home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Buryat BDT

Language: Buryat (code: bxr)
Family: Mongolic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v2.1 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Elena Badmaeva, Francis Tyers.

Repository: UD_Buryat-BDT
Search this treebank on-line: PML-TQ

License: CC BY-SA 4.0

Genre: grammar-examples, news, fiction

Questions, comments? General annotation questions (either Buryat-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [ftyers (æt) prompsit • com, lenab23 • 02 (æt) gmail • com]. Development of the treebank happens outside the UD repository. If there are bugs, either the original data source or the conversion procedure must be fixed. Do not submit pull requests against the UD repository.

Annotation Source
Lemmas annotated manually, natively in UD style
UPOS annotated manually, natively in UD style
XPOS (undocumented)
Features assigned by a program, not checked manually
Relations annotated manually, natively in UD style

Description

The UD Buryat treebank was annotated manually natively in UD and contains grammar book sentences, along with news and some fiction.

The treebank was annotated manually for part-of-speech, lemmas and dependency relations, and morphological features were added automatically using a finite-state transducer based on these.

Acknowledgments

If you use this treebank please cite:

@inproceedings{badmaeva:2017, author = {Elena Badmaeva and Francis M. Tyers}, title = {Dependency Treebank for Buryat}, booktitle = {Proceedings of the 15th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT15)}, pages = {1–12}, year = 2017 }

Statistics of UD Buryat BDT

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJDETINTJNOUNNUMPARTPRONPROPNPUNCTSCONJSYMVERB

Features

AspectCaseEvidentGenderMoodNumberNumber[psor]NumTypePersonPerson[psor]PronTypeReflexTenseVerbFormVoice

Relations

acladvcladvmodadvmod:negamodapposauxaux:passcaseccccompcompoundconjcopcsubjdetdiscoursedislocatedfixedflatflat:foreigngoeswithiobjlistmarknmodnmod:ownnsubjnsubj:passnummodobjorphanparataxispunctrootvocativexcomp

