home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Old Church Slavonic

Language: Old Church Slavonic (code: cu)
Family: Indo-European, Slavic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v1.2 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Dag Haug.

Repository: UD_Old_Church_Slavonic

License: CC BY-NC-SA 3.0

Genre: bible

Questions, comments? General annotation questions (either Old Church Slavonic-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [daghaug (æt) ifikk • uio • no]. Development of the treebank happens outside the UD repository. If there are bugs, either the original data source or the conversion procedure must be fixed. Do not submit pull requests against the UD repository.

Annotation Source
Lemmas annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
UPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
XPOS annotated manually
Features annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Relations annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD

Description

The Old Church Slavonic (OCS) UD treebank is based on the Old Church Slavonic data from the PROIEL treebank and contains the text of the Codex Marianus New Testament translation.

The Old Church Slavonic (OCS) UD treebank is based on the Old Church Slavonic data from the PROIEL treebank, which is maintained at the Department of Philosophy, Classics, History of Arts and Ideas at the University of Oslo. The conversion is based on the 20170214 release of the PROIEL treebank available from https://github.com/proiel/proiel-treebank/releases. The original annotators are acknowledged in the files available there. The conversion code is available in the Rubygem proiel-cli, https://github.com/proiel/proiel-cli.

The treebank contains the text of the Codex Marianus New Testament translation. The original annotation guidelines are available at http://folk.uio.no/daghaug/syntactic_guidelines.pdf. The text and tokenization comes from Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense http://www.helsinki.fi/slaavilaiset/ccmh/marianus.html.

Acknowledgments

The data have been automatically converted to the UD scheme by Dag Haug. Thanks to all the original annotators!

Statistics of UD Old Church Slavonic

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJDETINTJNOUNNUMPRONPROPNSCONJVERBX

Features

AspectCaseDegreeGenderMoodNumberPersonPolarityPossPronTypeReflexStrengthTenseVerbFormVoice

Relations

acladvcladvmodamodapposauxcaseccccompconjcsubj:passdepdetdiscoursefixedflatflat:nameiobjmarknmodnsubjnsubj:passnummodobj:diroblobl:agentorphanparataxisrootvocativexcomp

