JKB	_	12	nmod	_	_
12	설립한	설립+하+ㄴ	VERB	NNG+XSV+ETM	_	13	acl:relcl	_	_
13	기업이다	기업+이+다	VERB	NNG+VCP+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
14	.	.	PUNCT	SF	_	13	punct	_	_