home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Korean-GSD: Relations: aux

This relation is universal.

64 nodes (0%) are attached to their parents as aux.

53 instances of aux (83%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 2.765625.

The following 3 pairs of parts of speech are connected with aux: VERB-AUX (58; 91% instances), NOUN-AUX (5; 8% instances), PROPN-AUX (1; 2% instances).

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 8 9 aux	color:blue
1	교육개발원	교육개발원	NOUN	NNP	_	3	obj	_	_
2	조사를	조사+를	NOUN	NNG+JKO	_	1	flat	_	_
3	보면	보+면	VERB	VV+EC	_	16	advcl	_	_
4	"	"	PUNCT	SS	_	8	punct	_	SpaceAfter=No
5	평소	평소	NOUN	NNG	_	8	advmod	_	_
6	욕설을	욕설+을	NOUN	NNG+JKO	_	8	obj	_	_
7	전혀	전혀	ADV	MAG	_	8	advmod	_	_
8	하지	하+지	VERB	VV+EC	_	12	acl:relcl	_	_
9	않는다	않+는다	AUX	VX+EC	_	8	aux	_	SpaceAfter=No
10	"	"	PUNCT	SS	_	8	punct	_	SpaceAfter=No
11	는	는	VERB	ETM	_	9	flat	_	_
12	아이는	아이+는	NOUN	NNG+JX	_	16	nsubj	_	_
13	100명	100+명	NOUN	SN+NNB	_	15	nmod	_	_
14	중	중	ADP	NNB	_	13	case	_	_
15	5명에	5+명+에	ADV	SN+NNB+JKB	_	16	obl	_	_
16	불과하다	불과+하+다	ADJ	XR+XSA+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
17	.	.	PUNCT	SF	_	16	punct	_	_

# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 2 aux	color:blue
1	'	'	PUNCT	SS	_	3	punct	_	SpaceAfter=No
2	살아있는	살+아+있+는	AUX	VV+EC+VX+ETM	_	3	aux	_	_
3	아침	아침	NOUN	NNG	_	9	appos	_	SpaceAfter=No
4	'	'	PUNCT	SS	_	3	punct	_	SpaceAfter=No
5	은	은	ADP	JX	_	3	case	_	_
6	블루베리맛과	블루베리맛+과	NOUN	NNP+JC	_	9	advmod	_	_
7	키위맛	키위맛	NOUN	NNP	_	6	conj	_	_
8	2종으로	2+종+으로	ADV	SN+NNG+JKB	_	6	flat	_	_
9	구성돼	구성+되+어	VERB	NNG+XSV+EC	_	0	root	_	_
10	있다	있+다	VERB	VX+EF	_	9	flat	_	SpaceAfter=No
11	.	.	PUNCT	SF	_	10	punct	_	_

# visual-style 24	bgColor:blue
# visual-style 24	fgColor:white
# visual-style 22	bgColor:blue
# visual-style 22	fgColor:white
# visual-style 22 24 aux	color:blue
1	반면	반면	ADV	NNG	_	33	advmod	_	_
2	이대길	이대길	PROPN	NNP	_	16	nsubj	_	SpaceAfter=No
3	(	(	PUNCT	SS	_	5	punct	_	SpaceAfter=No
4	장혁	장혁	PROPN	NNP	_	2	appos	_	_
5	분	분	NOUN	NNB	_	2	appos	_	SpaceAfter=No
6	)	)	PUNCT	SS	_	5	punct	_	SpaceAfter=No
7	과	과	CCONJ	JC	_	2	cc	_	_
8	송태하	송태하	PROPN	NNP	_	2	conj	_	SpaceAfter=No
9	(	(	PUNCT	SS	_	11	punct	_	SpaceAfter=No
10	오지호	오지호	PROPN	NNP	_	8	appos	_	_
11	분	분	NOUN	NNG	_	8	appos	_	SpaceAfter=No
12	)	)	PUNCT	SS	_	11	punct	_	SpaceAfter=No
13	는	는	ADP	JX	_	8	case	_	_
14	역모죄로	역모+죄+로	ADV	NNG+NNG+JKB	_	16	obl	_	_
15	사형을	사형+을	NOUN	NNG+JKO	_	16	obj	_	_
16	선고	선고	VERB	NNG	_	33	advcl	_	_
17	받고	받+고	VERB	VV+EC	_	16	flat	_	_
18	원손을	원손+을	NOUN	NNG+JKO	_	19	obj	_	_
19	모시고	모시+고	VERB	VV+EC	_	22	acl:relcl	_	_
20	도망길에	도망+길+에	ADV	NNG+NNG+JKB	_	21	obl	_	_
21	오른	오르+ㄴ	VERB	VV+ETM	_	19	conj	_	_
22	혜원	혜원	PROPN	NNP	_	30	nmod	_	SpaceAfter=No
23	(	(	PUNCT	SS	_	25	punct	_	SpaceAfter=No
24	이다해	이+다+하+아	AUX	VCP+EC+VX+EC	_	22	aux	_	_
25	분	분	NOUN	NNG	_	22	appos	_	SpaceAfter=No
26	)	)	PUNCT	SS	_	25	punct	_	_
27	앞에	앞+에	ADP	NNG+JKB	_	22	case	_	_
28	불안의	불안+의	NOUN	NNG+JKG	_	29	det:poss	_	_
29	그림자가	그림자+가	NOUN	NNG+JKS	_	30	nsubj	_	_
30	드리워지며	드리우+어+지+며	VERB	VV+EC+VX+EC	_	16	conj	_	_
31	시청자들을	시청자+들+을	NOUN	NNG+XSN+JKO	_	33	obj	_	_
32	긴장케	긴장+하+게	ADV	NNG+XSV+EC	_	33	advmod	_	_
33	했다	하+았+다	VERB	VX+EP+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
34	.	.	PUNCT	SF	_	33	punct	_	_