home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Hebrew-HTB

UD_Hebrew-IAHLTwiki

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 6216 sentences, 115529 tokens and 161411 syntactic words.
 • This corpus contains 5039 sentences, 103390 tokens and 140950 syntactic words.
 • This corpus contains 19491 tokens (17%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 17847 tokens (17%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 1014 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: ה_, _של_, _הוא, _הם, _היא, ל_, ב_, את_, של_, _הן, _אני, _אנחנו, ש"ח, על_, מן_, ארה"ב, אל_, יו"ר, צה"ל, _אתה, מנכ"ל, ח"כ, עם_, יד_, דבר_, שם_, בין_, בית_, בריה"ם, חבר_, בית"ר, תפקיד_, ד"ר, פנים_, דרך_, חיים_, חלק_, חו"ל, מוות_, עו"ד, ראש_, _אתם, בן_, לפי_, פה_, מ"ר, מד"א, סוף_, עין_, איש_
 • This corpus contains 322 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: אונר"א, או"ם, מק"ם, צה"ל, בג"ץ, דו"ח, מעו"ף, ש"ח, ד"ר, מז'ור, פרופ', ג'ון, נ"ט, צ'רצ'ילים, ק"מ, א"י, חו"ל, mg/dl, אצ"ל, יו"ר, ע"פ, צ'יין, ג'ודו, ג'ודוקא, ח"כ, מנכ"ל, עות'מאנית, ק"ג, יענקל'ה, מח"ט, מפ"ם, עו"ד, פק"ם, תנ"ך, 236ב1(ב, אברג'יל, ב', ד', ה', חר"ג, יש"ע, עות'מאני, ABA', ABABA', אברמוביץ', אולארצ'יק, ג', ג'וחדר, ג'יימס, דו"חות
 • This corpus contains 37035 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.24 syntactic words.
 • There are 15652 types of multi-word tokens. Examples: לו, שהוא, בו, המשפט, המשטרה, אותו, שלו, ביום, בבית, הפועל, בכל, הממשלה, החברה, ולא, שלא, להם, לכל, הזה, האוצר, לי, בישראל, שהיה, הבחירות, לה, שיש, הראשון, הביטחון, שבו, בה, בארץ, בדרך, בירושלים, העבודה, אותה, בהם, ועל, אותם, הארץ, במסגרת, השבוע, וגם, בימים, המדינה, הראשונה, לכך, מהם, העובדים, שהם, המשחק, לנו.
 • This corpus contains 34686 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.08 syntactic words.
 • There are 13067 types of multi-word tokens. Examples: המשפט, בשנת, העליון, הראשון, בו, בישראל, בבית, הוועדה, הבנקים, הכנסת, באופן, המדינה, באותה, בשם, המנדט, במהלך, הכנסייה, האלבום, מסוג, היהודי, וכן, השיר, בדם, הברית, בארץ, הקבר, הממשלה, החוק, העולם, שלא, באזור, בה, ושומרון, הבריטי, המאה, שבו, ולא, הארץ, שלו, אותו, הבנק, הבריטים, החולים, הראשונה, השופט, לכך, באלבום, בסוף, ועל, לו.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 23 lemmas tagged as pronouns (PRON): _, אותו, איזה, אלה, אלו, הוא, הללו, הם, הן, הנו, זאת, זה, זהו, זו, כך, כלשהו, כן, מה, מי, מישהו, עצמו, שניים, שתיים
 • This corpus contains 33 lemmas tagged as pronouns (PRON): You, Your, ַזֶּה, אותה, אותו, איזה, אילו, אלה, אנוכי, דם, דנן, ה, הוא, הלה, הללו, ו, זה, זהו, כולו, כך, כלשהו, כמה, כן, לה, מה, מי, מישהו, משהו, נאום, ספר, עלי, עצמו, ערך
 • This corpus contains 20 lemmas tagged as determiners (DET): _, איזה, אף, די, ה, המון, הרבה, יתר, כול, כלל, כמה, מספיק, מספר, מעט, מרב, מרבית, קצת, רוב, שאר, שום
 • This corpus contains 37 lemmas tagged as determiners (DET): a, the, ְהַ, א, איזה, אילו, אל, אף, ב, ה, הַ, הָ, הוא, הרבה, יותר, יתר, כול, כולו, כל, כלל, כמה, כמות, לא, לה, מדי, מחצית, מיטב, מירב, מספיק, מספר, מעט, מרבית, עוד, רוב, שאר, שום, שורה
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: _, איזה
 • Out of the above, 7 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: איזה, אילו, ה, הוא, כולו, כמה, לה
 • This corpus contains 48 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): _, אין, אינו, אכפת, אל, אמור, אסור, אפשר, בדק, הבה, הוא, היה, הינה, הנו, התאפשר, זכאי, זקוק, חייב, חשוב, ייתכן, יכול, יש, כדאי, מוטב, מוכן, מוכרח, מומלץ, מותר, מסוגל, מעוניין, נחוץ, ניתן, נכון, נעים, סביר, עדיף, עלול, עשוי, עתיד, עתידות, צפוי, צריך, קל, קשה, ראוי, רצוי, רשאי, תהייה
 • This corpus contains 16 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): אינו, אמור, היה, זכאי, חייב, יכל, מוכן, מוכרח, מועד, מסוגל, עלול, עשוי, עתיד, צפוי, צריך, רשאי
 • Out of the above, 11 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: _, אין, אפשר, בדק, היה, התאפשר, חייב, יכול, יש, ניתן, נכון
 • Out of the above, 8 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: אמור, היה, זכאי, חייב, יכל, מוכן, עשוי, צריך
 • Inf
  • AUX: להיות
  • VERB: לעשות, לתת, לשלם, לחיות, לפנות, למנוע, לבצע, לקבל, למצוא, לצפות
 • Inf
  • AUX: להיות
  • VERB: לקבל, לגרום, למנוע, לבצע, ליצור, להופיע, לתת, למצוא, לאפשר, לדון
 • Part
  • AUX: הוא, היא, אינו, אינה, אינם, יכול, הם, יכולה, אינן, איננו
  • VERB: מדובר, אומר, חולים, כולל, נראה, יודע, רבים, רוצה, עולה, רוצים
 • Part
  • AUX: יכול, אינה, אינו, יכולה, אינם, יכולים, אינן, איננו, איננה, יכולות
  • VERB: ניתן, כולל, מדובר, מהווה, מכונה, נמצא, נראה, עולה, גורם, נמצאים

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: ראשונה, חדשה, רבה, אחרת, ישראלית, לאומית, רבות, אחרות, כללית, גדולה
  • AUX: היא, היתה, אינה, תהיה, יכולה, אינן, הן, איננה, עלולה, חייבת
  • AUX-Part: היא, אינה, יכולה, אינן, הן, איננה, מאפשרת, יכולות, הינה, אינך
  • NOUN: משטרה, ארץ, ממשלה, חברה, שנים, שנה, עבודה, ידי, מדינה, דרך
  • NUM: אחת, שתי, שלוש, מאות, עשרות, מאה, ארבע, שנייה, שניה, שבע
  • PRON: _היא, זו, היא, _הן, זאת, הן, עצמה, אותה, אותן, כלשהי
  • VERB: אומרת, ניצחה, החליטה, היתה, אמרה, קיבלה, תהיה, הגיעה, עלתה, באה
  • VERB-Part: אומרת, כוללת, מבוססת, עולות, עומדת, מגיעה, מדורגת, הולכת, מתחילה, עולה
 • Fem
  • ADJ: ראשונה, ישראלית, שונות, רבות, שנייה, מערבית, יהודית, חדשה, אחרות, פלסטינית
  • AUX: הייתה, אינה, היו, יכולה, תהיה, אינן, איננה, עלולה, עשויה, תוכל
  • AUX-Part: אינה, יכולה, אינן, איננה, יכול, יכולות, צפויה, תוכל
  • DET: כמות, מחצית
  • NOUN: שנת, ידי, סוכרת, שנים, כנסייה, שנה, ארץ, שנות, מדינה, וועדה
  • NUM: שתי, אחת, שלוש, מאה, ארבע, מאות, עשרות, חמש, שלושים, אחדות
  • PRON: ה, היא, זו, הן, זאת, אותה, ן, אלו, עצמה, ך
  • PROPN: מכפלה, מערת, חירות, כנסיית, ועדת, חטיבה, קפלת, בורסה, ברית, חקיקה
  • VERB: החלה, הוקמה, נערכה, הגיעה, הייתה, כללה, החליטה, מהווה, ביצעה, קיבלה
  • VERB-Part: מהווה, נמצאת, משמשת, גורמת, גורמות, מכילה, עולה, עומדת, כוללת, מיועדת
 • Fem,Masc
  • AUX: היו, יהיו, הייתי, יוכלו, היינו, אינני, איננו, מאפשר, נוכל, איני
  • AUX-Part: אינני, איננו, מאפשר, איני, מאפשרים
  • NOUN: פנים_, פני, סכין, פנים, מטבע, סכינים, דופן, מטבעות, גיהנום
  • NUM: עשרים, ששים, שמונים, שבעים, שישים, שלושים, אלפיים, ארבעים, מאתיים
  • PRON: _אני, _אנחנו, אני, אנו, אלו, אנחנו, עצמי, עצמנו, הננו, אילו
  • VERB: היו, הגיעו, אמרו, מסרו, יהיו, יצאו, נפצעו, עלו, עשו, באו
 • Fem,Masc
  • AUX: היו, יהיו
  • NOUN: פני
  • NUM: שלושים, ארבעים
  • PRON: אלו, אני, י, נו, עצמי
  • VERB: החלו, נערכו, עמדו, הגיעו, טענו, החזיקו, הפכו, הראו, השתתפו, יצטרכו
 • Masc
  • ADJ: אחרים, ראשון, גדול, לאומי, חדש, אחר, רבים, רב, טוב, ישראלי
  • AUX: היה, הוא, אינו, יהיה, אינם, יכול, הם, צריך, קשה, ניתן
  • AUX-Part: הוא, אינו, אינם, יכול, הם, איננו, יכולים, הינו, אינך, אינכם
  • DET: שאר, המון, מספיק
  • NOUN: בית, יום, משרד, %, שר, משפט, דבר, פועל, מקום, תל
  • NUM: אחד, שני, מיליון, אלף, שלושה, ארבעה, מיליארד, שניים, אלפי, שלישי
  • PRON: _הוא, _הם, הוא, זה, הם, אלה, עצמו, _אתה, אותו, עצמם
  • VERB: אמר, אומר, עבר, נראה, מדובר, חולים, היה, כולל, יודע, רבים
  • VERB-Part: אומר, מדובר, חולים, כולל, נראה, יודע, רבים, רוצים, רוצה, קשור
