home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Korean-GSD: Relations: cc

This relation is universal.

223 nodes (0%) are attached to their parents as cc.

171 instances of cc (77%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 2.62331838565022.

The following 7 pairs of parts of speech are connected with cc: NOUN-CCONJ (169; 76% instances), ADV-CCONJ (20; 9% instances), VERB-CCONJ (16; 7% instances), PROPN-CCONJ (13; 6% instances), ADJ-CCONJ (2; 1% instances), NUM-CCONJ (2; 1% instances), PUNCT-CCONJ (1; 0% instances).

# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 6	bgColor:blue
# visual-style 6	fgColor:white
# visual-style 6 5 cc	color:blue
1	학계와	학계+와	NOUN	NNG+JC	_	3	nsubj	_	_
2	기업이	기업+이	NOUN	NNG+JKS	_	1	conj	_	_
3	협력해	협력+하+아	VERB	NNG+XSV+EC	_	9	advcl	_	_
4	기술발전은	기술+발전+은	NOUN	NNG+NNG+JX	_	9	advmod	_	_
5	물론	물론	CCONJ	MAG	_	6	cc	_	_
6	고용	고용	NOUN	NNG	_	4	conj	_	_
7	창출에도	창출+에+도	ADV	NNG+JKB+JX	_	6	flat	_	_
8	힘을	힘+을	NOUN	NNG+JKO	_	9	obj	_	_
9	쏟자는	쏟+자는	VERB	VV+ETM	_	10	dep	_	_
10	취지였다	취지+이+었+다	VERB	NNG+VCP+EP+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
11	.	.	PUNCT	SF	_	10	punct	_	_

# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 6	bgColor:blue
# visual-style 6	fgColor:white
# visual-style 6 5 cc	color:blue
1	또	또	ADV	MAJ	_	11	advmod	_	_
2	제주지법	제주+지법	NOUN	NNP+NNG	_	10	advmod	_	_
3	민사과에	민+사과+에	ADV	NNP+NNG+JKB	_	2	flat	_	_
4	선거효력정지	선거+효력+정지	NOUN	NNG+NNG+NNG	_	7	advmod	_	_
5	및	및	CCONJ	MAJ	_	6	cc	_	_
6	직무집행정지에	직무+집행+정지+에	ADV	NNG+NNG+NNG+JKB	_	4	conj	_	_
7	대한	대하+ㄴ	VERB	VV+ETM	_	8	dep	_	_
8	가처분	가+처분	NOUN	XPN+NNG	_	10	obj	_	_
9	신청을	신청+을	NOUN	NNG+JKO	_	8	flat	_	_
10	할	하+ㄹ	VERB	VV+ETM	_	11	dep	_	_
11	계획이다	계획+이+다	VERB	NNG+VCP+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
12	.	.	PUNCT	SF	_	11	punct	_	_

# visual-style 13	bgColor:blue
# visual-style 13	fgColor:white
# visual-style 17	bgColor:blue
# visual-style 17	fgColor:white
# visual-style 17 13 cc	color:blue
1	우연히	우연히	ADV	MAG	_	4	advmod	_	_
2	그와	그+와	ADV	NP+JKB	_	4	advmod	_	_
3	인사를	인사+를	NOUN	NNG+JKO	_	4	obj	_	_
4	나누게	나누+게	VERB	VV+EC	_	0	root	_	_
5	되고	되+고	VERB	VV+EC	_	4	flat	_	_
6	그를	그+를	NOUN	NP+JKO	_	7	obj	_	_
7	통해	통하+아	VERB	VV+EC	_	10	advcl	_	_
8	외국인	외국인	NOUN	NNG	_	10	obj	_	_
9	기업인을	기업인+을	NOUN	NNG+JKO	_	8	flat	_	_
10	알게	알+게	VERB	VV+EC	_	4	conj	_	_
11	되고	되+고	VERB	VV+EC	_	10	flat	_	SpaceAfter=No
12	,	,	PUNCT	SP	_	11	punct	_	_
13	또	또	CCONJ	MAG	_	17	cc	_	_
14	기업인들을	기업인+들+을	NOUN	NNG+XSN+JKO	_	15	obj	_	_
15	통해	통하+아	VERB	VV+EC	_	17	advcl	_	_
16	외교관을	외교관+을	NOUN	NNG+JKO	_	17	obj	_	_
17	알게	알+게	VERB	VV+EC	_	4	conj	_	_
18	되고	되+고	VERB	VV+EF	_	17	flat	_	SpaceAfter=No
19	.	.	PUNCT	SF	_	18	punct	_	_