home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Korean-GSD: Relations: conj

This relation is universal.

3864 nodes (5%) are attached to their parents as conj.

3864 instances of conj (100%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 4.79606625258799.

The following 31 pairs of parts of speech are connected with conj: NOUN-NOUN (1738; 45% instances), VERB-VERB (1304; 34% instances), VERB-ADJ (294; 8% instances), NOUN-ADV (181; 5% instances), VERB-NOUN (109; 3% instances), NOUN-VERB (81; 2% instances), PROPN-PROPN (25; 1% instances), VERB-ADV (23; 1% instances), NUM-NUM (18; 0% instances), PROPN-NOUN (15; 0% instances), NOUN-NUM (13; 0% instances), NOUN-PROPN (11; 0% instances), NUM-NOUN (9; 0% instances), NOUN-ADJ (7; 0% instances), ADV-ADV (6; 0% instances), ADJ-VERB (5; 0% instances), PUNCT-NOUN (4; 0% instances), ADJ-ADJ (2; 0% instances), NOUN-PRON (2; 0% instances), NUM-ADV (2; 0% instances), NUM-VERB (2; 0% instances), PROPN-VERB (2; 0% instances), VERB-NUM (2; 0% instances), VERB-PROPN (2; 0% instances), ADJ-ADV (1; 0% instances), ADV-NOUN (1; 0% instances), NOUN-PUNCT (1; 0% instances), NUM-ADJ (1; 0% instances), PRON-NOUN (1; 0% instances), PROPN-ADV (1; 0% instances), PUNCT-PROPN (1; 0% instances).

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 6	bgColor:blue
# visual-style 6	fgColor:white
# visual-style 6 9 conj	color:blue
1	특히	특히	ADV	MAG	_	14	advmod	_	_
2	크리스탈의	크리스탈+의	NOUN	NNG+JKG	_	9	det:poss	_	_
3	화장기	화장기	NOUN	NNG	_	4	nsubj	_	_
4	없는	없+는	VERB	VA+ETM	_	6	acl:relcl	_	_
5	수수한	수수+하+ㄴ	ADJ	XR+XSA+ETM	_	6	amod	_	_
6	얼굴빛과	얼굴빛+과	NOUN	NNG+JC	_	12	nsubj	_	_
7	하늘하늘거리는	하늘+하늘거리+는	ADJ	NNG+VV+ETM	_	9	amod	_	_
8	긴	길+ㄴ	ADJ	VA+ETM	_	9	amod	_	_
9	생머리는	생+머리+는	NOUN	XPN+NNG+JX	_	6	conj	_	_
10	남성들의	남성+들+의	NOUN	NNG+XSN+JKG	_	11	det:poss	_	_
11	보호본능을	보호+본능+을	NOUN	NNG+NNG+JKO	_	12	obj	_	_
12	자극해	자극+하+아	VERB	NNG+XSV+EC	_	14	advcl	_	_
13	시선이	시선+이	NOUN	NNG+JKS	_	14	nsubj:pass	_	_
14	집중됐다	집중+되+었+다	VERB	NNG+XSV+EP+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
15	.	.	PUNCT	SF	_	14	punct	_	_

# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 4 7 conj	color:blue
1	건물은	건물+은	NOUN	NNG+JX	_	4	nsubj	_	_
2	대체로	대체로	ADV	MAG	_	4	advmod	_	_
3	균형이	균형+이	NOUN	NNG+JKS	_	4	nsubj	_	_
4	맞고	맞+고	VERB	VV+EC	_	10	advcl	_	_
5	조화가	조화+가	NOUN	NNG+JKS	_	7	nsubj	_	_
6	잘	잘	ADV	MAG	_	7	advmod	_	_
7	되어	되+어	VERB	VV+EC	_	4	conj	_	_
8	아담한	아담+하+ㄴ	ADJ	XR+XSA+ETM	_	9	amod	_	_
9	감을	감+을	NOUN	NNG+JKO	_	10	obj	_	_
10	준다	주+ㄴ다	VERB	VV+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
11	.	.	PUNCT	SF	_	10	punct	_	_

# visual-style 18	bgColor:blue
# visual-style 18	fgColor:white
# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 10 18 conj	color:blue
1	또	또	ADV	MAJ	_	18	advmod	_	_
2	포경수술의	포경+수술+의	NOUN	NNG+NNG+JKG	_	3	det:poss	_	_
3	여부에	여부+에	ADV	NNG+JKB	_	4	obl	_	_
4	따라	따르+아	VERB	VV+EC	_	10	advcl	_	_
5	자위	자위	NOUN	NNG	_	8	advmod	_	_
6	방식에	방식+에	ADV	NNG+JKB	_	5	flat	_	_
7	차이가	차이+가	NOUN	NNG+JKS	_	8	nsubj	_	_
8	있을	있+을	VERB	VV+ETM	_	9	dep	_	_
9	수	수	NOUN	NNB	_	10	nsubj	_	_
10	있으며	있+으며	VERB	VV+EC	_	0	root	_	SpaceAfter=No
11	,	,	PUNCT	SP	_	10	punct	_	_
12	이에	이+에	ADV	NP+JKB	_	13	obl	_	_
13	따라	따르+아	VERB	VV+EC	_	16	advcl	_	_
14	어떤	어떤	DET	MM	_	15	det	_	_
15	방법은	방법+은	NOUN	NNG+JX	_	16	nsubj	_	_
16	고통스러울	고통+스럽+ㄹ	VERB	NNG+XSA+ETM	_	17	dep	_	_
17	수도	수+도	NOUN	NNB+JX	_	18	nsubj	_	_
18	있다	있+다	ADJ	VV+EF	_	10	conj	_	SpaceAfter=No
19	.	.	PUNCT	SF	_	18	punct	_	_