home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Korean-GSD: Relations: advcl

This relation is universal.

4517 nodes (6%) are attached to their parents as advcl.

4460 instances of advcl (99%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 5.44321452291344.

The following 16 pairs of parts of speech are connected with advcl: VERB-VERB (3650; 81% instances), ADJ-VERB (509; 11% instances), NOUN-VERB (212; 5% instances), VERB-NOUN (72; 2% instances), ADV-VERB (33; 1% instances), AUX-VERB (14; 0% instances), ADJ-NOUN (9; 0% instances), NUM-VERB (6; 0% instances), NOUN-NOUN (4; 0% instances), VERB-NUM (2; 0% instances), ADV-NOUN (1; 0% instances), INTJ-VERB (1; 0% instances), NOUN-PRON (1; 0% instances), NUM-NUM (1; 0% instances), PROPN-VERB (1; 0% instances), VERB-PUNCT (1; 0% instances).

# visual-style 6	bgColor:blue
# visual-style 6	fgColor:white
# visual-style 12	bgColor:blue
# visual-style 12	fgColor:white
# visual-style 12 6 advcl	color:blue
1	해당	해당	NOUN	NNG	_	12	nsubj	_	_
2	질량은	질량+은	NOUN	NNG+JX	_	1	flat	_	_
3	항성의	항성+의	NOUN	NNG+JKG	_	4	det:poss	_	_
4	구성	구성	NOUN	NNG	_	6	advmod	_	_
5	원소에	원소+에	ADV	NNG+JKB	_	4	flat	_	_
6	따라	따르+아	VERB	VV+EC	_	12	advcl	_	_
7	태양의	태양+의	NOUN	NNG+JKG	_	9	det:poss	_	_
8	1.2배에서	1.2+배+에서	ADV	SN+NNG+JKB	_	9	advmod	_	_
9	1.46배로	1.46+배+로	ADV	SN+NNG+JKB	_	12	obl	_	_
10	약간	약간	ADV	MAG	_	12	advmod	_	_
11	차이가	차이+가	NOUN	NNG+JKS	_	12	nsubj	_	_
12	난다	나+ㄴ다	VERB	VV+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
13	.	.	PUNCT	SF	_	12	punct	_	_

# visual-style 6	bgColor:blue
# visual-style 6	fgColor:white
# visual-style 13	bgColor:blue
# visual-style 13	fgColor:white
# visual-style 13 6 advcl	color:blue
1	그리고	그리고	ADV	MAJ	_	13	advmod	_	_
2	정상에	정상+에	ADV	NNG+JKB	_	3	obl	_	_
3	있는	있+는	VERB	VV+ETM	_	4	acl:relcl	_	_
4	매점	매점	NOUN	NNG	_	6	nsubj	_	_
5	가격이	가격+이	NOUN	NNG+JKS	_	4	flat	_	_
6	비싸서	비싸+아서	VERB	VA+EC	_	13	advcl	_	_
7	왠만하면	왠만하면	VERB	MAG	_	10	advcl	_	_
8	먹을	먹+을	VERB	VV+ETM	_	9	acl:relcl	_	_
9	것	것	NOUN	NNB	_	10	obj	_	_
10	들고	들+고	VERB	VV+EC	_	12	dep	_	_
11	가는	가+는	VERB	VX+ETM	_	10	flat	_	_
12	게	것+이	NOUN	NNB+JKS	_	13	nsubj	_	_
13	좋고요	좋+고요	ADJ	VA+EF	_	0	root	_	SpaceAfter=No
14	.	.	PUNCT	SF	_	13	punct	_	_

# visual-style 6	bgColor:blue
# visual-style 6	fgColor:white
# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 10 6 advcl	color:blue
1	거기에다	거기+에+다	ADV	NP+JKB+JX	_	4	advmod	_	_
2	쿠폰	쿠폰	NOUN	NNG	_	4	obj	_	_
3	도장도	도장+도	NOUN	NNG+JX	_	2	flat	_	_
4	찍어주고	찍+어+주+고	VERB	VV+EC+VX+EC	_	0	root	_	_
5	천원	천+원	NOUN	NR+NNB	_	6	obj	_	_
6	내면	내면	VERB	NNG	_	10	advcl	_	_
7	래귤러	래귤러	NOUN	NNG	_	10	nsubj	_	_
8	아메리카노	아메리카+노	NOUN	NNP+NNP	_	7	flat	_	_
9	리필도	리필+도	NOUN	NNG+JX	_	7	flat	_	_
10	가능	가능	NOUN	NNG	_	4	conj	_	SpaceAfter=No
11	.	.	PUNCT	SF	_	10	punct	_	_