home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Korean-GSD: Relations: ccomp

This relation is universal.

651 nodes (1%) are attached to their parents as ccomp.

639 instances of ccomp (98%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 3.0568356374808.

The following 10 pairs of parts of speech are connected with ccomp: VERB-VERB (524; 80% instances), VERB-NOUN (64; 10% instances), NOUN-VERB (37; 6% instances), ADJ-VERB (9; 1% instances), ADV-VERB (7; 1% instances), VERB-PROPN (4; 1% instances), AUX-VERB (2; 0% instances), NOUN-NOUN (2; 0% instances), PRON-VERB (1; 0% instances), VERB-PRON (1; 0% instances).

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 10 9 ccomp	color:blue
1	당시	당시	ADV	NNG	_	9	advmod	_	_
2	1발의	1+발+의	NOUN	SN+NNG+JKG	_	3	det:poss	_	_
3	수류탄과	수류탄+과	NOUN	NNG+JC	_	8	obj	_	_
4	37발의	37+발+의	NOUN	SN+NNB+JKG	_	5	det:poss	_	_
5	AK	AK	NOUN	SL	_	3	conj	_	_
6	소총	소총	NOUN	NNG	_	5	flat	_	_
7	실탄을	실탄+을	NOUN	NNG+JKO	_	5	flat	_	_
8	맞고	맞+고	VERB	VV+EC	_	9	advcl	_	_
9	죽었다고	죽+었+다고	VERB	VV+EP+EC	_	10	ccomp	_	_
10	한다	하+ㄴ다	VERB	VV+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
11	.	.	PUNCT	SF	_	10	punct	_	_

# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 5 3 ccomp	color:blue
1	2009년	2009+년	NOUN	SN+NNB	_	5	nmod	_	_
2	이전까지는	이전+까지+는	ADP	NNG+JX+JX	_	1	case	_	_
3	르까프	르까프	NOUN	NNP	_	5	ccomp	_	_
4	OZ라고	OZ+라고	VERB	SL+NNG	_	3	flat	_	_
5	불렀으나	부르+었+으나	VERB	VV+EP+EC	_	16	advcl	_	_
6	2009년	2009+년	NOUN	SN+NNB	_	16	nmod	_	_
7	1월	1+월	NOUN	SN+NNB	_	6	flat	_	_
8	31일에	31+일+에	NOUN	SN+NNB+JKB	_	6	flat	_	_
9	'	'	PUNCT	SS	_	10	punct	_	SpaceAfter=No
10	화승	화승	NOUN	NNG	_	16	appos	_	_
11	OZ	OZ	NOUN	SL	_	10	flat	_	SpaceAfter=No
12	'	'	PUNCT	SS	_	10	punct	_	SpaceAfter=No
13	로	로	ADP	JKB	_	11	case	_	_
14	팀	팀	NOUN	NNG	_	16	obj	_	_
15	이름을	이름+을	NOUN	NNG+JKO	_	14	flat	_	_
16	개칭하였다	개칭+하+았+다	VERB	NNG+XSV+EP+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
17	.	.	PUNCT	SF	_	16	punct	_	_

# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 8 7 ccomp	color:blue
1	주인	주인	NOUN	NNG	_	6	iobj	_	_
2	아주머니에게	아주머니+에게	NOUN	NNG+JKB	_	1	flat	_	_
3	맛이	맛+이	NOUN	NNG+JKS	_	5	nsubj	_	_
4	생각만	생각+만	ADV	NNG+JX	_	5	advmod	_	_
5	못하다고	못하+다고	VERB	VA+EC	_	6	ccomp	_	_
6	하니까	하+니까	VERB	VV+EC	_	14	advcl	_	_
7	미안하다는	미안+하+다는	VERB	NNG+XSA+ETM	_	8	ccomp	_	_
8	말	말	NOUN	NNG	_	9	nsubj	_	_
9	없이	없이	VERB	MAG	_	14	advcl	_	_
10	냉동이라서	냉동+이+라서	VERB	NNG+VCP+EC	_	11	advcl	_	_
11	그레요	그러+어요	VERB	VV+EC	_	12	ccomp	_	_
12	하면서	하+면서	VERB	VX+EC	_	14	advcl	_	_
13	카운터로	카운터+로	ADV	NNG+JKB	_	14	obl	_	_
14	가더군요	가+더군요	VERB	VV+EC	_	0	root	_	_