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Gender
  • Fem
   • ADJ: твоѣ, моѣ, своѭ, своѭ҄, деснѫѭ, си, своеи, она, своеѩ, твоѭ
   • AUX: сѧ
   • DET: сиѭ, си, вьсеи, вьсеѭ, вьсѫ, сеи, едина, тои, тѫ, единѫ
   • NOUN: земи, жена, вѣрѫ, мати, рѫцѣ, женѫ, ризꙑ, срѣдѣ, вѣрꙑ, притъчѫ
   • NUM: пѧть, седмь, единѫ, девѧти, д҃, едина, пѧти, шесть, единоѩ, ж҃
   • PRON: еи, ѭ, еѩ, ѭже, неи, ѣже, ѩже, ѭ҄, имъ, ѩ
   • PROPN: мариѣ, галилеѩ, галилеи, елисаветь, марта, маръта, галилеѭ, галилеѭ҄, галилѣѩ, ерихѫ
   • VERB-Part: г҃лѭшти, бꙑвъши, видѣвъши, имѫшти, с҃псна, пришедъши, сѫшти, бꙑвъшѧѩ, нарицаемѣи, пристѫпьши
  • Fem,Masc
   • ADJ: своѩ, моѩ, вашѧ, мъногꙑ, твоѩ, никтоже, нашѧ, никомоуже, новꙑ, ветъхꙑ
   • AUX: сѧ
   • DET: вьсѧ, тꙑ, сиѩ, инꙑ, вьси, сиѩ҅, сьѩ, тъ
   • NOUN: змиѩ, скоръпиѩ
   • NUM: десѧте, десѧтъ, десѧти, десѧть, ꙇ҃, к҃, ꙉ҃, десеⷮ҇, десѧтемъ, десѧтии
   • PRON: вꙑ, кто, вамъ, васъ, мѧ, тебе, азъ, къто, тѧ, тꙑ
   • VERB-Part: съпѧштѧ, г҃лѭштѧ, лежѧштѧ, стоѩштѧ, бьдѧштѧ, видѧштѧ, въмѣтаѭштѧѩ, въсходѧщѧ, зовѫщѧ, изгонимꙑ
  • Fem,Neut
   • ADJ: мои, свои, ваши, твои, блаженѣ, блаженѣи, и҃свѣ, тѧжьцѣ
   • NUM: дьвѣ, дъвѣ, обѣ, четꙑри
   • VERB-Part: зърѧшти, мелѭшти
  • Masc
   • ADJ: онъ, тъ, сь, мои, они, твои, вьси, мъноѕи, вьсѣкъ, свои
   • AUX: сѧ
   • DET: тъ, сь, вьси, весь, онъ, единъ, самъ, вьсь, етеръ, съ
   • NOUN: с҃нъ, г҃и, оученици, о҃тца, день, домъ, б҃а, фарисѣи, ч҃лвкъ, о҃тцъ
   • NUM: единъ, дъва, единого, оба, обою, единомоу, обѣма, едини, единꙑ, обоѭ
   • PRON: емоу, его, и, имъ, иже, ꙇже, немоу, ихъ, ѩ, немь
   • PROPN: и҃съ, и҃с, петръ, и҃са, ꙇ҃с, пилатъ, х҃ъ, и҃сви, иоанъ, иоана
   • VERB-Part: г҃лѧ, отъвѣштавъ, г҃лѭште, видѣвъ, пришедъ, видѣвъше, г҃лѭще, отъвѣщавъ, въставъ, слꙑшавъше
  • Masc,Neut
   • ADJ: моего, своего, твоего, своемь, б҃жиѣ, своемоу, моемоу, твоемь, вашего, твоемоу
   • DET: сего, того, томоу, семь, семоу, томь, вьсего, вьсемоу, вьсемь, вьсѣмь
   • NOUN: г҃ню, неврѣдоу, ц҃срю
   • NUM: единого, единомь, единѣмь, единомоу, единомъ, единааго
   • PRON: негоже, емоу, немоу, немь, немьже, нимь, ѣцѣмъ, ꙇмъже
   • VERB-Part: нарицаемааго, имꙑ, сꙑ, ѣдꙑ, бѣлена, жьнѧ, пиѩ, побиваѩ, посълавъшааго, пропѧтааго
  • Neut
   • ADJ: се, си, вьсѣ, мое, сего, б҃жие, твое, ничесоже, добро, сихъ
   • DET: вьсѣ, се, вьсе, си, еже, то, ина, что, въсѣ, ничтоже
   • NOUN: слово, ц҃срствие, очи, імѧ, мѣсто, врѣмѧ, имѧ, тѣло, знамение, небесе
   • NUM: едино, съто, единого, дъвое, дьвѣ, обое, сотъ, сътома, сътомь, дъвое҅
   • PRON: что, еже, чъто, ѣже, е, егоже, чесо, его, чьто, ѣ
   • VERB-Part: писано, дано, написано, речено, бꙑвъшю, реченое, бꙑло, нарицаемое, писана, писаное
 • Number
  • Dual
   • ADJ: мои, она, свои, ваши, та, зеведеова, и҃своу, твои, твоима, дроугаѣ
   • DET: ина, онѣма, сею, сьѣ
   • NOUN: очи, рѫцѣ, ноѕѣ, оуши, ногоу, родителѣ, оученика, ногама, рꙑбѣ, рѫкама
   • NUM: дъва, оба, дьвѣ, обою, дъвою, дъвѣ, обѣма, дъвѣма, дьвѣма, обоѭ
   • PRON: има, вама, ѣ, нима, нама, вꙑ, ею, наю, нꙑ, и
   • VERB-Fin: рѣсте, бѣашете, бѫдете, идете, обрѣтете, бѣсте, г҃ласте, идѣта, привѣсте, придете
   • VERB-Part: шедъша, г҃лѭшта, видѣвъша, въходѧшта, въшедъшема, г҃лща, г҃лѭща, идѫшта, оставльша, отрѣшъша
  • Plur
   • ADJ: си, они, вьси, своѩ, вьсѣ, мъноѕи, своимъ, мъногꙑ, сихъ, своихъ
   • AUX: сѧ
   • DET: вьси, вьсѣ, вьсѧ, вьсѣхъ, сихъ, тꙑ, си, инꙑ, вьсѣмъ, сиѩ
   • NOUN: оученици, фарисѣи, оученикомъ, архиереи, дьни, июдеи, народи, оученикꙑ, кънижъници, оученикъ
   • NUM: три, десѧтъ, трьми, десѧти, четꙑри, единꙑ, едини, единѣмъ, трии, тꙑсѫштъ
   • PRON: имъ, вамъ, вꙑ, ихъ, ѩ, васъ, нихъ, намъ, нимъ, ѣже
   • PROPN: хръсти, гоморѣнемь, е҃рслмхь, е҃рсмѣхъ, и҃мѣхъ, марии, содомѣхъ, х҃ь, ꙇ҃мѣхъ
   • VERB-Fin: сѫтъ, рѣшѧ, придѫ, бѣахѫ, г҃лаахѫ, бѫдѫтъ, есте, имате, имѫтъ, бѫдете
   • VERB-Part: г҃лѭште, видѣвъше, г҃лѭще, слꙑшавъше, пришедъше, шедъше, пристѫпьше, г҃лште, ишедъше, емъше
  • Sing
   • ADJ: онъ, се, тъ, сь, мои, моего, своего, никтоже, сего, вьсѣкъ
   • AUX: сѧ, си, себѣ, сѩ
   • DET: тъ, сь, сего, се, весь, онъ, сиѭ, единъ, самъ, того
   • NOUN: с҃нъ, г҃и, о҃тца, слово, день, домъ, б҃а, о҃тцъ, б҃ъ, земи
   • NUM: единъ, десѧте, единого, пѧть, седмь, едино, единѫ, девѧти, д҃, единомоу
   • PRON: емоу, его, и, азъ, мѧ, что, мьнѣ, мене, еже, иже
   • PROPN: и҃съ, и҃с, петръ, и҃са, ꙇ҃с, пилатъ, х҃ъ, мариѣ, и҃сви, иоанъ
   • VERB-Fin: рече, естъ, бѣ, г҃ла, бѫдетъ, г҃лѭ, бꙑстъ, еси, приде, дастъ
   • VERB-Part: г҃лѧ, отъвѣштавъ, видѣвъ, пришедъ, отъвѣщавъ, въставъ, слꙑшавъ, писано, шедъ, пристѫпь
 • Case
  • Acc
   • ADJ: се, си, своѩ, свои, мои, своѭ, вьсѣ, твои, мое, мъногꙑ
   • AUX: сѧ, сѩ
   • DET: тъ, вьсѧ, сиѭ, вьсѣ, онъ, тꙑ, се, си, весь, вьсѫ
   • NOUN: день, домъ, слово, вѣрѫ, дьни, імѧ, женѫ, рѫцѣ, градъ, слѣдъ
   • NUM: дъва, три, пѧть, единъ, единѫ, оба, седмь, дьвѣ, едино, дъвѣ
   • PRON: и, мѧ, ѩ, что, вꙑ, тѧ, і, еже, нь, ѭ
   • PROPN: и҃мъ, каперънаоумъ, илиѭ, вараввѫ, галилеѭ, галилеѭ҄, ерихѫ, иероусалимъ, варавѫ, витаниѭ
   • VERB-Part: избъранꙑѩ, съпѧштѧ, ослабленъ, болѧщѧѩ, бꙑвъшаа, г҃лѭштѧ, лежѧштѧ, нарицаемое, продаѭштѧѩ, бꙑваѭштаа
   • VERB-Sup: видѣтъ, помолитъ, кръститъ, послоушатъ, призъватъ, с҃пстъ, възискатъ, вьзѧтъ, погоубитъ, послоужитъ
  • Dat
   • ADJ: своимъ, томоу, никомоуже, семоу, своемоу, моемоу, твоемоу, вьсѣмъ, мъногоу, своеи
   • AUX: си, себѣ
   • DET: томоу, вьсеи, вьсѣмъ, семоу, вьсемоу, сеи, тои, единомоу, етероу, комоу
   • NOUN: оученикомъ, срѣдѣ, народоу, о҃тцю, ч҃лвкоу, б҃оу, земи, матери, народомъ, мироу
   • NUM: единомоу, обѣма, дьвѣма, единои, единѣмъ, пѧти, тремъ, десѧтемъ, десѧти, дъвѣма
   • PRON: емоу, имъ, вамъ, немоу, тебѣ, мьнѣ, намъ, ми, ти, еи
   • PROPN: и҃сви, петрови, симоноу, пилатоу, илии, иоаноу, и҃соу, марии, пилатови, иродови
   • VERB-Part: бꙑвъшоу, бꙑвъшю, г҃лѭштю, бꙑвъши, сѫштю, въвръженоу, имѫштю, ослабленоумоу, сѫштоу, г҃лѭштоу
  • Dat,Gen
   • NOUN: домоу, благодати, съмръти
   • NUM: пѧти
  • Gen
   • ADJ: моего, своего, сего, ничесоже, твоего, мрътвꙑхъ, своихъ, б҃жиѣ, сихъ, чесо
   • DET: сего, вьсѣхъ, того, сихъ, вьсего, тѣхъ, тоѩ, въсего, въсѣхъ, вьсеѩ
   • NOUN: о҃тца, б҃а, с҃на, мира, вѣрꙑ, г҃а, оученикъ, хлѣбъ, братра, плода
   • NUM: единого, десѧтъ, обою, дъвою, единоѩ, девѧти, обоѭ, пѧти, трии, тꙑсѫштъ
   • PRON: его, мене, ихъ, васъ, егоже, него, нихъ, тебе, еѩ, себе
   • PROPN: и҃са, иоана, иѣкова, петра, симона, галилеѩ, х҃а, иоръдана, ионꙑ, филипа
   • VERB-Part: посълавъшааго, грѧдѫшта, нарицаемааго, грѧдѫштааго, облъчена, погꙑбъшааго, стоѩштихъ, сѣдѧшта, сѫшта, бѣлена
  • Ins
   • ADJ: своими, велиемь, тѣмь, вьсѣми, своеѭ, своимь, твоимь, своимъ, с҃тꙑмъ, твоимъ
   • DET: вьсеѭ, вьсѣми, вьсѣмь, вьсѣмъ, коеѭ, тѣмь, симь, инѣмь, тацѣми, тоѭ
   • NOUN: оученикꙑ, д҃хмь, гласомь, камениемь, притъчами, радостиѭ, б҃мъ, властиѭ, именемь, силоѭ
   • NUM: трьми, дъвѣма, обѣма, единѣмь, пѧтиѭ, сътома, сътомь, десѧтиѭ, десѧтъма, десѧтьѭ
   • PRON: нимь, ними, нимъ, мъноѭ, собоѭ, тобоѭ, вами, неѭ, имъже, коеѭ
   • PROPN: и҃смъ, галилѣеѭ, данииломъ, авилиниеѭ, авраамомъ, исаиемь, исакомь, исусомъ, итоуриеѭ, июдѣеѭ
   • VERB-Part: г҃лѭштемь, г҃лщемь, г҃лѫщемъ, г҃лѭщемъ, г҃лѭщемь, живѫштимъ, обрѫченѫѭ, оумъвенама, оумъвенами, оумьвенама
  • Loc
   • ADJ: своемь, томь, семь, сихъ, малѣ, твоемь, вашихъ, б҃жии, добрѣ, моемь
   • DET: вьсѣхъ, семь, томь, вьсемь, сихъ, сеи, вьсеи, единомь, тои, въсѣхъ
   • NOUN: земи, пѫти, домоу, ц҃ркве, мѣстѣ, мирѣ, селѣ, ц҃срствии, законѣ, поустꙑни
   • NUM: десѧте, девѧти, дъвою, единомъ, единомь, обою, трехъ, шести, десеⷮ҇, осми
   • PRON: немь, себѣ, мьнѣ, васъ, тебѣ, нихъ, немьже, неи, насъ, емь
   • PROPN: галилеи, и҃сѣ, иоанѣ, іюдеи, витании, и҃мѣ, сидонѣ, вельѕѣвоулѣ, издраили, и҃зли
   • VERB-Part: бльштѧштахъ, бꙑваѭштиихъ, вѣроуѭштихъ, г҃ланꙑхъ, г҃лемꙑхъ, г҃лнмь, живѫштиихъ, имѫшти, исходѧштиихъ, исѣченѣ
  • Nom
   • ADJ: онъ, сь, тъ, они, мои, никтоже, вьси, мъноѕи, си, моѣ
   • DET: вьси, сь, си, единъ, се, самъ, весь, вьсѣ, тъ, вьсе
   • NOUN: с҃нъ, оученици, о҃тцъ, б҃ъ, жена, ч҃лвкъ, архиереи, г҃ъ, народъ, фарисѣи
   • NUM: единъ, дъва, оба, едино, седмь, пѧть, едина, дьвѣ, десѧть, едини
   • PRON: азъ, иже, вꙑ, тꙑ, ꙇже, еже, кто, что, ѣже, мꙑ
   • PROPN: и҃съ, и҃с, петръ, ꙇ҃с, пилатъ, х҃ъ, мариѣ, иоанъ, ꙇ҃съ, симонъ
   • VERB-Part: г҃лѧ, отъвѣштавъ, г҃лѭште, видѣвъ, пришедъ, видѣвъше, г҃лѭще, отъвѣщавъ, въставъ, слꙑшавъше
   • VERB-Sup: вьзѧтъ, видѣтъ, обрѣзатъ, разлѫчитъ, сѣатъ
  • Voc
   • ADJ: благꙑ, мои, слѣпии, добрꙑ, д҃вдвъ, ехидънова, июдеискъ, маловѣри, боуи, вѣрьне
   • DET: вьси
   • NOUN: г҃и, оучителю, о҃тче, жено, фарисѣи, с҃не, ѵ҅покрити, б҃же, лицемѣри, рабе
   • PROPN: симоне, и҃се, аврааме, марие, х҃е, ꙇ҃се, витъсаида, закьхѣе, захарие, июдо
   • VERB-Part: избивꙑ, побиваѩ, разарѣѩи, съзидаѩ, г҃лѭштеи, насꙑштении, оцѣждаѭщеи, поглъштаѭще, проклѧтии, развраштенъ
 • Degree and Polarity

 • Degree
  • Cmp
   • ADJ: болеи, болии, боле, оудобѣе, оунѣе, вꙑшънѣаго, добрѣа, лише, старѣи, больши
   • ADV: паче, отърадьнѣе, вѧште, вꙑше, поздѣ, мъножѣе, боле, дале, лише, мьножѣе
  • Pos
   • ADJ: мъноѕи, вьсѣкъ, б҃жие, мъногꙑ, б҃жии, мъногъ, добро, б҃жиѣ, мрътвꙑхъ, ч҃лвчскꙑ
   • ADV: мъного, мало, далече, добрѣ, поздѣ, не, ѩдро, оудобь, зълѣ, лютѣ
 • Polarity
  • Neg
   • ADV: не, ни
 • Verbal Features

 • Aspect
  • Imp
   • VERB-Fin: бѣ, бѣахѫ, г҃лаахѫ, г҃лааше, г҃лаше, хотѣаше, искаахѫ, идѣаше, молѣаше, бѣшѧ
  • Perf
   • VERB-Fin: рече, г҃ла, бꙑстъ, приде, рѣшѧ, сътвори, отъвѣшта, дастъ, посъла, придѫ
  • Res
   • VERB-Part: далъ, бꙑлъ, пришелъ, сътворилъ, чьли, бꙑли, имѣли, бꙑло, възлюбилъ, чъли
 • Mood
  • Imp
   • VERB-Fin: иди, бѫди, блюдѣте, даждъ, молите, въстани, дадите, помилоуи, рьци, творите
  • Ind
   • VERB-Fin: рече, естъ, бѣ, г҃ла, бѫдетъ, г҃лѭ, бꙑстъ, еси, приде, сѫтъ
  • Sub
   • VERB-Fin: би, бисте, бѫ, бимь, бишѧ, бимъ
 • Tense
  • Fut
   • VERB-Fin: бѫдетъ, бѫдѫтъ, бѫдете, бѫдеши, бѫдѫ, бодетъ, бодѫтъ, бѫде, бѫдѣте, бѫтъ
   • VERB-Part: бѫдѫщии
  • Past
   • VERB-Fin: рече, бѣ, г҃ла, бꙑстъ, приде, рѣшѧ, сътвори, отъвѣшта, дастъ, посъла
   • VERB-Part: отъвѣштавъ, видѣвъ, пришедъ, видѣвъше, отъвѣщавъ, въставъ, слꙑшавъше, слꙑшавъ, писано, шедъ
  • Pres
   • VERB-Fin: естъ, г҃лѭ, еси, сѫтъ, иматъ, есмъ, придетъ, нѣстъ, би, можетъ
   • VERB-Inf: бꙑти, ѣсти, г҃лати, дати, прити, творити, ити, видѣти, пити, слꙑшати
   • VERB-Part: г҃лѧ, г҃лѭште, г҃лѭще, оучѧ, сꙑ, имꙑ, вѣроуѩи, вѣдꙑ, грѧдꙑ, г҃лште
 • Voice
  • Act
   • VERB-Fin: рече, естъ, бѣ, г҃ла, бѫдетъ, г҃лѭ, бꙑстъ, еси, приде, сѫтъ
   • VERB-Inf: бꙑти, ѣсти, г҃лати, дати, прити, творити, ити, видѣти, пити, слꙑшати
   • VERB-Part: г҃лѧ, отъвѣштавъ, г҃лѭште, видѣвъ, пришедъ, видѣвъше, г҃лѭще, отъвѣщавъ, въставъ, слꙑшавъше
  • Pass
   • VERB-Fin: идѣте
   • VERB-Part: писано, дано, нарицаемꙑ, написано, нарицаемааго, посъланъ, прѣданъ, речено, избъранꙑѩ, реченое
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Int
   • ADV: ли, како, еда, отъ, къде, кѫдоу, когда, колико, камо, кольми
   • PRON: что, чъто, кто, къто, кого, чесо, комоу, чьто, каѣ, кое
  • Prs
   • PRON: емоу, его, и, имъ, вамъ, азъ, вꙑ, мѧ, мьнѣ, мене
  • Rcp
   • PRON: дроугъ, дроуга, дроугоу
  • Rel
   • ADV: егда, ѣкоже, идеже, ꙇдеже, ѣко, ѣможе, Е҅гда, еликоже, иде, иждеже
   • PRON: иже, еже, ꙇже, елико, егоже, ѣже, ѩже, емоуже, ньже, ѭже
 • Poss
  • Yes
   • ADJ: мои, твои, моего, своего, своѩ, моѣ, твоѣ, мое, свои, своимъ
 • Reflex
  • Yes
   • ADJ: своего, своѩ, свои, своимъ, своѭ, своихъ, своемь, своими, свое, своѭ҄
   • PRON: себѣ, себе, сѧ, собоѭ, собоѭ҄, си
 • Person
  • 1
   • ADJ: мои, моего, моѣ, мое, моѩ, моемоу, нашъ, моеѩ, моѭ, моихъ
   • PRON: азъ, мѧ, мьнѣ, мене, намъ, ми, мꙑ, мъноѭ, насъ, мънѣ
   • VERB-Fin: г҃лѭ, есмъ, рѣхъ, имамъ, вѣмь, идѫ, придъ, вѣмъ, сътворѭ, нѣсмъ
  • 2
   • ADJ: твои, твоѣ, твое, вашъ, твоего, ваше, вашихъ, ваша, твоемь, твоѭ
   • PRON: вамъ, вꙑ, тꙑ, тебѣ, васъ, тѧ, ти, тебе, тобоѭ, вами
   • VERB-Fin: еси, есте, имате, бѫдете, вѣсте, видите, творите, г҃леши, имаши, оузьрите
  • 3
   • ADJ: своего, своѩ, свои, своимъ, своѭ, своихъ, своемь, своими, свое, своѭ҄
   • AUX: сѧ, си, себѣ, сѩ
   • PRON: емоу, его, и, имъ, ихъ, немоу, ѩ, себѣ, немь, нимъ
   • VERB-Fin: рече, естъ, бѣ, г҃ла, бѫдетъ, бꙑстъ, приде, сѫтъ, рѣшѧ, дастъ
 • Other Features

 • Strength
  • Strong
   • ADJ: мъноѕи, вьсѣкъ, б҃жие, мъногꙑ, б҃жии, мъногъ, добро, б҃жиѣ, б҃жіи, мънога
   • VERB-Part: г҃лѧ, отъвѣштавъ, г҃лѭште, видѣвъ, пришедъ, видѣвъше, г҃лѭще, отъвѣщавъ, въставъ, слꙑшавъше
  • Weak
   • ADJ: мрътвꙑхъ, ч҃лвчскꙑ, дроугꙑ, деснѫѭ, вѣчънꙑ, с҃тꙑ, вѣчънааго, ч҃лвскꙑ, дроугаѣ, дроуѕии
   • VERB-Part: посълавъшааго, вѣроуѩи, нарицаемꙑ, грѧдꙑи, нарицаемааго, ꙇмѣѩи, г҃лѧи, видѧи, избъранꙑѩ, имѣѩи
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview