home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Korean-GSD: Relations: nmod

This relation is universal.

1763 nodes (2%) are attached to their parents as nmod.

1694 instances of nmod (96%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 5.93647192285876.

The following 27 pairs of parts of speech are connected with nmod: VERB-NOUN (1277; 72% instances), NOUN-NOUN (250; 14% instances), ADV-NOUN (51; 3% instances), VERB-PRON (41; 2% instances), ADJ-NOUN (37; 2% instances), NOUN-NUM (15; 1% instances), NUM-NOUN (14; 1% instances), NOUN-PRON (13; 1% instances), VERB-VERB (10; 1% instances), PROPN-NOUN (9; 1% instances), VERB-NUM (8; 0% instances), PROPN-PROPN (5; 0% instances), NOUN-PROPN (4; 0% instances), VERB-ADV (4; 0% instances), ADJ-PRON (3; 0% instances), ADV-NUM (3; 0% instances), PUNCT-NUM (3; 0% instances), VERB-PROPN (3; 0% instances), ADJ-VERB (2; 0% instances), ADV-PRON (2; 0% instances), NOUN-ADV (2; 0% instances), NUM-NUM (2; 0% instances), ADJ-ADP (1; 0% instances), AUX-NOUN (1; 0% instances), NOUN-VERB (1; 0% instances), PROPN-NUM (1; 0% instances), VERB-ADP (1; 0% instances).

# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 12	bgColor:blue
# visual-style 12	fgColor:white
# visual-style 12 2 nmod	color:blue
1	그	그	DET	MM	_	2	det	_	_
2	신문	신문	NOUN	NNG	_	12	nmod	_	_
3	주위에	주위+에	ADP	NNG+JKB	_	2	case	_	_
4	셍스태크는	셍스태크+는	NOUN	NNP+JX	_	12	nsubj	_	_
5	미국에서	미국+에서	ADV	NNP+JKB	_	12	advmod	_	_
6	아프리카계	아프리카+계	NOUN	NNP+XSN	_	8	det:poss	_	_
7	미국인들의	미국인+들+의	NOUN	NNG+XSN+JKG	_	6	flat	_	_
8	신문의	신문+의	NOUN	NNG+JKG	_	11	det:poss	_	_
9	가장	가장	ADV	MAG	_	10	advmod	_	_
10	큰	크+ㄴ	ADJ	VA+ETM	_	11	amod	_	_
11	체인점을	체인점+을	NOUN	NNG+JKO	_	12	obj	_	_
12	지었다	짓+었+다	VERB	VV+EP+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
13	.	.	PUNCT	SF	_	12	punct	_	_

# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 4 2 nmod	color:blue
1	몇	몇	DET	MM	_	2	det	_	_
2	년	년	NOUN	NNB	_	4	nmod	_	_
3	전	전	ADP	NNG	_	2	case	_	_
4	고시	고시	NOUN	NNG	_	6	acl:relcl	_	_
5	공부하던	공부+하+던	VERB	NNG+XSV+ETM	_	4	flat	_	_
6	시절에	시절+에	ADV	NNG+JKB	_	9	obl	_	_
7	선후배들과	선후배+들+과	ADV	NNG+XSN+JKB	_	9	advmod	_	_
8	자주	자주	ADV	MAG	_	9	advmod	_	_
9	갔던	가+았+던	VERB	VV+EP+ETM	_	10	acl:relcl	_	_
10	곳인데	곳+이+ㄴ데	VERB	NNG+VCP+EC	_	14	advcl	_	_
11	여전히	여전히	ADV	MAG	_	14	advmod	_	_
12	사장님의	사장+님+의	NOUN	NNG+XSN+JKG	_	13	det:poss	_	_
13	친절은	친절+은	NOUN	NNG+JX	_	14	nsubj	_	_
14	최고더군요	최고+이+더군요	VERB	NNG+VCP+EC	_	0	root	_	_

# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 10 5 nmod	color:blue
1	'	'	PUNCT	SS	_	2	punct	_	SpaceAfter=No
2	일분동안	일분+동안	NOUN	NNG+NNG	_	12	appos	_	SpaceAfter=No
3	'	'	PUNCT	SS	_	2	punct	_	SpaceAfter=No
4	은	은	ADP	JX	_	2	case	_	_
5	얼굴피부	얼굴+피부	NOUN	NNG+NNG	_	10	nmod	_	_
6	마사지기	마사지기	NOUN	NNG	_	5	flat	_	_
7	중	중	ADP	NNB	_	5	case	_	_
8	비용대비	비용+대비	ADV	NNG+NNG	_	10	advmod	_	_
9	쓸모가	쓸모+가	NOUN	NNG+JKS	_	10	nsubj	_	_
10	좋기로	좋+기+로	ADV	VA+ETN+JKB	_	11	obl	_	_
11	이름난	이름나+ㄴ	VERB	VV+ETM	_	12	acl:relcl	_	_
12	제품이다	제품+이+다	VERB	NNG+VCP+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
13	.	.	PUNCT	SF	_	12	punct	_	_