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Gender
  • Fem
   • PROPN: Цыпелма, Екатерина, Соёлма, Валентина, Дамдиновна, Мэри, Намжилма, Роза, Алина, Андреевна
  • Masc
   • PROPN: Булад, Баяр, Дандар, Матти, Магдан, Солбон, Валерий, Маатти, Чингисхаанай, Питер
 • Number
  • Plur
   • ADJ: һайнууд
   • AUX: байнабди, байнабта, байнат, юмбибди
   • AUX-Fin: байнабди, байнабта, байнат
   • NOUN: хүнүүд, арадуудай, үхибүүд, моголнуудай, баледэй, буряадууд, үдэрнүүдтэ, амитад, багшанарай, буряадуудай
   • PART: бэлэйбди, гээшэбибди, һэмди
   • PRON: манай, бидэ, эдэ, Тэдэнэй, та, тэдэнэр, бидэнэй, маанарые, танай, Маанадта
   • PROPN: Арсалановтан, Бодонгууд, Борголовтоной, Далбаевтан, Дармаевтанайнгаа, Лыгденовтэнэй, Могоолнуудай, Монголшуудай, Шенхоровтоной, Янхаевтан
   • VERB: болоод, ерээд, гараад, абаад, байгаад, байнабди, болонхойбди, ороод, танилсаабди, танилсаад
   • VERB-Fin: ерээд, байгаад, байнабди, ажаһуугаад, байнат, бодхоогоод, бүтээгээд, гэлдэнэбди, дурданабди, ерээбди
  • Sing
   • AUX: байна, байһан, байгааб, гээшэб, бэлэй, шадаа, һэм, һэмби, байгааш, байнаб
   • AUX-Fin: байна, байһан, байгааб, байгааш, байнаб, байналши, шадана
   • PART: гү, гүш, хүм
   • PRON: би, минии, намда, намайе, ши, шамтай, Бишье, Намааршье, Намтаяа, Шамда
   • VERB: болоно, байна, болоо, байһан, эхилээ, ябаа, ерээ, түрэһэн, ябаһан, болоһон
   • VERB-Fin: болоно, байна, байһан, ерээ, түрэһэн, ябаһан, болоһон, табигдаһан, ажаһууна, гараһан
 • Case
  • Abl
   • AUX-Ger: байхаһаа
   • NOUN: нютагһаа, наһанһаа, онһоо, утаһаар, багаһаа, зүрхэнһөө, сагһаа, хотоһоо, үндэһэнһөө, һууринһаа
   • PRON: Бултанайнгаа, Тэрээнһээ, бусадһаа, энэһээ
   • PROPN: Монголһоо, Алташаһаа, Зандинһаа, Суулгаһаа, Хаашагһаа, Дулмаһаа, Оулуһаань, Туркуһаань
   • VERB-Ger: барихаһаа, табихаһаа
  • Acc
   • ADJ: хатууе, зориһоные
   • NOUN: бэеэ, зааниие, хүниие, зониие, поэзии, хүбүүе, үхибүүниинь, үхибүүдые, Сэхыень, арадуудые
   • NUM: нэгые
   • PRON: бүгэдые, бүхэниие, маанарые, тэрэниие, энээниие, Өөһэнөө, Хамагые, Энээхэниие, бултанииемнай, бултыемнай
   • PROPN: Зандиниие, Тамминэни, Шанагаяа, Цыпелмаае, Цыренгармаевые
   • VERB-Ger: байхаяа, бэдэрхэеэ, бэелүүлхэеэ, бүтээхэеэ, долгилхые, орилхыень, орохыень, сахихаяа, туһалхые, тэжээхэеэ
  • Com
   • ADJ: муутай, хурсатай, хэрэгтэй, шогтой
   • NOUN: хэрэгтэй, наһатай, бэлигтэй, соёлтой, шадабаритай, артистнартай, нэрэтэй, түүхэтэй, удхатай, үхибүүтэй
   • PRON: шамтай, Намтаяа, тэдээнтэй, тэрэнтэй
   • PROPN: Борисовтай, Далбаевтай, Ивановтой, Митрошкинатай, Протасоватай, Ханхареевнатай, Цыреноватай
  • Dat
   • AUX-Ger: байхада, байхадаа
   • NOUN: үедэ, ондо, нютагта, хотодо, һургуулида, туршада, хүндэ, сагта, жэлдэ, гэртээ
   • PRON: намда, бүхэндэ, Маанадта, Шамда, Энээндэнь, бидэнтэеэ, бултадаа, маанарта, танда, тэдээндэ
   • PROPN: Улаан-Үдэдэ, Зандинда, Абида, Баянгазада, Голливудта, Москвадашье, Париста, Суулгада, Теравада, Туркада
   • VERB-Ger: гэхэдэ, байхада, байхадаа, ошоходоо, хэлэхэдэ, ерэхэдэнь, ерэхэдээ, харахада, хүдэлхэдөө, эхилхэдэнь
  • Gen
   • ADJ: Горского
   • NOUN: аймагай, соёлой, жэлэй, театрай, хэлэнэй, хүнэй, һургуулиин, зоной, нютагай, буряадай
   • PRON: минии, манай, намайе, тэрэнэй, өөрынгөө, Тэдэнэй, өөрын, бидэнэй, танай, өөһэдын
   • PROPN: Россиин, Агын, СССР-эй, Усть-Ордын, Азиин, Ивалгын, Монголой, Сибириин, Суулгын, Түнхэнэй
   • VERB-Ger: болохынь, бэелүүлхын, түрэһэнэй, шэлэхын, эзэлхын, ябахын, һурахын
  • Nom
   • ADJ: һайнууд
   • ADV: тэндэхи, хаанахи
   • AUX-Ger: байхал
   • NOUN: хүн, зон, гэр, хэлэ, ажал, хэлэн, Буряад, бэлиг, нютаг, соёл
   • NUM: гурбадахи, нэгэдэхи, Хоёрдохи, арбадахи, хоердохи, юһэдэхи
   • PRON: би, бидэ, эдэ, тэрэ, энэшни, энэ, өөрөө, та, тэдэнэр, тэрэшни
   • PROPN: Байгал, Энэдхэг, Хойто, Булад, Улаан-Үдэ, Баянгаза, Цыпелма, Баяр, Зүдхэлиин, Зүүн
   • VERB: ерэхэб, болохоб, ошохоб, һанагшаб, Ошохоо, ажаллагшад, байхаш, байһанаа, барихаш, болохош
   • VERB-Ger: ерэхэб, болохоб, ошохоб, Ошохоо, байхаш, байһанаа, барихаш, болохош, бусахань, гарахаб
 • Degree and Polarity

