home tagset/conversion edit page issue tracker

all tables

Tagset ja::conll

Disclaimer: This conversion table was generated automatically via Interset. It uses only tags (+ features) as input, therefore it is only an approximation. Some tags can only be mapped if we also know the lemma or the syntactic context; such information has not been available here. The table requires manual postprocessing in order to provide accurate and complete information.

Tagset ja::conll, total 90 tags.

. . _=>PUNCTPunctType=Peri.
ADJ ADJ _=>ADJ_onaji, iroNna, taishita, iroirona, korekorekouiu
ADJ ADJ_n _=>ADJ_daijoubu, kekkou, beNri, hajimete, muri
ADJ ADJdem _=>DETPronType=Demsono, kono, koNna, soNna, aru
ADJ ADJicnd _=>ADJMood=Cndyoroshikereba, nakereba, yokereba, chikakereba, takakunakereba
ADJ ADJifin _=>ADJVerbForm=Finyoroshii, ii, nai, chikai, osoi
ADJ ADJifin ta=>ADJTense=Past|VerbForm=Finyokatta, yoroshikatta, tookatta, nakatta
ADJ ADJiku _=>ADV_yoroshiku, arigatou, ohayou, hayaku, yoku
ADJ ADJite _=>ADVVerbForm=Transnakute, chikakute, yasukute, takakute, yokute
ADJ ADJsf _=>ADJ_na
ADJ ADJteki _=>ADJ_jikaNteki, gutaiteki, kojiNteki, nedaNteki, nitteiteki
ADJ ADJwh _=>DETPronType=Intdono, doNna, douitta, douiu
ADV ADV _=>ADV_chotto, mou, mata, dekireba, daitai
ADV ADVdem _=>ADVPronType=Demsou, kou, so
ADV ADVdgr _=>ADVAdvType=DegichibaN, sukoshi, chotto, amari, soNnani
ADV ADVtmp _=>ADVAdvType=Timmazu, sassoku, sakihodo, sakki, toriaezu
ADV ADVwh _=>ADVPronType=Intdou, ikaga, doushite
CD CD _=>NUMNumType=Cardhyaku, nihyaku, ni, yoNhyaku, saN
CD CDU _=>NUMNumType=Cardmittsu, hitotsu, ichinichi, futatsu, ichido
CD CDdate _=>ADVAdvType=Timjuugatsu, juuninichi, nigatsu, tooka, mikka
CD CDtime _=>ADVAdvType=TimgojuppuN, juuichiji, juuji, saNjuugofuN, juugofuN
CNJ CNJ _=>CONJ_dewa, de, soredewa, ato, soshitara
GR GR _=>INTJ_koNnichiwa, otsukaresama, sayounara, sayonara, hajimemashite
ITJ ITJ _=>INTJ_hai, ee, to, e, a
N NF _=>NOUN_hou, no, koto, nano, naN
N NN _=>NOUN_hoteru, biN, hikouki, shiNguru, kaeri
N Ndem _=>PRONPronType=Demsore, kochira, sochira, kore, soko
N Nsf _=>NOUN_hatsu, chaku, gurai, keiyu, hodo
N Ntmp _=>NOUNAdvType=Timima, hi, asa, yuugata, koNdo
N Nwh _=>PRONPronType=Intdochira, itsu, naNji, dore, docchi
N PRON _=>PRONPronType=Prswatashi, watakushi, boku, atashi, atakushi
N VN _=>NOUN_onegai, shuppatsu, yoyaku, kaNkou, shucchou
NAME NAME _=>PROPN_doNjobaNni, kurisumasu, zeNnikkuubiN, omamori, nihoNkoukuubiN
NAME NAMEloc _=>PROPNNameType=Geohanoofaa, doitsu, kaNkuu, furaNkufuruto, roNdoN
NAME NAMEorg _=>PROPNNameType=ComrufutohaNza, jaru, rufutohaNzakoukuu, nihoNkoukuu, zeNnikkuu
NAME NAMEper _=>PROPNNameType=Prsmatsumoto, miyake, kitahara, yoshikawa, tsutsui
NT NT _=>NOUNAdvType=Timkayoubi, getsuyoubi, suiyoubi, gogo, kiNyoubi
P P _=>ADPAdpType=Postni, de, kara, made, to
P PADJ _=>ADPAdpType=Postyouna, you, mitai, rashii, sou
P PADJ kute=>ADPAdpType=Postrashikute
P PADV _=>ADPAdpType=Postyouni, fuuni, shidai, nagara, hodo
P PNsf _=>NOUN_saN, sama
P PQ _=>ADPAdpType=Postto, te, naNte, toka, ka
P Pacc _=>ADPAdpType=Post|Case=Acco
P Pcnj _=>CONJ_to, toka, ka, ya, nari
P Pfoc _=>ADPAdpType=Postwa, mo, demo, koso, nara