 • Masc
  • ADJ: עליון, ראשון, נוסף, רבים, יהודי, שונים, אחרים, גרעיני, בריטי, ישראלי
  • AUX: היה, היו, אינו, אינם, יכול, יהיה, יכולים, עלול, איננו, צריך
  • AUX-Part: אינו, יכול, אינם, יכולים, איננו, מוכנה, רשאי
  • DET: שאר, מספר, כולם
  • NOUN: בית, משפט, חוק, אלבום, חלק, שימוש, שיר, פי, דם, שירים
  • NUM: אחד, שני, מיליון, שלושה, ארבעה, חמישה, שניים, ששת, חצי, אלף
  • PRON: ו, הם, ם, הוא, זה, אלה, אלו, אותו, עצמו, נו
  • PROPN: בנק, אמפטמין, אדם, אוצר, מעו"ף, כבוד, קבר, ילדי, ניירות, ערך
  • SYM: %, =
  • VERB: ניתן, כתב, הלחין, יצא, זכה, החל, כולל, היו, כלל, נמצא
  • VERB-Inf: נוגע
  • VERB-Part: ניתן, כולל, מדובר, נמצא, נראה, מכונה, גורם, נמצאים, כוללים, משמש
 • Dual
  • NOUN: שנתיים, חודשיים, שבועיים, יומיים, פעמיים, שעתיים, משקפיים, קרניים
  • NUM: אלפיים
 • Dual
  • NOUN: שנתיים, יומיים, שעתיים, פעמיים, שניים, דלתיים, חודשיים, טעמי, שבועיים
  • NUM: שני
 • Dual,Plur
  • NOUN: שוליים, שפתיים
 • Plur
  • ADJ: אחרים, רבים, אחרונים, שונים, חדשים, רבות, אחרות, גדולים, שונות, אחרונות
  • AUX: היו, אינם, הם, אינן, יהיו, הן, יוכלו, יכולים, מוכנים, עלולים
  • AUX-Part: אינם, הם, אינן, הן, יכולים, איננו, יכולות, מאפשרים, אינכם, הנם
  • NOUN: שנים, ימים, ידי, בתי, בחירות, בני, עובדים, נקודות, אנשים, חברות
  • NUM: שני, שתי, מאות, שניים, אלפי, עשרות, מיליוני, אלפים, מיליארדי, מיליארדים
  • PRON: _הם, הם, אלה, _הן, _אנחנו, הן, אנו, אלו, עצמם, הללו
  • VERB: חולים, היו, רבים, הגיעו, רוצים, אמרו, מסרו, יהיו, אומרים, יצאו
  • VERB-Part: חולים, רבים, רוצים, אומרים, טוענים, יודעים, באים, מגיעים, נמצאים, עומדים
 • Plur
  • ADJ: רבים, שונים, אחרים, נוספים, שונות, רבות, אחרות, חדשים, גדולים, חדשות
  • AUX: היו, אינם, יכולים, אינן, עלולים, יהיו, יכלו, צריכים, יכולות, עלולות
  • AUX-Part: אינם, יכולים, אינן, יכולות
  • DET: כולם
  • NOUN: ידי, שנים, שירים, ילדים, בנקים, שנות, חולים, תרופות, יהודים, חברי
  • NUM: מאות, עשרות, שתי, אלפי, שני, מאה, שלוש, שלושה, שניים, עשרה
  • PRON: הם, ם, הן, אלו, אלה, ן, נו, עצמם, הללו, אותם
  • PROPN: ילדי, ניירות, ארצות, פועלים, ימי, יהודים, ימים, כלניות, מריות, נגידי
  • SYM: %
  • VERB: היו, החלו, הגיעו, קיבלו, טענו, פעלו, השתתפו, נכללו, נמצאו, המשיכו
  • VERB-Part: נמצאים, כוללים, סובלים, טוענים, גורמות, גורמים, מצביעים, כוללות, מייצרים, משפיעים
 • Plur,Sing
  • NOUN: %, ס"ם, ברוטו
  • PRON: אילו
 • Plur,Sing
  • NOUN: %
  • SYM: %
 • Sing
  • ADJ: ראשון, גדול, לאומי, חדש, אחר, ראשונה, רב, טוב, ישראלי, אמריקאי
  • AUX: היה, הוא, היא, היתה, אינו, יהיה, אינה, יכול, צריך, תהיה
  • AUX-Part: הוא, היא, אינו, אינה, יכול, יכולה, איננה, איננו, מאפשרת, אינני
  • NOUN: בית, יום, משרד, משטרה, ארץ, שר, משפט, ממשלה, חברה, דבר
  • NUM: אחד, אחת, מיליון, אלף, שלושה, שלוש, שני, ארבעה, מיליארד, מאה
  • PRON: _הוא, _היא, הוא, זה, זו, היא, _אני, זאת, אני, עצמו
  • VERB: אמר, אומר, עבר, נראה, מדובר, היה, כולל, יודע, עלה, רוצה
  • VERB-Part: אומר, מדובר, כולל, נראה, יודע, רוצה, עולה, אומרת, קשור, עומד
 • Sing
  • ADJ: עליון, ראשון, נוסף, יהודי, גרעיני, ראשונה, ישראלית, בריטי, ישראלי, קצר
  • AUX: היה, הייתה, אינו, אינה, יכול, יכולה, יהיה, תהיה, עלול, צריך
  • AUX-Part: יכול, אינה, אינו, יכולה, איננו, איננה, מוכנה, צפויה, רשאי, תוכל
  • DET: מספר, כמות, מחצית
  • NOUN: בית, שנת, משפט, חוק, אלבום, חלק, שימוש, סוכרת, שיר, דם
  • NUM: אחד, אחת, מיליון, אלף, חצי, מאה, מיליארד, ארבעה, עשר, עשרת
  • PRON: ו, ה, הוא, זה, היא, זו, זאת, אותה, י, אותו
  • PROPN: בנק, אמפטמין, מכפלה, מערת, אדם, אוצר, מעו"ף, חירות, כבוד, קבר
  • SYM: %, =
  • VERB: ניתן, כתב, הלחין, יצא, זכה, החל, כולל, כלל, נמצא, החלה