  Verbal Features

 • Aspect
  • Hab
   • VERB-Fin: мартадаггүй, оролдодогби, хандуулдаг, абадагби, амардагби, буулгуулдаг, гарадаггүй, гаргадаггүй, дабтагдадагшье, ерэдэггүй
  • Imp
   • AUX-Fin: байгааб, байгааш
   • VERB-Fin: ерээ, ерээд, байгаад, байгааш, гүйгээб, хэлээгүй, ажаһуугаад, багтаагүй, байгааб, байгаагүйб
  • Perf
   • AUX-Fin: байба
   • VERB-Fin: абаба, хэлэбэ, болобо, оробо, хүртэбэ, асарба, баалаба, байба, бая-суулба, гараба
  • Prog
   • AUX-Fin: байнабди, байнабта
   • VERB-Fin: байнабди, гэлдэнэбди, дурданабди, мэдэрнэбди, хаанабши, харанабши, хатарнабди, хэнэбди
 • Mood
  • Cnd
   • VERB-Conv: байбал, болобол, гэбэл, оруулбал, хэлэбэл, шиидхэбэл
  • Des
   • AUX: шадаа, ядааб
   • VERB: болоо, эхилээ, ябаа, болоод, гараад, абаад, гараа, золгооб, хэлээ, үнгэрөө
  • Imp
   • AUX-Fin: бай, баатай
   • VERB-Fin: бии, гээшэ, бэлэй, бай, угаа, хэ, абарыт, байлсаатай, биил, гуйлаа
  • Ind
   • AUX-Fin: байна, байһан, байгааб, байба, байнабди, байгааш, байнаб, байнабта, байналши, байнат
   • VERB-Fin: болоно, байна, байһан, ерээ, ерээд, түрэһэн, ябаһан, болоһон, табигдаһан, ажаһууна
  • Prsc
   • VERB: ябаарай
 • Tense
  • Aor
   • AUX-Fin: байна, байнабди, байнаб, байнабта, байналши, байнат, шадана
   • VERB-Fin: болоно, байна, ажаһууна, хөөрэнэ, түрүүлнэ, хүрэнэ, үгөө, байнабди, мэдэнэгүй, мэдэхэгүй
  • Past
   • AUX-Fin: байһан, байгааб, байба, байгааш
   • VERB-Fin: байһан, ерээ, ерээд, түрэһэн, ябаһан, болоһон, табигдаһан, гараһан, ороһон, хүдэлһэн
   • VERB-Ger: абаһандаа, байһанаа, түрэһэнэй, хатарһанаа, хүдэлгэһэнөө
 • Voice
  • Cau
   • VERB: нэгэдүүлхэ, хандуулдаг, бадаруулһан, буулгуулдаг, дахуулаад, дурлуулһан, сайлуулжа, сухалдуулаа, татуулаа, ташуурдуулааб
   • VERB-Coverb: сайлуулжа
   • VERB-Fin: хандуулдаг, бадаруулһан, буулгуулдаг, дурлуулһан, урдуулаагүй, уяруулна
   • VERB-Ger: хабаадуулхада
  • Rcp
   • VERB: хэлээ, арсалааб, хэлээб, хэлээгүй, ажаллаа, биил, дүршэл, сошоолгоо, түүлөөбди, шадалаа
   • VERB-Fin: хэлээгүй, биил, дүршэл, сошоолгоо, үгылнэ
 • Evident
  • Fh
   • AUX: юм
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Dem
   • DET: энэ, тэрэ, эрэ, энэл, Энээхэн, тиихэ
   • PRON: эдэ, тэрэ, тэрэнэй, энэшни, Тэдэнэй, энэ, тэдэнэр, бүгэдые, бүхэниие, тэрэшни
  • Ind
   • DET: булта, бусад, зарим, ямаршье, бултадаа, нүгөө, хамаг, хуу, хэдэн, Бухы
   • PRON: Бултанайнгаа, бултадаа, бултанииемнай, бултыемнай, бусад, бусадһаа, олонхимнай
  • Int
   • ADV: юундэ, хэды, Юундэб, хэдышье, хэзээ, хэзээб, Хаанаһаа, ямараар
   • DET: ямар, алишье
   • PRON: юуб, юу, Хамагые, юун, юуншье
  • Prs
   • PRON: би, минии, манай, намда, намайе, бидэ, та, ши, бидэнэй, маанарые
 • NumType
  • Card
   • NUM: нэгэ, зуун, хоёр, арбан, гурбан, юһэн, долоон, мянга, хоер, 1-дэхи
 • Reflex
  • Yes
   • ADJ: зориһоные
   • AUX-Ger: байхадаа
   • NOUN: гэртээ, наһанайнгаа, нютагаа, угаараа, хэлэеэ, арадайнгаа, нютагтаа, гэртэхинэйнгээ, нютагайнгаа, наһаараа
   • PRON: өөрынгөө, өөрөө, өөрын, Өөһэнөө, өөрөөшье, өөһэдын, өөһэдөө, бултадаа, өөдөө, өөһэд
   • PROPN: Түгнынгөө, Дармаевтанайнгаа, Полисоо, Цыпелмае, Цыренгармаевые, Шалановае, Шэбэртэеэ
   • VERB-Ger: байхадаа, ошоходоо, ерэхэдээ, хүдэлхэдөө, ябахадаа, Ошохоо, абаһандаа, айлшалхадаа, байһанаа, болоходоо
 • Person
  • 1
   • AUX: байгааб, гээшэб, байнабди, һэмби, байнаб, юмбибди, ядааб
   • AUX-Fin: байгааб, байнабди, байнаб
   • PART: бэлэйбди, гээшэбибди, хүм, һэмди
   • PRON: би, минии, манай, намда, намайе, бидэ, бидэнэй, маанарые, Бишье, Маанадта
   • VERB: золгооб, арсалааб, байнабди, болонхойбди, гүйгээб, оройгдооб, оролдодогби, танилсаабди, хэлээб, үгөөб
   • VERB-Fin: байнабди, гүйгээб, оролдодогби, үгөөб, һананаб, абадагби, ажаһуунаб, амардагби, багшалнаб, байгааб
  • 2
   • AUX-Fin: байгааш, байнабта, байналши, байнат
   • PART: гүш
   • PRON: та, ши, танай, шамтай, Шамда, танда, таниие, шамайе, шинии, шиниихиһээ
   • VERB: байгааш, байнат, болонолши, татааш, хаанабши, харанабши, харанат, хэлэхэбши, һэрюулээш
   • VERB-Fin: байгааш, байнат, болонолши, хаанабши, харанабши, харанат, хэлэхэбши
  • 3
   • AUX: байна, байһан, бэлэй, шадаа, һэм, шадана
   • AUX-Fin: байна, байһан, шадана
   • PART: гү
   • VERB: болоно, байна, болоо, байһан, эхилээ, ябаа, ерээ, болоод, ерээд, түрэһэн
   • VERB-Fin: болоно, байна, байһан, ерээ, ерээд, түрэһэн, ябаһан, болоһон, табигдаһан, ажаһууна
 • Number[psor]
  • Sing
   • ADV: Тэндэнь, дээшэн, дээшэнь, саашань
   • NOUN: удаань, ахань, эжынь, Сэхыень, абгань, ажалһаань, багшань, наһанһаань, нютагайнь, талаһаань
   • PRON: энэнь, Энээндэнь, бүхэниинь, тэдэнэйнь, тэрээндэнь
   • PROPN: Оулуһаань, Туркуһаань
   • VERB-Ger: ерэхэдэнь, эхилхэдэнь, байхадань, бусахань, бэдэрхэдэнь, гэхэдэнь, гүйхэдэнь, дүүргэхэдэнь, нээхэдэнь, орилхыень
 • Other Features

 • Person[psor]
  • 3
   • ADV: Тэндэнь, дээшэн, дээшэнь, саашань
   • NOUN: удаань, ахань, эжынь, Сэхыень, абгань, ажалһаань, багшань, наһанһаань, нютагайнь, талаһаань
   • PRON: энэнь, Энээндэнь, бүхэниинь, тэдэнэйнь, тэрээндэнь
   • PROPN: Оулуһаань, Туркуһаань
   • VERB-Ger: ерэхэдэнь, эхилхэдэнь, байхадань, бусахань, бэдэрхэдэнь, гэхэдэнь, гүйхэдэнь, дүүргэхэдэнь, нээхэдэнь, орилхыень
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview