home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Korean-GSD: Relations: iobj

This relation is universal.

108 nodes (0%) are attached to their parents as iobj.

107 instances of iobj (99%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 4.22222222222222.

The following 7 pairs of parts of speech are connected with iobj: VERB-NOUN (94; 87% instances), NOUN-NOUN (7; 6% instances), VERB-PRON (3; 3% instances), ADJ-NOUN (1; 1% instances), NOUN-ADV (1; 1% instances), VERB-ADV (1; 1% instances), VERB-PROPN (1; 1% instances).

# visual-style 1	bgColor:blue
# visual-style 1	fgColor:white
# visual-style 6	bgColor:blue
# visual-style 6	fgColor:white
# visual-style 6 1 iobj	color:blue
1	주인	주인	NOUN	NNG	_	6	iobj	_	_
2	아주머니에게	아주머니+에게	NOUN	NNG+JKB	_	1	flat	_	_
3	맛이	맛+이	NOUN	NNG+JKS	_	5	nsubj	_	_
4	생각만	생각+만	ADV	NNG+JX	_	5	advmod	_	_
5	못하다고	못하+다고	VERB	VA+EC	_	6	ccomp	_	_
6	하니까	하+니까	VERB	VV+EC	_	14	advcl	_	_
7	미안하다는	미안+하+다는	VERB	NNG+XSA+ETM	_	8	ccomp	_	_
8	말	말	NOUN	NNG	_	9	nsubj	_	_
9	없이	없이	VERB	MAG	_	14	advcl	_	_
10	냉동이라서	냉동+이+라서	VERB	NNG+VCP+EC	_	11	advcl	_	_
11	그레요	그러+어요	VERB	VV+EC	_	12	ccomp	_	_
12	하면서	하+면서	VERB	VX+EC	_	14	advcl	_	_
13	카운터로	카운터+로	ADV	NNG+JKB	_	14	obl	_	_
14	가더군요	가+더군요	VERB	VV+EC	_	0	root	_	_

# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 5 3 iobj	color:blue
1	예비	예비	NOUN	NNG	_	9	nsubj	_	_
2	부부님들은	부부+님+들+은	NOUN	NNG+XSN+XSN+JX	_	1	flat	_	_
3	웨딩	웨딩	NOUN	NNG	_	5	iobj	_	_
4	플래너한테	플래너+한테	NOUN	NNP+JKB	_	3	flat	_	_
5	얘기하지	얘기+하+지	NOUN	NNG+XSV+EC	_	6	obj	_	_
6	마시고	말+시+고	VERB	VX+EP+EC	_	0	root	_	_
7	직접	직접	ADV	MAG	_	8	advmod	_	_
8	가서	가+아서	VERB	VV+EC	_	9	advcl	_	_
9	상담해보세요	상담+하+아+보+시+어요	VERB	NNG+XSV+EC+VX+EP+EF	_	6	conj	_	SpaceAfter=No
10	.	.	PUNCT	SF	_	9	punct	_	SpaceAfter=No
11	.	.	PUNCT	SF	_	10	punct	_	_

# visual-style 1	bgColor:blue
# visual-style 1	fgColor:white
# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 8 1 iobj	color:blue
1	그에게	그+에게	PRON	NP+JKB	_	8	iobj	_	_
2	'	'	PUNCT	SS	_	6	punct	_	SpaceAfter=No
3	김현식이	김현식+이	PROPN	NNP+JKS	_	6	nsubj	_	_
4	왜	왜	ADV	MAG	_	6	advmod	_	_
5	위대한	위대+하+ㄴ	ADJ	XR+XSA+ETM	_	6	amod	_	_
6	가수인지	가수+이+ㄴ지	VERB	NNG+VCP+EC	_	8	appos	_	SpaceAfter=No
7	'	'	PUNCT	SS	_	6	punct	_	SpaceAfter=No
8	물었다	물+었+다	VERB	VV+EP+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
9	.	.	PUNCT	SF	_	8	punct	_	_