home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Korean-GSD: Relations: nsubj:pass

This relation is a language-specific subtype of nsubj.

516 nodes (1%) are attached to their parents as nsubj:pass.

515 instances of nsubj:pass (100%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 4.68023255813953.

The following 9 pairs of parts of speech are connected with nsubj:pass: VERB-NOUN (485; 94% instances), NOUN-NOUN (14; 3% instances), VERB-PRON (8; 2% instances), PROPN-NOUN (2; 0% instances), VERB-NUM (2; 0% instances), VERB-PROPN (2; 0% instances), ADJ-NOUN (1; 0% instances), ADV-NOUN (1; 0% instances), ADV-PROPN (1; 0% instances).

# visual-style 13	bgColor:blue
# visual-style 13	fgColor:white
# visual-style 14	bgColor:blue
# visual-style 14	fgColor:white
# visual-style 14 13 nsubj:pass	color:blue
1	특히	특히	ADV	MAG	_	14	advmod	_	_
2	크리스탈의	크리스탈+의	NOUN	NNG+JKG	_	9	det:poss	_	_
3	화장기	화장기	NOUN	NNG	_	4	nsubj	_	_
4	없는	없+는	VERB	VA+ETM	_	6	acl:relcl	_	_
5	수수한	수수+하+ㄴ	ADJ	XR+XSA+ETM	_	6	amod	_	_
6	얼굴빛과	얼굴빛+과	NOUN	NNG+JC	_	12	nsubj	_	_
7	하늘하늘거리는	하늘+하늘거리+는	ADJ	NNG+VV+ETM	_	9	amod	_	_
8	긴	길+ㄴ	ADJ	VA+ETM	_	9	amod	_	_
9	생머리는	생+머리+는	NOUN	XPN+NNG+JX	_	6	conj	_	_
10	남성들의	남성+들+의	NOUN	NNG+XSN+JKG	_	11	det:poss	_	_
11	보호본능을	보호+본능+을	NOUN	NNG+NNG+JKO	_	12	obj	_	_
12	자극해	자극+하+아	VERB	NNG+XSV+EC	_	14	advcl	_	_
13	시선이	시선+이	NOUN	NNG+JKS	_	14	nsubj:pass	_	_
14	집중됐다	집중+되+었+다	VERB	NNG+XSV+EP+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
15	.	.	PUNCT	SF	_	14	punct	_	_

# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 8 3 nsubj:pass	color:blue
1	이날	이날	NOUN	NNG	_	8	advmod	_	_
2	회의에서는	회의+에서+는	ADV	NNG+JKB+JX	_	1	flat	_	_
3	비준안	비준안	NOUN	NNG	_	8	nsubj:pass	_	_
4	처리시기와	처리+시기+와	NOUN	NNG+NNG+JC	_	3	flat	_	_
5	야당과의	야당+과+의	NOUN	NNG+JKB+JKG	_	3	conj	_	_
6	협상대책	협상+대책	NOUN	NNG+NNG	_	5	flat	_	_
7	등이	등+이	NOUN	NNB+JKS	_	5	dep	_	_
8	집중	집중	NOUN	NNG	_	10	dep	_	_
9	논의될	논의+되+ㄹ	VERB	NNG+XSV+ETM	_	8	flat	_	_
10	것으로	것+으로	ADV	NNB+JKB	_	11	obl	_	_
11	알려졌다	알리+어+지+었+다	VERB	VV+EC+VX+EP+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
12	.	.	PUNCT	SF	_	11	punct	_	_

# visual-style 1	bgColor:blue
# visual-style 1	fgColor:white
# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 10 1 nsubj:pass	color:blue
1	그들은	그+들+은	PRON	NP+XSN+JX	_	10	nsubj:pass	_	_
2	익스트림	익스트림	NOUN	NNG	_	6	advmod	_	_
3	메탈씬에	메탈+씬+에	ADV	NNG+NNG+JKB	_	2	flat	_	_
4	많은	많+은	ADJ	VA+ETM	_	5	amod	_	_
5	영향을	영향+을	NOUN	NNG+JKO	_	6	obj	_	_
6	준	주+ㄴ	VERB	VV+ETM	_	7	acl:relcl	_	_
7	밴드	밴드	NOUN	NNG	_	9	nmod	_	_
8	중	중	ADP	NNB	_	7	case	_	_
9	하나로	하나+로	ADV	NR+JKB	_	10	obl	_	_
10	꼽힌다	꼽히+ㄴ다	VERB	VV+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
11	.	.	PUNCT	SF	_	10	punct	_	_