  • VERB-Inf: נוגע
  • VERB-Part: ניתן, כולל, מדובר, מהווה, מכונה, נמצא, נראה, עולה, גורם, משמש
 • Acc
  • ADP: את, את_, אתכם, אתו, אתם
  • PRON: _הוא, _הם, _היא, _הן, _אני, _אתה, _אתם
 • Acc
  • ADP: את, אות, אֶת, אֹת, של
  • PRON: ו, אותה, ם, אותו, ה, ני, הו, וֹ
 • Gen
  • ADP: של, של_, שלהם, שלו, שלה, _של_, שלנו
  • PRON: _הוא, _היא, _הם, _הן, _אני, _אנחנו, _אתה, _אתם, _את
 • Gen
  • ADP: של
  • PRON: ו, ה, ם, הם, ן, הן, י, נו, ך, הּ
 • Tem
  • ADP: כש, מ, מש
  • NUM: 20.30, 20.00, 01.00, 1.2.19, 1.6.90, 13.00, 13.11, 14.3.89, 15.459.00, 16.11
  • SCONJ: כש, מש
 • Cons
  • ADJ: חסר, רב, חסרת, יתר, חסרות, חסרי, גדול, דמוי, משולל, רבת
  • DET: כל, כמה, הרבה, רוב, שום, מספר, אף, מרבית, מחצית, מעט
  • NOUN: בית, משרד, יום, תל, שר, פי, ידי, ראש, חברת, בתי
  • NUM: שני, שתי, אחד, אלפי, מאות, עשרות, שלוש, שלושת, אחת, מיליוני
  • VERB-Part: ממלא, מחזיקות, אוזלת, מצופה, נותן, רווי, יוצאת, לובשי, מיידי, מכבי
 • Cons
  • ADJ: חסר, בן, בעלי, בני, בעלת, דלת, בעל, חסרי, קצר, ארוכי
  • DET: כל, רוב, מספר, כמה, מרבית, כלל, שאר, הרבה, יתר, שום
  • NOUN: בית, שנת, ידי, פי, שנות, סוג, חוק, בתי, חברי, ראש
  • NUM: שני, שתי, ששת, אלפי, שלוש, שלושת, אחד, עשרות, מאות, אחת
  • PROPN: ארץ, מלחמת, כנסיית, בנק, ארצות, מערת, קפלת, תל, בית, ועדת
 • Def
  • ADP: אותו_, אותו
  • DET: ה, ה_
  • NOUN: יד_, דבר_, שם_, בית_, חבר_, תפקיד_, פנים_, דרך_, חיים_, חלק_
  • PRON: אותו, אותה, אותם, אותן
 • Def
  • ADP: ב, ל, כ, אות
  • DET: ה, אל, הַ, ְהַ, א, ב, הָ, כולם, לה
  • PRON: ו, ה, ם, אותה, הם, ן, אותו, הן, י, נו

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Neg
  • ADV: לא, אין
  • AUX-Part: אינו, אינה, אינם, אינן, איננו, איננה, אינני, איני, אינך, אינכם
 • Neg
  • ADV: לא, אי, בלתי, אין
  • AUX: אינו, אינה, אינם, אינן, איננו, איננה, אינך
  • AUX-Part: אינה, אינו, אינם, אינן, איננו, איננה
  • VERB: אין
 • Pos
  • AUX: היה, הוא, היא, היו, היתה, להיות, יהיה, הם, תהיה, יהיו
  • AUX-Inf: להיות
  • AUX-Part: הוא, היא, הם, הן, הינו, הינה, הנם
  • VERB: היו, היה, יהיה, יהיו, היתה, תהיה, הייה, הייתה, נהיה, תהיינה
 • Pos
  • AUX: היה, היו, הייתה, להיות, תהיה, יהיה, הייתי, יהיו, היינו, תהיינה
  • AUX-Inf: להיות
  • PRON: הוא, היא, הם, הן, י, ם
  • VERB: יש, היו, היה, הייתה, ישנם, ישנה, ישנו, ישנן, להיות, יהיו
  • VERB-Inf: להיות

Verbal Features

Verbal Features

 • Prog
  • VERB: ניתן, פוגעת, גורם, גורמים, דורכת, הולכת, הסעירה, ידוע, כותבים, כרוכה
  • VERB-Part: ניתן, פוגעת, גורם, גורמים, דורכת, הולכת, ידוע, כותבים, כרוכה, מאפשרת
 • Imp
  • AUX: הייה, היה
  • VERB: לך, ישנו, ברור, אמור, חיו, חסר, חשוד, עסוק, קרא, בוא
 • Imp
  • VERB: סע, ראו, צא, הכניסי, עוף, קח, שמור, בואו, בואי, האר
 • Fut
  • AUX: יהיה, תהיה, יהיו, יוכל, יוכלו, נוכל, תוכל, נהיה
  • VERB: יהיה, יהיו, תהיה, תקבל, יכלו, יגיעו, יישאר, יישארו, יגיע, יקבלו
 • Fut
  • AUX: יהיה, תהיה, יהיו, תוכל, יוכל, יוכלו, תהא, יָוכְלוּ, יהא, יכלו
  • AUX-Part: תוכל
  • VERB: יהיה, תשלם, יאפשר, יהיו, ייתכן, יקבלו, ישלמו, תוביל, תכניס, יפעיל
  • VERB-Part: תלויה
 • Past
  • AUX: היה, היו, היתה, קשה, הייתי, היינו, סביר, קל, יכול, צפוי
  • VERB: אמר, עבר, היו, היה, הגיעו, עלה, הגיע, טען, אמרו, מסר
 • Past
  • AUX: היה, היו, הייתה, הייתי, יכלו, היינו, יָכְלוּ, יכול, יכלה
  • VERB: כתב, הלחין, יצא, זכה, החל, היו, החלו, כלל, החלה, הוציא
  • VERB-Part: אוהב, גונח, גורמים, ידוע, כותבים, כרוכה, מהווה, מוכר, מופקדת, מותש
 • Pres
  • AUX: אינו, אינם, יכולים, יכול, יכולה, אינה, אינן, איננו, איננה, מוכנה
  • AUX-Part: יכולה, יכולים, מוכנה, צפויה
  • VERB: ניתן, כולל, מדובר, מהווה, מכונה, נמצא, נראה, עולה, גורם, נמצאים
  • VERB-Inf: נוגע
  • VERB-Part: ניתן, כולל, מדובר, מהווה, מכונה, נמצא, נראה, עולה, גורם, נמצאים
 • Act
  • VERB: אמר, אומר, חולים, לעשות, כולל, יודע, רבים, הגיעו, לתת, עלה
  • VERB-Inf: לעשות, לתת, לשלם, למנוע, לבצע, לקבל, למצוא, להשיג, לומר, להקים
  • VERB-Part: אומר, חולים, כולל, יודע, רבים, עולה, רוצה, רוצים, אומרת, קשור
 • Act
  • VERB: כתב, הלחין, יצא, זכה, החל, כולל, החלו, כלל, החלה, הוציא
  • VERB-Inf: לקבל, לגרום, למנוע, לבצע, ליצור, לתת, למצוא, לאפשר, לדון, להביא
  • VERB-Part: כולל, מהווה, עולה, גורם, כוללים, סובלים, משמש, משמשת, מתאר, פוגע
 • Mid
  • VERB: נראה, נמצא, נעשה, נאמר, נקבע, נמסר, נפצעו, נבחר, ניתן, נודע
  • VERB-Inf: להיכנס, להישאר, להימנע, להילחם, להיפגש, להיבחר, להיאבק, להישמע, להימשך, להיעדר
  • VERB-Part: נראה, נמצאים, נוסף, נמצא, נחשב, נדמה, נעשה, ניתנים, נמנע, נמנעת
 • Mid
  • VERB: נמצא, נקרא, נראה, נערכה, נעשה, נחשב, נכללו, נמצאים, נוצר, להימנע
  • VERB-Inf: להימנע, להיות, להתגבר, להתפתח, להופיע, להיוועץ, להיכנס, להימשך, להיעשות, להשתתף
  • VERB-Part: נמצא, נראה, נמצאים, נמצאת, נחשב, נוסף, נחשבת, נקרא, נקראת, מתגוררים
 • Pass
  • VERB: מדובר, הוחלט, הוגשה, הוטל, מדורגת, מוצע, סוכם, הוגש, הוגשו, הועברו
  • VERB-Part: מדובר, מדורגת, מוצע, ממונה, מתוכנן, מזוהה, משוכנעים, מוצג, מוצעים, מורכבת
 • Pass
  • VERB: ניתן, מדובר, הוקמה, מכונה, נקבע, נעשה, הוקם, בוצעו, בוצע, נערך
  • VERB-Inf: להיעשות, להילקח, להינתן, להחשב, להיבחר, להידחות, להידרש, להילמד, להימכר, להיעבר
  • VERB-Part: ניתן, מדובר, מכונה, דרוש, מוטל, מוקדשת, מזוהה, מיועדת, מתוארים, אמור

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Art
  • DET: ה, ה_
 • Art
  • ADP: ב, ל, כ, אות
  • DET: ה, אל, הַ, ְהַ, א, ב, הָ, לה
 • Dem
  • PRON: זו, זה, כך, אלה, זאת, כן, אלו, הללו, זהו, זוהי
 • Dem
  • PRON: זה, זו, זאת, כך, אלו, כן, אלה, הללו, זהו, זוהי
 • Emp
  • PRON: עצמו, עצמה, עצמם, עצמי, עצמן
 • Emp
  • PRON: עצמו, עצמה, עצמם, כולה, עצמך, עצמן, עצמי
 • Ind
  • PRON: כלשהו, כלשהי, איזושהי, כלשהם, כלשהן, מישהו
 • Ind
  • PRON: כלשהו, כלשהי, כלשהם, כלשהן, כמה, מה, מישהו, משהו
 • Int
  • ADV: מה, מי, האם, כיצד, מדוע, איך, למה, היכן, איזו, איפה
  • PRON: איזו, מהו, מיהו, אילו, מהם, מהן, מיהם
 • Int
  • ADV: כיצד, כמה, האם, למה, מדוע
  • PRON: מה, מי, אילו, מהו, מהם
 • Prs
  • PRON: _הוא, _הם, _היא, הוא, הם, היא, _הן, _אני, _אנחנו, אני
 • Prs
  • PRON: ו, ה, הם, ם, הוא, היא, הן, אותה, ן, י
 • Card
  • NUM: שני, אחד, שתי, אחת, שלושה, שלוש, מיליון, ארבע, ארבעה, חמישה
 • Ord
  • ADJ: ראשון, ראשונה, שני, שנייה, 20, חמישית, שלישי, 19, רביעי, ראשונות
 • Yes
  • PRON: ו, ה, ם, הם, ן, הן, י, נו, ך, הּ
 • Yes
  • PRON: עצמו, עצמה, עצמם, עצמי, עצמן, עצמנו, עצמך
 • Yes
  • PRON: עצמו, עצמה, עצמם, עצמך, עצמן, אותה, עצמי, עצמנו
 • 1
  • AUX: הייתי, היינו, אינני, איננו, נוכל, איני, נהיה
  • AUX-Part: אינני, איננו, איני
  • PRON: _אני, _אנחנו, אני, אנו, אנחנו, עצמי, עצמנו, הננו
  • VERB: חשבתי, קיבלנו, שמעתי, הגעתי, הרגשתי, קראתי, ראיתי, הגענו, הישווה, הצעתי
  • VERB-Part: ממיסים, ניצב, מצליחין, ניצבת
 • 1
  • AUX: הייתי, איננו, היינו, נהיה
  • PRON: י, נו, אני, אנחנו, ני, אנו, אנוכי, עצמי, עצמנו
  • VERB: טענו, אוהב, מרגיש, נתנו, רואה, אהבנו, אמרתי, הלכתי, יצאנו, כיהנו
  • VERB-Part: אוהב, מרגיש, רואה, מתגעגע, עומדת, רוצים, אוכלים, זוכרים, מאירה, מבין
 • 1,2,3
  • AUX: יכול, צריך, יכולה, ניתן, אמור, עלול, חייב, מוכן, חשוב, עשוי
  • AUX-Part: יכול, יכולה, יכולים, יכולות
  • VERB-Part: אומר, מדובר, חולים, כולל, נראה, יודע, רבים, רוצה, עולה, רוצים
 • 2
  • AUX: יוכל, תוכל, הייה, היית, תהיה, אינך, אינכם, היה, הייתם
  • AUX-Part: אינך, אינכם
  • PRON: _אתה, אתה, _אתם, אתם, _את, עצמך, את, לה
  • VERB: לך, ישנו, תוכיח, ברור, אמור, חיו, חסר, חשוד, כתבת, לימדת
 • 2
  • AUX: אינך
  • PRON: ך, אתה, את, ה, ךָ, כם, עצמך
  • VERB: סע, ראו, נחתם, באת, צא, בוכה, הכניסי, ירשת, נתן, עוף
  • VERB-Part: בוכה, דורכת, הולכת, יודעת, יכולה, מופקדת, מורכבת, עושה, קם
 • 3
  • AUX: היה, הוא, היא, היו, היתה, אינו, יהיה, אינה, אינם, הם
  • AUX-Part: הוא, היא, אינו, אינה, אינם, הם, אינן, הן, איננה, איננו
  • PRON: _הוא, _הם, _היא, הוא, זה, זו, הם, כך, אלה, היא
  • VERB: אמר, עבר, היו, היה, הגיעו, עלה, הגיע, טען, אמרו, מסר
  • VERB-Part: מעיזים, ממלאה, ניצבות
 • 3
  • AUX: היה, היו, הייתה, אינו, אינם, אינה, יהיה, יכול, תהיה, יהיו
  • AUX-Part: יכול, יכולה, אינה, אינו, אינם, יכולים, מוכנה, צפויה, תוכל
  • PRON: ו, ה, הם, ם, הוא, זה, היא, זו, הן, זאת
  • VERB: ניתן, כתב, הלחין, יצא, זכה, החל, היו, החלו, כולל, כלל
  • VERB-Inf: נוגע
  • VERB-Part: ניתן, כולל, מדובר, מהווה, מכונה, נמצא, נראה, עולה, גורם, נמצאים

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: ז"ל, או"מי, בי"ל, בית"רי, בית"ריות, נ"ל, זצ"ל, תנ"כית
   • ADP: ע"י, עפ"י
   • ADV: רצ"ב
   • CCONJ: ע"ף
   • NOUN: ש"ח, יו"ר, מנכ"ל, ח"כ, ד"ר, חו"ל, עו"ד, מ"ר, מד"א, מו"ם
   • NUM: י"ד, ת"ק
   • PROPN: ארה"ב, צה"ל, בריה"ם, בית"ר, ת"א, או"ם, ראשל"ץ, אגו"י, אש"ף, ש"ס
   • X: י"ש, מנכ"ל
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: א"י, נ"ל, אי"ת, להט"בים, להט"בית, לפנה"ס, צה"לי, תנ"כי
   • ADP: נ', ע"פ, ע"ש
   • ADV: לפנה"ס
   • NOUN: מק"ם, דו"ח, ש"ח, בג"ץ, נ"ט, ק"מ, חו"ל, ד"ר, יו"ר, מנכ"ל
   • PROPN: אונר"א, או"ם, צה"ל, אצ"ל, מעו"ף, א"י, חר"ג, יש"ע, לח"י, בג"ץ
 • Foreign
  • Yes
   • X: the, District, Pottery, אלגרו, Allegro, Bank, Commissioner, Palestine, Penicillium, Studio
 • HebBinyan
  • HIFIL
   • VERB: הגיעו, הגיע, הצליח, החליטה, להשיג, להקים, החליט, להגיע, להעניק, מגיע
   • VERB-Inf: להשיג, להקים, להגיע, להעניק, להעלות, להביא, להבין, להוציא, להניח, להעביר
   • VERB-Part: מגיע, מגיעים, מאמין, מציע, מוסיף, מאמינים, מביא, מגיעה, מופיע, ממשיך
  • HITPAEL
   • VERB: להתמודד, התברר, מתכוון, התנהל, מתברר, הסתכם, השתתפו, התקיים, התקיימה, להתגונן
   • VERB-Inf: להתמודד, להתגונן, להתקיים, להשתלב, להשתתף, להתייחס, להתעלם, להתערב, להשתמש, להסתכן
   • VERB-Part: מתכוון, מתברר, משתמשים, מתנהל, משתמש, מתרחש, מסתבר, מסתמכת, מצטבר, משתרע
  • HUFAL
   • VERB: הוחלט, הוגשה, הוטל, מוצע, הוגש, הוגשו, הועברו, הוקמה, הושג, תוקם
   • VERB-Part: מוצע, מוצג, מוצעים, מורכבת, מוזכרים, מוטל, מוטלת, מוכתר, מועדפים, מועסקים
  • NIFAL
   • VERB: נראה, נמצא, נעשה, נאמר, נקבע, נמסר, נפצעו, נבחר, ניתן, נודע
   • VERB-Inf: להיכנס, להישאר, להימנע, להילחם, להיפגש, להיבחר, להיאבק, להישמע, להימשך, להיעדר
   • VERB-Part: נראה, נמצאים, נוסף, נמצא, נחשב, נדמה, נעשה, ניתנים, נמנע, נמנעת
  • PAAL
   • VERB: אמר, אומר, חולים, לעשות, כולל, יודע, רבים, לתת, עלה, עולה
   • VERB-Inf: לעשות, לתת, למנוע, למצוא, לומר, לצאת, לחזור, לפגוע, לעמוד, לפעול
   • VERB-Part: אומר, חולים, כולל, יודע, רבים, עולה, רוצה, רוצים, אומרת, קשור
  • PIEL
   • VERB: לשלם, ניצחה, לבצע, לקבל, סירב, ניצח, ניסה, קיבל, ביקשו, לאפשר
   • VERB-Inf: לשלם, לבצע, לקבל, לאפשר, לבטל, לנצח, לקיים, לנסות, לגייס, לדבר
   • VERB-Part: מנסה, מצפים, מקבלים, מנסים, מקבל, מדבר, ממלא, מנהלים, מצפה, מבקשים
  • PUAL
   • VERB: מדובר, מדורגת, סוכם, נוצח, פורסם, שוחררו, אושרו, ממונה, מתוכנן, מזוהה
   • VERB-Part: מדובר, מדורגת, ממונה, מתוכנן, מזוהה, משוכנעים, מיועד, מיועדת, מיוצרים, ממונים
 • HebBinyan
  • HIFIL
   • VERB: הלחין, החל, החלו, החלה, הוציא, הגיעו, הגיע, הקליט, הגיעה, הביא
   • VERB-Inf: להופיע, להביא, להגיע, להמשיך, להעביר, להעניק, להוסיף, להחזיר, להרחיב, להשקיע
   • VERB-Part: מגיע, מופיע, מציג, מכילה, מצביעים, מביא, מוביל, מכיל, משפיעים, מביאה
  • HITPAEL
   • VERB: השתתף, השתתפו, להשתמש, התנגדו, התברר, התקבלה, הצטרף, הצטרפו, התבטא, התפרסם
   • VERB-Inf: להשתמש, להתגבר, להשתתף, להתמודד, להתפלל, להתרחש, להשתלט, להתפתח, להתקדם, להתקיים
   • VERB-Part: מתבצע, משתנה, מתחייב, מתייחסת, משתמש, מתגוררים, מתקיימות, מתרחש, מסתיימת, מצטבר
  • HUFAL
   • VERB: הוקמה, הוקם, הוצגו, הושגו, הוחלט, הועברו, הוגשו, הועלה, הוקמו, מוטל
   • VERB-Part: מוטל, מוקדשת, מורכב, מופרש, מורכבת, מוצגת, מוקדש, מוגדר, מוזכר, מוזרם
  • NIFAL
   • VERB: ניתן, נמצא, נקבע, נעשה, נערכה, נקרא, נערך, נראה, נחשב, נאמר
   • VERB-Inf: להימנע, להיוועץ, להיכנס, להיעשות, לגשת, להחשב, להילחם, להילקח, להימשך, להינתן
   • VERB-Part: ניתן, נמצא, נראה, נמצאים, נחשב, נמצאת, נקראת, נוסף, נחשבת, ניתנים
  • NITPAEL
   • VERB: נתגלו, נתגלתה, נתקבלה, להתעניין, משתמע, נשתמר, נתברר, נתקבלו
   • VERB-Inf: להתעניין
   • VERB-Part: משתמע
  • PAAL
   • AUX: היה, היו, הייתה, להיות, יהיה, תהיה, הייתי, יהיו, היות, תהא
   • AUX-Inf: להיות
   • VERB: כתב, יצא, זכה, היו, כולל, כלל, היה, שר, אמר, טען
   • VERB-Inf: לגרום, למנוע, ליצור, לתת, למצוא, לדון, להיות, לעמוד, לעשות, לכתוב
   • VERB-Part: כולל, עולה, גורם, כוללים, סובלים, פוגע, גורמת, טוענים, קובע, חוזר
  • PIEL
   • VERB: ניצח, לקבל, מהווה, קיבל, פרסם, קיבלו, שימש, לבצע, תיאר, ביצעה
   • VERB-Inf: לקבל, לבצע, לאפשר, לשלם, לקיים, לסייע, לשמש, לחוקק, לטפל, לנהל
   • VERB-Part: מהווה, משמש, משמשת, מתאר, מסמל, מאפשר, מייצרים, מכהנים, מציין, מציינת
  • PUAL
   • VERB: מדובר, מכונה, בוצעו, בוצע, כונה, מונתה, פורסם, מונה, מיועדת, בוצעה
   • VERB-Inf: לחוקק
   • VERB-Part: מדובר, מכונה, מיועדת, מזוהה, מתוארים, מבוסס, מתוארכת, מתואר, מבוססת, מחולקת
 • HebExistential
  • Yes
   • VERB: יש, אין, היו, היה, יהיה, יהיו, היתה, תהיה, ישנם, הייה
 • Prefix
  • Yes
   • ADV: אי, בלתי, בין, אנטי, תת, דו, קדם, חד, פרו, נאו
 • Prefix
  • Yes
   • ADV: אי, בלתי, בטא, גראם, פוסט, תת, דו, בינ, דה, קדם
   • NUM: 6, ה
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: אורינטליסטית, אמריקני, מונומטאלי, מזרחית, מינהלית, מקומית, עולמי, קשה, ששית
   • ADP: אחר, לפני, עמ
   • ADV: מיד, מינהלית, מספיקות
   • AUX: הייתה, היה, אמור
   • CCONJ: אלה
   • DET: ב
   • NOUN: כל, לדה, מסים, מעין, נייטרון, נייטרליות, צד, אב, אמר, דוחו"ת
   • NUM: ארבע
   • PRON: הם, זה, אותם, ה, ו, ם, ן
   • PROPN: דפטריה, קרית
   • PUNCT: '
   • VERB: איפשר, איפשרה, איפשרו, אירע, בוצע, הגיע, הובהר, הופרדה, היקנו, יאלצו
   • VERB-Part: מעידה, מקנה, נתמך
   • X: א
 • VerbType
  • Cop
   • AUX: היה, הוא, היא, היו, היתה, אינו, להיות, יהיה, אינה, אינם
   • AUX-Inf: להיות
   • AUX-Part: הוא, היא, אינו, אינה, אינם, הם, אינן, איננו, הן, איננה
  • Mod
   • AUX: אפשר, יש, יכול, ייתכן, צריך, אין, קשה, יכולה, ניתן, אמור
   • AUX-Part: יכול, יכולה, יכולים, מאפשרת, מאפשר, יכולות, מאפשרים, מאפשרות, מתאפשרת
 • VerbType
  • Cop
   • AUX: היה, הייתה, היו, תהיה, יהיה, להיות, יהיו, אינה, אינו, הייתי
   • AUX-Inf: להיות
  • Mod
   • AUX: יכולים, יכולה, יכול, תוכל, עלול, עלולים, צריך, מוכן, מסוגלת, עשויה
   • AUX-Part: יכולה, יכולים, יכול, צפויה, רשאי
   • VERB: ניתן, אפשר, יש, ייתכן, אין, אסור, זכאים, יכול, ניתנות, צריך
   • VERB-Part: ניתן, יכול, ניתנות

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 9 lemmas as copulas (cop). Examples: היה, הוא, _, זה, הנו, הינה, זאת, זו, תהייה.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 4 lemmas as copulas (cop). Examples: היה, הוא, אינו, זה.
 • This corpus uses 41 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: אפשר, _, יכול, צריך, יש, עלול, אמור, הפך, חייב, מוכן, עשוי, קשה, מסוגל, אין, ניתן, רשאי, היווה, חשוב, כדאי, ראוי, אסור, קל, מותר, סביר, זכאי, מוטב, אל, היות, מוכרח, מומלץ, נהפך, עתיד, עתידות, רצוי, הבה, הסתדר, ייתכן, מעוניין, נכון, נעים, צפוי.
 • This corpus uses 16 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: אינו, יכל, היה, עלול, צריך, עשוי, אמור, רשאי, מסוגל, מוכן, צפוי, חייב, זכאי, מוכרח, מועד, עתיד.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (3343)
  • VERB--NOUN-ADP(מ) (28)
  • VERB--NOUN-ADP(מן) (3)
  • VERB--PRON (411)
  • VERB--PRON-ADP(כ) (3)
  • VERB--PRON-ADP(כמו) (1)
  • VERB--PRON-ADP(מן) (11)
  • VERB-Inf--NOUN (15)
  • VERB-Inf--PRON (2)
  • VERB-Part--NOUN (1332)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(מ) (7)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(מן) (1)
  • VERB-Part--PRON (579)
  • VERB-Part--PRON-ADP(מן) (2)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (2265)
  • VERB--NOUN-ADP(מ) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(משום) (1)
  • VERB--PRON (217)
  • VERB-Inf--NOUN (115)
  • VERB-Inf--PRON (19)
  • VERB-Part--NOUN (820)
  • VERB-Part--PRON (159)
 • obj
  • VERB--NOUN (1397)
  • VERB--NOUN-ADP(ב) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(מ) (15)
  • VERB--NOUN-ADP(מן) (2)
  • VERB--PRON (162)
  • VERB--PRON-Acc-ADP(את) (8)
  • VERB-Inf--NOUN (1009)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(מ) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(מן) (1)
  • VERB-Inf--PRON (91)
  • VERB-Inf--PRON-Acc-ADP(את) (38)
  • VERB-Part--NOUN (750)
  • VERB-Part--PRON (97)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(את) (2)
 • obj
  • VERB--NOUN (759)
  • VERB--NOUN-ADP(אֶת) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(את) (574)
  • VERB--NOUN-ADP(ב) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(יותר) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(כמו)-ADP(את) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(ל) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(מ) (2)
  • VERB--PRON (13)
  • VERB--PRON-ADP(את) (70)
  • VERB--PRON-Acc (7)
  • VERB--PRON-Acc-ADP(יד) (1)
  • VERB--PRON-Gen-ADP(את) (2)
  • VERB-Inf--NOUN (356)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(את) (349)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(את)-ADP(כ) (1)
  • VERB-Inf--PRON (21)
  • VERB-Inf--PRON-ADP(את) (31)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (29)
  • VERB-Part--NOUN (304)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(את) (238)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(ל) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(מ) (1)
  • VERB-Part--PRON (13)
  • VERB-Part--PRON-ADP(את) (33)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 29 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: מצא עצמו, הצדיק עצמה, העמיד עצמו, מצא עצמה, ראה עצמה, ראה עצמו, הביא עצמו, הגדיר עצמו, הגדיר עצמי, הוליך עצמם, הלעיט עצמן, הסגיר עצמנו, העלה עצמם, העמיד עצמה, הקריב עצמם, השים עצמם, השלה עצמו, זיהה עצמה, חיפש עצמו, חש עצמו, חשף עצמם, ייסר עצמו, כינה עצמם, כפה עצמם, עטף עצמם, ראה עצמנו, שאל עצמה, שאל עצמם, תיאר עצמו

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 11 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: העמיד עצמו, הציג עצמו, הקריב עצמה, הקריב עצמו, חש עצמם, טמן עצמו, כיבד עצמה, מצא עצמו, מצא עצמם, שכפל עצמה, תפש עצמו

Relations Overview

Relations Overview