P Pgen _=>ADPAdpType=Post|Case=Genno
P Pnom _=>ADPAdpType=Post|Case=Nomga
PS PSE _=>PART_ka, ne, yo, na, kana
PS PSSa _=>PART_node, to, shi, kara, nanode
PS PSSb _=>PART_ga, keredomo, kedo, kedomo, keredo
PS PSSq _=>PART_ka
PUNC , _=>PUNCTPunctType=Comm,
PUNC ? _=>PUNCTPunctType=Qest?
PV PVcnd _=>VERBMood=Cnd|VerbForm=Fin|VerbType=Copdeshitara, dattara, deshitaraba
PV PVfin ta=>VERBMood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|VerbType=Copda, deshita, datta
PV PVfin u=>VERBMood=Ind|Tense=Fut,Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Copdesu, deshou, darou
PV PVte _=>VERBVerbForm=Trans|VerbType=Copde, deshite
PreN PreN _=>NOUN_yaku, dai, yoku, maru, Frau
UNIT UNIT _=>NOUN_maruku, biN, meetoru, kiro, shitsu
V V _=>VERB_ittari, nitari, tomarezu, shirabetari, tanoshimetari
V Vbas _=>VERB_mi, tore, nomi, kimari, kiki
V Vcnd _=>VERBMood=Cndshimashitara, shitara, areba, arimashitara, dekimashitara
V Vfin eN=>VERBMood=Ind|Negative=Neg|Polite=Pol|Tense=Fut|VerbForm=FinsumimaseN, arimaseN, kamaimaseN, suimaseN, shiremaseN
V Vfin ta=>VERBMood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Finwakarimashita, gozaimashita, itta, kashikomarimashita, hanareta
V Vfin u=>VERBMood=Ind|Tense=Fut,Pres|VerbForm=Finiu, aru, arimasu, narimasu, omoimasu
V Vimp _=>VERBMood=Imp|VerbForm=FingomeNnasai, kudasai, ie, nome, shiro
V Vte _=>VERBVerbForm=Transaite, shite, tsuite, natte, arimashite
VADJ VADJ_n _=>ADJ_ikesou, arisou, toresou, owarisou, awanasasou
VADJ VADJi _=>ADJ_shitai, mitai, ikitai, kimetai, itadakitai
VADJ VADJi kute=>ADJ_kimenakute, ikanakute, noranakute, wakaranakute, okanakute
VADJ VADJi ta=>ADJTense=Pastinakatta, ikitakatta, kiitenakatta, dekinakatta
VADJ VADJicnd _=>ADJMood=Cndshinakereba, konakereba, ikanakereba, sashitsukaenakereba, iwanakereba
VAUX VAUX _=>AUX_mitari, shimattari
VAUX VAUXbas _=>AUX_itadaki
VAUX VAUXcnd _=>AUXMood=Cnditadakereba, okanakereba, itadaitara, itadakimashitara, mitara
VAUX VAUXfin eN=>AUXMood=Ind|Negative=Neg|Polite=Pol|Tense=Fut|VerbForm=FinimaseN, orimaseN, mimaseN, itadakemaseN, shimaimaseN
VAUX VAUXfin ta=>AUXMood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Finita, mita, imashita, kita, oita
VAUX VAUXfin u=>AUXMood=Ind|Tense=Fut,Pres|VerbForm=Finiru, okimasu, imasu, orimasu, itadakimasu
VAUX VAUXimp _=>AUXMood=Imp|VerbForm=Finkudasai, kure
VAUX VAUXte _=>AUXVerbForm=Transimashite, orimashite, itadaite, oite, shimatte
VS VS _=>VERBVerbType=Lightshitari
VS VSbas _=>VERBVerbType=Lightshi
VS VScnd _=>VERBMood=Cnd|VerbType=Lightdekireba, sureba, dekitara, dekimashitara, shitara
VS VSfin eN=>VERBMood=Ind|Negative=Neg|Polite=Pol|Tense=Fut|VerbForm=Fin|VerbType=LightshimaseN
VS VSfin ta=>VERBMood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|VerbType=Lightshita, shimashita, itashimashita, sareta, dekita
VS VSfin u=>VERBMood=Ind|Tense=Fut,Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Lightshimasu, itashimasu, suru, dekimasu, shimashou
VS VSimp _=>VERBMood=Imp|VerbForm=Fin|VerbType=Lightkudasai
VS VSte _=>VERBVerbForm=Trans|VerbType=Lightshite, sasete, shimashite, sashite, sarete
xxx xxx _=>X_nani, tama, nano, te